शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. मुंबई येथील सतत व समवर्ती लेखापरीक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत . 201607221655551702 22-07-2016 2012 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २५/०७/२०१६ ते दि ३१/०७/२०१६ 201607221137533705 22-07-2016 2178 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ई-लिलाव पध्दतीने एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज लि. यांचेकडील नोंदणीकृत पुरवठादारांमार्फत साखर खरेदी करणेबाबत. 201607221527374606 22-07-2016 2000 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग अवर सचिव पदावरील पदोन्नती दिनांक सुधारीत करण्याबाबत- निवडसूची सन 2002-03 ते सन 2009-2010. 201607221459207407 22-07-2016 127 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन ३३ (मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालय) अंतर्गत खरेदीसाठी समिती गठीत करणे 201607111219003707 22-07-2016 1999 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्य) साठी लागणारे कार्यालयीन साहित्य पुरविण्यासाठी वार्षिक करार करणेबाबत.. 201607221646439107 22-07-2016 116 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग i) सरळसेवा बिंदुनामावली / मागणीपत्र सादर करणेबाबत. ii) पदोन्नतीची बिंदुनामावली व आरक्षण निश्चितीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत. 201607221317575907 22-07-2016 307 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिक्षक (गट-क) पदावरुन अधिक्षक महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत... 201607221147544208 22-07-2016 124 पीडीएफ फाईल
9 गृहनिर्माण विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 - मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला उपकराची रक्कम वितरीत करण्याबाबत... 201607221449315309 22-07-2016 2004 पीडीएफ फाईल
10 गृहनिर्माण विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 - मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला अंशदानाची रक्कम वितरीत करण्याबाबत... 201607221456153509 22-07-2016 2004 पीडीएफ फाईल