निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय ग्रंथालयांसाठी ग्रंथखरेदी सुटदर निश्चितीसाठी दरपत्रक मागणी 2018-2019 18-04-2018 40 पीडीएफ फाईल
2 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र बांद्रा (पूर्व) मुंबई - रुग्णालयीन कपडे धुण्याविषयी तात्पुरता (केवल सहा महिने करिता) दरकरार करणे बाबतची जाहिरात. 16-04-2018 57 पीडीएफ फाईल
3 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग मासिक दराने वाहनचालक व शिपाई पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 10-04-2018 1183 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग निलेर्खित वाहनांच्या विक्रीसाठी जाहिर निविदा सुचना 07-04-2018 195 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग टोनरच्या रिफिलींगसाठी वार्षिक दरकरार करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत. 06-04-2018 1136 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग हिरवी वैरण. 03-04-2018 1028 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग द्रवनत्र वायू. 03-04-2018 1057 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग पशुखाद्य - सकस आहार. 03-04-2018 1122 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान- निवासी व अनिवासी प्रशिक्षणासाठी हॉटेल व्यवस्था करण्यासाठी सेवा पुरवठादार निवडीबाबत. 02-04-2018 826 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अंतर्गत लेखापरिक्षण (Internal Audit) साठी सल्ला सेवा पुरवठादार निवडीबाबत. 28-03-2018 1104 पीडीएफ फाईल