महाराष्ट्र शासन

दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 07-12-2018
  • 1)
  • मे.के.जी.एन सेल्स नाशिक यांचे नाव मध्यवर्ती भांडार खरेदी यादीतून वगळण्याबाबत
  • 267
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2018
  • 1)
  • लाकडी फर्निचर दुरूस्तीची दरनिश्चिती- सन २०१७-१८
  • 326
  • पीडीएफ फाईल)
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2018
  • 1)
  • लाकडी फर्निचरची दरनिश्चिती- सन २०१७-१८
  • 1210
  • पीडीएफ फाईल)
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2018
  • 1)
  • गॉज कापड, बॅण्डेज कापड, सतरंजी व बेडशीटची दरनिश्चिती- सन २०१७-१८
  • 189
  • पीडीएफ फाईल)
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2018
  • 1)
  • फाईल पॅड, फाईल कव्हर्स व पॉकीटे यांची दरनिश्चिती- सन २०१७-१८
  • 168
  • पीडीएफ फाईल)
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2018
  • 1)
  • खुर्च्या दुरूस्तीची दरनिश्चिती- सन २०१७-१८
  • 228
  • पीडीएफ फाईल)
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2018
  • 1)
  • वेतकामाची दरनिश्चिती- सन २०१७-१८
  • 136
  • पीडीएफ फाईल)
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2018
  • 1)
  • हातमागावरील कापडाची दरनिश्चिती- सन २०१७-१८
  • 287
  • पीडीएफ फाईल)
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-09-2018
  • 1)
  • मे. सिंध रेक्झीन हाऊस, नाशिक मे. सिंध ट्रेडिेग कॉर्पोरेशन, नाशिक व मे. उमंग फर्निशिंग, नाशिक या संस्थांना मध्यवर्ती भांडार संघटनेच्या मान्यता प्राप्त यादीतून काढून टाकण्या बाबत.
  • 252
  • पीडीएफ फाईल)