शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग संत जगनाडे महाराज स्मारकासाठी रुपये एक कोटी निधी नागपूर सुधार प्रन्यासला देण्याबाबत. 201809251057339725 24-09-2018 3128 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण घटक पिंपरी पुणे कार्यालयाकरीता कार्यालय प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी घोषित करणेबाबत... 201809241715450825 24-09-2018 3165 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता प्रादेशिक सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत. 201809211700385525 21-09-2018 3170 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत. 201809211710162725 21-09-2018 3159 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत...सन 2018-2019 201809141130412025 14-09-2018 221 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महानगरपालिकांच्या मालमत्तेवरील, रस्त्यावरील बेकायदेशिरपणे सोडून दिलेली वाहने / बेवारस वाहनांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबाबत. 201809151726531325 14-09-2018 3168 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान अमरावती शहराच्या सुधारीत हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. (2016-17) 201809121648388125 12-09-2018 3311 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग वास्तुविशारदांची नियुक्ती करतांना वास्तुकला परिषदेच्या (Council of Architecture) मार्गदर्शक सूचना व अटींची अंमलबजावणी करण्याबाबत. 201809111618135525 11-09-2018 3122 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग नागपूर सुधार प्रन्यास- नागपूर शहरात मिल्क बुथ लावण्याकरिता कृषी व पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना जागा भाडेपट्टयाने हस्तांतरीत करण्याबाबत.... 201809101520261925 10-09-2018 3141 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग यात्रा कर शुद्धीपत्रक. 201809101436147725 10-09-2018 1674 पीडीएफ फाईल