कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक सुट्टया 2020. 07-12-2019 165 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009 सुधारणा क्र. 102. 05-12-2019 3140 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी (सुधारित वेतन) नियम, 2009. 03-12-2019 3207 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी (सुधारित वेतन) नियम, 2019. 03-12-2019 3132 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 03-12-2019 3155 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना अकोट (दु.सु), जि.अकोला - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजुर विकास योजनेच्या अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक निर्गमित करणेबाबत. 02-12-2019 422 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना - परभणी (सुवा.क्षे.) मौ.परभणी स.नं.577 (पै.) मधील 2711.50 चौ.मी. जागा आ.क्र.3/03 महाविद्यालय या आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागत समाविष्ट करणेबाबतच्या फेरबदल प्रस्तावास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये मान्यता ...... 02-12-2019 514 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना अमरावती (सु) मौजे वडाळी, ता.जि. अमरावती येथील स.क्र.28/1, क्षेत्र 7.81 हे. आर. जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास वापर क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसुचना. 02-12-2019 507 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग वि.यो.कोल्हापूर (दु.सु.) म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये फेरबदल मंजूर करणेबाबत- मौजे उजळाईवाडी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर येथील रि.स.क्र. 128/(4/अ) 3ब/2ब/5ब, आणि इतर वगैरे एकूण क्षेत्र 2.25.5 हे.आर. ही जमीन शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 02-12-2019 1658 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना जळगांव (वा.ह.)- मौजे मेहरुण, ता. व जि. जळगाव येथील सर्व्हे क्र. 461/2/2 पै. मधील 3200 चौ.मी. जागा मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र. 137 दवाखाना व प्रसुतिगृह आरक्षणातून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127 (2) अन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणेबाबत.. 30-11-2019 1719 पीडीएफ फाईल