शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राष्ट्रीय पूरक प्रथिने निर्माण अभियांनातर्गत यशवंत मल्टीस्टेट को.ऑपरेटिव्ह मिल्क सोसायटी लि.,ता.शिराळा, जि.सांगली यांना दुग्धपदार्थ निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी सुधारीत प्रशासकीय मंजूरीबाबत 201702231238516101 23-02-2017 2933 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणाकरिता सहाय्य (आत्मा) योजना सन 2016-17 मध्ये राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने दुसऱ्या हप्त्यात वितरित केलेला निधीस व त्या प्रमाणात राज्य हिस्स्याच्या निधीस वित्तीय मान्यता. 201702231651359301 23-02-2017 2899 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-1, सहकारी संस्था, मुंबई व इतर 17 कार्यालयांच्या सिटी टेलिफोन एक्सचेंज, एच.सोमानी मार्ग, मुंबई जिमखान्याजवळ, मुंबई 400 001 येथील जागेसाठी (24250227) (योजनेतर) या योजनेअंतर्गत 13-कार्यालयीन खर्च रु. 64.00 लक्ष भागविण्यासाठी पुर्नविनियोजनाने मंजुर झालेल्या तरतुदीच्या वितरणाबाबत. 201702231412334002 23-02-2017 136 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-1, सहकारी संस्था, मुंबई व इतर 17 कार्यालयांच्या सिटी टेलिफोन एक्सचेंज, एच.सोमानी मार्ग, मुंबई जिमखान्याजवळ, मुंबई 400 001 येथील जागेसाठी (24250227) (योजनेतर) या योजनेअंतर्गत 14-भाडे, पट्टी व कर रु. 13.65 लक्ष खर्च भागविण्यासाठी पुर्नविनियोजनाने मंजुर झालेल्या तरतुदीच्या वितरणाबाबत. 201702231412087602 23-02-2017 201 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग संचालक (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या अधिनस्त 39 पदे व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त 13 अस्थायी पदे अशा एकूण 52 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201702231152318402 23-02-2017 2168 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग प्रधान लेखाशिर्ष 2235- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना उपलेखाशिर्ष- २२३५१७८२ अंतर्गत खर्च भागविण्यासाठी रु.२ लक्ष पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या तरतुदीच्या वितरणाबाबत. 201702231525445202 23-02-2017 2964 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-2 (योजनांतर्गत) प्रधान लेखाशिर्ष 2852-उद्योग, सन 2016-17 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201702231526397702 23-02-2017 3067 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-2 (योजनेतर) प्रधान लेखाशिर्ष 2425-सहकार, सन 2016-17 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201702231537041802 23-02-2017 3078 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि.२७/०२/२०१७ ते दि 0५/०३/२०१७. 201702231247406805 23-02-2017 3005 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग बिगर राज्य नागरी सेवेतून (Non-SCS) भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या शिफारशीसाठी पात्रता निकष (Benchmark Criteria) विहित करण्याबाबत. 201702231105041207 23-02-2017 2893 पीडीएफ फाईल