महाराष्ट्र शासन

निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना - पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याबाबत 20-02-2019 54 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना 11-02-2019 412 पीडीएफ फाईल
3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना 08-02-2019 182 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग पाणी पुरवठा विभागाची निविदा सूचना 08-02-2019 1033 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग वेठबिगार व स्थलांतरीत कामगार (Bounded Labour Migration) या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे बॅनर्स तयार करणेबाबत. 06-02-2019 211 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग रसायने खरेदी करिता दरपत्रक मागिवणे बाबत. 04-02-2019 1956 पीडीएफ फाईल
7 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग निविदेची सूचना 02-02-2019 15 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रिवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत बहुउदेशिय चक्रिवादळ केंद्र बांधण्याबाबत. 30-01-2019 97 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रिवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत टर्नकी आधारावर सतपाती गावात अंडरग्राउंड पॉवर केबल नेटवर्कसह विद्यमान 11 Kv आणि LT ओव्हरहेड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन करण्याबाबत. 30-01-2019 119 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकरीता ऑपरेटर्सची नियुक्ती करण्याबाबत. 30-01-2019 22 पीडीएफ फाईल