महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 राष्ट्रीय चक्रिवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी पध्दतीने अधिकारी /कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 वैयक्तिक सल्लागार-टॅली (Tally) पीडीएफ फाईल
3 वैयक्तिक सल्लागार -सामाजिक समावेशक व संस्था बांधणी पीडीएफ फाईल
4 वैयक्तिक सल्लागार -समूह संसाधन (बाह्य व्यवस्थापन कक्ष ) पीडीएफ फाईल
5 वैयक्तिक सल्लागार -समुदाय प्रशिक्षण व संसाधन विकास (Revised) पीडीएफ फाईल
6 वैयक्तिक सल्लागार -केंद्र कार्यकारी पीडीएफ फाईल
7 वैयक्तिक सल्लागार -आरोग्य ,पोषण व स्वच्छता पीडीएफ फाईल
8 वैयक्तिक सल्लागार - केंद्र समन्वयक पीडीएफ फाईल
9 सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, परीक्षा व मुल्यमापन मंडळ या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
10 शुध्दीपत्रक - परदेश शिष्यवृत्ती 2018-19 पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या