महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
2 राज्यातील सक्षम प्राधिकऱ्यांच्या सर्व 6 कार्यालयातील कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी एका अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत.
3 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक वित्तीय वर्ष २०१९ ते २०२१. १६ जून २०२० सबमिशन करण्याची अंतिम मुदत (विस्तारित)
4 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक Internal Auditor नेमणूक वित्तीय वर्ष 2019 ते 2021 Deadline for submission 29 May 2020
5 शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) या पदाच्या नियुक्तीसाठी जाहीर सूचना
6 मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 400 032- या कार्यालयाकरीता सेवानिवृत्त अधिकारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याबाबत.
7 शुध्द्दीपत्रक- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) या पदाच्या नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना
8 सीईआरटी-इन ने सायबर-गुन्ह्यांच्या संदर्भात दिलेले सल्ले, विशेषत: पंतप्रधान मदत निधी फंडाच्या संदर्भात.
9 मंत्रालय व बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी सामाईक प्रतिक्षासूची 31 डिसेंबर, 2019.
10 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब पूर्व परीक्षा 2020
123456789