महिला व बालविकास विभाग सेवा

अ.क्र. सेवांची नांवे
1 राज्यातील अंगणवाडी केंद्र मुले (0-6 वर्षे) ऑनलाइन नोंदणी.
2 अंगणवाडी केंद्र गरोदर व स्तनदा माता यांची ऑनलाईन नोंदणी
3 अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, स्तनदा / गर्भवती महिला यांना एसएमएस इशारा.
4 मनोर्धैर्य योजना अंतर्गत बळी पडलेल्यांची ऑनलाईन एफआयआर नोंदणी.
5 दुःखी महिलांना ऑनलाईन जलद प्रतिसाद प्रणाली
6 मनोर्धैर्य योजना अंतर्गत बळी पडलेल्यांचे ऑनलाइन रुग्णालयाशी समन्वय करणे.
7 घरगुती हिंसा, महिलांचा अनैति‍क व्यापार यांना बळी पडलेल्या किंवा अनाथ / निराधार / घटस्फोटित / विधवा यांच्या निवा-यासाठी ऑनलाईन प्रवेश.