निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग निविदा सूचना -स्टील कपाटे खरेदी करण्याबाबत. जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 20-10-2016 2062 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग निविदा सूचना- रेनकोट खरेदी करणेबाबत- जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 07-10-2016 1258 पीडीएफ फाईल
3 विधी व न्याय विभाग निविदा सूचना- स्टील कपाटे खरेदी करणेबाबत- जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 07-10-2016 1369 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग शुध्दिपत्रक (2)- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियान अंतर्गत वाहन भाडे तत्वावर घेण्याबाबतची निविदा. 07-10-2016 189 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग शुध्दिपत्रक- स्वारस्याची अभिव्यक्ती व अंतर्गत लेखापरीक्षण सल्ला सेवा पुरवठादार- 2016-17 स्वारस्याची अभिव्यक्ती सादर करण्याची अंतिम दि. 17/10/2016 वेळ 15.00 वाजता. 07-10-2016 202 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग मोटार वाहनांच्या विक्रीबाबत. 01-10-2016 119 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी/भंगार साहित्याची निविदा पध्दतीने विक्री बाबतची निविदा सूचना. 30-09-2016 878 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग शुध्दिपत्रक- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियान अंतर्गत वाहन भाडे तत्वावर घेण्याबाबतची निविदा. 29-09-2016 647 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग संगणक खरेदीबाबत जाहीर नोटीस 28-09-2016 315 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग निविदा सूचना - स्टील कपाटे खरेदि करण्याबाबत, जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 27-09-2016 2507 पीडीएफ फाईल