निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग विभागातील प्रिंटर्ससाठी नवीन टोनर काट्रेज खरेदी दरपत्रके मागविण्याबाबत 28-05-2015 239 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग सा.प्र.वि. (खुदद) या विभागास मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्याबाबत. 27-05-2015 96 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभागातील जुने नादुरुस्त निर्लेखित संगणक/प्रिंटर विक्री करणेबाबत. 27-05-2015 305 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुदद), साठी कार्यालयीन साहित्य खरेदी करण्याकरीता सन 2015-16 साठी पुरवठादाराची निवड करणे. 22-05-2015 433 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग प्रिंटरचे नविन टोनर पुरवठा करणेबाबत निविदा 21-04-2015 231 पीडीएफ फाईल
6 महिला व बाल विकास विभाग लिपीक टंकलेखक / शिपाई / निम्नश्रेणी लघुलेखक पुरविणाऱ्या संस्थांकडून मोहोरबंद निवीदा मागविणेबाबत. 21-04-2015 51 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना क्र.२ सन २०१५-२०१६ 13-04-2015 138 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे जीआयएस(GIS) असेट मॅपींग व इतर अनुषंगी कामेबाबत 10-04-2015 362 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र.१ 10-04-2015 261 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय ग्रंथालयासाठी ग्रंथखरेदी सूटदर निश्चितीसाठी निविदा-2015-2016 08-04-2015 136 पीडीएफ फाईल