निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 मराठी भाषा विभाग मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्याबाबत निविदा. 15-12-2017 104 पीडीएफ फाईल
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या कार्यालयातील झेरॉक्स मशीनची लिलावाव्दारे विक्री करणेची जाहिरात सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्याबाबत. 14-12-2017 167 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग वाहन विक्रीची जाहिर सूचना-वाहनाचा लिलाव - MH 04 Q 2996 (MAHINDRA Commander Jeep) 14-12-2017 317 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग ग्रामविकास भवन, खारघर, नवी मुंबईसाठी हाऊस किपींग सर्व्हिसेससाठी सेवा पुरवठादार निवडीबाबत जाहिरात. 13-12-2017 880 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग निर्लेखीत केलेले फर्निचर यांच्या लिलावाबाबतची निविदा सुचना प्रसिध्द करणेबाबत 12-12-2017 139 पीडीएफ फाईल
6 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग चतुर्थ श्रेणी सफाईगार पदांची कामे कंत्राटदारा मार्फत (आऊटसोर्सींग) करुन घेण्यासाठी. 12-12-2017 368 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अभिलेखे छपाई करण्याबाबतची निविदा. 11-12-2017 1436 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग निर्लेखीत केलेले फर्निचर यांच्या लिलावाबाबतची निविदा सूचना 02-12-2017 2674 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग निर्लेखित केलेले फर्निचर, यंत्रसामुग्री/संगणक साहित्य यांच्या लिलावाबाबतची निविदा सुचना. 30-11-2017 385 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, व फॅक्स मशीनच्या सर्वंकष वार्षिक देखभाल कराराचे दरपत्रक पाठविणेबाबत. 30-11-2017 763 पीडीएफ फाईल