शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने या कार्यालयातील 3 अस्थायी पदांना दि.1.3.2015 ते दि.28.2.2016 पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 201503021326517807 02-03-2015 155 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग नवीन होर्डिंग उभारणी व जाहिरात व दृक प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी करण्याबाबत.. 201503021156193107 02-03-2015 226 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग शासन मान्य जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश करणेबाबत.. 201503021649116307 02-03-2015 224 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग शासन मान्य जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने समावेश करणेबाबत.. 201503021649116307 02-03-2015 224 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 24 अस्थायी पदांना दि.1 मार्च, 2015 ते 29 फेब्रुवारी,2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201503021735353807 02-03-2015 240 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशानुसार करावयाची कार्यवाही. 201503021154424507 02-03-2015 237 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशानुसार करावयाची कार्यवाही. 201503021154424507 02-03-2015 237 पीडीएफ फाईल
8 अल्पसंख्याक विकास विभाग राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास मंजुरी देण्याबाबत. 201503021601354714 02-03-2015 181 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जि.अमरावती, येथे मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा निधी वितरीत करणेबाबत.. 201503021603135416 02-03-2015 297 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग राज्य कामगार विमा योजना, विमाधारक श्री.तुषार अ. खैरकर, यांच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीबाबत. 201502271231350517 02-03-2015 166 पीडीएफ फाईल