शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत- अक्कलकोट नगरपरिषद, जिल्हा सोलापूर. 201806211135114625.. 21-06-2018 3214 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत- कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा कोल्हापूर. 201806211142275625 21-06-2018 3174 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि. 1 जुलै, 2014 रोजी पारीत केलेले ठराव क्र. 630 व ठराव क्र. 631 अंतिमत: विखंडीत करणेबाबत. 201806201220573125 20-06-2018 124 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग श्री. श्रीकांत मारुतीराव देशमुख, सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत... 201806181443271825 18-06-2018 3130 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 चे कलम 451 (1) अन्वये सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका स्थायी समिती सभा ठराव क्रं.21 दि.26.11.2013 निलंबीत करणेबाबत. 201806151208438925 14-06-2018 133 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान - मिरा-भाईंदर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पातील (सूर्या प्रकल्प) उपांगास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. (सन 2016-17) 201806141731138225 14-06-2018 309 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग केंद्र व राज्य शासनाच्या नागरी भागातील निकडीच्या प्रकल्पांकरिता आवश्यक असलेल्या शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणधारकास त्याने केलेल्या बांधकामापोटी मोबदल्याची रक्कम एकमुस्त अदा करुन, अशा प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेणेबाबत... 201806131730054825 13-06-2018 3152 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग नागरी स्थानिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेबाबत. 201806121650275225 08-06-2018 3127 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-2017 मधील बदल्याबाबत 201806071523009625 07-06-2018 3124 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग नागरी बेघरांना निवारा या विषयासंदर्भात प्रगतीचे संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्याबाबत.. 201806071638522625 05-06-2018 214 पीडीएफ फाईल