शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जागतिक बँक (IBRD) सहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास (SMART) तत्वत: मान्यता देणे तसेच प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यास आणि त्याकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची आवश्यक मनुष्यबळासह स्थापना करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201901191232507901 19-01-2019 3495 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 06/04/02 दुधाळ संकरीत गायी/ म्हशींचे गट वाटप करणे या नाविन्यपुर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेंर्तगत योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत. 201901191646403301 19-01-2019 3127 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता (PoCRA) मंजूर 805 पदांपैकी दुसऱ्या टप्प्यात 492 पदे भरण्यास मंजूरी देणेबाबत. 201901191701476001 19-01-2019 3168 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-19 अंतर्गत सचिवालयीन आर्थिक सेवा- (01) (01) सहकार, पणन व वस्त्रोद्याग विभाग (दत्तमत) (अनिवार्य) (34510304)- 13 कार्यालयीन खर्च उर्वरित 30 निधी मुक्त करणेबाबत.. 201901191130457502 19-01-2019 3187 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (NPS) ( पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना-DCPS) अमंलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगटची स्थापना करण्याबाबत. 201901191700451605 19-01-2019 229 पीडीएफ फाईल
6 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट करुन घेतलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये जागरूकता आणण्याबाबत. 201901191751080806 19-01-2019 3164 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा - 2016 च्या अंतिम निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी, गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षण (सीपीटीपी-4/अ) कालावधी करिता अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत व वेतनाबाबत 201901191624527107 19-01-2019 3148 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग बदली रद्द करणेबाबत - श्री. भ.रा.लांघी, कक्ष अधिकारी 201901191649069507 19-01-2019 3130 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र बढतीस मुदतवाढ - श्रीमती वृ.स.चवाथे, कक्ष अधिकारी 201901191651370107 19-01-2019 3129 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्ती प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना- श्री.स.र.सुर्वे, कक्ष अधिकारी 201901191655094707 19-01-2019 3134 पीडीएफ फाईल