Revenue and Forest Department Services

अ.क्र. सेवांची नांवे
महसूल व वन विभाग (१2 सेवा)
1 उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
2 तात्पुरता रहिवास/रहिवास प्रमाणपत्र
3 वय,राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
4 पत प्रमाणपत्र
5 ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
6 सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
7 दगड खाणपट्टा परवाना
8 गौण खणिज परवाना(माती)
9 स्टोन क्रेशर परवाना
10 ई-म्युटेशन(ई-फेरफार)/फेरफार करणे
11 जातीचे दाखले
12 क्रिमिलीअर दाखले
महसूल व वन विभाग (वने) (10 सेवा)
1 आरामशीन परवान्याचे नुतनीकरण
2 आरामशीन परवाना रद्द करणे विरुद्ध अपील दाखल करणे.
3 आरामशीन स्थानांतरण व पुर्नस्थान निश्चियन.
4 आदिवासी मालकी असलेल्यांना वृक्षतोड परवानगी.
5 आदिवासी मालकी नसलेल्यांना वृक्षतोड परवानगी.
6 पिक नुकसानीसाठी सानुग्रह अनुदान
7 पशुहत्या(cattle kill) साठी सानुग्रह अनुदान
8 मानवी मृत्यु आणि अंपगत्वाकरिता सानुग्रह अनुदान
9 बांबु पुरवठयाकरीता बुरूड समाजाची नोंदणी.
10 संत तुकाराम वनग्राम योजनेकरिता अर्ज