शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँक मर्या., मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँकांकरीता राबविण्यात आलेल्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत. 201708161822229102 16-08-2017 123 पीडीएफ फाईल
2 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य अन्न आयोगाच्या कार्यालयाचा पत्ता घोषित करण्याबाबत... 201708161456096706 16-08-2017 3195 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार आणि डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार सन 2014-15 व सन 2015-16 वितरीत करण्याबाबत. 201708161519333408 16-08-2017 3161 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग डॉ.डी.वाय.पाटील प्रतिष्ठान, पुणे या प्रायोजक मंडळाच्या स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठाचा प्रस्ताव तपासण्यासाठी छाननी समिती नियुक्त करणेबाबत. 201708161148396508 16-08-2017 3249 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग 14 वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती / नविनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201708161238257612 16-08-2017 3208 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग 14 वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासे येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती / नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201708161248538612 16-08-2017 3207 पीडीएफ फाईल
7 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग प्रशासकीय मान्यता- सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मुंबई आवारातील मेट्रन इमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे. 201708161632534913 16-08-2017 3440 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग सन 2017-2018 या वित्तीय वर्षाकरीता राज्य शासनाच्या 25 टक्के हिश्यांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता- श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे. 201708161632357613 16-08-2017 3255 पीडीएफ फाईल
9 अल्पसंख्याक विकास विभाग राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी देण्याबाबत सन 2016-17. 201708161159087914 16-08-2017 3200 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग पदोन्नती आदेशात अंशत: बदल- उपअभियंता (स्थापत्य) सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 201708161739117418 16-08-2017 3176 पीडीएफ फाईल