शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत विविध स्तरावरुन राबविण्यात येणा-या योजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत. 201607261114488802 26-07-2016 118 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग बदली- श्रीमती चि.नि.सूर्यवंशी, सह सचिव. 201607261229224807 26-07-2016 116 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 201607261243423208 26-07-2016 245 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट (ब) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 201607251152283010 26-07-2016 211 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट (ब) या पदावरील नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 201607251152174510 26-07-2016 204 पीडीएफ फाईल
6 नियोजन विभाग श्रीसंत गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगांव तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा स्वीय प्रपंजी खात्यास मुदतवाढ देणेबाबत... 201607261036333916 26-07-2016 273 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग बांधकाम साहित्यात व बांधकामात फ्लाय शचा वापर अनिवार्य करणेबाबत. 201607261157578418 26-07-2016 135 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ स्थापन करणेबाबत... 201607261729143719 26-07-2016 145 पीडीएफ फाईल
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या बदल्या सन 2016-17. 201607261544584021.. 26-07-2016 240 पीडीएफ फाईल
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रीडा अधिकारी यांच्या बदल्या सन 2016-17. 201607261555088321 26-07-2016 200 पीडीएफ फाईल