निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग लॅपटॉपसाठी निविदा सूचना 14-10-2021 487 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनीन्नती अभियानाच्या सन 2021-22 आर्थिक वर्षाचे आयकर, वस्तू व सेवा कर विवरणपत्र व संबधीत बाबीचे कामकाज करण्यासाठी Chartered Accountant firm नेमणूक करण्याबाबत 14-10-2021 1001 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग खारघर, नवी मुंबई येथील ग्राम विकास भवन मध्ये बसविण्यात आलेल्या अग्निशामक यंत्रणेचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत 11-10-2021 2718 पीडीएफ फाईल
4 जलसंपदा विभाग पुस्तक बांधणीकरीता निविदा 11-10-2021 927 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख खनिजाशी संबंधित 11 खानपट्ट्यांच्या निविदा मागणी सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत. 08-10-2021 442 पीडीएफ फाईल
6 जलसंपदा विभाग दरपत्रकाबाबतची सूचना. 06-10-2021 65 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 05-10-2021 1383 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग मासिक दराने वाहनचालक पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 01-10-2021 184 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, कोंकण येथे भाडे तत्वावर वाहन लावण्याकरीता दरपत्रक सुचना 30-09-2021 358 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग दि. 5 ते ९ ओक्टोम्बर २०२१ या कालावधीत निवासी व अनिवासी प्रशिक्षण/कार्यशाळा/बैठकी इत्यादी कार्यक्रमाची सोय करून देण्यासाठी पुरवठादार संस्था निवड करण्यासाठीचे दरपत्रक सादर करणेबाबत 28-09-2021 838 पीडीएफ फाईल