शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांतर्गंत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या सनियंत्रणाकरीता समितीची स्थापना. 201504241126390101 24-04-2015 312 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, गट-अ,यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत. 201504241540050402 24-04-2015 134 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग भ्रष्टाचार प्रतिबंधल अधिनियम 1988 अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी देण्याबाबत- तसेच गट अ व ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्याबाबतीत प्रशासकीय विभाग स्तरावर निलंबन आढावा समितीचे गठण करणेबाबत 201504241600495502 24-04-2015 141 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्या. मुंबई येथील सतत व समवर्ती लेखापरीक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत . 201504241633146502 24-04-2015 164 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग लेखापरीक्षक श्रेणी-1 संवर्गातून विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-2, सहकारी संस्था, गट-ब संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत. 201504241649021502 24-04-2015 185 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-2, सहकारी संस्था, गट-ब या संवर्गातून लेखापरीक्षक श्रेणी-1 या संवर्गात पदावनत करण्याबाबत . 201504241659382402 24-04-2015 179 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी २७/०४/२०१५ ते ०३/०५/२०१५ 201504241204535205 24-04-2015 268 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यसेवा परिक्षा-2014- एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-२) - प्रशिक्षणास रुजू होण्यासाठी द्यावयाच्या मुदतवाढीबाबतचे निकष ... 201504241230326507 24-04-2015 154 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परिक्षा - 2014 च्या अंतिम निकालाद्वारे शिफारसप्राप्त उमेदवारांच्या एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाबाबत (सीपीटीपी 2 ) - मार्गदर्शक सूचना 201504241248312907 24-04-2015 138 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय योजनांची फिरत्या वाहनाद्वारे प्रसिद्धी करण्यासाठीच्या दरकरारास मुदतवाढ देण्याबाबत. 201504241603137607 24-04-2015 169 पीडीएफ फाईल