रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे अधिनस्त, अपर पोलीस आयुक्त, सशस्त्र पोलीस, नायगांव, मुंबई कार्यालय अंतर्गत बॅण्ड मास्तर( पोलीस निरीक्षक) श्रेणी- अ संवर्गात करार पध्दतीने नियुक्तीकरिता अर्ज मागविण्याबाबत पीडीएफ फाईल
2 राष्ट्रीय चक्रिवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी पध्दतीने अधिकारी /कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
3 वैयक्तिक सल्लागार-टॅली (Tally) पीडीएफ फाईल
4 वैयक्तिक सल्लागार -सामाजिक समावेशक व संस्था बांधणी पीडीएफ फाईल
5 वैयक्तिक सल्लागार -समूह संसाधन (बाह्य व्यवस्थापन कक्ष ) पीडीएफ फाईल
6 वैयक्तिक सल्लागार -समुदाय प्रशिक्षण व संसाधन विकास (Revised) पीडीएफ फाईल
7 वैयक्तिक सल्लागार -केंद्र कार्यकारी पीडीएफ फाईल
8 वैयक्तिक सल्लागार -आरोग्य ,पोषण व स्वच्छता पीडीएफ फाईल
9 वैयक्तिक सल्लागार - केंद्र समन्वयक पीडीएफ फाईल
10 सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, परीक्षा व मुल्यमापन मंडळ या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या