महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना -अमरावती (सु) - मौ.रहाटगाव येथील स.नं.207 पुर्ण क्षेत्र 7.07 हे.आर व स.नं.212 पुर्ण क्षेत्र 5.28 हे.आर जमीनींपैकी स.नं.207/2 एकुण क्षेत्र 4.72 हे.आर ही जमीन कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसुचना... 07-08-2020 545 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) अन्वये सूचना. बृहन्मुंबइ विकास योजना-2034 मध्ये प्रादेशिक लिंक रोडला जोडणारा नविन 45.0 मी. रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविणे बाबत. 06-08-2020 106 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना - परभणी (सुवा.क्षे.) मौ. खानापूर स.नं. 25 (पै.) (नविन गट क्र. 78 ते 84) मधील 6.78 हे. क्षेत्र औद्योगिक विभागातुन वगळून रहिवास विभागत समाविष्ट करणेबाबतच्या फेरबदल प्रस्तावास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये मान्यता...... 24-07-2020 439 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग वसई विरार उपप्रदेशाच्या मंजूर विकास आराखडयामध्ये मौजे नारिंगी येथे रेल्वे उड्ज्ञण पुल बांधकाम करणेकामी मंजूर विकास आराखडयामधील डी.पी.रस्त्याच्या संरेखनामध्ये बदल प्रस्तावित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2)अन्वये अधिसूचना 23-07-2020 2139 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग वसई विरार उपप्रदेशाच्या मंजूर विकास आराखडयामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत बांधण्यात येणारा वसई ते भाईंदर जोडणारा वसई खाडीवरील प्रस्तावित पुलाला जोडण्यासाठी प्रस्तावित पूलापासून मंजूर विकास आराखडयातील 40 मीटर डी.पी.रस्त्याला जोडण्याकरीता नविन 40.00 मीटर रुंदीचा डी.पी.रस्ता प्रस्तावित करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2)अन्वये अधिसूचना. 16-07-2020 3104 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना - नवि मुंबई - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये अधिसूचना. सिडकोच्या सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये Composite Development ची तरतूद समाविष्ट करणेबाबत. 16-07-2020 3729 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग प्रा.यो.पुणे- म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये फेरबदल मंजूरीची अधिसूचना- मौजे - आंबी, ता.मावळ येथील गट क्र.145 मधील क्षेत्र शेती व ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत. 13-07-2020 1137 पीडीएफ फाईल
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, 1977 10-07-2020 606 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विशेष नियोजन प्राधिकरण-सिडको - जालना परिघस्त क्षेत्रातील मौ.खारपुडी येथील क्षेत्र निरधिसूचित करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचनाअधिनियम, 1966 चे कलम 40(1B) अन्वये अधिसूचना.... 09-07-2020 381 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये, प्रादेशिक योजना नकाशावर पुणे मेट्रो मार्गिका क्र.3 च्या आखणीसह स्थानके दर्शविणेबाबत सूचना. 30-06-2020 1260 पीडीएफ फाईल