कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सु.वे.) नियम, २०१९ च्या अनुसूचीत सुधारणा करणेबाबत - विविध विभाग 20-02-2019 3337 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग वि.यो. पिंपरी-चिंचवड, मौजे वाकड स.नं.111 पै., मधील जमीनऔद्योगिक विभागातून वगळून सार्वजनिक / निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करणेबाबत म.प्रा. व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम-37 अन्वये मान्यता. 16-02-2019 908 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फि नियमांमध्ये सुधारणा करणेबाबत दिनांक 15.02.2019 15-02-2019 114 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, 2018 यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश (सन 2019 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 2 दिनांक 14.02.2019). 14-02-2019 161 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना - अंमळनेर (मुळ हद्द) जिल्हा जळगांव - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वये अमळनेर येथील सि.स.नं. 3220 (पैकी) या जागेवरील आरक्षण क्र. 32/8 पैकी जमीन श्री. स्वामी नारायण ट्रस्टच्या वसतिगृहासाठी दर्शविणेसाठी फेरबदल करणेबाबत.. 14-02-2019 1446 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग वि.यो.कराड (दु.सु.), मधील न.र.यो. क्र.1, अं.भू.क्र.560/2 या जागेवरील पोस्ट ऑफिस आणि स्टाफ क्वार्टर्सचे आरक्षण वगळणेकरीता म.प्रा. व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम 37(1 कक)(ग) अन्वये मान्यता. 12-02-2019 1529 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग वि.यो.कराड (दु.सु.), मधील न.र.यो. क्र.1, अं.भू.क्र.572 या जागेवरील पोस्ट ऑफिस आणि स्टाफ क्वार्टर्सचे आरक्षण वगळणेकरीता म.प्रा. व न.र. अधिनियम 1966 चे कलम 37(1) अन्वये निदेश. 12-02-2019 485 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग मंजूर विकास योजना पाचोरा- मौजे पाचोरा ता. पाचोरा स.नं. 150/2अ/1150/2अ/2 यांशी संबंधित गट नं. 238 क्षेत्र 1.60 हेक्टर मधील जागा ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत कलम 37(1) अन्वये प्रस्ताव.. 07-02-2019 1460 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील वेअर हाऊस/गोडावूनच्या विकास प्रस्तावासाठी कलम 124 फ च्या उपकलम 2 नुसार विकास करातून सूट देणेबाबतचे आदेश. 07-02-2019 85 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग नगर रचना योजना क्र. 1- ठाणे (प्रथम फेरफार)- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 91(2) अन्वये नगर रचना योजनेमधील दुरुस्ती करणेकरीता ठाणे महानगरपालिकेस प्राधिकृत करणेबाबत. 06-02-2019 367 पीडीएफ फाईल