शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य जनजाती विकास महामंडळ आणि आदिवासी सहकारी संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2018 ते 30/9/2018 पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 201803211154586402 21-03-2018 131 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर 7 संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2018 ते 30/09/2018 पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 201803211159418602 21-03-2018 227 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून आरआयडीएफ- 23 अंतर्गत कृषि व प.दु.म. विभागाच्या 5 जेट्टी बांधकाम प्रकल्पांसाठी रु. 48.8082 कोटींचे कर्ज मंजूरीबाबत. 201803211215230005 21-03-2018 3141 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सरसेनापती संताजी घेारपडे यांचे स्मारक मौजे कापशी (सेनापती) ता. कागल,जि. कोल्हापूर येथे उभारण्यास निधी मंजूर करण्याबाबत. 201803211405254207 21-03-2018 130 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग चांदा ते बांदा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर जिल्हयांकरीता महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळास, जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणा (Co ordinating Agency) म्हणून घोषीत करण्याबाबत. 201803211221067310 21-03-2018 3127 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळास सन 2017-18 या वर्षाकरिता सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201803211210083610 21-03-2018 3125 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग चंद्रपूर व नागपूर जिल्हयातील ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात प्रकाशयोजनेसाठी एल.ई.डी.पथदिवे राबविण्याबाबतच्या पथदर्शी तत्त्वावरील प्रकल्पास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता, वित्तीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत.. 201803211211555010 21-03-2018 164 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज येथील ग्रंथालय विभागाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम करण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यताशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज येथील ग्रंथालय विभागाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम करण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 201803211244509213 21-03-2018 3246 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग बदली - उप अभियंता (स्थापत्य) 201803211245347818 21-03-2018 148 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, चंद्रपूर या अकादमीकरिता सन 2017-18 मध्ये सहाय्यक अनुदाने (योजनांतर्गत) वितरित करणे. 201803211307080719 21-03-2018 3210 पीडीएफ फाईल