निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग जुन्या वाहनाच्या विक्रीकरिता मोहोरबंद निविदा मागविणे बाबत 22-06-2018 2135 पीडीएफ फाईल
2 जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयीन कामकाजाकरिता ३ झेरॉक्स मशिन भाडयाने घेणेबाबत (कालावधी 2018-2019). 20-06-2018 212 पीडीएफ फाईल
3 जलसंपदा विभाग टाटा ट्रकची विक्री करणेसाठी सुचना 14-06-2018 1253 पीडीएफ फाईल
4 जलसंपदा विभाग कोकण विभागीय प्रयोगशाळेकरीता रसायने व प्रमाणीत रसायने (सर्टीफाईड रेफरन्स मटेरीअल ) खरेदी करीता दरपत्रक मागविणेबाबत. 13-06-2018 936 पीडीएफ फाईल
5 जलसंपदा विभाग सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रयोगशाळेकरीता काचसामान व इतर साहित्य खरेदी करीता दरपत्रक मागविणेबाबत 13-06-2018 866 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग सल्लागाराच्या भरती संदर्भात निविदा. NCRMP II. 11-06-2018 339 पीडीएफ फाईल
7 जलसंपदा विभाग निरुपयोगी भांडार साहित्य विक्री करण्याकरीता सूचना प्रसारीत करण्याबाबत 11-06-2018 950 पीडीएफ फाईल
8 जलसंपदा विभाग निरुपयोगी भांडार साहित्य विक्री करण्याकरीता जाहिर सूचना प्रसारीत करण्याबाबत. 08-06-2018 201 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 04-06-2018 667 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्यांचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 31-05-2018 383 पीडीएफ फाईल