कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना-जळगांव, जि.जळगांव 20-09-2022 992 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) (सुधारणा) नियम, 2021. 19-09-2022 1220 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना- मिरा-भाईंदर, ता.जि.ठाणे. ...महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक) अन्वयेची सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.. मेट्रो मार्ग-9 आणि मेट्रो मार्ग-7अ प्रकल्पाच्या मेट्रो कारडेपोसाठी मौजे मोरवा, राईमुर्धे आणि मुर्धे येथील 32.0 हे.आर.जागा मेट्रो कार डेपो याकरिता आरक्षित करणेबाबत... 19-09-2022 3709 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग टायटल-क्र.टिपीएस-2419/2208/ प्र.क्र.88/2020/नवि-9 19-09-2022 1249 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना - उरुण - इस्लामपूर नगरपरिषद, (जि.सांगली) म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजूरीबाबत अधिसूचना. 15-09-2022 741 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना - उरुण-इस्लामपूर नगरपरिषद, (जि.सांगली) म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या (EP) प्रसिध्दीबाबत सूचना.. 15-09-2022 839 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली, मा.उच्च न्यायालय, नवी दिल्ली व नवी दिल्ली येथील अन्य न्यायालये व न्यायाधिकरण येथे महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडण्याकरीता पॅनेल डव्होकेट यांच्या नियुक्तीबाबत. 13-09-2022 643 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग टिपीएस-1621/1161/ प्र.क्र.148/2021/नवि-9 12-09-2022 1004 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 अंतिम नगर रचना परियोजना- नैना क्र.1 कलम 86(1)(ख) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना. 30-08-2022 2308 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना- ठाणे... महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1अेअे) अन्वयेची सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.. अजरामरजी चौक ते स्टेशन रोड या अस्तित्वातील 11.00 मी. रस्त्याची रुंदी 24.00 मी. प्रस्तावित करणेबाबत.. 25-08-2022 1835 पीडीएफ फाईल