शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग गोदाम दुरूस्तीच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. सन 2016-17 (म्युझियम जि. नागपूर). 201608261641393806 26-08-2016 162 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना :- श्री.सु.य.कुरसंगे, सह सचिव. 201608261320480207.. 26-08-2016 115 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग सह सचिव पदावरील पदोन्नती व सह सचिव पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्याबाबत. 201608261748338307 26-08-2016 124 पीडीएफ फाईल
4 नियोजन विभाग वर्धा जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबत... 201608261516038416 26-08-2016 200 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग पुणे येथील भांबुर्डा वन परिक्षेत्रातील वनजमिनीवर संरक्षण भिंत बांधण्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 201608261700315019 26-08-2016 236 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग नायब तहसीलदार गट-ब संवर्गातील 47 परिविक्षाधीन उमेदवारांकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत... 201608261637209819 26-08-2016 151 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/नियुक्त्या. 201608261337464520 26-08-2016 144 पीडीएफ फाईल
8 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेशास मुदतवाढ देणेबाबत. 201608261647490222 26-08-2016 2110 पीडीएफ फाईल
9 आदिवासी विकास विभाग मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रमुख उपस्थितीत बालेवाडी पुणे येथे आयोजित केलेल्या पेसापूर्ती कार्यक्रमासाठी झालेल्या खर्चास मान्यता देणेबाबत. 201608261342358624 26-08-2016 125 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या बदलीने नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत. 201608261334436327 26-08-2016 2120 पीडीएफ फाईल