महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक टंकलेखक पदाची अंतिम गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
2 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक पदाची अंतिम गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
3 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक सहायक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) पदाची अंतिम गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
4 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक सहायक पदाची अंतिम गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
5 स्वामी रामांनंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड - अधिष्ठाता पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत पीडीएफ फाईल
6 सोलापूर विद्यापीठातील विद्याशाखांचे अधिष्ठाता या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
7 सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
8 सोलापूर विद्यापीठातील वित्त व लेखा अधिकारी या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या