शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील अस्थायी पदे दिनांक 28.02.2019 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 201810221132563402 22-10-2018 122 पीडीएफ फाईल
2 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग एच.एस.सी.व्होकेशनल अभ्यासक्रमाचे रूपांतर करण्याचा धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 201810221235040603 22-10-2018 3124 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत. 201810221332099806 22-10-2018 3124 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग हंगाम 2017-18 व 2018-19 मधील वाहतुकीचे दर निश्चित करणेबाबत. 201810221559297406 22-10-2018 3128 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग खाजगी दूरचित्रवाहिन्या व एफ.एम.रेडीओ इत्यादी माध्यमांद्वारे शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता. 201810221448242207 22-10-2018 3137 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन शासनाच्या विविध योजना व उपक्रमावर आधारित विशेष कार्यक्रमांची निर्मिती व प्रसारण करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता. 201810221455339207 22-10-2018 3161 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग हृदयविकारी व्यक्तीस जीवसंजीवनी क्रिया (Compression Only Life Support) देणेबाबत प्रशिक्षण. 201810221659497607 22-10-2018 3127 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात रिसोर्स बेस्ड इंटेन्सिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासाठी चांदा ते बांदा ह्या योजने अंतर्गत निरा व मध प्रकल्प ही योजना राबविण्यासाठी राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201810221529131510 22-10-2018 3185 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याकरीता धर्मादाय कार्यालय स्थापन करण्यासाठी 24 पदे कायमस्वरुपी वर्ग व 01 नवीन पद निर्माण करणेबाबत 201810221511399512 22-10-2018 3147 पीडीएफ फाईल
10 संसदीय कार्य विभाग विधानमंडळ अधिवेशनाशी संबंधित कामकाज प्राथम्यक्रमाने हाताळण्याबाबत 201810221706239615 22-10-2018 3175 पीडीएफ फाईल