विधी व न्याय विभाग खुद्द कलम २(ज) व ४(१)ख मधील १७ बाबींची माहिती