निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग प्रिंटरचे नविन टोनर पुरवठा करणेबाबत निविदा 21-04-2015 231 पीडीएफ फाईल
2 महिला व बाल विकास विभाग लिपीक टंकलेखक / शिपाई / निम्नश्रेणी लघुलेखक पुरविणाऱ्या संस्थांकडून मोहोरबंद निवीदा मागविणेबाबत. 21-04-2015 51 पीडीएफ फाईल
3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना क्र.२ सन २०१५-२०१६ 13-04-2015 138 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे जीआयएस(GIS) असेट मॅपींग व इतर अनुषंगी कामेबाबत 10-04-2015 362 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र.१ 10-04-2015 261 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय ग्रंथालयासाठी ग्रंथखरेदी सूटदर निश्चितीसाठी निविदा-2015-2016 08-04-2015 136 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गासाठी ह्युमन रिसोर्स इन्फॉरमेशन सिस्टीम तयार करण्याबाबतच्या निविदेस मुदतवाढ 30-03-2015 103 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र ड-2-२०१5-१6 26-03-2015 167 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र ड-१-२०१४-१५ 25-03-2015 366 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा सूचना - मुदतवाढ. 24-03-2015 120 पीडीएफ फाईल