राज्यपालांना लिहा

* हे चिन्ह अनिवार्य क्षेत्र दर्शविते.