निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग स्क्रॅप वाहन विक्री जाहिर सूचना 23-08-2016 541 पीडीएफ फाईल
2 गृहनिर्माण विभाग झेरॉक्स मशिनची निविदा सूचना. 20-08-2016 161 पीडीएफ फाईल
3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी/भंगार साहित्य विक्रीबाबत निवीदा सूचना. 20-08-2016 2076 पीडीएफ फाईल
4 विधी व न्याय विभाग फर्निचर खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस 19-08-2016 263 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कार्यालयासाठी वाहन भाडे तत्वावर घेण्याबाबतची जाहिरात. 12-08-2016 1013 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग कंत्राटी पध्दतीने वाहनचालक पुरविण्यासाठी निविदा... 08-08-2016 127 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग शासकीय वाहन विक्री. 01-08-2016 79 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासकीय वाहन क्रमांक MH 01 S 2500 मारुती ऐस्टीमच्या विक्रीसंदर्भात निविदा सादर करणेबाबत. 29-07-2016 611 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग गाडंयाच्या लिलावाची नोटीसी 28-07-2016 578 पीडीएफ फाईल
10 वित्त विभाग वित्त विभागाकरीता लागणारे संगणक/प्रिंटर टोनर खरेदी करण्याकरीता ई-निविदा राबविण्याबाबत. 22-07-2016 660 पीडीएफ फाईल