महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा नियम, 2017 च्या प्रारुप नियमामध्ये हरकती /सूचना मागविण्याकरीता मुदतवाढ देण्याबाबत. 19-01-2018 1217 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग मुंबई उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा/अपिल शाखा/रिट सेल) मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद व नागपूर येथे अ मंडळ आणि ब मंडळ समुपदेशींची नियुक्ती करण्याबाबत. 18-01-2018 287 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग पुणे महानगर क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करुन सदर क्षेत्रासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत. 18-01-2018 893 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना ठाणे - मौ. कोपरी येथील सि.स.नं. 1024 मधील 1600 चौ.मी. क्षेत्र खेळाचे मैदान याकरीता आरक्षित करणेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37(2) ची अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत 16-01-2018 417 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास नियंत्रण नियमावली ठाणे High Rise समिती गठीत करणेबाबत. 16-01-2018 245 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग मुंबई महानगर प्रदेशाची प्रादेशिक योजना- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत- मौजे कुरुंद, ता. भिवंडी, जि. ठाणे या जमीनीबाबत. 16-01-2018 377 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग वि.यो.लोणावळा मधील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाची आखणी सुधारित करण्यासाठी म.प्रा.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वये मान्यता. 15-01-2018 1462 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाची घाटातून जाणारी आखणी सुधारित करण्यासाठी म.प्रा.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये मान्यता. 15-01-2018 1825 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना बारामती (वाढीव हदद) मधील SM-20 वगळणेबाबत शुध्दीपत्रक. 12-01-2018 216 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग म.प्रा.व न.र., अधिनियम, 1966 च्या कलम 37(1-कक) अन्वये पुणे झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील चटई क्षेत्र निर्देशांक रेशोमध्ये सुधारणा करणेबाबत... 11-01-2018 1550 पीडीएफ फाईल