निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - प्रशिक्षण पुस्तके छपाई बाबतची निविदा 16-08-2019 1099 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग अधिदान व लेखा कार्यालयातील प्रिंटर्सच्या टोनर/काट्रेज रिसायक्लिंग कराराची निविदा 14-08-2019 35 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - वातानुकुलीत यंत्रणेचे VRV युनिट पहिल्या मजल्यावरून ७ व्या मजल्याच्या टेरेसवर बसविणे बाबतची निविदा 05-08-2019 799 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अतिरिक्त सरस -२०१९ साठी उपस्थित असणा-या बचत गटातील महिलांना राहण्याच्या ठिकाणा पासुन अग्रीकोळी सांस्कृतिक भवन , नेरूळ पर्यंत जाण्यासाठी व परत येण्यासाठी प्रवासी वाहन सेवा भाडेतत्वावर उपलब्ध करून घेण्यासाठी संस्थेची निवड करण्याबाबत 02-08-2019 787 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अतिरिक्त सरस विक्री व प्रदर्शन २०१९ साठी स्टॉल व इतर अनुषंगिक कामासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्थेची निवडीबाबत फेर निविदा 29-07-2019 1070 पीडीएफ फाईल
6 गृह विभाग विधी विभागातील निकामी निघालेली प्रकरणे शेडर मशीनद्वारे कात्रण करून रदीने खरेदी करून व दैनंदिन मराठी / इंग्रजी वृत्तपत्रे रद्दीने विक्री करणे बाबत 29-07-2019 499 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग स्प्लिट एअर कंडिशनर वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार निविदा सूचना 19-07-2019 163 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अतिरिक्त सरस विक्री व प्रदर्शन २०१९ साठी स्टॉल व इतर अनुषंगिक कामासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्थेची निवडीबाबत 19-07-2019 1075 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र बांद्रा (पूर्व) मुंबई - रुग्णालयीन कपडे धुण्याविषयी तात्पुरता (केवल सहा महिने करिता) दरकरार करणे बाबतची जाहिरात. 16-07-2019 644 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी वेबबेस सॉफ्टवेअर बनविण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत 12-07-2019 1116 पीडीएफ फाईल