महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग निर्लेखित शासकीय वाहन M.H. 26 C- 2105 विक्री करण्यासाठी जाहिरात. 10-01-2018 87 पीडीएफ फाईल
2 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लातुर यांची साहित्य खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याची सुचना 30-12-2017 295 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग ग्रामविकास भवन खारघर नवी मुंबई साठी विविध साहित्य खरेदी बाबतची निविदा. 21-12-2017 2109 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग निर्लेखित केलेल्या वाहनाची लिलावाबाबतची निविदा सूचना 16-12-2017 108 पीडीएफ फाईल
5 मराठी भाषा विभाग मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्याबाबत निविदा. 15-12-2017 104 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या कार्यालयातील झेरॉक्स मशीनची लिलावाव्दारे विक्री करणेची जाहिरात सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्याबाबत. 14-12-2017 167 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग वाहन विक्रीची जाहिर सूचना-वाहनाचा लिलाव - MH 04 Q 2996 (MAHINDRA Commander Jeep) 14-12-2017 317 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग ग्रामविकास भवन, खारघर, नवी मुंबईसाठी हाऊस किपींग सर्व्हिसेससाठी सेवा पुरवठादार निवडीबाबत जाहिरात. 13-12-2017 880 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग निर्लेखीत केलेले फर्निचर यांच्या लिलावाबाबतची निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत 12-12-2017 139 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग चतुर्थ श्रेणी सफाईगार पदांची कामे कंत्राटदारा मार्फत (आऊटसोर्सींग) करुन घेण्यासाठी. 12-12-2017 368 पीडीएफ फाईल