महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र बांद्रा (पूर्व) मुंबई - रुग्णालयीन कपडे धुण्याविषयी तात्पुरता (केवल सहा महिने करिता) दरकरार करणे बाबतची जाहिरात. 12-10-2018 193 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग उपसंचालक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालय, नाशिक यांचे अधिनस्त निरुपयोगी यंत्रसामुग्री व वाहनांचे लिलावाव्दारे विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 12-10-2018 329 पीडीएफ फाईल
3 नियोजन विभाग मोटर वाहन क्र.MH01-ZA-4004;HUNDAI ACCENT या निर्लेखित वाहनाच्या विक्रीची जाहिरातीबाबत 03-10-2018 134 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी वाहने, यंत्र सामुग्रीच्य विक्रीसाठी ई लिलाव 03-10-2018 17 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना क्र. 04/2018-19-पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा (RO) बसविण्याबाबतची निविदा सुचना 25-09-2018 426 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग स्टेशनरी दर करार मागणीपत्र. 24-09-2018 1680 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग निरोपयोगी साहित्याच्या विक्रीकरीता सिलबंद दरपत्रक सादर करणेबाबत 21-09-2018 57 पीडीएफ फाईल
8 जलसंपदा विभाग निविदा रिसायकलिंग टोनर पुरवठाबाबत 2018-19 वर्षाकरिता. 15-09-2018 166 पीडीएफ फाईल
9 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई सन 2015-2016, 2016-2017 आणि 2017-2018 या आर्थिक वर्षाचे करीता अंतर्गत लेखापरिक्षणाकरीता सनदी लेखापरिक्षकाची नेमणूकीच्या अटी व शर्ती. 10-09-2018 238 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मेसने प्रॉफिट (Mesne Profit) बाबत दरपत्रक शासनाच्या ई- पोर्टल वर प्रदर्शित करणेबाबत 13-08-2018 35 पीडीएफ फाईल