निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा सुचना पहिली मुदतवाढ (मंत्रालय उपहारगृह) 27-02-2015 105 पीडीएफ फाईल
2 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग एच. एस. एम. खरेदीसाठी इच्छूकतेचा प्रस्ताव 26-02-2015 473 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी अनुभवी सक्षम यंत्रणेकडून निविदा मागविण्याबाबत. 13-02-2015 100 पीडीएफ फाईल
4 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अभिलेखांचे कृमी किटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी खाजगी सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांशी वार्षिक सेवा करार करण्याबाबत.. 02-02-2015 197 पीडीएफ फाईल
5 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय आयुर्वेद महाविदयालय, नागपूर - (पुस्तक खरेदी दुसरी मुदतवाढ) 30-01-2015 52 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय परिवहन सेवा 29-01-2015 89 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औद्योगिक आरोग्य विषयक उपकरण यादी 23-01-2015 127 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,नांदेड - पुस्तक खरेदीबाबत जाहिरात मसुदा. 21-01-2015 115 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई करिता संगणकाच्या दैनंदिन वापरासाठी लागणारी साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी मूळ उत्पादक /पुरवठादार यांचेकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्याबाबत. 15-01-2015 76 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी अनुभवी सक्षम यंत्रणेकडून निविदा मागविण्याबाबत. 12-01-2015 105 पीडीएफ फाईल