कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना (सब झोनल मास्टर प्लॅन) माथेरान हिल स्टेशन टाऊन 19-08-2019 154 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत ननाशी व सावरपाडा ता. दिंडोरी जि. नाशिक. 16-08-2019 49 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत राळेगण थेरपाळ व म्हसे खुर्द, ता. पारनेर जि. अहमदनगर. 16-08-2019 49 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजनेवरील आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127 अन्वये प्राप्त सूचनेवर विहित मुदतीत कार्यवाही करणेबाबत.. 14-08-2019 709 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 40 ची अधिसुचना- मे/आर्शिया इंटरनॅशनल लिमिटेड यांना मौ. सई, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील स.नं. 129, 130/1, 131/1 व इतर मधील क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेबाबत... 09-08-2019 1549 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास नियंत्रण नियमावली- नवी मुंबई व पनवेलमधील सिडको क्षेत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1अेअे) अन्वये निर्गमित केलेल्या सुचनेस शुध्दीपत्रक.. 09-08-2019 2698 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग दिनांक 1 जुलै 2019 ते 30 सप्टेंबर 2019 करीता 7.9 टक्के भविष्यनिर्वाह निधी व्याजदर. 08-08-2019 105 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत सावंगा खुर्द व फुलवाडी , ता. ,दिग्रस, जि. यवतमाळ. 08-08-2019 55 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत मांडवगण व महांडुळवाडी ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर. 08-08-2019 54 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 -उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) अन्वये सूचनेसह कलम 154 चे निदेश. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 मधील विनियम 30(A) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 08-08-2019 2146 पीडीएफ फाईल