शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2017-18 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंर्तगत (STCCS) प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (24252515) 201710181741056402 18-10-2017 120 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २३/१०/२०१७ ते दि २९/१०/२०१७. 201710181149416105 18-10-2017 157 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या कार्यालयाकरिता लागणाऱ्या कार्यालयीन नोंदवहया शासकीय मुद्रणालय, चर्नीरोड मुंबई व येरवडा कारागृह, पुणे यांच्याकडील छपाई कामाचे देयक अदा करण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत. 201710181657362806 18-10-2017 3126 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग विमानचालन संचालनालयातील वैमानिक (विमान) यांना मूलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविणेबाबत --शुध्दीपत्रक 201710181239423507 18-10-2017 218 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात मार्गदर्शनपर सूचना. 201710181733068007 18-10-2017 199 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या संवर्गातील विभाग प्रमुख व तत्सम पदे, शासकीय तंत्रनिकेतन यांची दि.01/01/2009 ते दि.01/01/2017 या कालावधीतील अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 201710181250349808 18-10-2017 269 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या संवर्गातील प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन यांची दि.01/01/2009 ते दि.01/01/2017 या कालावधीतील अतिरिक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 201710181255502108 18-10-2017 163 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील अस्थायी पदे दि.1-10-2017 ते 31-12-2017 पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत.... 201710181042062608 18-10-2017 155 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सुरक्षा रक्षक मंडळामार्फत सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनातून राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी बँक व पतसंस्थेच्या कर्जाच्या हप्त्याच्या कपातीबाबत. 201710181416408010 18-10-2017 3125 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण (Re-designing of Existing Courts) कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक येथील न्यायालयीन इमारतींच्या दुरुस्तीस / नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 201710181513513912 18-10-2017 131 पीडीएफ फाईल