निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र ड-2-२०१5-१6 26-03-2015 167 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र ड-१-२०१४-१५ 25-03-2015 366 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा सूचना - मुदतवाढ. 24-03-2015 120 पीडीएफ फाईल
4 विधी व न्याय विभाग कार्टिजेस रिफीलींग करण्याबाबत निविदा. 24-03-2015 36 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील अधिका-यांसाठी ह्युमन रिसोर्स इनफॉरमेशन सिस्टीमचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याबाबतचे टेंडर 19-03-2015 109 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग ई - निविदा अंतिम मुदतवाढ, मंत्रालय उपहारगृहे. 12-03-2015 80 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग वाहनचालकासाठी निविदा मागवणेबाबत. 11-03-2015 180 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग भाडे तत्वावर झेरॉक्स मशिन पुरविण्याबाबत निविदा. 07-03-2015 235 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग मायक्राफिल्म रिडर खरेदीकरीता निविदा सूचना (राजभवन) 05-03-2015 86 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा सुचना पहिली मुदतवाढ (मंत्रालय उपहारगृह) 27-02-2015 105 पीडीएफ फाईल