महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 जलसंपदा विभाग निविदा मुदतवाढ 05-03-2021 73 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड या कार्यालयाची दोन निर्लेखित शासकीय वाहनांची लिलावाव्दारे विक्री. 02-03-2021 1519 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग टॉयलेट, बाथरूम दुरुस्ती करणेबाबत 01-03-2021 871 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या जुन्या वाहनांचा लिलाव 01-03-2021 376 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग निविदा सूचना 26-02-2021 634 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कोकण विभागीय प्रयौगशाळेकरिता सयंत्र व काचसामान चे NABLआणि ILAC अंतर्गत प्रयौगशाळेकडून कॅलिब्रेशन करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत 25-02-2021 257 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) येथे झेरॉक्स मशिन भाडेतत्वावर घेण्याबाबतची जाहिरात 23-02-2021 145 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग शासकीय जुन्या वाहनाच्या विक्रीची जाहीरात देणेबाबत. 18-02-2021 3517 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निर्लेखन जाहीर सूचना 18-02-2021 652 पीडीएफ फाईल
10 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग स्क्रॅप विक्रीसाठी निविदा सूचना (साधनसामुग्री व उपकरणे ) 12-02-2021 704 पीडीएफ फाईल