शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201702201141329802 20-02-2017 157 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर 7 संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2017 ते 30/09/2017 पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 201702201616165902 20-02-2017 2888 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित. सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण योजना राबविण्यासाठी निर्माण केलेली 2 अस्थायी पदे दि 01/03/2017 ते 30/9/2017 पर्यत चालु ठेवण्याबाबत. 201702201624277902 20-02-2017 2889 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य विवाद धोरणानुसार वित्त विभागात विभागस्तरीय अधिकार प्रदत्त समिती गठीत करण्याबाबत. 201702201541579205 20-02-2017 2903 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना सुरू करणेबाबत. 201702201149464705 20-02-2017 2883 पीडीएफ फाईल
6 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग गॅसधारक शिधापत्रिकांवर स्टँम्पिंग करणे व किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांच्या तपासण्या करण्याबाबत. 201702201708028206 20-02-2017 3021 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक टंकलेखक यांच्या बदलीबाबत. 201702201209095307 20-02-2017 121 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती. सं.रा.पिंपळे, यांना कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती. 201702201330302307 20-02-2017 2880 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग राज्यातील 10 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा व 283 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका - फेब्रुवारी 2017 करीता त्या क्षेत्रातील दुकाने, आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्नगृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, रिटेलर्स इत्यादी आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत. 201702201258114310 20-02-2017 2898 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग राज्यातील 10 महानगरपालिका, 15 जिल्हा परिषदा व 118 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका - फेब्रुवारी 2017 करीता त्या क्षेत्रातील दुकाने, आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्नगृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, रिटेलर्स इत्यादी आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत. 201702201201210310 20-02-2017 129 पीडीएफ फाईल