निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अभिलेखांचे कृमी किटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी खाजगी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांशी वार्षिक सेवा करार करण्याबाबत.. 09-02-2016 64 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग लघुवाद न्यायालय मुंबई 2 येथील रदृी पेपर विकण्याबाबतची निविदा. 06-02-2016 819 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग शासकीय वाहन जीप क्रमांक MH-12-AH 6107 विक्री बाबत. 06-02-2016 3016 पीडीएफ फाईल
4 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अभिलेखांचे कृमी किटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी खाजगी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांशी वार्षिक सेवा करार करण्याबाबत.. 01-02-2016 58 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग भाडेतत्वावर झेरॉक्स मशीन पुरविण्याबाबत निविदा 20-01-2016 116 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग स्वारस्याची अभिव्यक्ती - बाहय लेखापरीक्षण सल्ला सेवा पुरवठादार . 2015-16.(REOI) 07-01-2016 414 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग स्वारस्याची अभिव्यक्ती व बाहय लेखापरीक्षण सल्ला सेवा पुरवठादार . 2015-16.(TOR) 07-01-2016 1357 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग स्वारस्याची अभिव्यक्ती व बाहय लेखापरीक्षण सल्ला सेवा पुरवठादार . 2015-16.(जाहिरात) 07-01-2016 533 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सत्र न्यायालय,परभणी व त्यांचे अधिनस्त न्यायालयांसाठी पुस्तके खरेदी करण्यासाठी निविदा मागविल्याबाबतची नोटीस 04-12-2015 315 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड - कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅकिंग मटेरियल खरेदी 2015-2016. 19-11-2015 650 पीडीएफ फाईल