कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनिमय, 1966 - नगर रचना योजना क्र, III (प्रथम फेरबदल) (अंतिम), घाटकोपर या योजनेमधील कलम 91(6)(ख) खालील मंजूर बदल... 16-04-2018 137 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग वेंगुर्ले विकास योजना - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,1966 चे कलम 37(2) अन्वये नामंजूर करणेबाबत. 12-04-2018 400 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना डहाणू - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम ,1966 चे कलम 31(1) अन्वये मंजूरीच्या अधिसूचनेमधील सारभूत बदल इ.पी. क्र.11 व 156 करीता शुध्दीपत्रक निर्गमित करणेबाबत . 12-04-2018 297 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक पोटनिवडणूकांसाठी दिनांक ६ एप्रिल, 2018 ऐवजी बुधवार, दिनांक 11 एप्रिल, 2018 रोजी मतदान दिवसाकरीता सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबत 09-04-2018 63 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये स्मार्ट फिनटेक सेंटर चे विनियम अंतर्भूत करणेसाठी प्रस्तावित फेरबदलाची कलम 37(1कक) खालील सूचना व कलम 154(1) खालील निदेश 05-04-2018 244 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - दशलक्ष वा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नियोजन प्राधिकरणांच्या (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता) विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये स्मार्ट फिनटेक सेंटर चे विनियम अंतर्भूत करणेसाठी प्रस्तावित फेरबदलाची कलम 37(1अेअे) खालील सूचना 05-04-2018 262 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणूकांसाठी शुक्रवार दिनांक 6 एप्रिल 2018 रोजी मतदान दिवसाकरीता सार्वजनिक सुटृी जाहिर करणेबाबत. 04-04-2018 101 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील नियम- 11 नंतर पुढीलप्रमाणे नियम 11अ नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत- सैन्यदलातील, किंवा सशस्त्र दलातील जवान अथवा अधिकाऱ्यांच्या विधवा पत्नीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास जमीन मिळणेबाबत. 03-04-2018 56 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबईच्या के/पश्चिम प्रभागाच्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेमधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37 (१कक)(ग) खालील अधिसूचना. 03-04-2018 99 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबईच्या आर भागाच्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेमधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37(1कक) (ग) खालील अधिसूचना. 31-03-2018 86 पीडीएफ फाईल