निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग झेरॉक्स मशीनच्या मशीन्सच्या देखभाल-दुरुस्तीचा कराराची निविदा 30-07-2021 166 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत योजनांचे सन 2020-21 व 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण (Statutory Audit) करण्याकरीता सनदी लेखापाल संस्थेची निवड करण्याबाबत 26-07-2021 1342 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 23-07-2021 718 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या तिकीट छपाईसाठी मुद्रणालयाची नियुक्ती करण्याकरता ई -निविदा प्रक्रिया राबविणे बाबत. 22-07-2021 293 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग निविदा सूचना 08-07-2021 237 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कार्यालयासाठी एक वर्षासाठी लागणारी विविध स्टेशनरी व इतर साहित्य गरजेनुसार पुरविण्यासाठी पुरवठादार संस्थेची निवड करण्याबाबत 08-07-2021 1152 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 28-06-2021 941 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग विभगाच्या वापरातिल संगणकाच्या टोनर्स रिफिलिंगबाबतच्या कराराची जाहिरात 22-06-2021 6452 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग विभागाच्या मालकीच्या तीन झेराक्स मशिनच्या सेवा संविदा करार करण्याबाबतची जाहिरात 17-06-2021 136 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 16-06-2021 984 पीडीएफ फाईल