शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत पात्र लाभार्थ्यांना साखर वितरीत करण्यासाठी ई-लिलाव तिमाही पध्दतीने आयोजित करणेबाबत. 201707251500569306 25-07-2017 153 पीडीएफ फाईल
2 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती शिवण्यासाठी शिवण यंत्रे, हँगींग हुक व शिवण यंत्रासाठी लागणारा धागा खरेदीस प्रशासकीय मान्यता तसेच ई-निविदा काढण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना... 201707251724373606 25-07-2017 161 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबत. 201707251504235807 25-07-2017 947 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबत. 201707251402095907 25-07-2017 958 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग रत्नागिरी विमानतळासाठी अतिरिक्त जमीन संपादन करण्यासाठी नोडल एजन्सी नियुक्त करण्याबाबत. 201707251252005807 25-07-2017 121 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिका-यांची दि.01/01/2017 ची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 201707251216465010 25-07-2017 207 पीडीएफ फाईल
7 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग सन 2017-2018 या वित्तीय वर्षाकरीता राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर. 201707251645082813 25-07-2017 4040 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग सन 2017-2018 या वित्तीय वर्षाकरीता राज्य योजनेत्तर मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 201707251644502213 25-07-2017 3206 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग मौजे रोहिणखेड ता.मोताळा जि.बुलढाणा व मौजे कोथळी ता.मोताळा जि.बुलढाणा येथे प्राथमिक आरोग्यकेंद्र स्थापन करणेबाबत. 201707131108319817 25-07-2017 288 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम या राज्य योजनेअंतर्गत कोल्हापूर वनवृत्तांकरिता सन 2017-18 मधील बांधील कामांचा चालू बाब प्रस्ताव. 201707251348019219 25-07-2017 205 पीडीएफ फाईल