महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत पीडीएफ फाईल
2 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई येथील करार पध्दतीवर घेण्यात येणा-या वैज्ञानिक अधिकारी (संगणक गुन्हे,ध्वनी ध्वनीफित विश्लेषण विभाग) या पदाची निवडसुची व प्रतिक्षायादी. पीडीएफ फाईल
3 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई येथील करार पध्दतीवर घेण्यात येणा-या वैज्ञानिक सहायक (संगणक गुन्हे,ध्वनी ध्वनीफित विश्लेषण विभाग) या पदाची निवडसुची व प्रतिक्षायादी. पीडीएफ फाईल
4 जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई-400 614 येथील कनिष्ठ/ शाखा अभियंता हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
5 सोलापूर विद्यापीठातील विद्यापीठ अभियंता पदाची जाहिरात पीडीएफ फाईल
6 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या