शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग स्मार्ट सिटी अभियान- मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकिय व्यवस्थेबाबत. 201811031535203825 03-11-2018 3123 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान - निलंगा (जिल्हा लातूर) शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201811021043322625 02-11-2018 3568 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान - जव्हार (जिल्हा पालघर) शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201811021049249625 02-11-2018 3549 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अमरावती शहराच्या राजापेठ रेल्वे भुयारी मार्ग प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201811021721551025 02-11-2018 3531 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग मुंबई मेट्रो मार्ग 9 दहिसर ते मिरा-भाईंदर व मेट्रो मार्ग 7 अ अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) (मेट्रो मार्ग- 7 चा विस्तार) या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201811021306482025 02-11-2018 3319 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग पुणे मुंबई हायपर लूप प्रकल्पाला सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प व डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपर लूप टेक्नॉलॉजीज्, आयएनसी यांना मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देणे. 201811021306267925 02-11-2018 3131 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग ज्येष्ठ नागरिक धोरण- 2013 ची महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपरिषदा/ नगरपंचायती क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्याबाबत. 201811011555123125 01-11-2018 3127 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान भोर (जिल्हा पुणे) शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201811011749424025 01-11-2018 3392 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान - बल्लारपूर (जिल्हा चंद्रपूर) शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201810291712144825 01-11-2018 3393 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाच्या अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवणाऱ्या विवाद / मतभिन्नता यांचे निवारणासाठी तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत.. 201810311651073825 31-10-2018 3163 पीडीएफ फाईल