शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नुतनीकरण अथवा हस्तांतरण) नियम, 2019 मधील नियमावलीत सुधारणा करण्याकरीता पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्याबाबत. 202204071204509925 06-04-2022 147 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग अमरावती महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि.18.09.2020 रोजी समंत केलेले ठराव क्र.41 व 42 अंतिमत: विखंडीत करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम,1949 चे कलम 451 (1) अन्वये प्रथमत: निलंबीत करण्याबाबत. 202204051651290125 05-04-2022 134 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत माहिती, शिक्षण व संवादसाठीच्या खर्चाकरीता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 202203312353082425 31-03-2022 152 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत मिशन 2.0 घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी (Legacy Waste Remediation) साठीच्या खर्चाकरीता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 202203312353136125 31-03-2022 518 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग चंद्रपूर शहर महानगरपालिका- चंद्रपूर शहर महानगरपालिका अग्निशमन सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम 2022 या नियमास मान्यता देण्याबाबत. 202203311420393125 31-03-2022 548 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग मुंबई मेट्रो 2-अ, 2-ब, आणि 7 प्रकल्पांकरीता एशियन डेव्हल्पमेंट बँककडून प्राप्त कर्जाची रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास वितरीत करण्याबाबत (सन 2021-22) 202203311629047525 31-03-2022 194 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग राजमाता जिजाऊ नदीघाट विकास परियोजना - नगर परिषद वैशिष्टयपूर्ण योजनेमध्ये नदी घाट परिसर विकास / सुशोभिकरण हा उपक्रम समाविष्ट करण्याबाबत 202203311742151625..... 31-03-2022 864 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग दशलक्षहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये सिंगल युज प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता महानगरपालिकास्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करणेबाबत. 202203312352587425 31-03-2022 140 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग राज्यातील शहरांमध्ये सिंगल युज प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता राज्यस्तरीय व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांस्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करणे बाबत. 202203312353020225 31-03-2022 142 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग सन 2021-22 या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुद वितरीत करण्याबाबत...सहायक अनुदान 202203301202415225 30-03-2022 143 पीडीएफ फाईल