शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत प्रकल्प आधारित कृषि विस्तार व जागृती मोहीम अंतर्गत आकाशवाणीद्वारे कृषि तंत्रज्ञान आणि कृषि विभागाच्या योजना प्रचार व प्रसिद्धीसाठी रु.28.92 लक्ष खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.... 201609231110003001 23-09-2016 125 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2016-17 या वर्षात विदर्भात सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम राबविण्यासाठी रु. 50 कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 201609231503422101 23-09-2016 132 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २६/०९/२०१६ ते दि ०१/१०/२०१६ 201609231310138205 23-09-2016 270 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री विभाग यांच्या उपहारगृहातील कर्मचाऱ्यांना दिनांक 01/04/2010 पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने राज्य कामगार विमा योजना लागू करणेबाबत.. 201609231623292210 23-09-2016 130 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग श्री. के.एच.गोविंदराज व्यवस्थापकीय संचालक पर्यटन विकास महामंडळ मर्या. मुंबई यांची महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे संचालक मंडळावर नियुक्तीबाबतचे शुध्दीपत्रक. 201609231314290019 23-09-2016 2295 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/नियुक्त्या. 201609231303286820 23-09-2016 143 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा गट अ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/नियुक्त्या. 201609231303182820 23-09-2016 143 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग श्री.एस. जी. गंगथडे, सहाय्यक अभियंता, श्रेणी-2, जिल्हा परिषद लातूर यांच्या जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-3 (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक 1.1.2014 रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीतील आक्षेपाबाबत मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाच्या दिनांक 24.6.2016 च्या निकालानुसार घ्यावयाच्या निर्णयाबाबत. 201609221725085620 23-09-2016 257 पीडीएफ फाईल
9 जलसंपदा विभाग अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) यांच्या सुधारित पदस्थापनेबाबत. 201609231637237527 23-09-2016 2154 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरु असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाचे करार रद्द करणेबाबत. 201609231700449427 23-09-2016 2499 पीडीएफ फाईल