कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना- पालघर, जि. पालघर- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये सारभूत बदलांचे मंजुरीबाबतची अधिसुचना 10-08-2018 554 पीडीएफ फाईल
2 गृह विभाग महाराष्ट्र कारागृह (कारागृह इमारती व आरोग्य व्यवस्था) सुधारणा नियम. 09-08-2018 1660 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनिमय, 1966- नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील प्रस्तावित फेरबदलाच्या कलम 37(1कक) खालील दि. 29/06/ 2018 रोजीच्या सूचनेस शुद्धीपत्रक. 04-08-2018 209 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग वि.यो. कोल्हापूर (दु.सु.), कसबा करवीर, जि. कोल्हापूर येथील रि.स.क्र.861/3 या जागेवरील आरक्षण क्र.303 बगीचा या आरक्षणाबाबत वादींनी म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम-127(1) अन्वये दिलेल्या खरेदी सूचनेनुसार नोटिसीखालील 2130 चौ.मी. क्षेत्रापुरते आरक्षण व्यपगत झालेबाबत अधिनियमाचे कलम-127(2) अन्वये आदेश. 03-08-2018 1027 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग वि.यो. कोल्हापूर (दु.सु.), कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील सि.स.क्र.523 या जागेवरील आ.क्र.153 विस्थापित दुकानदारांसाठी दुकानगाळे या आरक्षणाचेवरील क्षेत्रापैकी 1259.50 चौ.मी. क्षेत्रापुरते आरक्षण वादींनी म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम-127(1) अन्वये दिलेल्या खरेदी सूचनेनुसार व्यपगत झालेबाबत अधिनियमाचे कलम-127(2) अन्वये आदेश. 03-08-2018 1081 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग वि.यो.म्हसवड (दु.सु.), ग.नं.382 व 385 मधील क्षेत्र शेती तथा नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेकरीता म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम 1966 चे कलम-37 अन्वये फेरबदल मंजूर करणेबाबत. 02-08-2018 1154 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग मिरा-भाईंदर महानगरपालिका मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37(2) अन्वये नामंजुरीची अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत. 02-08-2018 419 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना- नवी मुंबई (सिडको) मौजे वडघर, ता. पनवेल येथील 20 हे. क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2)ची अधिसुचना. 02-08-2018 386 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना-भिवंडी -मौ. भिवंडी येथील स.नं.87पैकी. इत्यादि, क्षेत्र 10000 चौ. मी ही जमीन आ.क्र.34 अन्वये बगीचा या करिता आरक्षित करणेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37(2) ची नामंजूरीची अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत. 02-08-2018 475 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना-भिवंडी - मौ. पोगांव येथील स.नं.96भाग, इत्यादि व मौ. चाविंद्र येथील स.नं.100भाग, इत्यादि, आ.क्र.124अ-बेघरांसाठी घरे या आरक्षणामधील सुमारे 10 हे. क्षेत्र राजीव आवास योजना व अन्य झोपडपट्टी विषयक योजना राबविण्याकरिता नामनिर्देशित करणेबाबत.. 02-08-2018 510 पीडीएफ फाईल