सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सेवा

1 शासन वसतीगृह प्रवेश
2 निवासी शाळा प्रवेश देणे
3 परदेशी शिष्यवृत्ती, डेस्क भारत सरकार शिष्यवृत्ती, आयुक्तालय, पुणे
4 देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, डेस्क भारत सरकार शिष्यवृत्ती, आयुक्तालय, पुणे
5 अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचारात बळी ठरणा-या सदस्यांना अर्थसहाय्य
6 ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र देणे
7 संजय गांधी निराधार/श्रावणबाळ योजनेखाली पेन्शन योजनेंअतर्गत प्राप्त अर्जावर निर्णय घेणे
8 जाती प्रमाणपत्र पडताळणी
9 अपंगाना ओळखपत्र देणे
10 अपंगाना शासकीय अंपग शाळेत प्रवेश देणे