कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना नागपूर मौजे सेामलवाडा खसरा क्र. 95/1 (भाग) अंदाजे क्षेत्र 1.02 हेक्टर या जागेवरील विकास योजनेनुसार आरक्षण क्र. एमएस-110 Housing for Dishoused बाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127 (2) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत.. 21-06-2019 1609 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मधील विनियम 52 (4) अंतर्गत बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अे प्रभागातील पुरातन वास्तुंच्या यादीच्या मंजुरीबाबत. 19-06-2019 1154 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना देवळाली प्रवरा (सुधारित) जिल्हा अहमदनगर मौजे देवळाली प्रवरा मधील गट क्र. 511 (पैकी) ही जागा आ.क्र. 58 ट्रक टर्मिनस (Truck Terminus) आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव.. 19-06-2019 1007 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खातेवाटप. 16-06-2019 82 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना - नंदुरबार (मूळ हद्द वाढीव हद्द) (सुधारित) मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे क्र. 80 ही जागा शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव.. 14-06-2019 1058 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग सुधारीत विकास योजना-अलिबाग. सिसनं.623/5 (पै) मौजे अलिबाग येथील क्षेत्र वाडी विभागातून रहिवास विभागात फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसुचना. 12-06-2019 619 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना सिताबर्डी जिल्हा नागपूर मौजे सिताबर्डी येथील नगर भूमापन क्र. 2354, 2355, 2357 ते 2366 व मौजा नागपूर येथील नगर भूमापन क्र. 101 ते 103, 131, ते 133, 156 ते 159, 234 ते 240 मधील आरक्षण क्र. सि-24 एस.टी. आणि वाणिज्य संकुलाचे आरक्षण वगळून तसेच 24.00 मीटर रस्त्याची रुंदी 12.00 मीटर करुन यामधील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीताची जागा सोडून उर्वरीत जागा वाणिज्य उपयोगाकरीता फेरबदल करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव.. 12-06-2019 1957 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग प्रारुप विकास योजना देवळी (सुवा.क्षे.) जिल्हा वर्धा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) मंजुरीबाबत अधिसूचना 12-06-2019 2493 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक, गट-क (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम 2019 11-06-2019 117 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्र्यांच्या खातेवाटपात बदल. 06-06-2019 51 पीडीएफ फाईल