शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग सेवार्थ प्रणालीद्वारे माहे मार्च, 2020 ची वेतन देयके तयार करण्याबाबतची कार्यपध्दती 202004011227337905 01-04-2020 381 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाय योजनांचा विशेष कार्यक्रम - 2018 अंतर्गत सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील एकुण मंजूर अनुदानापैकी 60 टक्केच्या मर्यादेत अनुदान वितरीत करण्याबाबत. (कार्यक्रमांतर्गत) 202003311421516201 31-03-2020 412 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग माहे मार्च, 2020 च्या वेतन प्रदानाबाबत... 202003311432531505 31-03-2020 373 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्यातील मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांच्या पालकमंत्री म्हणून जिल्हानिहाय नियुक्त्या. 202003311312354107.... 31-03-2020 3140 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग कोविड- 19 विषाणूचा प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर/ विस्थापित कामगार व परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्या वेतनात अथवा मजुरीत कोणतीही कपात न करण्याबाबत अथवा त्यांना कामावरून कमी न करणेबाबत.. 202003311640518610 31-03-2020 378 पीडीएफ फाईल
6 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 202003311438254213 31-03-2020 159 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाकरीता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध विशेष निधी (Special Funds) वितरित करण्याबाबत. 202003311745383616 31-03-2020 3179 पीडीएफ फाईल
8 नियोजन विभाग ताजबाग जिल्हा नागपूर विकास आराखडा सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणाबाबत शुध्दीपत्रक 202003311740206316 31-03-2020 3163 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग नागपूर विभागातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी पदांना दि.01.03.2020 ते दि.31.08.2020 या कालावधीत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 202003311243097519 31-03-2020 3169 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग अमरावती विभागातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी पदांना दि.01.03.2020 ते दि.31.08.2020 या कालावधीत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 202003311239349819 31-03-2020 3166 पीडीएफ फाईल