शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ) मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर सरळ सेवा भरती. 201508261739183401 27-08-2015 167 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आयोजित कार्यसंस्कृति अभियान अंतर्गत पगारात भागवा अभियान. जिल्ह्यांतील अधिकारीवर्गास कार्यशाळेस उपस्थित राहण्यास परवानगी देणेबाबत. 201508271733333607 27-08-2015 145 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार आणि डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार अटी, निकष, निवड प्रक्रिया व कार्यपध्दतीबाबत. 201508271533119708 27-08-2015 282 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201508271458175110 27-08-2015 366 पीडीएफ फाईल
5 नियोजन विभाग कोल्हापूर जिल्हयाच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत. 201508271129264716 27-08-2015 154 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 कलम 5 (1) व 5 (2) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व कलम 19 (1) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 201508271111168917 27-08-2015 634 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम या राज्य योजनेअंतर्गत नागपूर वनवृत्तांकरिता सन 2015-16 मधील बांधील कामांचा चालू बाब प्रस्ताव. 201508271600042819 27-08-2015 178 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग 100 कोटी वृक्षलागवड या कार्यक्रमांतर्गत सन 2015-16 करिता रोपेलागवडीचे उद्दीष्ट साध्य करणे. 201508271615529119 27-08-2015 195 पीडीएफ फाईल
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग दिनांक 5 सप्टेंबर, 2015 रोजी शिक्षक दिन साजरा करण्याबाबत. 201508271543268321 27-08-2015 134 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग मुख्याधिकारी गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 201508271204265925 27-08-2015 142 पीडीएफ फाईल