शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना/बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याबाबत. 201505021731365202 02-05-2015 135 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सह निबंधक (ले.प.), सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील बदलीबाबत. 201505021720109002 02-05-2015 132 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षण कक्षातील 770 अस्थायी पदांना दि.१/३/२०१५ ते दि.३१/८/२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201505021743471902 02-05-2015 139 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षण कक्षातील 770 अस्थायी पदांना दि.१/३/२०१५ ते दि.३१/८/२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201505021743471902 02-05-2015 139 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक पदावरील पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणा-या मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकलेखकांची सामाईक ज्येष्ठतासूची. दि.01.01.2015 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त (provisional additional) ज्येष्ठतासूची. 201505021243342007 02-05-2015 421 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिव्याख्याता, खणिकर्म, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 201505021453486308 02-05-2015 222 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील इ.जि.मा. दर्जोन्नत करण्याबाबत. 201505021621120618 02-05-2015 140 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड व काटोल तालुक्यातील इ.जि.मा. व ग्रा.मा दर्जोन्नत करण्याबाबत. 201505021635125918 02-05-2015 518 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/नियुक्त्या. 201505021609255220 02-05-2015 313 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग सन 2015-16 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने. मागणी क्र.एल-2,2053 ,जिल्हा प्रशासन-093 जिल्हा आस्थापना (06) (01) पंच,सरपंच, सचिव,अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण- राज्यक्षेत्र, 31- सहाय्यक अनुदान (वेतन), 36-सहाय्यक अनुदान(वेतनेतर) (संकेतांक क्र.20530574)(योजनेत्तर)(दत्तमत) (पहिला हप्ता) (एप्रिल ते मे,२०१५) 201505021148304120 02-05-2015 327 पीडीएफ फाईल