शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर निधीच्या विनियोगाबाबत 201803121331253725 12-03-2018 123 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग मुंबईतील चर्चगेट विरार (धिमा मार्ग) सीएसटी-कल्याण (धिमा मार्ग) आणि सीएसटी-पनवेल या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर Communication Base Train Control (CBTC) प्रणाली कार्यान्वित करण्याबाबत. 201803091447562825 09-03-2018 149 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग 1 टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणा-या रकमा संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत करण्याबाबत.... सन 2017- 2018 201803151541467025 07-03-2018 3116 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग अमरावती महानगरपालिका स्थायी समिती सभेने पारित केलेले ठराव क्र.296 दिनांक 21/10/2016 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 451 (3) अन्वये अंतिमत: विखंडीत करणेबाबत... 201803071203178325 07-03-2018 125 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग नाजकधा निरसन अधिनियम, 1999 मधील तरतुदी तपासून कलम 20 खालील प्रलंबित योजना पुर्ण करणे वा अशा जमिनी विकसनासाठी उपलब्ध होण्याकरीता आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी श्री.बी.एन.श्रीकृष्णा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, मा.सर्वोच्च न्यायालय व श्री.बी.एन.मखिजा, सेवानिवृत्त सचिव आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची द्विसदस्यीय समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. 201803071637049825 07-03-2018 126 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग 1 टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणा-या रकमा संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत करण्याबाबत....सन 2017- 2018 201803071008434225 06-03-2018 134 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-2017 अंतर्गत राज्यातील महानगरपालिकांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. (बृहन्मुंबई महानगरपालिका)- सन 2017-2018 साठी लेखाशिर्ष (3604 0998) खाली रक्कम रू. 647.34 कोटी. (माहे मार्च-2018 करीता) 201803051307296025 05-03-2018 3132 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-2017 अंतर्गत राज्यातील महानगरपालिकांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. सन 2017-2018 साठी लेखाशिर्ष (3604 0998) खाली रक्कम रू.280.47 कोटी.(माहे मार्च-2018 करीता) 201803051258269825 05-03-2018 134 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग बंदिस्त जागा उदा. सेप्टिक टँक, भूमिगत गटारे इत्यादी मध्ये काम करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शक सूचना देण्याबाबत. 201803051646442025 05-03-2018 164 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग सभापती, स्थायी समिती औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी दिनांक 23.8.2017 रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिलेले आदेश निलंबित करणेबाबत. 201803051236451225 03-03-2018 127 पीडीएफ फाईल