शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सार्वत्रिक बदल्या -२०१५ उपायुक्त पशुसंवर्धन,गट-अ 201507041718079301 04-07-2015 114 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग सहायकांच्या कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी सन 201५ मध्ये घ्यावयाच्या विभागीय परीक्षेच्या प्रशिक्षण आणि परीक्षेसाठी अर्ज पाठविण्याबाबत. 201507041524217907 04-07-2015 140 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळालेले रु.961.00 कोटी प्रोत्साहनात्मक सहायक अनुदान खर्च करण्यात येणाऱ्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 201507041507039110 04-07-2015 189 पीडीएफ फाईल
4 विधी व न्याय विभाग सन 2015-2016 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-5, 7610- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - (201)(00)(01) घरबांधणी अग्रिम, 201507041244499912 04-07-2015 303 पीडीएफ फाईल
5 संसदीय कार्य विभाग विधानमंडळ अधिवेशनाशी संबंधित कामकाज प्राथम्यक्रमाने हाताळण्याबाबत 201507041257315715 04-07-2015 232 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतिम ज्येष्ठतासूची - दि.1.1.2015रोजीची दि.10.8.1988 ते दि. 31.12.2014 या कालावधीची मुख्य अभियंता (स्थापत्य). 201507041553091118 04-07-2015 199 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग उप विभागीय अभियंता ( स्थापत्य ) अंतिम ज्येष्ठतासूची मध्ये सुधारणा करण्याबाबत - दि.1.4.1995 ते दि.31.12.2000 201507041601102918 04-07-2015 341 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग सन 2015-16 करिता राज्य योजनेतंर्गत संशोधन केंद्र आणि प्रायोगिक चाचण्या व क्षेत्रविषयक चाचण्या (4415 0011) या योजनेचा चालु बाब प्रस्ताव. 201507041212545419 04-07-2015 162 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (गट-अ) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 201507011124152328 04-07-2015 108 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील मुख्य खोदन अभियंता (गट-अ) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 201507011124308328 04-07-2015 108 पीडीएफ फाईल