कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग एचआरसीटी द्वारे कोवीड -19 निदान केलेल्या रुग्णांची माहिती प्रशासनास देणे बंधनकारक करण्याबाबत. 02-12-2020 2538 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) चे क्षेत्रास मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागु करणेसंदर्भात ... कलम 20(3) अन्वये सूचना... 02-12-2020 2568 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक)(ग) तसेच कलम 20(3) अन्वये राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील अन्य नियोजन प्राधिकरणे / विशेष नियोजन प्राधिकरणे / विकास प्राधिकरणे, MIDC, NAINA, Jawaharlal Nehru Port Trust, Hill Station Municipal Councils, Eco Sensitive / Eco Fragile Regions, Lonavala Municipal Council, MSRDC, MADC, MIHAN, PCNTDA, Area under CIDCOs jurisdiction as Planning Authority ही नियोजन प्राधिकरणे वगळता इतर सर्व महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरणे, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्र यांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागु करणेबाबत मंजुरीची अधिसूचना... 02-12-2020 5504 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक)(ग) व कलम 20(4) अन्वये मंजूर केलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागु करण्याकरिता कलम 154 अन्वये निदेश... 02-12-2020 1263 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग दिनांक 02 डिसेंबर, 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली. 02-12-2020 4663 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको (CIDCO) क्षेत्र, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (PCNTDA) क्षेत्र, मिहान (MIHAN) क्षेत्र, विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएडीसी (MADC) चे क्षेत्र यांना मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागु करणेसंदर्भात ... कलम 37(1कक)(क) अन्वये सूचना... 02-12-2020 2917 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक)(ग) व कलम 20(4) अन्वये मंजूर केलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागु करण्याकरिता कलम 154 अन्वये निदेश 02-12-2020 1453 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेसंदर्भात कलम 37(1कक)(क) व कलम 20(3) अन्वये सूचना 02-12-2020 6749 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक सुट्ट्या 2021. 01-12-2020 5515 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) अन्वये सूचना. बृहन्मुंबई विकास योजना-2034 मध्ये करावयाचा फेरबदल (न.भू.क्र.840, मौजे मुलुंड (पूर्व) येथील गार्डन/पार्क (ROS105) हे आरक्षण वगळणेबाबत. 01-12-2020 111 पीडीएफ फाईल