निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र 8 २०१5-१6 29-06-2015 34 पीडीएफ फाईल
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग संगणकीय साहित्य खरेदी व टोनर रिफेलिंगसाठी निविदा मागविण्याबाबत 02-06-2015 127 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग विभागातील प्रिंटर्ससाठी नवीन टोनर काट्रेज खरेदी दरपत्रके मागविण्याबाबत 28-05-2015 239 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सा.प्र.वि. (खुदद) या विभागास मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्याबाबत. 27-05-2015 96 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभागातील जुने नादुरुस्त निर्लेखित संगणक/प्रिंटर विक्री करणेबाबत. 27-05-2015 305 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुदद), साठी कार्यालयीन साहित्य खरेदी करण्याकरीता सन 2015-16 साठी पुरवठादाराची निवड करणे. 22-05-2015 433 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग प्रिंटरचे नविन टोनर पुरवठा करणेबाबत निविदा 21-04-2015 231 पीडीएफ फाईल
8 महिला व बाल विकास विभाग लिपीक टंकलेखक / शिपाई / निम्नश्रेणी लघुलेखक पुरविणाऱ्या संस्थांकडून मोहोरबंद निवीदा मागविणेबाबत. 21-04-2015 51 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना क्र.२ सन २०१५-२०१६ 13-04-2015 138 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सूचना क्र.१ 10-04-2015 261 पीडीएफ फाईल