महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग सेवा

अ.क्र. सेवांची नांवे
1 आदिवासी व्यक्तिंना जातीचे प्रमाणपत्र देणे
2 आदिवासी जात-वैधता प्रमाणपत्र देणे
3 शासकीय आश्रमशाळा समुह योजनेअंतर्गत मुलांना मोफत प्रवेश देणे.
4 अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे.
5 आदिवासी मुला-मुलींकरीता शासकीय वसतिगृहे मोफत प्रवेश देणे.
6 अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती (भारत सरकार शिष्यवृत्ती)
7 सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती.
8 आदिवासी विध्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिष्यवृत्ती.
14 नगर विकास विभाग (16)