शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत किटक संगोपनगृह बांधकाम अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत... 201606291237017202 29-06-2016 158 पीडीएफ फाईल
2 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग निलंबन रद्द करणेबाबत. - श्री.एम.ए.खान, निलंबित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,धर्माबाद, जि.नांदेड. 201606291058168803 29-06-2016 887 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग समांतर केरोसिन बाजार योजनेअंतर्गत नियुक्त केलेल्या विक्रेत्यांना केरोसिन परवाने मंजूर करण्याबाबत. 201606291500397506 29-06-2016 137 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा 2015 - नियतवाटप. 201606291602474907 29-06-2016 268 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ स्वीय सहायक- बदली 2015. 201606291610364107 29-06-2016 142 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत लोकसेवा नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी प्रसिध्द करण्याबाबत... 201606291639019910 29-06-2016 119 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, D व D क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याबाबत. 201606291240076010 29-06-2016 141 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201606291538103910 29-06-2016 144 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग श्रीमती रेश्मा देसाई, प्राध्यापक, परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई यांचा निलंबन कालावधी नियमित करणेबाबत 201606281726425213 29-06-2016 1778 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये रिसोर्स बेस्ड इंटेसिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासाठी चांदा ते बांदा ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201606291157196916 29-06-2016 210 पीडीएफ फाईल