शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने संमत केलेला ठराव क्र. ६४३ दि.११.११.२०१४ अंतिमत: विखंडित करणेबाबत. 201712141707504325 14-12-2017 122 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुविधांचा विकास योजनेअंतर्गत वित्तीय आकृतीबंध व मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याबाबत. 201712121717056825 12-12-2017 152 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गतच्या बांधकाम/फर्निचर करीता अंदाजपत्रकीय किंमतीचे निकष निश्चित करण्याबाबत. 201712121717302325 12-12-2017 3124 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान कुळगाव बदलापूर शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. (सन 2017-18) 201712071047202625 07-12-2017 3141 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 201712071715343825 07-12-2017 127 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. 01.10.2017 ते दि. 31.12.2017 पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 201712051206380125 04-12-2017 3126 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग नवनिर्मित नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमध्ये संबंधित तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासाठी विहीत अटी व कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 201711301442047125 30-11-2017 243 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान हिंगणघाट शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. (2017-18) 201711301501210325 30-11-2017 198 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान उस्मानाबाद शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. (2017-18) 201711301501314525 30-11-2017 152 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग श्री. गोविंद दशरथ पवार, नगर रचनाकार, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, मुख्य कार्यालय, पुणे यांची स्वेच्छासेवानिवृत्ती स्वीकारण्याबाबत... 201711301242358225 30-11-2017 3169 पीडीएफ फाईल