शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 पारगांव, ता.खंडाळा, जि.सातारा याचे मौजे बावडा, ता. खंडाळा, जि.सातारा येथे स्थलांतरण करण्याबाबत. 201909171130015901 17-09-2019 3158 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2018 मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत... 201909171318122901 17-09-2019 3316 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता रु. 80 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत.... 201909171600062501 17-09-2019 3150 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर. 201909171602539302 17-09-2019 3161 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अनुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) करीता तक्रार निवारण अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकारी घोषीत करण्याबाबत... 201909171548055702 17-09-2019 3261 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरणीस वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इस्लामपूर, जि.सांगली 201909171608404402 17-09-2019 3202 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पित तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (सर्वसाधारण) (24251009)-33 अर्थसहाय्य 201909171531148202 17-09-2019 3157 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. श्री. स्वामी समर्थ शेतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, जि.सोलापूर. 201909171555124202 17-09-2019 3196 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 सुधारणा करणेबाबत. 201909171626557207 17-09-2019 3158 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी प्रशासनासंबंधीचे नियम / निकष / अटी / शर्ती विहीत करणेबाबत. 201909171321386207 17-09-2019 345 पीडीएफ फाईल