महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी समन्वय अधिकारी व एकमेव समन्वय यंत्रणा यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 202108021155067901 02-08-2021 156 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी Single Nodal Agency (SNA) तसेच, Nodal Officer यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 202108021240369902 02-08-2021 1852 पीडीएफ फाईल
3 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202108021531463403 02-08-2021 139 पीडीएफ फाईल
4 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202108021524117403 02-08-2021 139 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतील त्रुटींची पूर्तता करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत. 202108021508155105 02-08-2021 137 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 74 वा वर्धापन दिन समारंभ. रविवार, दिनांक 15 ऑगस्ट, 2021. 202108021624393707 02-08-2021 153 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक-टंकलेखक आंतरविभागीय बदली कार्यमुक्त आदेश. 202108021718317707 02-08-2021 144 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना आर्थिक मदत देण्याबाबत - शहीद सुभेदार डोईफोडे लक्ष्मण संतु जि. पुणे. 202108021557040407 02-08-2021 166 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद, कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अधिसंख्य ठरविलेली पदे बहुउद्देशिक स्वरुपाच्या सेवा घेऊन भरण्याबाबत... 202108021602547107 02-08-2021 142 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील शैार्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्कम मंजूर करणेबाबत- व्हाईस डमिरल किरण माणिकराव देशमुख, जि. अमरावती. 202108021610374107 02-08-2021 145 पीडीएफ फाईल