निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग शुध्दिपत्रक- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियान अंतर्गत वाहन भाडे तत्वावर घेण्याबाबतची निविदा. 29-09-2016 647 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग संगणक खरेदीबाबत जाहीर नोटीस 28-09-2016 315 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग कामगार कायदयाचे ज्ञान असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्याबाबत. 14-09-2016 96 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग स्वारस्याची अभिव्यक्ती व अंतर्गत लेखापरीक्षण सल्ला सेवा पुरवठादार- 2016-17 (TOR), (REOI), (जाहिरात). 14-09-2016 985 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग मोटार वाहन क्र. एमएच-01-व्ही-232 (जीप) च्या विक्रीची जाहिरात 06-09-2016 77 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग रेनकोट खरेदेसाठी निविदा सूचना प्रसिध्द करणेबाबत जिल्हा व सत्र न्यायालय परभणी. 03-09-2016 1292 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग स्क्रॅप वाहन विक्री जाहिर सूचना 23-08-2016 541 पीडीएफ फाईल
8 गृहनिर्माण विभाग झेरॉक्स मशिनची निविदा सूचना. 20-08-2016 161 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी/भंगार साहित्य विक्रीबाबत निवीदा सूचना. 20-08-2016 2076 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग फर्निचर खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस 19-08-2016 263 पीडीएफ फाईल