महाराष्ट्र शासन

कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग वानाडोंगरी नगरपरिषद, जिल्हा नागपूर येथील सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी गुरुवार दिनांक 19 जुलै, 2018 रोजी या मतदारसंघाच्या क्षेत्राकरीता सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबत. 17-07-2018 93 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे, मौजे सावरदरी,ता.खेड, जि.पुणे येथील गट नं.64/1 ,66 व इतर मधून जाणा-या प्रस्तावित 30 मी.रुंदीच्या प्रादेशिक योजना रस्त्याच्या आखणीत बदल करण्याकरीता म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम 1966 चे कलम 20(3) अन्वये सूचना. 16-07-2018 2390 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण. मौजे-बो-हाडेवाडी येथील गट नं.544 या जमिनीवर प्राथमिक शाळा व क्रिडांगण ,बगीचा व 12.00मी.रस्ता प्रस्तावित करण्याकरिता म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम,1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना. 16-07-2018 1455 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 40 (1बी) अन्वये मंजुरी. पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि.(MADC) ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत. 16-07-2018 3588 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग वि.यो.जुळे सोलापूर (भाग-1) म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम,1966 चे कलम 31(1) अन्वये मंजूरीची अधिसूचना. ( ईपी क्र.1 ते 5 सारभूत स्वरुपाचे फेरबदलांना अंतिम मंजूरी) 10-07-2018 3640 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग वि.यो.जुळे सोलापूर (भाग-2) म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम,1966 चे कलम 31(1) अन्वये मंजूरीची अधिसूचना. ( ईपी क्र.1 ते 3 सारभूत स्वरुपाचे फेरबदलांना अंतिम मंजूरी) 10-07-2018 1940 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम,1966 चे कलम 37(1कक) अन्वये वि.यो.पुणे (मुळ हद्द) मधील मौजे कोथरुड येथील स.नं. 159 मधील आरक्षणे तसेच मौजे मुंढवा येथील रस्त्याच्या आखणीतील बदलाबाबत नोटीस. 09-07-2018 2362 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम,1966 चे कलम 52 अे सह कलम 158 (1) अन्वये केलेल्या नियमाचे अनुषंगाने कार्यवाहीबाबत. 09-07-2018 959 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग मौ. कोहोज-खुंटवली, ता. अंबरनाथ येथील हाल्याच्या पाडा येथील सि.स.नं. 4965 ते 4968 व 7014 ते 7045 या जमिनी वाणिज्य परीमंडळातून वगळून दाटीवाटीच्या क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत. 05-07-2018 484 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास नियंत्रण नियमावली- ठाणे मंजूर सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीमधील फेरबदल- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये मंजूरीची अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत. 05-07-2018 434 पीडीएफ फाईल