महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 हवामान खात्याकडून मिळालेल्या अंदाजानुसार कार्यालय लवकर सोडणेबाबत...
2 हवामान खात्याकडून मिळालेल्या अंदाजानुसार कार्यालय लवकर सोडणेबाबाबत
3 दिनांक 09.07.2018 रोजीची पर्जन्यमान परिस्थिती.
4 भाडे नियंत्रण कार्यालय, कोकण विभाग, कार्यालयात लिपिक-टंकलेखकाचे रिक्त पदे प्रतिनियुक्ती भरण्याबाबत.
5 शास्त्रीय व लोककला क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी.
6 प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान.
7 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) संचालनालयासाठी राज्य प्रकल्प सह संचालक हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
8 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे कार्यालयातील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत जाहिरात.
9 शास्त्रीय संगीत क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांना भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत संस्था अनुदान.
10 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा अंतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कार्यालयातील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत जाहिरात.
12345678910...