महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग राजापूर विकास योजना -महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये नामंजूर करणेबाबत. 21-04-2018 388 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना- कल्याण-डोंबिवली सेक्टर 1 व 2 - कल्याण-डोंबिवली शहराच्या वगळलेल्या क्षेत्राच्या अधिसूचनेमधील नोट-बी नुसार अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत. 19-04-2018 427 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विशेष नगर वसाहत-ठाणे - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 45 अन्वये लोकेशनल क्लिअंरन्स देणेबाबत. मौजे माजिवडे, ता. ठाणे येथील विशेष नगर वसाहत मे/कॅपस्टॉन कंन्स्ट्रक्शन्स कंपनी, प्रा. लि. 19-04-2018 318 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनिमय, 1966 - नगर रचना योजना क्र, III (प्रथम फेरबदल) (अंतिम), घाटकोपर या योजनेमधील कलम 91(6)(ख) खालील मंजूर बदल... 16-04-2018 137 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप (सुधारणा) नियम, 2018. 12-04-2018 67 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग वेंगुर्ले विकास योजना - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,1966 चे कलम 37(2) अन्वये नामंजूर करणेबाबत. 12-04-2018 400 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना डहाणू - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,1966 चे कलम 31(1) अन्वये मंजूरीच्या अधिसूचनेमधील सारभूत बदल इ.पी. क्र.11 व 156 करीता शुध्दीपत्रक निर्गमित करणेबाबत . 12-04-2018 297 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक पोटनिवडणूकांसाठी दिनांक ६ एप्रिल, 2018 ऐवजी बुधवार, दिनांक 11 एप्रिल, 2018 रोजी मतदान दिवसाकरीता सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबत 09-04-2018 63 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग वि. यो. कोल्हापूर, म.प्रा.नि.व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम- 37(2) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करणेबाबतची अधिसूचना, ई वार्ड, रि.स.नं.741(पै.) वगैरे या जमीनी पंपिंग स्टेशन व 12 मी. रस्ता यासाठी आरक्षित ठेवणेबाबत. 06-04-2018 947 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये स्मार्ट फिनटेक सेंटर चे विनियम अंतर्भूत करणेसाठी प्रस्तावित फेरबदलाची कलम 37(1कक) खालील सूचना व कलम 154(1) खालील निदेश 05-04-2018 244 पीडीएफ फाईल