निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातंर्गत प्रकाशित होणाऱ्या महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१३ - १४ या प्रकाशनाची छपाई ई - निविदा दस्तावेज (अटी - शर्तीसह) प्रसिध्द करण्याबाबत... 15-04-2014 346 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ३२३.९० मि.मी. व्यासाची मृदु पोलादी पाईप पुल/पुश पद्दतीने ८०० मि.मी केसिंग मृदु पोलादी पाईप सह वसई-दिवा रेल्वे लाईनवर नागले येथे गेट क्र. LC 7.2- E 69/7 किमी. जवळ र्लेव क्रॉसींग करणेचे काम 10-04-2014 296 पीडीएफ फाईल
3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग उसगाव, श्विणसई, चांदीप, मांडीव आणि शिरसाड येथील इ.एस.आर. ला वायर फेसींज कंपाऊंड करणेबाबत 04-04-2014 243 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग मुदत वाढ - जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांचे कार्यालयातील वाहन विक्रीबाबत निविदा सूचना. 27-03-2014 1827 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग वसई - विरार उपप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना टप्पा - २, भाग - २, नालासोपारा फाट्टा ते नालासोपारा स्टेशन M. M. R. D. A. रस्ता रुंदीकरणामूळे बाधीत होणारी वितरण व्यवस्था परत टाकणे. 21-03-2014 338 पीडीएफ फाईल
6 जलसंधारण विभाग ई-निविदा सुचना क्र. ८ सन २०१३ - २०१४. शुध्दीपत्रक 20-03-2014 15 पीडीएफ फाईल
7 जलसंपदा विभाग निविदा क्रमांक- एसई/जीईएमसी/कुंभे/१/२०१२-२०१३ 18-03-2014 35 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग दैनिक दरावर वाहनचालकांच्या सेवा पुरविण्याबाबत .. 11-03-2014 174 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग वायर स्टीचिंग मशीन व मल्टी फोल्डींग मशीन खरेदीबाबत 04-03-2014 54 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग चतुर्थ श्रेणी पदांची कामे कंत्राटदारामार्फत (आऊटसोर्सींग) करुन घेण्याबाबत... 28-02-2014 111 पीडीएफ फाईल