शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन २०१० मध्ये सरळसेवेने प्रविष्ठ झालेल्या परिविक्षाधीन उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201604301616500902 30-04-2016 1629 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सादरकर्ता अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या. 201604301635098302 30-04-2016 1627 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हंगाम २०१५-१६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडच्या वतीने तेलबीया व कडधान्य खरेदी केलेल्या मालाचे चुकारे शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी उभारावयाच्या रु.१० कोटीच्या कर्जास शासन हमी देणेबाबत. 201604301405264005 30-04-2016 1632 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-3 (सीपीटीपी-3) कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील परिविक्षाधीन उमेदवारांच्या परिविक्षा कालावधीतील वेतनाबाबत 201604301449184407 30-04-2016 290 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग मा. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी मधून अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. 201604291117574807 30-04-2016 1628 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग राज्यातील विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी नवीन शुल्क समिती गठीत करण्याबाबत 201604301505138008.. 30-04-2016 143 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विद्युत निरीक्षणालय शाखा ऊर्जा विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यामुळे दोन्ही विभागातील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विकल्पानुसार त्यांचे समावेशन करण्याबाबत 201604301551589010 30-04-2016 1631 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यंत्रमाग धारकांना विद्युत दरात देण्यात येणा-या सवलतीपोटी अनुदान वितरीत करणेबाबत. मे.जी.एम. फॅब्रीक्स प्रा. लि., मुबंई. 201604301210476210 30-04-2016 1644 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यंत्रमागधारकांना विद्युत दरात देण्यात येणा-या सवलतीपोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. मे. अर्विवा इंडस्ट्रिज लिमिटेड, तळोजा. 201604301214253010 30-04-2016 123 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यंत्रमाग धारकांना विद्युत दरात देण्यात येणा-या सवलतीपोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. मे.गीतादेवी र. बेडीया,जोगेश्वरी,मुंबई 201604301218045610 30-04-2016 1645 पीडीएफ फाईल