कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग मौजे कांबा, ता. कल्याण- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना. 11-05-2021 2734 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना शिरुर कासार ,जि. बीड- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये भागश: मंजूरीबाबत. 10-05-2021 2672 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना शिरुर कासार जि.बीड- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या EP प्रसिध्दीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत. 10-05-2021 2481 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-2034 च्या मंजूरीमधून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे ठराविक फेरबदलांना (ई.पी.) उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये मंजूरी देणेबाबत. 04-05-2021 3547 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- प्रादेशिक योजना रायगडमध्ये फेरबदल करण्याअनुषंगाने कलम 20(3) अन्वये सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. 04-05-2021 1840 पीडीएफ फाईल
6 गृह विभाग कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना. 04-05-2021 1850 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग 1 एप्रिल 2021 ते 30 जून 2021 करिता भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर 7.1 टक्के. 03-05-2021 1162 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग म.ना.से. (सु.वे.) नियम, २०१९ मधील सुधारणा क्र. १७. 30-04-2021 888 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 मधील सुधारणा. 23-04-2021 136 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना आष्टी, जि. बीड महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31 (1)अन्वये भागश: मंजूरीबाबत. 22-04-2021 573 पीडीएफ फाईल