महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग वि.यो.सोलापूर, एनएचएआय अंतर्गत सोलापूर शहरातील प्लायओव्हर सेक्शन 1 व सेक्शन 2 यांच्या रस्ता रुंदीच्या अलाईनमेंट प्रमाणे अस्तित्वातील रस्त्याचे रुंदीत वाढ करणेस मान्यता देणेबाबत. 17-10-2018 3441 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिनस्त शुश्रुषा संवगा्रतील अधिसेविका या पदाच्या ग्रेड वेतनामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 16-10-2018 3136 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग म्हाळुंगे-माण प्रा.न.र.यो.क्र.1 करीता म.प्रा.व न.र.अधिनियम 1966 चे कलम-72(1) अन्वये लवाद यांची नियुक्ती करणेबाबत... 16-10-2018 602 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना सुधारीत करतांना मुळ हद्द व वाढीव हद्द अशा दोन्ही भागांची एकत्रितरित्या विकास योजना तयार करणेबाबत म.प्रा.नि.व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश. 15-10-2018 1563 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग पुणे मनपाच्या मंजूर वि.नि.नि. मधील तरतूद क्र.2.116 बाबत म.प्रा.नि. व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम-154 अन्वये निदेश... 12-10-2018 379 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना नाशिक - मौजे नाशिक येथील सर्व्हे क्र. 890/2अ/3 मधील आरक्षण क्र. 304 क्रिडांगण बाबतचे आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127 (2) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत.. 12-10-2018 2538 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग सन 2018 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 21 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. (जात वैधता प्रमाणप्रत्रासंबंधी) दि. 11.10.2018 11-10-2018 233 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966, नवी मुंबई सिडकोच्या अधिसूचित क्षेत्राच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदलाबाबत कलम 37(1अेअे)(सी) खालील अधिसूचना 10-10-2018 139 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावीत फेरबदलाबाबत कलम 37(1अेअे)(सी) खालील अधिसूचना. 10-10-2018 129 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग वि.यो.उरुण इस्लामपूर, जि.सांगली, सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांना अंतिम मंजूरीच्या अधिसूचनेस पूरक पत्र. 10-10-2018 435 पीडीएफ फाईल