निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी, कालबाहय संगणक व आय.टी.साहित्याचे विक्रीबाबत सूचना 06-12-2018 3122 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग दरपत्रक सूचना रत्नागिरी 06-12-2018 1233 पीडीएफ फाईल
3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग दरपत्रक सूचना सिंधुदूर्ग 06-12-2018 1335 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी, कालबाह्य संगणक व आय.टी. साहित्याचे विक्रीबाबत सूचना... 04-12-2018 3122 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयांतर्गत प्रयोगशाळांकरीता रसायने खरेदी करीता दरपत्रक मागविणेबाबत 01-12-2018 463 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग सिंधुदूर्ग जिल्हा कार्यालयांतर्गत प्रयोगशाळांकरीता रसायने खरेदी करीता दरपत्रक मागविणेबाबत 01-12-2018 423 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महानगर गॅस पाईपलाईन जोडणी व अंमलबजावणीकरीता ठेकेदारांची निवड करण्याबाबत निविदा सूचना. 29-11-2018 1091 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत Third Party Quality Audit नेमणूक. 28-11-2018 346 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन 2019 साठी स्टॉल व इतर अनुषंगिक कामासाठी ठेकेदार निवडीबाबत. 28-11-2018 1132 पीडीएफ फाईल
10 गृह विभाग पुष्पगुच्छ तसेच स्टेज सजावट करणे या करीत दरपत्रक सादर करणे बाबत. 27-11-2018 68 पीडीएफ फाईल