शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार Non-Million Plus Cities अंतर्गत सन 2021-2022 वर्षातील पिण्याचे पाणी (पावसाच्या पाण्याची साठवण व पुर्नवापरासह) व घनकचरा व्यवस्थापन साठी बंधनकारक अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरीत करणेबाबत 202109221445410725 22-09-2021 345 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि.01.09.2021 ते दि.28.02.2022 पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 202109141549168725 14-09-2021 141 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विभागीय आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील (विभागस्तर) येथील 20 अस्थायी पदांना मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत मुदतवाढ देण्याबाबत. 202109141556321225 14-09-2021 298 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान भंडारा शहराच्या मलनिस्सारण (टप्पा-1) प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 202109131313239825 13-09-2021 1885 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षणाची सुधारीत व्यवस्था अंमलात आणण्याबाबत 202109131313258725 13-09-2021 1673 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग सह संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित) पदावर तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 202109091530000825 09-09-2021 1252 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदलीबाबत 202109091530020125 09-09-2021 1046 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग सहायक नगर रचनाकार (पदवीधारक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना नगर रचनाकार (पदवीधारक) पदावर निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 202109081729521525 08-09-2021 1048 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग नगर रचनाकार (पदवीधारक) (गट-अ/ राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सहायक संचालक, नगर रचना (पदवीधारक) (गट-अ/ राजपत्रित) पदावर निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 202109071100565625 07-09-2021 376 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग श्री.एस.डी. पानझडे, निवृत्त शहर अभियंता यांना सेवानिवृत्तीनंतर सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी करार पध्दतीने नेमणूक देण्याबाबत. 202109021129000225 02-09-2021 133 पीडीएफ फाईल