रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वाहनचालक पदाच्या व्यावसायिक चाचणी आणि मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
2 देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनाराजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती -2018-19 (दुसरी वेळ) पीडीएफ फाईल
3 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य (भूजल व्यवस्थापन) या पदाच्या नियुक्तीसाठी जाहिर सूचना पीडीएफ फाईल
4 सरकारी वकील मा. उच्च न्यायालय (रिट सेल) या पदासाठी जाहिरात. पीडीएफ फाईल
5 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील चपराशी पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
6 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा परिचर पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
7 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील दूरध्वनीचालक पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
8 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक टंकलेखक पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
9 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
10 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक (भांडार) पदाच्या मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तात्पुरती गुणवत्तायादी... पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या