महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीमधील विनियम 18.1 मधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37(1 कक) (ग) खालील अधिसूचना... 16-10-2017 411 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या पी/एन प्रभागाच्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत कलम 37(1कक) खालील सूचना. 16-10-2017 343 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - मेट्रो रेल्वेच्या कार्यासंदर्भात संबंधित महानगरपालिकांच्या तसेच सिडको व पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणांच्या विकास नियत्रंण नियमावलीमध्ये तरतूद अंतभूत करण्यासंदर्भाने कलम 37(1कक) खाली सूचना..... 13-10-2017 480 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 विनियम 21(3), 27, 33(4) व विनियम 52(8) मधील फेरबदलाबाबत कलम 37(1अेअे) खालील सूचना 13-10-2017 540 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीमधील विविध जमीन वापरानुसार पार्कीग आवश्यकतेचा आढावा व सुधारणा करण्यासाठी समिती नियुक्त करणेबाबत. 10-10-2017 89 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग पुणे विकास योजना, शुध्दीपत्रक. 09-10-2017 409 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग बुधवार, दिनांक 11 ऑक्टोबर, 2017 रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका आणि इतर सार्वत्रिक निवडणूक/पोट निवडणूकीच्या मतदानासाठी सुटृी जाहीर करण्याबाबत. 07-10-2017 365 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 कलम 111 मध्ये सुधारणा. 07-10-2017 69 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 52(क) नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी अधिनियमाचे कलम 158 (1) अन्वये नियम 07-10-2017 1964 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग पुणे महानगरपालिका (वा.ह.) मधील मौजे धायरी येथील स.नं.143, 176 व 180 मधील प्रस्तावित 30 मी. रुंद विकास योजना रस्त्याच्या आखणीची पुनर्रचना करण्यासाठी म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम 37(2) अन्वये मंजूरी. 05-10-2017 497 पीडीएफ फाईल