शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- शहीद जवान हेड कॉन्स्टेबल धनावडे रविंद्र बबन जि. सातारा. 201712161338106107 16-12-2017 3144 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान शिपाई निखील विजय घोरपडे, जि. सातारा. 201712161347544307 16-12-2017 3133 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान हवलदार (सध्या सुभेदार) चव्हाण विजय शंकर जि. सातारा. 201712161356388207 16-12-2017 3133 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील शैार्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्कम मंजूर करणेबाबत. 15095 एअर मार्शल प्रशांत पुरुषोंत्तम खांडेकर जि.रत्नागिरी. 201712161643291207 16-12-2017 155 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- शहीद जवान लान्स नायक प्रविण तानाजी येलकर, जि. कोल्हापूर. 201712161645577507 16-12-2017 3144 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान नाईक पाटील सुर्यकांत तानाजी जि. सांगली. 201712161648472607 16-12-2017 157 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील शैार्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्कम मंजूर करणेबाबत- 22534 एच ग्रुप कॅप्टन अभिजीत नेने, VSM, जि. नागपूर. 201712161657201407 16-12-2017 3223 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा,1994 अंतर्गत राज्य सल्लागार समितीची स्थापना करण्याबाबत. 201712161307052117 16-12-2017 464 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग राज्यसेवा परिक्षेद्वारे शासन सेवेत निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत (सीपीटीपी-4) प्रशासकिय कामकाजात पुरक ठरणारा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम राबविण्याबाबत. 201712161523559120 16-12-2017 228 पीडीएफ फाईल
10 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग मधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट या करिता नॉन क्रिमीलेयर साठी असलेली उत्पन्न मर्यादा वाढविणे बाबत. 201712161510425022 16-12-2017 143 पीडीएफ फाईल