कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विशेष नियोजन प्राधिकरण-सिडको - जालना परिघस्त क्षेत्रातील मौ.खारपुडी येथील क्षेत्र निरधिसूचित करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचनाअधिनियम, 1966 चे कलम 40(1B) अन्वये अधिसूचना.... 09-07-2020 381 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये, प्रादेशिक योजना नकाशावर पुणे मेट्रो मार्गिका क्र.3 च्या आखणीसह स्थानके दर्शविणेबाबत सूचना. 30-06-2020 1260 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग पुणे मेट्रो मार्गिका 3 (हिंजवडी-माण-शिवाजीनगर) विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये टी.ओ.डी. बाबतच्या विनियमाद्वारे अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाकरिता अधिमूल्याचा दर निश्चित करणेबाबत. 30-06-2020 1543 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना पुणे (मुळ हद्द आणि वाढीव हद्द) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक) अन्वये, विकास योजना नकाशावर पुणे मेट्रो मार्गिका क्र.3 च्या आखणीसह स्थानके व स्थानकांसभोवतालचे 500 मी. परिघाचे क्षेत्र ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट (टी.ओ.डी) झोन म्हणून दर्शविणेबाबत तसेच टी.ओ.डी. बाबतचे विनियम लागु करणेबाबत सूचना. 30-06-2020 3607 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1कक) अन्वये प्रसिध्द केलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील ट्रान्झिट ओरिएन्टेउ डेव्हलपमेंट (टी.ओ.डी) बाबतचा विनियम लागु करण्याकरिता कलम 154 बाबतचा विनियम लागू करण्याकरिता कलम 154 अन्वये निदेश... 30-06-2020 1607 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1कक) अन्वये प्रसिध्द केलेल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील ट्रान्झिट ओरिएन्टेउ डेव्हलपमेंट (टी.ओ.डी) बाबतचा विनियम लागु करण्याकरिता कलम 154 बाबतचा विनियम लागू करण्याकरिता कलम 154 अन्वये निदेश... 30-06-2020 1449 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना पिंपरी चिंचवड (वाढीव हद्द) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक) अन्वये, विकास योजना नकाशावर पुणे मेट्रो मार्गिका क्र.3 च्या आखणीसह स्थानके व स्थानकांसभोवतालचे 500 मी. परिघाचे क्षेत्र ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट (टी.ओ.डी) झोन म्हणून दर्शविणेबाबत तसेच टी.ओ.डी. बाबतचे विनियम लागु करणेबाबत सूचना. 30-06-2020 3482 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1कक) अन्वये, महामंडळाच्या मंजूर नियमावलीत ट्रान्झिट ओरिएन्टेड (टी.ओ.डी.) बाबतचा प्रसिध्द केलेला विनियम लागु करण्यासाठी कलम 154 अन्वये निदेश. 30-06-2020 1561 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ महामंडळाच्या हद्दीत, पुणे मेट्रो मार्गिका क.3 ची आखणी, मेट्रो स्थानके व या स्थानकांच्या सभोवताली 500 मीटर परिघापर्यंतचे क्षेत्र टी.ओ.डी. झोन (T.O.D. Zone) म्हणून दर्शविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश. 30-06-2020 1644 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, 1999 मुंबई महानगर नियोजन समितीच्या कार्यक्षेत्र वाढविण्याबाबत...... 24-06-2020 497 पीडीएफ फाईल