निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासकीय वाहन क्रमांक MH 01 S 2500 मारुती ऐस्टीमच्या विक्रीसंदर्भात निविदा सादर करणेबाबत. 29-07-2016 611 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग गाडंयाच्या लिलावाची नोटीसी 28-07-2016 578 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग वित्त विभागाकरीता लागणारे संगणक/प्रिंटर टोनर खरेदी करण्याकरीता ई-निविदा राबविण्याबाबत. 22-07-2016 540 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग जुने वाहन विक्रीबाबत. 22-07-2016 52 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग मोटार वाहन विक्रीकरीता निविदा. 20-07-2016 57 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्याबाबत. 16-07-2016 68 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत वाहन भाडेतत्वावर घेण्याबाबत. 15-07-2016 266 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग गाडंयाच्या लिलावाची नोटीसी.. 13-07-2016 544 पीडीएफ फाईल
9 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग स्कॅनींग निविदा. 07-07-2016 909 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा सूचना मुदतवाढ. 04-07-2016 864 पीडीएफ फाईल