शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी गठीत केलेल्या राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणातील पदे अवनत करणे व पदांचे पदनाम बदलणेबाबत. 201503051607088302 05-03-2015 139 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग श्री.राजेंद्र ज. देशमुख, विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग-1 यांच्या पदस्थापनेबाबत . 201503051732123402 05-03-2015 341 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग मा.राज्यपाल यांच्या अधिसुचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील सुनिश्चित केलेली 12 संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधुन भरण्याच्या अनुषंगाने करावयाची पुढील कार्यवाही. 201503051649317907 05-03-2015 252 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न - उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत. 201503051233501007 05-03-2015 139 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सन २०१४-१५ - यशदा,पुणे यांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत........ 201503051235215207 05-03-2015 137 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - दोन मधील नाव, जन्मतारीख (वय) व धर्म बदल करावयाच्या जाहिरातींचे व इतर राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या सूचना व अधिसूचना यांचे दर सुधारीत करणेबाबत.. 201503051507255110 05-03-2015 267 पीडीएफ फाईल
7 अल्पसंख्याक विकास विभाग अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण 69 विविध संवर्गातील अस्थायी पदांना सन 2015-16 या वित्तीय वर्षात चालू ठेवण्याकरिता मुदतवाढीस मंजूरी देण्याबाबत. 201503051554468014..... 05-03-2015 432 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग सन 2014-15 करिता वनक्षेत्रात पर्यटन विकास (राज्य योजना )योजनेतर्गंत विकास कामांचा नविन बाब प्रस्ताव (2406 2286) 201503051615231719 05-03-2015 239 पीडीएफ फाईल
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शालेय शिक्षण विभागातील प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीवरील व CSR समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक रद्द करण्याबाबत. 201503051551599621 05-03-2015 157 पीडीएफ फाईल
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2014 सन 2014-2015 चे अनुदान वितरण 201503051811081921 05-03-2015 174 पीडीएफ फाईल