शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुधन विकास अधिकारी यांची अनियतकालीक बदली . 201511241147473901 24-11-2015 112 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना सन 2015-16 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 201511241315225501 24-11-2015 160 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता वार्षिक योजना 2015-16 (योजनातंर्गत योजना) राज्य प्रशिक्षण धोरणातंर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी शासकिय कर्मचा- यांना प्रशिक्षण योजना, सन 2015-16 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीबाबत. 201511241629562101 24-11-2015 1435 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. मुंबई येथील सतत व समवर्ती लेखापरीक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत . 201511241202519702 24-11-2015 129 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य लॉटरी महाराष्ट्र नाताळ न्यु ईअर या भव्यतम सोडतीची बक्षिसरचना व कार्यपध्दती. 201511241509093105 24-11-2015 1479 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 2६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याबाबत....... 201511241638195907 24-11-2015 1595 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सन 2015-16 च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत. 201511241645103408 24-11-2015 1474 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी आदिवासी उपयोजनेंअंतर्गत (TSP) सन 2015-16 मधील केंद्र हिश्श्यापोटी रू.4704.00 लक्ष (पहिला हफ्ता) अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201510061945385417 24-11-2015 412 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कर्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत 201511241558343317 24-11-2015 594 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतिम ज्येष्ठतासूची : दि.01.04.1985 ते दि.31.03.1995 उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) अंतिम ज्येष्ठतासूची : दि.01.04.1985 ते दि.31.03.1995 उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 201511241746147218 24-11-2015 1528 पीडीएफ फाईल