उदयोग उर्जा व कामगार विभाग सेवा

कामगार विभाग, (15 सेवा)
1 मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणी
2 मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम 1948 अंतर्गत नोंदणीचे नूतनीकरण.
3 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, 1970 अंतर्गत प्रमुख नियोक्त्याची नोंदणी.
4 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम 1970 अंतर्गत निविदाकारांना परवाना
5 कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) कायदा, 1970 अंतर्गत ठेकेदार परवाना नुतनीकरण
6 इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व अट नियमन) अधिनियम, 1996 अंतर्गत स्थापना नोंदणी.
7 श्रमिक संघ अधिनियम 1926 अंतर्गत नोंदणी
8 मोटार परिवहन कामगार अधिनियम 1961 अंतर्गत नोंदणी
9 बिडी आणि सिगार (रोजगार कामगार कायदा 1966 अंतर्गत अटी) औद्योगिक परिसरात परवाना
10 फॅक्टरी योजनांना मान्यता अ) विघातक ब) घातक
11 कारखान्यांची नोंदणी आणि परवाने वाटप
12 परवान्याची दुरुस्ती
अ) (बाष्पक Economizers ची नोंदणी,)
ब) स्टीम पाइपलाइन आणि बॉयलर प्रेशर पार्ट रेखाचित्रे मान्यता
13 अ) बॉयलर, Economizers नोंदणी
ब) स्टीम पाइपलाइन च्या रेखाचित्र मान्यता आणि बॉयलरचे प्रेशर पार्ट
14 मालकीचे हस्तांतरण
15 दुय्यम प्रमाणपत्र / परवाना
उदयोग उर्जा व कामगार विभाग (उद्योग संचालनालयांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा १०)
1 सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफिचे प्रमाणपत्र
2 सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र अदा करणे
3 सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन
4 मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन कायदा 1948 सुधारणा 1994 अंतर्गत ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनासाठी 10 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन खरेदीसाठी आवश्यक असलेली पुर्व परवानगी
5 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उदयानांनाइरादा पत्र देणे
6 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे
7 खाजगी जैव तंत्रज्ञान उदयानांना इरादा पत्र देणे.
8 खाजगी जैव तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे
9 सुक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम अंतर्गत उद्योजकांसाठी एंटरप्रायझेस मेमोरेंडम भाग-1(EM Part-I)
10 सुक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम अंतर्गत उद्योजकांसाठी एंटरप्रायझेस मेमोरेंडम भाग-2(EM Part-II)
शासकीय मुद्रण व लेखसामग्री व प्रकाशन संचालनालयाअंतर्गत पुरविण्यात येणा-या सेवा (2)
1 नाव,जन्मतारीख(वय) आणि धर्म बदलण्याच्या जाहिरातींच्या विभागा या राजपत्राच्या भागात प्रसिद्ध करणे आणि ते नागरिकांना उपलब्ध करून देणे.
2 वाणिज्यिक संस्था व खाजगी पक्ष यांना काढलेल्या अधिसूचना,सूचना व जाहीराती स्विकारून महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन-सकिंर्ण सूचना व जाहीराती या राजपत्राच्या भागात प्रसिद्ध करणे व त्यांना उपलब्ध करून देणे