शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग पणन संचालनालयातील सात अस्थायी पदांना सन 201५-1६ या वर्षाकरीता मुदतवाढ मिळणेबाबत- 201503311124167502 31-03-2015 97 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग किमान आधारभूत किंमत योजना राबविण्यासाठी नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या मालाचे चुकारे शेतकऱ्यांना अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या., मुंबई यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत- 201503311149364702 31-03-2015 110 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग रासायनिक खताचा संरक्षित साठा करण्याकरीता लागणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासाठी दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि, नागपूर यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत - 201503311159091202 31-03-2015 109 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिव्याख्याता, मेडीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 201503311139259708 31-03-2015 386 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसदारास देय असलेली स्वामीत्वधनाची रक्कम अदा करण्याबाबत. 201503311105036408 31-03-2015 136 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या फेररचनेबाबत. 201503301857141017 31-03-2015 235 पीडीएफ फाईल
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राज्यस्तर व्हॉलीबॉली क्रीडा स्पर्धेच्या नावामध्ये बदल करण्याबाबत तसेच स्पर्धेच्या प्रचलीत नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 201503311147043321 31-03-2015 154 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना सन 2014-15 करीता 6.25 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत .... 201503311038108301 30-03-2015 470 पीडीएफ फाईल
9 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान अंतर्गत लघुअभियान -1 ( तेलबिया ) व लघुअभियान -3 ( वृक्ष आधारित तेलबिया) साठी सन 2014-15 या आर्थिक वर्षामध्ये तिसऱ्या हप्त्यापोटी वितरित केलेल्या निधीस वित्तीय मान्यता देणेबाबत 201503301311015101 30-03-2015 179 पीडीएफ फाईल
10 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक गळीतधान्य व मका विकास कार्यक्रम ( Integrated Scheme of Oilseed and Maize-ISOPOM ) अंतर्गत सन 2013 - 14 मधील अखर्चित निधी सन २०१4 - १5 मध्ये राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान (NMOOP) अंतर्गत खर्च करण्यास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 201503301324075201 30-03-2015 143 पीडीएफ फाईल