निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्य) साठी संगणक साहित्य खरेदी करण्याकरिता सन 2015 साठी पुरवठादाराची निवड करणे याबाबतची निविदा सूचना. 10-12-2014 384 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासकीय वाहन विक्रीची निविदा जाहिरात. 08-12-2014 340 पीडीएफ फाईल
3 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - पुस्तक खरेदीबाबत जाहिरात मसुदा. 06-12-2014 563 पीडीएफ फाईल
4 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग वार्षिक योजना सन 2014-2015 या वर्षातील श्रेणीवर्धन व बळकटीकरण अंतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याबाबत. 04-12-2014 2158 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासकीय वाहन विक्रीसाठी निविदा मागवणेबाबत. 01-12-2014 121 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्य) साठी संगणक साहित्य खरेदी करण्याकरिता सन 2015 साठी पुरवठादाराची निवड करणे याबाबतची निविदा सूचना. 29-11-2014 146 पीडीएफ फाईल
7 जलसंधारण विभाग लघु सिंचन (जलसंधारण) मंडळ,अमरावती - ई निविदा. 25-11-2014 960 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग टोनर रिफिलिंग व टोनर खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत, 21-11-2014 144 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,नांदेड . 20-11-2014 1018 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग संगणकीय साहित्याचा पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 17-11-2014 1157 पीडीएफ फाईल