महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघास आवश्यक असणाऱ्या अंतर्गत लेखा परीक्षण व इतर कामासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 18-04-2019 1670 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित कार्यालयाच्या स्टेशनरी खरेदीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत निविदा सुचना 15-04-2019 2423 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग फेरनिविदा: राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष -म.रा.ग्रा.जि.अ. सी.बी.डी.बेलापूर कार्यालयासाठी लागणारी स्टेशनरी पुरवठा करण्यासाठी एक वर्षाकरिता पुरवठादार निवडीबाबत 15-04-2019 1233 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महासंघास आवश्यक असणाऱ्या स्टेशनरी छपाईसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 11-04-2019 119 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महासंघास आवश्यक असणाऱ्या स्टेशनरी खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 11-04-2019 151 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग संगणक व प्रिंटरच्या वार्षिक सेवा संविदा ( देखभाल) बाबत दरपत्रक 04-04-2019 1604 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग संगणक व प्रिंटरच्या वार्षिक सेवा संविदा (देखभाल) करारासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 26-03-2019 130 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग वाहन दुरुस्ती करीता सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी प्रसिध्द केलेल्या निविदेस मुदतवाढ देण्याबाबत. 19-03-2019 199 पीडीएफ फाईल
9 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे संरक्षण करण्यासाठी जंतुनाशके फवारणी करणेबाबत. 19-03-2019 63 पीडीएफ फाईल
10 गृहनिर्माण विभाग कार्यालयीन झेरॉक्स प्रती काढण्यासाठी भाडेतत्वावर मशीन, त्यासाठी लागणारे शाई टोनर व देखभाल दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 12-03-2019 98 पीडीएफ फाईल