शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग श्री. बी.ए.ढेंगळे, प्राचार्य, गट-अ (क) व श्री. एस.डी.शिंदे, मुख्याध्यापक गट-अ (क) यांना पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्याबाबत. 201809261703157103 26-09-2018 3206 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग सह सचिव पदावर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा उपलब्ध दिनांक देणेबाबत. सन 2014-15 ची नियमित निवडसूची. 201809261656070807 26-09-2018 3170 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत. 201809251709573407 26-09-2018 1872 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत, राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्ष, नवी मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती- श्रीमती स्नेहा र. बोरगे, कक्ष अधिकारी 201809261736101607 26-09-2018 3218 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीस मुदतवाढ - श्रीमती सुगंधा दि. पवार, कक्ष अधिकारी 201809261740501807 26-09-2018 3210 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीस मुदतवाढ - श्री. ज.व.वाणी, कक्ष अधिकारी. 201809261741406207.. 26-09-2018 3122 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 1982 - शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याचा विहित कालावधी - सुधारणा 201809261117233007 26-09-2018 3171 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील विक्रोळी व कुर्ला येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201809261635599212 26-09-2018 3239 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग हिंगोली जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रितांची नियुक्ती करण्याबाबत. 201809261136578916 26-09-2018 3132 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षातील 2210 जी 251 या लेखाशिर्षाखालील निधी वितरीत करणेबाबत 201809251716533117 26-09-2018 160 पीडीएफ फाईल