शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 आदिवासी विकास विभाग शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी सोलर वॉटर हिटर खरेदी व बायोमॅट्रीक यंत्रणा बसविणे तसेच अनुदानित आश्रमशाळांना बायोमॅट्रीक यंत्रणा बसविणे या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्य समितीचे गठण करण्याबाबत . 201404161148059524 16-04-2014 1433 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग अतिरिक्त अर्थसंकल्प 2014-15 खर्चाच्या नवीन बाबींचा समावेश करणे. 201404151243188305 15-04-2014 196 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग श्री.संजय खंदारे, भा.प्र.से. यांच्या महापालिका आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक या पदावरून केलेल्या बदलीबाबत. 201404151250124107 15-04-2014 131 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग दि.1 जानेवारी, 2014 पासून महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील सेवानिवृत्ती वेतनधारक / कुटूंबनिवृत्ती वेतन धारकांना महागाई वाढीचे सुधारित दर लागू केल्याबाबत 201404151159360007 15-04-2014 1724 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग दि. 1 मे, 2014 ते दि. 1 जून, 2014 या कालावधीत इंडियन प्रिमियर लीग (आयपीएल) द्वारे होणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांकरिता इंटरनेटद्वारे तिकीट आरक्षण करुन संगणकाद्वारे तसेच प्रत्यक्ष तिकीट केंद्रावर संगणीकृत तिकीट विक्रीस मान्यता देण्याबाबत. 201404101721151219 15-04-2014 107 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग वाराणसी व वेंकटगिरी येथील हातमाग तंत्रविज्ञान संस्थेतील प्रशिक्षणार्थींना वाढीव दराने विद्यावेतन मंजूर करणे बाबत. 201404111608458602 11-04-2014 1420 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्यातील (प्रशासन) 1467 अस्थायी पदांना सन 2014-15 साठी मुदतवाढ देण्याबाबत- 201404111630187402 11-04-2014 1471 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग जी.डी.सी. ण्ड ए. परीक्षेसाठी मंजूर केलेल्या 2 अस्थायी पदांना सन 2014-15 साठी मुदतवाढ देण्याबाबत- 201404111644118302 11-04-2014 1427 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटयांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी १४.०४.२०१४ ते २०.०४.२०१४ 201404111435219005 11-04-2014 1577 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा-2014 च्या प्रशिक्षणासाठी अर्ज पाठविणेबाबत. 201404111509032807 11-04-2014 1408 पीडीएफ फाईल