निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 महसूल व वन विभाग भाडेतत्वावर झेरॉक्स मशीन पुरविण्याबाबत निविदा 01-10-2015 190 पीडीएफ फाईल
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उदयोग उर्जा व कामगार विभागाचे वाहन क्रं. MH-01 - SA 0009 (Honda City) या वाहनाच्या विक्रीसाठी निविदा मागविण्याबाबत. 19-09-2015 206 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासकीय वाहन क्रमांक MH-01-SA-2500 च्या विक्रीचे ई निविदा. 09-09-2015 198 पीडीएफ फाईल
4 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅकिंग मटेरीयल खरेदी 2015-16. 07-09-2015 55 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई निविदा शुद्धीपत्रक 07-09-2015 24 पीडीएफ फाईल
6 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग ई निविदा संचालक पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 05-09-2015 259 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई निविदा सूचना 04-09-2015 754 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड - कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅकिंग मटेरियल खरेदी 2015-2016. 14-08-2015 63 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग संगणक अनुषंगिक साहित्य खरेदी दरपत्रके मागविण्याबाबत 01-08-2015 54 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र 8 २०१5-१6 29-06-2015 34 पीडीएफ फाईल