शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत श्री संत गाडगेबाबा दूध उत्पादक व प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या.,घाटपुरी, जि.बुलढाणा यांना वेगवर्धक दुग्धविकास कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला प्रकल्प रद्द (Desanctioned) करणेबाबत 201504011135179001 01-04-2015 98 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद येथील वर्ग- 2, 3, 4 च्या 32 अस्थायी पदांना सन 201५-1६ साठी मुदतवाढ देण्याबाबत- 201504011305402802 01-04-2015 140 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग दुग्धव्यवसाय विकास विभागा अंतर्गत असलेली सहकार विभागाची पदे दि.१/३/२०१५ ते दि.२९/२/२०१६ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत- 201504011323556302 01-04-2015 170 पीडीएफ फाईल
4 पर्यावरण विभाग पर्यावरण विभागातील कार्यासनाशी संबंधीत अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे स्तर निर्धारीत करण्याबाबत.. 201504011107047604 01-04-2015 209 पीडीएफ फाईल
5 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग महाराष्ट्रातील सेतू सोसायटीद्वारा वितरीत करण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरामध्ये सुसंगती आणण्याबाबत. 201504011143213111 01-04-2015 153 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जिल्हा रुग्णालय, भंडारा येथील ७८ अस्थाई पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201503312012309217 01-04-2015 2083 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, नागपूर मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील पुननिर्मित औषध निर्माण अधिकारी यांच्या २० अस्थाई पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201503312012423517 01-04-2015 1859 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, अकोला मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील ४६ ग्रामिण रुग्णालयातील १३४ अस्थाई पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201503312012188417 01-04-2015 228 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग ट्रामा केअर युनिट, देऊळगांवराजा जि.बुलढाणा येथील 2 अस्थाई पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201503312013360317 01-04-2015 228 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, नाशिक मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 201503312013217317 01-04-2015 3085 पीडीएफ फाईल