कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना पुणे (मुळ हद्द), म. प्रा. नि. व न. र. अधिनियम 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांना (ई.पी.) अंतिम मंजूरी देणेबाबत 17-02-2018 871 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग मंजूर प्रादेशिक योजना -राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये विशेष नगरवसाहत प्रकल्पासाठीचे सुधारित विनियम समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये फेरबदलाची नोटीस. 17-02-2018 801 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग वि. यो. पुणे, पुणे मधील सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदल मंजूरीच्या अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्याबाबत (EPR-55). 17-02-2018 296 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सुधारणा) आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्यांकडून करांऐवजी ठोक रक्कमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्यासंबंधी) नियम (निरसन) अधिनियम, 2017 (सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र 11) व उक्त अधिनियम अंमलात आणण्याची अधिसूचना. 15-02-2018 682 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग वि. यो. पुणे, पुणे शहराच्या विकास योजनेस अंतिम मंजूरी देताना निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील फेरबदलासंदर्भात शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्याबाबत. 15-02-2018 494 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजना- क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात गावठाणालगत झोन बदलाकरीता प्रिमियम आकारणी करणेसाठी नवीन विनियम अंतर्भुत करणेबाबत. 14-02-2018 1712 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना भिवंडी - भिवंडी शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील आ.क्र. 62 (खेळाचे मैदान) मधील 1442.75 चौ.मी. क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करणेबाबत....महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37(2) ची अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत 12-02-2018 437 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 च्या विनियम 33(14) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत कलम 37(1कक) खालील सूचना. 09-02-2018 243 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - कलम 31(1) अन्वये बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सुधारित प्रारुप विकास योजनेस भागश: मंजूरी (जि/दक्षिण प्रभागामधील प्रस्ताव) 07-02-2018 282 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग वाहतूक परवान्यातून काही प्रजातींना सूट देण्याबाबतची अधिसूचना 01-02-2018 246 पीडीएफ फाईल