कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी सु-मोटो रिट याचिका क्र. 01/2019 मध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने पदनिर्दिष्ठ विशेष पोक्सो न्यायालयामध्ये पदनिर्दिष्ठ विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 08-03-2021 332 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना हिंगोली, (दु.सु.) जि. हिंगोली महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये वगळलेल्या भागाच्या विकास योजनेस मंजूरीबाबत. 05-03-2021 4687 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली हे पद आस्थगित ठेवून वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली हे पद संवर्गास जोडणेबाबत. 02-03-2021 273 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग मुख्य वन संरक्षक (संसाधन उपयोग), नागपूर हे पद आस्थगित ठेवून उप वनसंरक्षक (संसाधन उपयोग), नागपूर हे पद संवर्गास जोडणेबाबत. 02-03-2021 198 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग मंजूर एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, विनियम क्र.1.5 मधील (a) ते (h) या मुद्यांच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत. 01-03-2021 1303 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग खाजगी रुग्णालयात सर्व नागरीकांना परवडणाऱ्या दरात कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी कमाल दर निश्चिती बाबतची अधिसूचना दि.27.02.2021 27-02-2021 911 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यातील नागरी सहाकारी बँका व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना. 25-02-2021 81 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना यवतमाळ(मु.ह)(सु) - मौजे.यवतमाळ येथील स.क्र.51/1ब मधील आ.क्र.69-बगीचा या आरक्षणाने बाधित होणारे 1.21 हे.आर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वये अधिसूचना.. 24-02-2021 669 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग माथाडी सल्लागार समितीची पुर्नरचना करण्याबाबत 22-02-2021 2370 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 चा 36) च्या कलम 85 खालील उप कलम (1) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या अध्यक्षाची निवड करण्यास निवड समितीची स्थापना. 22-02-2021 883 पीडीएफ फाईल