महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018मधील उपनिबंधक सहकारी संस्था या संवर्गातील बदल्यांबाबत 201806221219251102 22-06-2018 125 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018 मधील सहनिबंधक सहकारी संस्था या संवर्गातील विनंती व प्रशासकिय बदल्यांबाबत. 201806221222136802 22-06-2018 3125 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यस्तरीय लेखा समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत..... 201806221646187902 22-06-2018 3121 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यस्तरीय लेखा समितीच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीस पुढील तीन वर्षाकरिता मुदतवाढ देणेबाबत..... 201806221657074302 22-06-2018 3139 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या, नागपूर (नोंदणी रद्द) उमरेड रोड, जि.नागपूर या सूतगिरणीची जमिन रेडी रेकनर दराने म्हाडाला विक्री करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201806221723064802 22-06-2018 151 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मानीव अभिहस्तांतरण आदेश व प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती.... 201806221727455602 22-06-2018 3329 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २५/०६/२०१८. ते दि २४/०७/२०१८. 201806221731212805 22-06-2018 161 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त/ सेवा हक्क आयुक्त यांच्या कार्यालयासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (project implementation committee) स्थापना करणेबाबत. 201806221645167907 22-06-2018 127 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करणे, प्रवेशक्षमतेत वाढ इत्यादीकरीता दिलेल्या शासन मान्यतेच्या अटींमध्ये सुधारणा करणे... 201806221519056208 22-06-2018 209 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील निफाड येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती/ नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201806221639554912 22-06-2018 209 पीडीएफ फाईल