शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सुक्ष्म सिंचन योजनेसाठी पूनर्विनियोजनाने उपलब्ध निधी रु. 19467 लाखाच्या कार्यक्रमास वित्तीय मान्यता देणेबाबत... 201703271626365801 27-03-2017 3130 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महात्मा फुले कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर या महाविद्यालयाची नामकरण राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय कोल्हापूर करण्याबाबत... 201703271644322301 27-03-2017 190 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागास नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या मंत्रालय विस्तार इमारतीतील 6 व्या मजल्यावरील जागेमध्ये नवीन दालन व नवीन स्टोअरेज व बैठक व्यवस्था करण्यासंदर्भातील खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरित करणेबाबत.. 201703271243180102 27-03-2017 126 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2016-17 मधील मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. अवेळी पाऊस व गारपीठ आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजमाफी (2425 2453) 201703271552388402 27-03-2017 167 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग कोहीनुर ग्रो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर या संस्थेला राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत रा. स. वि.नि कर्ज, रा.स.वि.नि. भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल (कोल्हे कमिटी) मंजूर करण्याबाबत. 201703271532510702 27-03-2017 295 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2016-17 अंतर्गत सचिवालयीन आर्थिक सेवा- (01) (01) सहकार, पणन व वस्त्रोद्याग विभाग (दत्तमत) (34510304)(योजनेतर) या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत विविध उपलेखांशिर्षांखाली होणाऱ्या बचतीचे 11 देशांतर्गत प्रवास खर्च या उपलेखाशिर्षाखाली पुर्नवितरण.. 201703271252051702 27-03-2017 128 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-2 (योजनेतर) प्रधान लेखाशिर्ष 2425-सहकार, सन 2016-17 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201703271439537202 27-03-2017 310 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंअतर्गत ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान देणेबाबत. 201703271117389102 27-03-2017 193 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2016-17 मधील मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 201703271235146402 27-03-2017 174 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2016-17 मधील मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (योजनेत्तर) (2425 2524). 201703271227562202 27-03-2017 137 पीडीएफ फाईल