शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत संपतराव देशमुख सहकारी दूध संघ मर्या.कडेपूर, ता.कडेगाव, जि.सांगली या संघाच्या दुग्धशाळेचे आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण, शितकरण केंद्राची स्थापना व पायाभूत सुविधा निर्मिती व शितसाखळीचे बळकटीकरण या प्रकल्प प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी व निधि वितरण.... 201801201207214101 20-01-2018 3118 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग ससून गोदी बंदर व भाऊचा धक्का (Ferry Wharf) यांचे पुर्नविकास व आधुनिकीकरणाबाबत समन्वय समिती स्थापन करणेबाबत. 201801201732307601 20-01-2018 236 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील अस्थायी पदे दिनांक 28/02/2018 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 201801201639557802 20-01-2018 226 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 201801201708017202 20-01-2018 125 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांच्या नोंदणीस मान्यता देण्याकरिता सुधारित धोरण.. 201801201713065602 20-01-2018 151 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग संचालक (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या अधिनस्त 39 पदे व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त 13 अस्थायी पदे अशा एकूण 52 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत 201801201149359902 20-01-2018 1431 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांचे सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग अस्थाई पदे दि. 1.01.2018 ते दि. 28.02.2018 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 201801201137189202 20-01-2018 3184 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग १5 व्या वित्त आयोगाचा महाराष्ट्र दौरा राज्य अतिथी घोषित करण्याबाबत 201801201647508805 20-01-2018 165 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग बिगर राज्य नागरी सेवेतून (NON-SCS) भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या शिफारशीसाठी पात्रता निकष (Bench Mark Criteria) विहित करण्याबाबत. 201801201535457907... 20-01-2018 3232 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील अस्थायी पदे दि. 01/01/2018 ते दि. 28/02/2018 या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 201801201156039710.. 20-01-2018 742 पीडीएफ फाईल