शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सार्वत्रिक बदल्या २०१5 सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ 201505251149216701 25-05-2015 122 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट-अ व गट-ब मधील सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभागनिहाय पदनिश्चिती करण्याबाबत. 201505251704433207 25-05-2015 78 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग ज्येष्ठता सूची सहायक संचालक (माहिती)/माहिती अधिकारी/अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 1.1.201४ स्थित अंतिम ज्येष्ठता सूची. 201505251712266707 25-05-2015 252 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांच्या आंतरविभागीय बदल्या - सन 2015 201505251719156707 25-05-2015 109 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभागातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांच्या आंतरविभागीय बदल्या - सन 2015 201505251724005907..... 25-05-2015 111 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभागातील लिपिक - टंकलेखकांच्या आंतरविभागीय बदल्या - सन 2015 201505251729121907 25-05-2015 156 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांच्या आंतरविभागीय बदल्या - सन 2015 201505251837234207 25-05-2015 104 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांच्या आंतरविभागीय बदल्या - सन 2015 201505251841431007 25-05-2015 105 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सन 2014-2015 या शैक्षणिक वर्षापासून 2 स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या नवीन / अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201504271422526508 25-05-2015 122 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (तांत्रिक) प्राचार्य/उपप्राचार्य औ.प्र.संस्था / मुख्यादयापक /अभियांत्रिकी अधिक्षक ता.शा./सहायक प्रशिक्षणअर्थी सल्लागार इत्यादी संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत. 201505251156577408 25-05-2015 643 पीडीएफ फाईल