निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग संगणक साहित्य खरेदी करण्याकरीता निविदा. 22-05-2017 506 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन साहित्य खरेदी करिता निविदा. 22-05-2017 493 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या अस्मिता योजनेअंतर्गत सनिटरी नॅपकीन वितरीत करण्यासाठी दर करार करण्याबाबतची निविदा. 20-05-2017 727 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग मनुष्यबळ संसाधन संस्थेची (Human Resource Agency) ची निवड करण्याबाबत. 15-05-2017 5741 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी रा.का.वि. योजना, पंचदीप भवन बिबवेवाडी, सर्वे क्र. 689/690, पुणे-37 येथील लोखंडी व लाकडी साहित्य विक्रीबाबत निविदा. 09-05-2017 118 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय ग्रंथालयांसाठी ग्रंथखरेदी सुटदर निश्चितीसाठी दरपत्रक मागणी 2017-18. 02-05-2017 521 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मुलूंड (प.), मुंबई येथील निवासी सदनिका विक्रीकरितां निविदा प्रपत्र. 17-04-2017 124 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) साठी सन 2017-18 मध्ये दिनांक 11 मे, 2017 ते दिनांक 10 मे, 2018 या कालावधीकरिता संगणकाचे सुटे भाग (उदा. संगणकांचे टोनर्स, पेनड्राईव्ह, किबोर्ड, माऊस, स्पाईक गार्ड, USB कॉड, जोडणी वायर, माऊस पॅड, ब्लँक सी.डी. इत्यादी) यांचा पुरवठा करण्यासाठी आणि टोनर्स रिफिलींग करिता वार्षिक दरकरार करण्यासाठी ई-निविदा मागविण्याबाबत.. .. 06-04-2017 208 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग गोंदिया जि.प.चे अधिनस्त असलेले निर्लेखन करण्यात आलेले वाहन जाहीर लिलाव करण्याबाबत सुचना 06-04-2017 275 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग मोटर वाहन क्र. MH01-BA-5858 च्या विक्रीची जाहिरात. 31-03-2017 84 पीडीएफ फाईल