शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग श्रीक्षेत्र महालक्ष्मी (करवीर निवासिनी, अंबाबाई) मंदिर, कोल्हापूर या तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास निधी वितरीत करण्याबाबत- सन 2019-20 साठी लेखाशिर्ष (2217 A281) खाली रक्कम रू. 1.20 कोटी. 202003201523384425 20-03-2020 3154 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार, गट-अ व सहायक नगर रचनाकार, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 202003201022462025 20-03-2020 340 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक नगर रचनाकार, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 202003201022344925 20-03-2020 338 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग ठाणे महानगरपालिकेतील उप संचालक, नगर रचना हे पद सह संचालक, नगर रचना पदामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात दर्जोन्नत करुन सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. न. रा. कावळे, सह संचालक, नगर रचना यांचेकडे सोपविणेबाबत. 202003201022320925 20-03-2020 338 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग 1 टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणा-या रकमा संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत करण्याबाबत. सन 2019- 20 202003191752305525 19-03-2020 355 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना, नगर रचनाकार आणि सहायक नगर रचनाकार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/ प्रतिनियुक्ती बाबत 202003181122379825 18-03-2020 341 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील नगर रचनाकार, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/ प्रतिनियुक्ती बाबत 202003181555168425 18-03-2020 338 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग नागरी जमीन कमाल धारणा क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदांना सन 2020-21 करिता मुदतवाढ देण्याबाबत...दि.01.03.2020 ते दि.31.08.2020. 202003181122167825 18-03-2020 139 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विभागीय आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील 36 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 202003171612559125 17-03-2020 3261 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि.01.03.2020 ते दि.31.08.2020 पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 202003171617068925 17-03-2020 3162 पीडीएफ फाईल