शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग नागरी जमीन कमाल धारणा क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदांना सन 2019-20 करिता मुदतवाढ देण्याबाबत...दि.01.10.2019 ते दि.29.02.2020. 201910161318526325 16-10-2019 144 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 201910141553552725 14-10-2019 3197 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) च्या धर्तीवर राज्यामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) साठी निर्माण करण्यात आलेल्या राज्य अभियान संचालनालयातील संचालक व कंत्राटी तत्त्वावर माहिती, शिक्षण व प्रसार तज्ञ यांची नियुक्तीस मुदवाढ देण्याबाबत. 201910101750201425 10-10-2019 3204 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 मधील बाबींवर आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन केलेल्या व्दिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत.. 201910101659577325 10-10-2019 3339 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विभागीय आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील 36 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 201910091536399225 09-10-2019 3260 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 28 अस्थायी पदांना मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत. 201910091537054725 09-10-2019 3142 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग स्वच्छता ही सेवा या मोहिमे अंतर्गत दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2019 ते 3 ऑक्टोबर, 2019 या कालावधीत मंत्रालयात प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री तसेच प्लास्टिक संकलन व सिंगल युज प्लास्टिक चा वापर बंद करणेबाबत. 201909271738158925 27-09-2019 3164 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग स्वच्छता ही सेवा या मोहिमे अंतर्गत दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2019 ते 3 ऑक्टोबर, 2019 या कालावधीत प्लास्टिक संकलन मोहिम प्रभावीपणे राबविणे व सिंगल युज प्लास्टिक चा वापर बंद करणेबाबत. 201909271756464625 27-09-2019 2686 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. चिमूर नगरपरिषद, जिल्हा चंद्रपूर. 201909211639399025 21-09-2019 3451 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. दर्यापूर नगरपरिषद, जिल्हा अमरावती. 201909211639418525 21-09-2019 3373 पीडीएफ फाईल