शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2018-19 मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्कम वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत... 202009181643177801 18-09-2020 556 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2020-21 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (POCRA) साठी रु. 117.64 कोटी निधी वितरित करणेबाबत 202009181238385801 18-09-2020 3175 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन २020-21 मध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास रु. 3 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 202009181243061501 18-09-2020 3183 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग रानभाज्या महोत्सव आयोजित करणे व विपणन साखळी निर्माण करणे बाबत.... 202009181252321601 18-09-2020 3162 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांचे क्षेत्रीय भेटी, संवाद वाढविणे बाबत.... 202009181248336201 18-09-2020 3160 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 202009181559351502 18-09-2020 3165 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत..... 202009181544137505 18-09-2020 407 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग विधानमंडळाच्या सप्टेंबर, 2020 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2020-2021 चे खर्चाचे पुरक विवरणपत्र. 202009181427490905 18-09-2020 3134 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे यामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यापुढ़े 100 टक्के उपस्थित राहण्याबाबत. 202009181648195608 18-09-2020 3167 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरु असलेल्या संस्था विलिन करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत 202009181717338908 18-09-2020 308 पीडीएफ फाईल