कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजना- 2034 कलम 31(1) अन्वये मंजूरीच्या दि. 08/05/2018 रोजीचे अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक. 22-06-2018 71 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजना- 2304 अंतिम मंजूरी देताना शासनाने मंजूरीतून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) संदर्भात शासन सूचना दि. 08/05/2018 ला शुध्दीपत्रक. 22-06-2018 106 पीडीएफ फाईल
3 गृह विभाग खुले कारागृह घोषित करण्याबाबत - सिंधुदूर्ग जिल्हा कारागृह. 22-06-2018 1592 पीडीएफ फाईल
4 गृह विभाग खुले कारागृह घोषित करण्याबाबत वर्धा जिल्हा कारागृह 22-06-2018 154 पीडीएफ फाईल
5 गृह विभाग खुले कारागृह घोषित करण्याबाबत यवतमाळ जिल्हा कारागृह 22-06-2018 250 पीडीएफ फाईल
6 गृह विभाग खुले कारागृह घोषित करण्याबाबत लातूर जिल्हा कारागृह 22-06-2018 219 पीडीएफ फाईल
7 गृह विभाग खुले कारागृह घोषित करण्याबाबत धुळे जिल्हा कारागृह. 22-06-2018 1628 पीडीएफ फाईल
8 गृह विभाग खुले कारागृह घोषित करण्याबाबत रत्नागिरी जिल्हा कारागृह. 22-06-2018 1607 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषीत करण्यासाठी म. प्रा. व न. र. अधिनियम 1966 चे कलम-158(1) अन्वये केलेले नियमाबाबत स्पष्टीकरण. 19-06-2018 365 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग मौजे पिंपळे निलख येथील स.नं.65(पै.) ते 67(पै.) मधील 18 मी. विकास योजना रस्त्याच्या आखणीमध्ये बदल करुन रुंदी 24 मी. प्रस्तावित करणेकरीता म.प्रा.व न.र. अधिनियम, 1966 चे कलम- 37(2) अन्वये मान्यता. 19-06-2018 742 पीडीएफ फाईल