शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अकोट शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201908161704495725 16-08-2019 3600 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान- चंद्रपूर शहरातील प्रक्रियायुक्त सांडपाणी पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमार्फत राबविण्याबाबत. 201908161705034725 16-08-2019 3144 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग सह संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्ती बाबत...सह संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्ती बाबत... 201908161636587625 16-08-2019 3183 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग नागपूर सुधार प्रन्यास- नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर बसलेल्या अतिक्रमणधारी झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काने पट्टेवाटप करणेबाबत.... 201908141706389025 14-08-2019 3176 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग सहाय्यक संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्ती बाबत... 201908131255400025 13-08-2019 3183 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान धुळे शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाची (अक्कलपाडा उद्भव) प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत. 201908091818319125 09-08-2019 3383 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग सन 2019 च्या अतिरीक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मान्य झालेल्या उपलब्ध तरतूदी वितरीत करण्याबाबत..... 201908081603487125 08-08-2019 3166 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग उप संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, लातूर यांचे नामाभिदान बदलून उप संचालक, नगर रचना, विकास योजना, विशेष घटक अकोला महानगरपालिका, अकोला येथे पदांसहीत स्थलांतरित करणेबाबत 201908051020084125 05-08-2019 3171 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग कल्याण येथे झालेल्या दुर्घटनांमध्ये अग्निशमन व बचावकार्य करत असताना वीरमरण आलेल्या कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील जवानांना शहीद दर्जा व शहीदांना अनुज्ञेय असणाऱ्या सवलती व फायदे देण्याबाबत. 201907310953459425 05-08-2019 3146 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग राज्यातील नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201908021606210125 02-08-2019 3141 पीडीएफ फाईल