शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग समवर्ती लेखापरीक्षण करण्यासाठी कर्मचारी वर्ग अस्थायी पदे दि.०१.03.२०१9 ते दि. 30.09.2019 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 201903221153191602 22-03-2019 459 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग संचालक (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या अधिनस्त 39 पदे व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त 13 अस्थायी पदे अशा एकूण 52 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 201903221636275902 22-03-2019 157 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग घरबांधणी अग्रिम - अग्रीम परतफेड क्षमतेच्या परिगणनेबाबत. 201903221214523505 22-03-2019 248 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २५/०३/०१९. ते दि ३१/०३/२०१९. 201903221436002805 22-03-2019 3175 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019, आदर्श आचारसंहिते संदर्भात छाननी समिती गठीत करणेबाबत. 201903221445366007 22-03-2019 205 पीडीएफ फाईल
6 गृहनिर्माण विभाग श्री.दीपक कपूर,भा.प्र.से. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या परदेश दौऱ्यास मान्यतेबाबत. 201903221440567109 22-03-2019 3164 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201903221540545816 22-03-2019 3166 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद या कार्यालयातील 17 अस्थाई पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 201903201214034417 22-03-2019 438 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. सुहास विश्वनाथ गानू, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांच्या रुग्णता सेवानिवृत्तीबाबत. 201903221640450417 22-03-2019 383 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील 100 खाटांच्या 4 उपजिल्हा रुग्णालयातील 52अस्थाई पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 201903201213131617 22-03-2019 2805 पीडीएफ फाईल