शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुधन विकास अधिकारी यांना अध्ययन रजेनंतर पदस्थापना देणेबाबत. 201507291218248401 29-07-2015 116 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम 2015, निधी वितरण - कृषि विभाग (कृषि, फलोत्पादन व कृषि विद्यापीठे) 201507291446419501 29-07-2015 237 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुधन विकास अधिकारी यांना अध्ययन रजेनंतर पदस्थापना देणेबाबत. 201507291559299501 29-07-2015 119 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग असुधारित वेतनश्रेणीत निवृत्तीवेतन/कुटुंबनिवृत्ती वेतन घेणा-या निवृत्तीवेतन/कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना दि. ०1 जुलै, 201४ ते दि.31.01.2015 या कालावधीतील निवृत्तीवेतन/कुटुंबनिवृत्ती वेतनावरील महागाई वाढीची थकबाकी देण्याबाबत. 201507291504448505 29-07-2015 371 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - 1978, भाग-पहिला, उप विभाग - दोन, अ.क्र.49 नियम क्र.166- अ चा नव्याने समावेश करण्याबाबत- 201507291251078205 29-07-2015 387 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील व इतर सेवेतील अधिका-यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत. 201507291033500107 29-07-2015 151 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग विमानचालन संचालनालयातील वैमानिक (विमान) यांना मूलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठविणेबाबत . 201507291545191807 29-07-2015 162 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती - श्रीमती मिनाक्षी आनंद उबाळे, परिसेविका, श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय... 201507291231552913 29-07-2015 396 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग अधिक्षिका, शुश्रृषा सेवा वर्ग-1 या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करण्याबाबत 201507291718028213 29-07-2015 151 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग श्री.इजाज अहमद शरीक मसलत कमुरुद्दीन, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग यांची महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगावर अवर सचिव या पदी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत. 201507291747245214 29-07-2015 115 पीडीएफ फाईल