महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 करिता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानातंर्गत (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) करीता 154.05 निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत करणे. 201902221733123701 22-02-2019 3321 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग वृक्ष लागवड आणि संगोपन यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या 0.5 टक्के मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी नविन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 201902221258441902 22-02-2019 3231 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २५/०२/२०१९. ते दि ०३/०३/२०१९. 201902221309121805 22-02-2019 3175 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्यातील किरकोळ /हॉकर्स केरोसिन परवानाधारकांचे कमीशन सुधारीत करण्याबाबत. 201902221231583106 22-02-2019 3137 पीडीएफ फाईल
5 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत, जिल्हानिहाय इष्टांकपूर्तीकरिता पात्र लाभार्थ्यांसाठी कालमर्यादा वाढविण्याबाबत. (Cut off Date मध्ये बदल करण्याबाबत) 201902221558071606 22-02-2019 3183 पीडीएफ फाईल
6 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील ग्राहकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ई-पॉसच्या पावती आधारित बक्षीस योजना राबविणेबाबत... 201902221757471206 22-02-2019 3173 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 - महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगातील राज्य मुख्य माहिती आयुक्त / राज्य माहिती आयुक्त पदावरील नियुक्तीसाठी शोध समितीची (Search Committee) स्थापना करणेबाबत 201902221750445907 22-02-2019 3176 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 - महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगातील राज्य मुख्य माहिती आयुक्त / राज्य माहिती आयुक्त पदावरील नियुक्तीसाठी शोध समितीची (Search Committee) स्थापना करणेबाबत 201902221754171507 22-02-2019 3621 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग लाईव्ह स्ट्रिमिंग विषयक कार्ये पार पाडण्यासाठी लाईव्ह स्ट्रिमिंग करणाऱ्या संस्थांची यादी 201902221623323407 22-02-2019 3401 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय संदेश समाज माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत 201902221627415807 22-02-2019 3297 पीडीएफ फाईल