कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र पादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- उक्त अधिनियमाचे कलम 37 (1कक) खालील सूचनेसह कलम 154(1) खालील निदेश- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 मधील विनियम 33(10) चे खंड 3.11 मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 11-01-2022 3096 पीडीएफ फाईल
2 पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, 1975 याच्या कलम 3 याच्या पोट कलम (अ-1) नुसार महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण घटित करण्याकरिता व उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 याच्या पोट कलम (3) नुसार वृक्ष तज्ञ्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करण्याकरिता अधिसूचना. 10-01-2022 993 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) खालील सूचना बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 चे विनियम 33(11) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 03-01-2022 2386 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) (सुधारणा) नियम, 2021 30-12-2021 5501 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधीच्या जमा रकमेवर व्याज दर निश्चित करणेबाबत. 30-12-2021 561 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग मा. न्या. श्री. ओमप्रकाश भुताडा यांची महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण खंडपीठ नागपूर येथे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत. 29-12-2021 157 पीडीएफ फाईल
7 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग समर्पित आयोग म्हणून घोषित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांच्या कार्यकक्षेतील सुधारणेबाबत 27-12-2021 1476 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील 27 गावांचा अधिसुचित क्षेत्राच्या विकास योजनेमधील विशेष नियोजन प्राधिकरणाची हद्द सुधारीत करण्याबाबत. मौजे घारीवली व सागाव, ता.कल्याण, जि. ठाणे येथील 2-53.28 हे.आर.क्षेत्र, 10 गावांच्या सुमारे 1089 हे.आर. क्षेत्राच्या अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 40 (1) अन्वयेची अधिसुचना. 23-12-2021 3574 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील 27 गावांच्या अधिसुचित क्षेत्राची विकास योजना- मौजे घारीवली, उसरघर व सागाव, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील 6-93.22 हे.आर.क्षेत्र, दि. 12/07/2019 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये मंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधून वगळण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 44(2) अन्वयेची अधिसूचना... 23-12-2021 2194 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये मंजूरीची अधिसूचना. मंजूर प्रादेशिक योजना, सातारा प्रादेशिक योजनेअंतर्गतच्या संवर्धन विभाग व समुद्रसपाटीच्या वर 1000 मी. उंचीच्या क्षेत्रातील विकासाकरिता नियमावली अंतर्भुत करणेबाबत. 23-12-2021 7731 पीडीएफ फाईल