निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरिता संगणकीय साहीत्य खरेदीबाबत ई- निविदा. 26-06-2019 371 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागास मासिक दरावर शिपाई संवर्गातील कर्मचारी पुरविण्याबाबत. 25-06-2019 123 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग खारघर नवी मुंबई येथील ग्राम विकास भवन मधील बसविण्यात आलेले CLF बल्ब बदलून त्याठिकाणी LED बल्ब बसविण्यासाठी दरपत्रक सादर करण्याबाबत 25-06-2019 845 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग शासकीय वाहन क्रमांक एमएच-01-झेडए-8888 (होंडा सिंटी) च्या खरेदी बाबत 24-06-2019 101 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग झेरॉक्स मशिन सेवाकरार 2019-2020 सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) 24-06-2019 301 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग दरपत्रक सूचना (CRM/02/2019) 10-06-2019 895 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास भवन ,खारघर येथे बसविण्यात आलेल्या अग्निशामक यंत्रणा करिता द्विवार्षिक देखभालीसाठी सेवापुरवठादार निवडीबाबत 07-06-2019 1089 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग दरपत्रक सुचना(CRM/01/2019) 04-06-2019 969 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग निलेर्खित वाहनांच्या विक्रीसाठी जाहिर निविदा सुचना 31-05-2019 192 पीडीएफ फाईल
10 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे वाहन क्रमांक एमएच 01 एसए -1717 (म्बासिडर) च्या विक्रीबाबत लिलावाची नोटीस 31-05-2019 97 पीडीएफ फाईल