निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय ग्रंथालयासाठी ग्रंथखरेदी. 26-04-2016 251 पीडीएफ फाईल
2 जलसंपदा विभाग टोनर रिफीलींग सेवा पुरविण्याबाबत. 22-04-2016 157 पीडीएफ फाईल
3 जलसंपदा विभाग झेरॉक्स मशिन भाडे तत्वावर पुरविण्याबाबत. 22-04-2016 232 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागासाठी (खुदृ) प्रती प्रत दराने झेरॉक्स मशिनचा पुरवठा करणे बाबत. 07-04-2016 56 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागासाठी (खुदृ) कार्यालयीन व संगणकीय साहित्यांचा पुरवठा करणे बाबत. 07-04-2016 71 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा सूचना मंत्रालय उपहारगृह. 04-04-2016 159 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग शुध्दीपत्रक -2 - वित्तीय व्यवस्थापन व तांत्रिक सहाय्य-वैयक्तिक सल्लागार (वाणिज्य पदवीधर Tally च्या वापराच्या अनुभवासह- 7 सल्लागार व Chartered Accountant- 1 सल्लागार) यांचे Notice inviting CV चे शुध्दीपत्रक अंतिम दि. 15 एप्रिल, 2016 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 02-04-2016 295 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग अध्यक्ष जिल्हा सेतु सोसायटी तथा जिल्हाधिकारी, जळगाव. 01-04-2016 201 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग अध्यक्ष जिल्हा सेतु सोसायटी तथा जिल्हाधिकारी, जळगांव. 31-03-2016 1417 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग झेरॉक्स मशिनची निविदा सूचना. 22-03-2016 118 पीडीएफ फाईल