शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य जनजाती विकास महामंडळ आणि आदिवासी सहकारी संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2020 ते 31/08/2020 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 202007101518298802 10-07-2020 3231 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांच्या सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2020 ते 31/08/2020 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 202007101521279602 10-07-2020 3157 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर 7 संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2020 ते 31/08/2020 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 202007101524044902 10-07-2020 3183 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2020-21 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 201९ (राज्य स्तर) (कार्यक्रम), (2435 0१४2) 202007101708343102 10-07-2020 3231 पीडीएफ फाईल
5 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नोव्हेल कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत समाविष्ट होऊ न शकलेल्या व एपीएल (केशरी) शेतकरी योजनेत समाविष्ट न झालेल्या एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना माहे मे व जून,2020 या कालावधीसाठी दिलेल्या अन्नधान्याच्या धर्तीवर माहे जुलै व ऑगस्ट 2020 या 2 महिन्यांच्या कालावधीकरीता सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याबाबत. 202007101601042706 10-07-2020 3653 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग श्री.द. ना.वेटकोळी,वरिष्ठ स्वीय सहायक यांच्या बदलीबाबत. 202007101156412807 10-07-2020 193 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्ती - श्रीमती सं.कि.कणाविया, निवडश्रेणी लघुलेखक 202007101139308307 10-07-2020 202 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग धर्मादाय आयुक्त कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्याबाबत. 202007101413311212 10-07-2020 3146 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग कोविड -19 उपाययोजनेतंर्गत खाजगी आस्थापना व अन्य आस्थापनेत कार्यरत मनुष्यबळाच्या कोविड -19 चाचण्या करण्यासंदर्भात कार्यवाही करणेबाबत 202007101549560413 10-07-2020 1192 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर संलग्नित आरोग्य पथक, सावनेर येथे 10 खाटांचे ट्रामा केअर सेंटर उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता 202007101549439913 10-07-2020 149 पीडीएफ फाईल