शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अतंर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) घटकाच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राबवावयाच्या कार्यक्रमास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 201610211311234701 21-10-2016 168 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान राज्यात सन 2016 - 17 मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 201610211319546701 21-10-2016 152 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकीय मान्यता- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यातील गुणवत्ता नियंत्रण (बीज परिक्षण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे) हा प्रकल्प सन 2016-17 मध्ये राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201610211522475201 21-10-2016 134 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग न्यायालयीन आदेशानुसार पदस्थापना देण्याबाबत.. 201610211556384901 21-10-2016 122 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांचे सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग अस्थाई पदे दि. 1.10.2016 ते दि. 28.2.2017. पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 201610211529268202 21-10-2016 167 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर 7 संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/10/2016 ते 28/2/201७ पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 201610211048131402 21-10-2016 260 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य जनजाती विकास महामंडळ आणि आदिवासी सहकारी संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/10/2016 ते 28/2/2017 पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 201610211055518402 21-10-2016 125 पीडीएफ फाईल
8 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन 2016-2017 या वर्षाकरिता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागास नेमून दिलेल्या फलनिष्पत्ती क्षेत्रांची (K.R.A.) पुर्तता करण्याबाबत. 201610211513195503 21-10-2016 214 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २४/१०/२०१६. ते दि 3०/१०/२०१६. 201610211113353305 21-10-2016 277 पीडीएफ फाईल
10 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्तभाव/शिधावाटप दुकानातून खुल्या बाजारातील साखर वगळून रवा, मैदा, चणापीठ व भाजीपाला या वस्तुंच्या विक्रीबाबत. 201610211303549406 21-10-2016 327 पीडीएफ फाईल