शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग सन 2019-20 या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुद वितरीत करण्याबाबत...सहायक अनुदान 201912061610148825 06-12-2019 3161 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग नगर रचनाकार यांच्या अधिपत्याखालील राज्यातील 12 जिल्हा शाखा कार्यालये सहायक संचालक, नगर रचना यांच्या अधिपत्याखाली दर्जोन्नत करणेबाबत. 201911261232424325 25-11-2019 181 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग 1 टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणा-या रकमा संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत करण्याबाबत. माहे जुलै व ऑगस्ट 2019 - सन 2019- 20 201911221135260525 22-11-2019 344 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान उल्हासनगर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत (सन 2015-16) 201911141048021925 14-11-2019 3322 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान उल्हासनगर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत (सन 2016-17) 201911141049116925 14-11-2019 3322 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान उल्हासनगर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत (सन 2017-18) 201911141049288125 14-11-2019 3320 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान भिवंडी-निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत (सन 2015-16) 201911111551518325 11-11-2019 3371 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान भिवंडी-निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत (सन 2016-17) 201911111551540725 11-11-2019 3349 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान भिवंडी-निजामपूर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत (सन 2017-18) 201911111552031525 11-11-2019 3328 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग श्री क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापूर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 201911081233439325 08-11-2019 3309 पीडीएफ फाईल