महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील घटक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांकरीता नोडल अधिकारी, राज्य योजना व्यवस्थापक, First Level Agency, Second Level Agency, मेकर व चेकर घोषित करण्याबाबत.... 201906261743066001 26-06-2019 244 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०१7 - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रतिक्षायादी-3 मधील शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मंबईतील राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियतवाटप. 201906261801118807 26-06-2019 1435 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) वितरीत करणेबाबत... 201906261439353008 26-06-2019 3161 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, प्राचार्य, म.शि.से., गट-अ. 201906261245282208 26-06-2019 3146 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, सहाय्यक प्राध्यापक (तर्कशास्त्र), म.शि.से., गट-अ. 201906261255497008 26-06-2019 3146 पीडीएफ फाईल
6 गृहनिर्माण विभाग प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी (PPP) व संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) तत्वावरील प्रकल्पांतील घरकुलांच्या वितरणाचे धोरण निश्चीत करण्याबाबत. 201906261302387009 26-06-2019 235 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सन 2019-20 या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. (माहे जुन ते जुलै, 2019). 201906261317482410 26-06-2019 3144 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग अधिक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या सन २०१९. 201906261011554610 26-06-2019 3134 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग अधिक्षक अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या पदावरील बदलीनंतरची पदस्थापना. 201906261019451210 26-06-2019 3133 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या परिसरातील वृक्ष लागवडी - वरील खर्चासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 201906261142380312... 26-06-2019 3162 पीडीएफ फाईल