निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड - कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅक्रिग मटेरियल खरेदी 2016-2017. 24-05-2016 552 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग स्वारस्याची अभिरुची - रॉकेटच्या सहाय्याने मेघबीजारोपण कार्यक्रम राबविणे. 24-05-2016 493 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग दरपत्रकाबाबतची सूचना. 16-05-2016 252 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय ग्रंथालयासाठी ग्रंथखरेदी. 26-04-2016 251 पीडीएफ फाईल
5 जलसंपदा विभाग टोनर रिफीलींग सेवा पुरविण्याबाबत. 22-04-2016 194 पीडीएफ फाईल
6 जलसंपदा विभाग झेरॉक्स मशिन भाडे तत्वावर पुरविण्याबाबत. 22-04-2016 232 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागासाठी (खुदृ) प्रती प्रत दराने झेरॉक्स मशिनचा पुरवठा करणे बाबत. 07-04-2016 56 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागासाठी (खुदृ) कार्यालयीन व संगणकीय साहित्यांचा पुरवठा करणे बाबत. 07-04-2016 71 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा सूचना मंत्रालय उपहारगृह. 04-04-2016 159 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग शुध्दीपत्रक -2 - वित्तीय व्यवस्थापन व तांत्रिक सहाय्य-वैयक्तिक सल्लागार (वाणिज्य पदवीधर Tally च्या वापराच्या अनुभवासह- 7 सल्लागार व Chartered Accountant- 1 सल्लागार) यांचे Notice inviting CV चे शुध्दीपत्रक अंतिम दि. 15 एप्रिल, 2016 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 02-04-2016 295 पीडीएफ फाईल