शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी नसताना विकृतिचिकित्सा तपासण्यांचे अहवाल प्रमाणित करणाऱ्या व्यक्तींवर महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, 1961 च्या कलम 33 अनुसार कारवाई करणेबाबत. 201605241708528613 24-05-2016 1657 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर या संस्थेस राज्यस्तरीय संस्थेचा दर्जा देऊन राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्था (SIHFW) स्थापन करणेबाबत. 201605061128571817 24-05-2016 3089 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. प्रकाश नारायणराव गुरुत्वाड, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 5400) यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201605231748509217 24-05-2016 2040 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. श्रीमती दिपाली सुरेश बेथारिया, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 5400) यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201605231748420417 24-05-2016 2040 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. हरेश सुरेश लोहार, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 5400) यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201605231748205917 24-05-2016 1725 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. शेख फरिदा अब्दूल शुकूर, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 5400) यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201605231748326717 24-05-2016 1726 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग राज्य योजना सन 2016-17 वनक्षेत्रात पर्यटन स्थळांचा विकास (Forest Park) अंतर्गत वनीकरणाचा चालू बाब प्रस्ताव (2406 2295) 201605241501124519 24-05-2016 889 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित भाग भांडवल देणे 2016-17 या आर्थिक वर्षात अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201605241506547419 24-05-2016 854 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाकरीता नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201605241726259019 24-05-2016 952 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकरिता नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201605241731202119 24-05-2016 915 पीडीएफ फाईल