शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पदस्थापना देणेबाबत. डॉ. प्रशांत एम.गेडाम, पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) 201701201452042201 20-01-2017 2646 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विमा योजना रब्बी हंगाम सन 2015-16 शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रु.407,94,26,661.61 रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201701201521053701 20-01-2017 2690 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांची नामतालिका दर २ वर्षांनी तयार करुन प्रसिध्द करण्याबाबत... 201701201540197702 20-01-2017 2690 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग बीड जिल्ह्यातील जिनिंग प्रेसिंग उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करणेबाबत. 201701201553503102 20-01-2017 194 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि.२३/0१/२०१७.ते दि २९/०१/२०१७. 201701201059363005 20-01-2017 2758 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग पुनर्स्थापनेनंतर पदस्थापना देणेबाबत - श्री सं.ना.सुराडकर, कक्ष अधिकारी 201701201558380007 20-01-2017 2666 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष अधिकाऱ्यांच्या बदली बाबत.... श्री प्र.व्य.गिते, कक्ष अधिकारी 201701201604121507 20-01-2017 2642 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीवरील प्रत्यावर्तनानंतर पदस्थापना - श्री. प्र.ह.कदम, कक्ष अधिकारी 201701201554063607 20-01-2017 2642 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग अवर सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती. 201701201504433707 20-01-2017 2673 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग बदली - श्री.गो.भ.शिंदे, अवर सचिव 201701201513402307 20-01-2017 2646 पीडीएफ फाईल