महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या