शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन प्रदान करण्याची सुधारित योजना. 201512011555462605 01-12-2015 87 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीच्या डिजीटल दाखल्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत . 201512011603467405 01-12-2015 207 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थाकरिता, प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण शुल्क दराच्या मर्यादेत अंतर्गत फेरबदल करण्याबाबत....... 201512011755491807 01-12-2015 152 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग कारागृहातील न्यायाधीन (Under Trial) वा शिक्षाधीन (Convicted) बंदयांना, माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये त्यानी माहिती मागविताना, दारिद्ररेषेखालील अर्जदार न समजण्याबाबत. 201512011204295807 01-12-2015 143 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या अंमल बजावणीबाबत व्दितीय अपील सुनावणीस उपस्थित राहण्याबाबत. 201512011221082807 01-12-2015 137 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, सहाय्यक प्राध्यापक, मानसशास्त्र 201512011225593808 01-12-2015 1458 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) शासकीय संस्था/ महाविद्यालये/ यांच्या बदल्या श्रीमती रेहाना इक्बाल शेख, भौतिकशास्त्र. 201512011606053908 01-12-2015 1457 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) शासकीय संस्था/महाविद्यालये/यांच्या बदल्या... 201512011613550608 01-12-2015 1446 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) शासकीय संस्था/महाविद्यालये/यांच्या बदल्या... महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब) शासकीय संस्था/महाविद्यालये/यांच्या बदल्या... 201512011633337108 01-12-2015 1447 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाविद्यालयीन कनिष्ठ अधिव्याख्याता (गट-ब)शासकीय संस्था/ महाविद्यालये/ यांच्या बदल्या 201512011633364808 01-12-2015 1457 पीडीएफ फाईल