शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकीय मान्यता- राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत ( NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका ( SHC ) कार्यक्रमाच्या सन २०१५-१६ च्या वार्षिक कृति आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201510031130257901 03-10-2015 327 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकीय मान्यता- राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत ( NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन ( SHM) ) सन 2015-16 च्या वार्षिक कृति आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201510031142137201 03-10-2015 275 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेच्या निकालाच्या गुणांची फेरमोजणी करण्याबाबत. 201510031605439607 03-10-2015 399 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulation, 2014 अन्वये सुधारीत मान्यता प्राप्त अध्यापक/शारिरीक शिक्षण महाविद्यालयांना शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 201510031217243608 03-10-2015 135 पीडीएफ फाईल
5 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी-गट ब (राजपत्रित) या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी-गट ब (राजपत्रित) या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती. 201510031404432216 03-10-2015 127 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ.सुवर्णकार विवेकानंद राजाराम, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, ग्रामीण रुग्णालय, किल्लारी, जि.लातूर यांच्या राजीनाम्याबाबत. 201510031343477817 03-10-2015 1367 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ.श्रीमती कांचन यमनाप्पा रेड्डीयार, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 5400) यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201510031043197917 03-10-2015 1367 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत.. 201510031645031419 03-10-2015 188 पीडीएफ फाईल
9 आदिवासी विकास विभाग आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना सन 2015-16 चे केंद्रपुरस्कृत योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा व स्वच्छताया उपशिर्षाखालील तरतूदीचे वाटप - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक स्वच्छालय बांधणे (केंद्रिय हिस्सा) (लेखाशिर्ष 2215 9862). 201510031205056724 03-10-2015 156 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग श्री. राजन अरविंद कोप, संचालक, नगर रचना, पुणे यांना दि.01 जुलै, 2015 रोजी देय असलेली वार्षिक वेतनवाढ मंजूर (Release) करण्याबाबत. 201510031552263825 03-10-2015 240 पीडीएफ फाईल