शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शेतकरी मासिकाच्या छपाईसाठी ई-निविदा प्रक्रिया तसेच दर निश्चित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201805191710207801 19-05-2018 135 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्ताने दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम 201805191417035107 19-05-2018 2285 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमकरिता आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी माहे एप्रिल , मे व जून 2018 करिता यशदा, पुणे या संस्थेस वेतनाकरिता अनुदान वितरित करण्याबाबत (1 ला हफ्ता) 201805191318332107 19-05-2018 130 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) वितरीत करणेबाबत. 201805191737487608 19-05-2018 170 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महापार ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रणालीबाबत 201805191742361608 19-05-2018 220 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) वितरीत करणेबाबत. 201805191725365708 19-05-2018 127 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत निवासी व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनास मान्यता देणेबाबत 201805191536174910 19-05-2018 134 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प NCPL अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, राज्यसंसाधन केंद्र (State Resource Centre) स्थापन करणेबाबत. 201805191609478210 19-05-2018 274 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत कामे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून वा तत्सम कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेण्याकरीता सदर कंपनीस निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नविन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यास प्रशासकीय मान्यता 201805191650535913 19-05-2018 3296 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्यावेळी विद्यार्थ्यांकडून पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्काची बँक गॅरंटीची मागणी आणि अभ्यासक्रम पुर्ण झाल्यानंतर वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत बंधपत्राची मागणी न करण्याबाबत 201805191702232213 19-05-2018 3185 पीडीएफ फाईल