निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग रिसायकलींग टोनर डेंडर. 16-09-2020 33 पीडीएफ फाईल
2 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग बाहययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवण्याबाबत 15-09-2020 338 पीडीएफ फाईल
3 विधी व न्याय विभाग क्रमांक एमएच 01-झेडए-0091 (वॅगनआर) या शासकीय वाहनाच्या विक्रीबाबत 11-09-2020 183 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) करीता सन 2020-21 साठी प्रतीप्रत, दर तत्वावर रिकंडीशन झेरॉक्स मशीन सेवा पुरविण्याबाबतची निविदा सूचना. 10-09-2020 24 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी न्यू ब्रँड झेरॉक्स मशीनसाठी निविदा सूचना. (सन 2020-21) 03-09-2020 22 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभागातील संगणक,प्रिंटर,स्कॅनर देखभाल व दरुस्ती सेवाकरार करणेबाबत. 31-08-2020 1016 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याकरिता सन 2020-2021 साठी पुरवठादाराची निवड करणे याबाबतची निविदा सूचना संकेत स्थळावर ठेवणेबाबत. 28-08-2020 21 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग शासकीय वाहन क्रमांक: एमएच-01-झेडए-0965 (मारूती सुझुकी-स्विफ्ट डिझायर), क्रमांक: एमएच-01-झेडए-5454 (होंडा सिटी) आणि क्रमांक: एमएच-01-झेडए 7272 (होंडा सिटी ) च्या विक्रीची जाहिरात. 25-08-2020 100 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभागाकरीता लेखन साहित्य/कार्यालयीन साहित्य पुरविण्यासाठी दरकरार करणेबाबत 29-07-2020 210 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभागातील संगणक,प्रिंटर,स्कॅनर देखभाल व दरुस्ती सेवाकरार करणेबाबत. 29-07-2020 200 पीडीएफ फाईल