निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोन्नती अभियान अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथील कार्यालयाकरिता एक वर्षासाठी प्रिंटर टोनर रिफिलिंग, दुरुस्ती व नवीन कार्टेज खरेदी करिता पुरवठादार निवडीबाबत 13-05-2021 1144 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 27-04-2021 912 पीडीएफ फाईल
3 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र बांद्रा (पूर्व) मुंबई - रुग्णालयीन कपडे धुण्याविषयी तात्पुरत्या स्वरुपात (केवल सहा महिने करिता) दरकरार करणे बाबतची जाहिरात. 16-04-2021 314 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग जुन्या शासकीय वाहनाचा लिलाव 08-04-2021 883 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग क्रमांक एमएच-01-झेडए-0091 (वॅगन आर) या शासकीय वाहनाच्या विक्रीची जाहिरात. 07-04-2021 340 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरता संगणकी हार्डवेअर वार्षिक देखभाल करार ई निविदा. 20-03-2021 320 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग शासकीय वाहन क्रमांक: एमएच-01 एएन-0711 (होंडा सीटी) साठी 4 नवीन टायर्स (टयुबसह) पुरवठा (खरेदी) करण्याबाबत. 17-03-2021 207 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव 17-03-2021 1000 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग कार्यालयीन साफसफाई करिता सेवा पुरवठादार निवडीबाबत 17-03-2021 634 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग भाड्यावर झेरॉक्स मशीनसाठी निविदा सूचना 17-03-2021 655 पीडीएफ फाईल