कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 - मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत सुधारणा करणेसंदर्भात मंजूर नियमावलीस पुरकपत्र. 08-10-2021 1701 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग ब्रेक द चेन राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जलतरण स्पर्धांमध्ये सहभागी होणा-या खेळाडूंसाठी जलतरण तलाव सुरु करण्यातबाबत मार्गदर्शक सूचना 06-10-2021 2042 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग सन 2022 तेंदू हंगाम सल्लागार समितीची अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत. 04-10-2021 322 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उद्योग निरीक्षक गट क सेवा प्रवेश नियम, 2021. 01-10-2021 897 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) अन्वये सूचना. बृहन्मुंबई विकास योजना-2034 मध्ये वरळी दुग्धशाळा, वरळी डिव्हीजन मुंबई या जमिनीसंबंधीच्या प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 01-10-2021 2550 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी गट क संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम. 29-09-2021 2213 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ गट क संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम. 29-09-2021 2306 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य पर्यवेक्षक गट क संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम. 29-09-2021 2098 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (परिमंडळ) गट क संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम. 29-09-2021 2111 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग औषध निर्माता गट क संवर्गाचे प्रवेश नियम. 29-09-2021 1934 पीडीएफ फाईल