शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांची माहिती संकलित करणेबाबत. 201508291259279607. 29-08-2015 522 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र संवंर्गातील भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी पारपत्र प्राप्त करण्यासाठी अवलंबावयाची कार्यपध्दती 201508291158202807 29-08-2015 3730 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती. अमरज्योत कौर अरोरा , सहायक संचालक (माहिती) , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांची महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या नवी दिल्ली येथील कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत. 201508291457161107 29-08-2015 123 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या दिनांक 2 सप्टेंबर, 2015 रोजी देशव्यापी संपाबाबत करावयाची कार्यवाही... 201508291455339907 29-08-2015 187 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेशानुसार पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसनाची सद्यस्थिती, अडचणी व त्यामागच्या कारणमिमांसेची निश्चिती करणे आणि उपाय योजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत 201508291517316519 29-08-2015 137 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग भूमिसंपादन अधिनियम, 1894 मधील कलम 28अ बाबत जिल्हाधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 201508291149397419.. 29-08-2015 166 पीडीएफ फाईल
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सन 2014-15 या वर्षीच्या राज्य / राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना ठोक रक्कम अदा करण्याकरीता निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबत. 201508291601156821 29-08-2015 122 पीडीएफ फाईल
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2015 सन 2015-2016 चे अनुदान वितरण 201508291642491021 29-08-2015 160 पीडीएफ फाईल
9 आदिवासी विकास विभाग आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत /क्षेत्राबाहेरील उपयोजना सन 2015-16 राज्यस्तरीय योजनांचे अर्थसंकल्पित तरतूदी वितरीत करणेबाबत. (अनुसूचित क्षेत्रांमधील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5 टक्के निधी थेट अनुदान) 201508291243365724 29-08-2015 118 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभागातील अभियांत्रिकी सेवेतील गट-अ (राजपत्रित) व गट-ब (राजपत्रित / अराजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याबाबत. 201508291644529527 29-08-2015 225 पीडीएफ फाईल