निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे कार्यशाळेतील निरुपयोगी बॅटरीजचे निविदा पद्धतीने विक्री करण्याबाबत. 10-08-2017 413 पीडीएफ फाईल
2 नियोजन विभाग कार्यालयीन लेखनसामुग्रीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत 01-08-2017 264 पीडीएफ फाईल
3 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयाच्या ई-निविदेबाबत. 26-07-2017 1339 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग दरपत्रक सूचना 25-07-2017 229 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण पुस्तके छपाई बाबतची जाहिरात. 24-07-2017 960 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालयासाठी आयपॅड खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक पाठविणेबाबत 15-07-2017 851 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालयासाठी वॉटर कुलर विथ फिल्टर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक पाठविणेबाबत 15-07-2017 1005 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग निर्लेखित वाहन विक्री निविदा सुचना 05-07-2017 280 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग झेरॉक्स मशिन सेवाकरार सन 2017-18. 01-07-2017 102 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग सुसप्रव्य कक्ष, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारीतील वाहन विक्री करिता निविदा मागविण्याबाबत. 01-07-2017 161 पीडीएफ फाईल