निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड - कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅकिंग मटेरियल खरेदी 2015-2016. 14-08-2015 63 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग संगणक अनुषंगिक साहित्य खरेदी दरपत्रके मागविण्याबाबत 01-08-2015 54 पीडीएफ फाईल
3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र 8 २०१5-१6 29-06-2015 34 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग संगणकीय साहित्य खरेदी व टोनर रिफेलिंगसाठी निविदा मागविण्याबाबत 02-06-2015 127 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग विभागातील प्रिंटर्ससाठी नवीन टोनर काट्रेज खरेदी दरपत्रके मागविण्याबाबत 28-05-2015 239 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग सा.प्र.वि. (खुदद) या विभागास मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्याबाबत. 27-05-2015 96 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभागातील जुने नादुरुस्त निर्लेखित संगणक/प्रिंटर विक्री करणेबाबत. 27-05-2015 305 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुदद), साठी कार्यालयीन साहित्य खरेदी करण्याकरीता सन 2015-16 साठी पुरवठादाराची निवड करणे. 22-05-2015 433 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग प्रिंटरचे नविन टोनर पुरवठा करणेबाबत निविदा 21-04-2015 231 पीडीएफ फाईल
10 महिला व बाल विकास विभाग लिपीक टंकलेखक / शिपाई / निम्नश्रेणी लघुलेखक पुरविणाऱ्या संस्थांकडून मोहोरबंद निवीदा मागविणेबाबत. 21-04-2015 51 पीडीएफ फाईल