महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग

अ.क्र. सेवांची नांवे
1 जन्म दाखला/प्रमाणपत्र
2 मृत्यू प्रमाणपत्र
3 विवाह प्रमाणपत्र
4 हयातीचे प्रमाणपत्र
5 दारिद्रय रेषेखाली असल्याचे़ (BPL) प्रमाणपत्र
6 रहिवास प्रमाणपत्र
7 कोणतीही देणी प्रलंबित नसलेले प्रमाणपत्र
8 शौचालय प्रमाणपत्र
9 मालमत्ता निर्धारण प्रमाणपत्र (फॉर्म 8)
10 निराधार / विधवा/परित्यक्ता असल्याचे प्रमाणपत्र
11 विभक्त कुटुंब प्रमाणपत्र