शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी ०१/0६/२०१५ ते 0७/0६/२०१५ 201505291436425805 29-05-2015 294 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदींचे पालन करण्यासंदर्भात - गट-अ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या करताना मा. मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता घेण्याबाबत. 201505291652381207 29-05-2015 147 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग सहायकांच्या कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि सरळसेवेनेनियुक्त कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी सन २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षेच्या निकालाच्या गुणांची फेरमोजणी करण्याबाबत. 201505291550480007 29-05-2015 364 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग इतर सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबत. 201505291611183507 29-05-2015 125 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील व इतर सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबत. 201505291559426207 29-05-2015 159 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शैक्षणिक वर्ष 2015-16 करिता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केंद्रिभूत प्रवेश पध्दतीने करण्यासाठी प्रवेश नियमावलीस शासनाची मंजूरी मिळणेबाबत. 201505281536407108 29-05-2015 850 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि स्वामी विवेकानंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने चालविण्यात येणा-या शिका व कमवा या योजनेसाठी शासनाचे सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201505291741063108 29-05-2015 330 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण, परिषदेच्या मान्यतेनुसार राज्यातील पदविका स्तरावरील संस्थेच्या जागेत बदल करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 201505281537018108 29-05-2015 133 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सावानिमित्त शेगाव क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विकास आराखडा. नवीन प्रवासी पादचारी मार्गास (Foot Over Bridge) मान्यता देण्याबाबत.. 201505291433061116 29-05-2015 353 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत, मानव संसाधन विकास जाहिरात, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण या योजनेसाठी सन 2015-16 या वर्षाकरीता अनुदान वितरणास मंजूरी देणेबाबत. 201505291647508819 29-05-2015 546 पीडीएफ फाईल