कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- माथेरान पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र झोनल मास्टर प्लान माथेरान 06-12-2018 2885 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना खेड - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये मंजूर विकास योजनेतील मौजे खेड येथील सि.स.नं 1490(भाग) क्षेत्र सुमारे 1600 चौ.मी. व्यायामशाळा व बहुउद्देशीय सभागृह या प्रयोजनार्थ आरक्षित करणेबाबत.. 06-12-2018 426 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी ( सुधारीत वेतन) नियम,2009- सुधारणा क्र.98 05-12-2018 3139 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक सुट्टया - 2019. 03-12-2018 126 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना - देसाईगंज जि. गडचिरोली - मौजा देसाईगंज स्थित नझुल खसरा क्र. 24 मधील आरक्षण क्र. 39 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था विस्तार क्षेत्र 1.52 हेक्टर आर वगळून नाट्यगृह व व्यापार संकुल या प्रयोजनार्थ विकास आराखड्यात दर्शविणेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.. 03-12-2018 2001 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना - नागपूर -मौजा अंबाझरी येथील खसरा क्र. 62(भाग), 65(भाग), 66(भाग), 68(भाग) पैकी 2700 चौ.मी. दर्शविलेली विद्यमान खुली जागा रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्याबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव.. 03-12-2018 1446 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास येाजना अकोट मूळ हद्द (दुसरी सुधारीत) वा.ह.(सुधारित), जि. अकोला - महाराष्ट्र प्रादेशिक निेयोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजुरीबाबत 03-12-2018 677 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास येाजना अकोट मूळ हद्द (दुसरी सुधारीत) अधिक वा.ह.(सुधारित), जि. अकोला- महाराष्ट्र प्रादेशिक निेयोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजुरीबाबत. 03-12-2018 677 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास येाजना अकोट मूळ हद्द (दुसरी सुधारीत) अधिक वा.ह.(सुधारित), जि. अकोला- महाराष्ट्र प्रादेशिक निेयोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलाच्या प्रसिध्दीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत.. 03-12-2018 811 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम 151 अन्वये अधिकाराचे प्रत्यायोजन करणेबाबत. 30-11-2018 546 पीडीएफ फाईल