कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 गृह विभाग लोकसभा निवडणूक 2019 च्या प्रयोजनार्थ विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शक्तीप्रधान करण्याबाबत. 30-03-2019 103 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग कार्यनियमावलीतील पहिल्या अनुसूचित बदल 29-03-2019 493 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूका 2019 सार्वजनिक सुट्टी जाहिर करण्याबाबत. 27-03-2019 83 पीडीएफ फाईल
4 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरता संगणकी हार्डवेअर वार्षिक देखभाल करार ई निविदा. 22-03-2019 17 पीडीएफ फाईल
5 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या शक्ती प्रदान करण्याबाबत. 13-03-2019 55 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये गृहनिर्माण सहकारी संस्थांसाठी नव्याने प्रकरण दाखल करण्याबाबतचा अध्यादेश. 09-03-2019 255 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 2 (17), 81, 110, 154 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 09-03-2019 134 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग उपलोकआयुक्त नेमणूकीबाबत. 08-03-2019 62 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग भाडेपट्टयाने अथवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींपैकी कृषिक किंवा निवासी किंवा वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-1 मधे रूपांतरीत करण्याकरीता शासन राजपत्रात अंतीमत: प्रसिध्द केलेले नियम. महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरीत करणे) नियम 2019 08-03-2019 162 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात देवलापार व गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यात चिचगड येथे अप्पर तहसिल कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देणेबाबत. 08-03-2019 59 पीडीएफ फाईल