निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 महसूल व वन विभाग निर्लेखित कोल्हापूर वाहन क्र MH-12 JA-618 निविदा विक्रीबाबत 22-03-2018 55 पीडीएफ फाईल
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग हिरवी वैरण. 21-03-2018 1349 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग द्रवनत्र वायू. 21-03-2018 1437 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग पशुखाद्य - सकस आहार. 21-03-2018 1484 पीडीएफ फाईल
5 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे संरक्षण करण्यासाठी जंतुनाशके फवारणी करणेबाबत. 20-03-2018 57 पीडीएफ फाईल
6 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सिव्हिल ड्राफ्टसमन च्या हत्यांरांकरीता चौकशी - आय.टी.आय, लातूर. 17-03-2018 365 पीडीएफ फाईल
7 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग कापण्याच्या हत्यांरांकरीता चौकशी, आय.टी.आय, लातूर. 17-03-2018 627 पीडीएफ फाईल
8 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग कार्यशालीन उपकरणांकरीता चौकशी, आय.टी.आय, लातूर. 17-03-2018 419 पीडीएफ फाईल
9 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सुतारकामांच्या हत्यांरांकरीता चौकशी, आय.टी.आय, लातूर. 17-03-2018 371 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व लघुलेखक ही पदे बाह्य यंत्रणेव्दारे (आऊट सोर्सिंगव्दारे) भरण्याबाबत. 16-03-2018 46 पीडीएफ फाईल