महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य (भूजल व्यवस्थापन) या पदाच्या नियुक्तीसाठी जाहिर सूचना पीडीएफ फाईल
2 सरकारी वकील मा. उच्च न्यायालय (रिट सेल) या पदासाठी जाहिरात. पीडीएफ फाईल
3 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील चपराशी पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
4 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा परिचर पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
5 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील दूरध्वनीचालक पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
6 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक टंकलेखक पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
7 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
8 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक (भांडार) पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
9 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
10 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक सहायक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण) पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या