शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान राज्यात सन 2016 -17 मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 201703241234410101 24-03-2017 3145 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अतंर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) घटकाच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राबवावयाच्या कार्यक्रमास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 201703241232401701 24-03-2017 166 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी पूनर्विनियोजनाने उपलब्ध निधी रु.19467 लाखाच्या कार्यक्रमास वित्तीय मान्यता देणेबाबत... 201703241244358101 24-03-2017 153 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार योजनेतर योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201703241658446501 24-03-2017 257 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार योजनांतर्गत योजनांचे अनुदान वितरण करण्याबाबत. 201703241715479501 24-03-2017 362 पीडीएफ फाईल
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय पूरकपत्र - महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याच्या योजनेसाठी सन 2016-17 मध्ये निधी वितरीत करणेबाबत. 201703241721353201 24-03-2017 210 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-5 (योजनेतर/योजनांतर्गत) प्रधान लेखाशिर्ष 6425-सहकारासाठी कर्जे, सन 2016-17 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201703241713593402 24-03-2017 3213 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-6 (योजनेतर) प्रधान लेखाशिर्ष 7610-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, सन 2016-17 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201703241649521102 24-03-2017 3654 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-2 (योजनेतर) प्रधान लेखाशिर्ष 2425-सहकार, सन 2016-17 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201703241701502002 24-03-2017 3762 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग आठमाही सुधारित अंदाज 2016-17. 201703241319393602 24-03-2017 3775 पीडीएफ फाईल