शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या सर्व साधारण सभा ठराव क्र. 7, दिनांक 19.12.2018 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 451 (1) मधील तरतुदीनुसार निलंबित करण्याबाबत. 201901221240585825.. 21-01-2019 3269 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 201901211633312725 21-01-2019 3198 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग वृक्षलागवड व संगोपन यासाठी नगर विकास विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या 0.5 टक्के मर्यादेत तरतुद करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 201901191118077125 19-01-2019 1850 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग बीड जिल्हयातील श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास आराखडयास मंजूर देण्याबाबत. 201901151106482125 15-01-2019 3322 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग श्री. प्रविण कुमार समदानी, जेष्ठ विधिज्ञ, मा. उच्च न्यायालय यांची वकील फी मंजूर करण्याबाबत... 201901151226380525 15-01-2019 3123 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-2 या उन्नत मेट्रो मार्गास मान्यता देण्याबाबत. 201901141547358625 14-01-2019 3200 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान नाशिक शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास (2017-18 दोन) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201901141307029025 14-01-2019 3223 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय बांधकामाकरीता केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्याबाबत. 201901141505531125 14-01-2019 3195 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग श्री. आप्पासाहेब शिवमूर्ती हत्तरगी, नगर रचनाकार (गट-अ/राजपत्रित) उप संचालक, नगर रचना, मुंबई प्रदेश (मुल्यांकन), मुंबई यांची स्वेच्छासेवानिवृत्ती मंजूर करुन त्यांना शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याबाबत... 201901091443081025 09-01-2019 3127 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महानगरपालिका आयुक्त व मुख्याधिकारी नगर परिषद/नगरपंचायत यांच्यासाठी 2018-19 करिता महत्वाची फलनिष्पत्ती क्षेत्रे (KRA) निश्चित करण्याबाबत. 201901081701155925 08-01-2019 3180 पीडीएफ फाईल