शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2015-16 या वित्तीय वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत चारा उत्पादनासाठी मंजूर कार्यक्रमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबत. 201510061647392401 06-10-2015 130 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम,2015, निधी वितरण....... 201510061237122205 06-10-2015 125 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य लॉटरी महाराष्ट्र दसरा भव्यतम सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दती. 201510061610196705 06-10-2015 361 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय जाहिरात वितरण धोरणात सुधारणा करण्याबाबत..शासकीय जाहिरात वितरण धोरणात सुधारणा करण्याबाबत.. 201510061619527407 06-10-2015 240 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग राज्य कामगार विमा योजना, विमाधारक श्री. संजय कि. बकरे यांच्या स्वत:वरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीबाबत. 201509301506544317 06-10-2015 174 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन 2015-16 मधील केंद्र हिश्श्यापोटी रू.39645.00 लक्ष (पहिला हफ्ता) अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201510061654567717 06-10-2015 354 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग राज्य कामगार विमा योजना, विमाधारक श्री. कुलदिप तु. बांबोडे यांच्या स्वत:वरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीबाबत. 201510061331501417 06-10-2015 175 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुनर्मोजणी व नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याबाबत. 201510061503419119 06-10-2015 569 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2015 201510061829197725 06-10-2015 327 पीडीएफ फाईल
10 गृह विभाग पोलीस अधीक्षक, पालघर यांच्या कार्यालयासाठी निर्माण केलेली 150 अस्थायी पदे व पालघर पोलीस मुख्यालयासाठी निर्माण केलेल्या 103 अस्थायी पदांच्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत... 201510061740217229 06-10-2015 317 पीडीएफ फाईल