महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना-सेलू (जि. परभणी) मौजे सेलू येथील गट क्र.44/1 मधील 1.26 हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) नुसार नामंजूरीची अधिसूचना... 12-05-2022 1299 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना-सोनपेठ (जि. परभणी) मौजे दहिखेड येथील गट क्र.102 मधील 60.50 आर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) नुसार नामंजूरीची अधिसूचना... 12-05-2022 1324 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना-सेलू (जि. परभणी) मौजे सेलू येथील गट क्र.49/1/1 मधील 0.80 हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) नुसार अमान्यतेची अधिसूचना. 12-05-2022 1298 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना-सोनपेठ (जि. परभणी) मौजे दहिखेड येथील गट क्र.58 व 59 मधील 1.84 हेक्टर (4 एकर 24 गुंठे) क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) नुसार नामंजूरीची अधिसूचना 12-05-2022 1330 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना वाशिम (दुसरी सुधारित) मौजे वाशिम येथील सर्व्हे क्र.351 मधील 0.08 हेक्टर क्षेत्र आरक्षण क्र.26-वाहनतळ मधून वगळून श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ पुतळ्यासाठी दर्शविणेबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37(2) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना. 12-05-2022 1613 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक)(ग) अन्वये अधिसूचना. बृहन्मुंबई टि प्रभागातील न.भू.क्र.840,मौजे मुलूंड (पुर्व), मुंबई बाबत बृहन्मुंबई विकास योजना-2034 मध्ये फेरबदल 12-05-2022 2349 पीडीएफ फाईल
7 गृह विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सेवा अधिसुचित करण्याबाबत. 10-05-2022 253 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग श्री. कैलासचंद उत्तमचंद चांदीवाल यांना महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुख्यपीठ येथे अध्यक्ष म्हणून दिनांक ७ मे २०२२ पासून ते दिनांक ५ मे २०२३ या कालावधीकरिता नियुक्त करीत आहे. 06-05-2022 227 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना सेलू (सू वा. क्षेत्र),जि. परभणी मौ. सेलू, येथील सर्व्हे क्र.242 मधील 11.70 हेक्टर क्षेत्र कृषी वापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37(2) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना. 04-05-2022 815 पीडीएफ फाईल
10 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, २०१९ मधील सुधारणा क्र. २१ 29-04-2022 121 पीडीएफ फाईल