शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन 2018-2019 या शैक्षणिक वर्षापासून अधिक 2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय (एच.एस.सी. व्होकेशनल) अभ्यासक्रमाच्या नविन / अधिकच्या तुकडयांना कायम स्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201804191300056403 19-04-2018 3311 पीडीएफ फाईल
2 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2017-18 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतक-यांना प्रति क्विंटल रु. 200/- प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support) राज्यशासनाकडून मंजूर करण्याबाबत. 201804191038440706 19-04-2018 3127 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक या संवर्गातील पदोन्नतीचे आदेश रद्द करणेबाबत- डॉ. श्रेणीक शहा. 201804181800164317 19-04-2018 1482 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील एकूण 13 अस्थायी पदांना दिनांक 1.3.2018 पासून दिनांक 30.9.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.... 201804191223384419 19-04-2018 3124 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग सार्वजनिक रस्त्यावरील प्रवेशद्वारे / कमानीबाबत. 201804191243324325.. 19-04-2018 3127 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विटावा ते कोपरी दरम्यान खाडी पुलाची उभारणी करणे व कळवा ते आत्माराम पाटील चौकी दरम्यानचे रस्ता रुंदीकरण व सर्व्हीस रोड हे प्रकल्प मार्गी लावणेबाबत. 201804191106437025 19-04-2018 3124 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग मुंबई रेल्वे विकास महामंडळास मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-IIAकरिता जागतिक बँकेकडून प्राप्त झालेली अर्थसहाय्याची रक्कम वितरीत करण्याबाबत (सन 2017-18) 201804191236203225 19-04-2018 121 पीडीएफ फाईल
8 मृद व जलसंधारण विभाग जलयुक्त शिवार अभियान, लेखाशिर्ष 4402 2781 खालील निधी वितरीत करणेबाबत. 201804191104235126... 19-04-2018 186 पीडीएफ फाईल
9 गृह विभाग सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट अ यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. 201804191203372729 19-04-2018 3207 पीडीएफ फाईल
10 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय, गोरेवाडा, नागपूर अंतर्गत महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी येथे पदांची निर्मिती करण्याबाबत. 201804181532354701 18-04-2018 121 पीडीएफ फाईल