महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाजीपाला, रोपमळे, फळे रोपमळे, स्थानिक उद्याने या योजनेतील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 201803171122508601 17-03-2018 126 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि विभागातील कृषि आयुक्तालयांतर्गत अस्थायी पदे दि.1 मार्च, 2018 पासून दि.30 सप्टेंबर, 2018 पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत.. 201803171459354501 17-03-2018 270 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2017-18 करिता आशियाई विकास बँक सहाय्यित लहान शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्धता सुधारणा- जपान दारिद्रय निवारण प्रकल्पासाठी रु. 101.90 लाख इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 201803171549270302 17-03-2018 3285 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग वितरीत कर्जानुसार वसुली हप्ते सुधारित करण्याबाबत- अष्टगंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म.), सहजापूर ता. जि. औरंगाबाद. 201803171711440002 17-03-2018 1677 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग आठमाही सुधारित अंदाज 2017-18 - मागणी क्रमांक व्ही-1 ते मागणी क्रमांक व्ही -6. 201803171722598602 17-03-2018 1108 पीडीएफ फाईल
6 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महापार ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रणालीबाबत 201803171322099003 17-03-2018 204 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग विधानमंडळाच्या फेब्रुवारी- मार्च, 2018 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2017-2018 चे खर्चाचे पूरक वितरणपत्र. 201803171405113405 17-03-2018 3202 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग सन 2016-17 च्या हंगामातील तूरीच्या खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या.मुंबई यांना रु.638 कोटीच्या कर्जास दिलेल्या शासन हमीस मुदतवाढ देणेबाबत. 201803171200156105 17-03-2018 206 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग डॅा.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती या संस्थेच्या 8 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत ( कालावधी दि.1.03.2018 ते दि.30.09.2018 ) 201803171213426307 17-03-2018 158 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 1978, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-1 ते 3 नुसार सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व अधिनस्त कार्यालयातील प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांची अद्ययावत यादी तयार करणेबाबत... 201803171612495507 17-03-2018 3290 पीडीएफ फाईल