महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 मुख्य उड्डान निर्देशक या पदाची जाहीरात. पीडीएफ फाईल
2 महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागांतर्गत रचना सहाय्यक (गट-ब / अराजपत्रित) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
3 महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा-2018 परीक्षेबाबत पीडीएफ फाईल
4 सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याबाबत पीडीएफ फाईल
5 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - व्यैयक्तिक सल्लागार - आरोग्य, स्वच्छता व पोषण निवडीबाबत-3 पदे. पीडीएफ फाईल
6 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या