निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नियोजन विभाग मोटर वाहन विक्रीसाठी निविदा. 22-03-2017 86 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागासाठी सन 2017-18 करीता आवश्यक कार्यालयीन साधन /लेखन साहित्य यांचा पुरवठा करण्याविषयी निविदा सूचना. 21-03-2017 306 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग प्रमुख खनिज सवलतीकरिता निविदा मागणी सूचना. 16-03-2017 224 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियान अंतर्गत - वैयक्तिक वित्तीय समावेशन सल्लागार निवडी बाबत जाहिरात अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. ३१/०३/२०१७ वेळ १५.०० वाजेपर्यंत. 16-03-2017 2381 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी बॅटरीजचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निवीदा सूचना. 10-03-2017 417 पीडीएफ फाईल
6 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे संरक्षण करण्यासाठी जंतुनाशके फवारणी करणेबाबत. 09-03-2017 81 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग अधिदान व लेखा कार्यालयातील प्रिंटर्सच्या टोनर/काट्रेज रिफिलिंग आणि रिसायक्लिंग कराराची निविदा प्रसिध्द करणेबाबत. 08-03-2017 93 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग गोंदिया जि.प.चे अधिनस्त असलेले निर्लेखन करण्यात आलेले वाहन जाहीर लिलाव करण्याबाबत सुचना 08-03-2017 177 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग जुने फर्निचर व कपाटे विक्रीबाबत निविदा सूचना. 04-03-2017 251 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग झेरॉक्स मशिनची निविदा सूचना. 27-02-2017 250 पीडीएफ फाईल