शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 संसदीय कार्य विभाग श्री.र.रा.सावंत, कार्यासन अधिकारी यांची आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत. 201404191153263615 19-04-2014 1441 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग मराठवाडा एकात्मिक विकास कालबध्द कार्यक्रम आरोग्य सेवेतंर्गत लातूर मंडळाजील स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, लातूर येथील 94 अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 201404171622117917 19-04-2014 234 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील 8 फिरते वैद्यकीय पथक येथील 40 अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 201404171622485617 19-04-2014 250 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय, परभणी येथील 82 अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 201404171623219717 19-04-2014 241 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग मराठवाडा एकात्मिक विकास कार्यक्रमांतर्गत उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळातील 10 ट्रामा केअर युनिटच्या 144 अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 201404171623504417 19-04-2014 287 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद,अस्थिव्यंग रुग्णालय, परभणी येथील 45 अस्थाई पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 201404171624117017 19-04-2014 814 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मे प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि.,गुरगाव या संस्थेच्या सल्लागारांची मॅन मंथ तत्वावर नियुक्ती करण्याबाबत 201404191724165319 19-04-2014 1455 पीडीएफ फाईल
8 गृह विभाग मानवी अवयव प्रत्यारोपणाच्या अगोदर सत्यता पडताळणी चौकशीबाबतचे काम पोलीसांना देणेबाबत. 201404191316293929 19-04-2014 104 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांनी माहे एप्रिल, 2014 च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत... 201404171745588807 17-04-2014 1426 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील पदस्थापनेत अशंत: बदल..... डॉ. (श्रीमती) उज्वला गुटे 201404091020195017 17-04-2014 101 पीडीएफ फाईल