कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना - सासवड (दु.सु.) म. प्रा. नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम 31 अन्वये मंजूरीतून 23-06-2017 1624 पीडीएफ फाईल
2 गृह विभाग महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, 2017 23-06-2017 242 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग बहुळ व साबळेवाडी, ता.खेड, जि.पुणे 16-06-2017 89 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग दहिफळ वडमाऊली व लिंबाचीवाडी, ता.केज, जि.बीड 16-06-2017 90 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप (दुसरी सुधारणा) नियम, 2017. 15-06-2017 152 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग धामणगाव, वंजारवाडी व हाकेवाडी, ता.आष्टी, जि.बीड 15-06-2017 79 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग मोराळा व नागतळा, ता.आष्टी, जि.बीड 15-06-2017 78 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 चे विनियमन 31(4)(सी) व विनियम 33(3) मधील फेरबदलाची कलम 37(1कक) खालील सूचना व कलम 154 खालील निदेश. 15-06-2017 166 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग राक्षसभुवन व गैबीनगर तांडा, ता.गेवराई, जि.बीड 13-06-2017 90 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग ढेकणमोहा व ढेकणमोहा तांडा, ता.जि.बीड 13-06-2017 85 पीडीएफ फाईल