महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना सन 2020-21 या वर्षात परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. - सुधारणा (अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम दि. १४-०८-२०२० पर्यंत) पीडीएफ फाईल
2 देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना (सन 2020-21) - अर्ज करण्याकारीताची अंतिम मुदत दि.१५-९-२०२० पीडीएफ फाईल
3 अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना सन 2020-21 या वर्षात परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. (अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम दि. १४-०८-२०२० पर्यंत). पीडीएफ फाईल
4 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या