महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत मराठी भाषेतून पत्रव्यवहार आवश्यक नसलेल्या तांत्रिक पदांवर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबत. 201705231149389901 23-05-2017 3139 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुपालक उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून पशुसंवर्धनातून ग्रामविकास या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत करणेबाबत.. 201705231247549601 23-05-2017 126 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठांतर्गत वेंगुर्ले येथे विविध फळांच्या विकासासाठी कृषि प्रयोगशाळा निर्माण करणे ही योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी व सदर योजनेअंतर्गत मंजूर असलेली 19 पदे कायमस्वरुपी भरण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. 201705231552237301 23-05-2017 783 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग आंतरविभागीय बदल्या 2017 - सहायक कक्ष अधिकारी. 201705231732483307 23-05-2017 131 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरुन निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 201705231735261007 23-05-2017 3123 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग आंतरविभागीय बदल्या 2017 - लिपीक-टंकलेखक. 201705231736368007 23-05-2017 129 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग आंतरविभागीय बदल्या 2017- उच्चश्रेणी लघुलेखक. 201705231742316507 23-05-2017 3131 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन गट अ व गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना (मंत्रालयीन विभाग वाटप), आंतरविभागीय बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (3) स्थापन करणेबाबत. 201705231656189207 23-05-2017 195 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग डहाणू व तलासरी तालुक्यातील दापचेरी व इतर गावातील दुग्ध विकास महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्याकरीता समिती गठीत करण्याबाबत. 201705231532500110 23-05-2017 515 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रामध्ये अल्पसंख्याक महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या स्वयंसहायता बचत गट योजनेसाठी सन 2017-18 या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीत करणेबाबत... 201705231411318514 23-05-2017 156 पीडीएफ फाईल