शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्रातील रेशीम उद्योग प्रकल्पाचे रिमोट सेन्सिंगद्वारे छायाचित्र घेण्यासाठी मोबाईल प्लीकेशन विकसित करणे व यासाठी रु.18.03 लक्ष इतकी रक्कम रेशीम संचालनालयास अदा करण्यास मान्यता देणे. 201507311222060202 31-07-2015 123 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी ०३/०८/२०१५ ते ०९/०८/२०१५ 201507311400331005 31-07-2015 234 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग मा.मुख्यमंत्री, मा.मंत्री, मा.राज्यमंत्री, मा.उपमंत्री महोदयांचे वेतन व भत्ते आहरीत करण्याच्या पध्दतीत सुधारणा 201507311527357005 31-07-2015 96 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब या संवर्गात नियमित पदोन्नती देण्याबाबत. 201507311532541807 31-07-2015 353 पीडीएफ फाईल
5 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून येथे महाराष्ट्र राज्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याबाबत. 201507311525385321 31-07-2015 205 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग शासनाच्या 5 व 2 स्वेच्छाधिकार कोटयातून वाटप करण्यात आलेल्या सदनिकांच्या चौकशीसाठी मा.श्री.जे.ए.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मा.उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या एक सदस्यीय समितीच्या कामकाजासाठी मुदतवाढ देणे. 201507311314033425 31-07-2015 140 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग मान्सून 2015 पासून नागरी भागांत हरित शहर योजना कार्यान्वित करण्याबाबत. 201507311403149025 31-07-2015 158 पीडीएफ फाईल
8 जलसंपदा विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदल्या व नियुक्त्या. 201507311233116627 31-07-2015 148 पीडीएफ फाईल
9 गृह विभाग राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना... 201507311502597529 31-07-2015 196 पीडीएफ फाईल
10 गृह विभाग राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सहायक आयुक्त (गट-ब) संवर्गातील अधिका-यांची दि.01.01.2014 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 201507311635457029 31-07-2015 131 पीडीएफ फाईल