शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे खाजगीरित्या (Outsource) करून घेण्यासाठी केलेल्या करारानाम्यातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबत. 201905201441166425 20-05-2019 3181 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग नगर रचनाकार यांच्या अधिपत्याखालील राज्यातील 12 जिल्हा शाखा कार्यालये सहायक संचालक, नगर रचना यांच्या अधिपत्याखाली दर्जोन्नत करण्यासाठी व नविन पदनिर्मितीस मंजूरी देण्याबाबत. 201905021046277325 02-05-2019 3173 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग मौजे ओवे, ता.पनवेल, जि.रायगड येथील सर्व्हे क्र.183 मधील नवी मुंबई प्रकल्पासाठी अधिसूचीत केलेल्या तथापि संपादित न झालेल्या जमीन हस्तांतरणाची चौकशी करण्याकरीता गठित एकसदस्यीय समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. 201905031205434625 26-04-2019 3136 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग आकस्मिक खर्चाच्या संक्षिप्त देयकावर काढण्यात आलेल्या रक्कमांची तपशीलवार देयके विहित कालमर्यादेत सादर करण्याबाबत. 201904121709215025 12-04-2019 139 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत खाते बदल नोंद/ चुकीची नोंद दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करण्याबाबत. 201904121710104925 12-04-2019 111 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षा व अंतर्गत नियंत्रण प्रणालीबाबत. 201904121709510525 12-04-2019 150 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या लेख्यांचे स्थानिक निधी लेखापरीक्षा यांच्याकडून विहीत मुदतीत लेखापरीक्षण करुन घेण्याबाबत. 201904121710341925 12-04-2019 134 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग सन 2019-20 या वित्तीय वर्षातील लेखानुदानाद्वारे उपलब्ध निधी वितरीत करण्याबाबत... 201904101438398125 10-04-2019 3166 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठित करणेबाबत- पुणे मुंबई हायपरलूप प्रकल्प. 201904031126569825 03-04-2019 262 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने संमत केलेला ठराव क्र.85 दि.12/10/2018 विखंडीत करण्यासाठी निलंबित करण्याबाबत. 201904011446503325 01-04-2019 3160 पीडीएफ फाईल