निर्देशिका

क्रमांकनावविभागदूरध्वनी क्र. (कार्यालय)दूरध्वनी क्र. (निवास)ई-मेल
1 श्री. पृथ्वीराज दाजीसाहेब चव्हाण ( मुख्यमंत्री) सामान्य प्रशासन, माहिती व जनसंपर्क, नगरविकास, गृहनिर्माण, गलिच्छवस्ती सुधारणा, घर दुरुस्ती व पुनर्बांधणी, नागरी जमीन कमाल धारणा, परिवहन, खनिकर्म, मराठी भाषा, विधी व न्याय, माजी सैनिकांचे कल्याण आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विषय ०२२-२२०२५१५१, २२०२५२२२ ०२२-२३६३४९५०, २३६३०४०८ cm@maharashtra.gov.in
2 श्री. अजित अनंतराव पवार (उपमुख्यमंत्री) वित्त, नियोजन, उर्जा, वैद्यकीय शिक्षण आणि फलोत्पादन ०२२-२२०२५०१४, २२०२२४०१ ०२२-२३६३४८७७, २३६३१६०६ dcm@maharashtra.gov.in
3 श्री. नारायण तातू राणे उद्योग, बंदरे आणि रोजगार व स्वयंरोजगार ०२२-२२०२४८३२, २२०२६६५८ ०२२-२३६९७२७८, २३६३३६५९ min.indemp@maharashtra.gov.in
4 श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) आणि पर्यटन ०२२-२२०२४७००, २२०२५७३६ ०२२-२३६७९५४५, २३६८७८७५ min.pwtou@maharashtra.gov.in
5 श्री. रावसाहेब रामराव पाटील उर्फ आर. आर. पाटील गृह ०२२-२२०२७१७४, २२०२९७४२ ०२२-२३६३७४९१, २३६३१५०५ min.home@maharashtra.gov.in
6 डॉ. पतंगराव श्रीपतराव कदम वने, पुनर्वसन व मदत कार्य आणि भूकंप पुनर्वसन ०२२-२२०२५३९८ ०२२-२३६३५६८८ min.forest@maharashtra.gov.in
7 श्री. शिवाजीराव शिवरामजी मोघे सामाजिक न्याय, विमुक्त/भटकया जमाती व इतर मागासवर्गीय कल्याण, आणि व्यसनमुक्ती कार्य ०२२-२२८७६४६३ ०२२-२३६४५५५५ min.socjustice@maharashtra.gov.in
8 श्री. राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील कृषि व पणन ०२२-२२०२२१०० ०२२-२३६३३१९० min.agri@maharashtra.gov.in
9 श्री. जयंत राजाराम पाटील ग्रामविकास ०२२-२२०२५०५१ ०२२-२३५१५८८९ min.rdd@maharashtra.gov.in
10 श्री. हर्षवर्धन शहाजीराव पाटील सहकार आणि संसदीय कार्य ०२२-२२८४३६५७, २२८४३६४७ ०२२-२३६१८६८६, २३६१८५८५ min.coop@maharashtra.gov.in
कृपया इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या संपर्क तपशीलासाठी संबंधित संकेतस्थळांना भेट द्या.