जलसंपदा विभाग सेवा

अ.क्र. सेवांची नांवे
1 प्रवाही व उपसा सिंचनासाठी हंगामी पाणी परवानगी.
2 सिंचन आवर्तन कार्यक्रमाबाबत माहिती.
3 सिंचनाची पाणीपट्टी देयक मिळणे.
4 बिगर सिंचनाची पाणीपट्टी देयक मिळणे.
5 पाणीपट्टी देयकासंबंधी तक्रार / गाऱ्हाणे निराकरण.
6 दिर्घ मुदतीच्या उपासा सिंचन परवानगी.
7 जमीन लाभक्षेत्रात असल्याबाबतचा दाखला.
8 घरगुती व पिण्याच्या पाणी वापरासाठी परवानगी.
9 औद्योगिक पाणी वापरासाठी परवानगी.
10 नदी जलाशय यापासूनचा अंतराचा दाखला.