कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग ब्रेक द चेन अंतर्गत सुधारित नियमावली 02-08-2021 739 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966- उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक)(ग) अन्वये सूचना- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -2034 करावयाचा फेरबदल (न.भू.क्र. 629/1259, मौजे वांद्रे (पुर्व) येथील पोलिस स्टेशन (RPU3.1) हे आरक्षण वगळणेबाबत. 29-07-2021 1975 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणारे विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 28-07-2021 166 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना -अमरावती (सु.) - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 37 मधील तरतूदी प्रमाणे मौ.शेगाव, ता.जि.अमरावती, येथील सर्व्हे क्र.49/2/ब(भाग) क्षेत्र 0.83 हे. आर. ही जमीन कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37(2) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना. 27-07-2021 1587 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी सु-मोटो रिट याचिका क्र.01/2019 मध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने पदनिर्दिष्ठ विशेष पोक्सो न्यायालयामध्ये पदनिर्दिष्ठ विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 23-07-2021 226 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर, दिनांक 1 जुलै, 2021 ते 30 सप्टेंबर, 2021 करिता 7.1 टक्के व्याजदर. 20-07-2021 83 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील स्त्री/पुरूष (प्रादेशिक मनोरुग्णालय) गट ड पदांचे सेवाप्रवेश नियम.. 20-07-2021 2156 पीडीएफ फाईल
8 पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, 1975 यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 16-07-2021 4104 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचा अधिनियम 1950, मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, 1953, मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, 1955, मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहिशी करण्याबाबत अधिनियम, 1958 आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम 1962 यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम क्र.10, दिनांक 16 जुलै,2021 16-07-2021 1339 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे ) अधिनियम, 1999 पुणे महानगर नियोजन समिती गठित करणेबाबत कलम 3 अन्वये अधिसूचना 16-07-2021 1508 पीडीएफ फाईल