महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर विविध गट-ब व क संवर्गातील 330 पदे निव्वळ तात्पुरत्या तत्वावर सावधी करार पध्दतीने भरणेबाबत. पीडीएफ फाईल
2 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर मोबाईल फॉरेन्सिक सपोर्ट युनिट करीता सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब संवर्गातील 45 पदे निव्वळ तात्पुरत्या तत्वावर सावधी करार पध्दतीने भरणेबाबत. पीडीएफ फाईल
3 उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षातील विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात. पीडीएफ फाईल
4 उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षातील विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात. पीडीएफ फाईल
5 उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत युवा विकास व्यावसायिकांची पदे विविध पदे भरण्यासाठी जाहीरात. पीडीएफ फाईल
6 उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षातील विविध पदे भरण्यासाठी जाहीरात. पीडीएफ फाईल
7 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी, जि.- अहमदनगर - सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
8 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी, जि.- अहमदनगर - सहायक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या