शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जागतिक बँक सहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील (PoCRA) शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रकल्प भत्ता मंजूर करणेबाबत. 201805251427200001 25-05-2018 3152 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता रू. 16.05 कोटी निधी वितरित करणेबाबत. 201805251438345701 25-05-2018 3140 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-19 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (राज्यस्तर) (2435 0082). 201805251733048502 25-05-2018 222 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 1978 व शासन निर्णय दि.17.04.2015 परिशिष्ट मधील भाग पहिला उपविभाग -1 अनुक्रमांक 10 नियम क्र.115 नुसार आयुक्त राज्य लॉटरी यांना विभागप्रमुख म्हणून मुंबई व नवी मुंबई येथील प्रत्येक कार्यालयीन इमारतीसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या रू. 1.00 लक्ष पर्यतच्या भाड्यात रू.5.00 लक्ष पर्यतचे भाडे अदा करण्यास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 201805251745071405 25-05-2018 156 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग सन 2018-2019 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2018 चे अधिवेशन (पावसाळी). 201805251600428605 25-05-2018 3169 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २८/०५/२०१८ ते दि ०३/०६/२०१८. 201805251416369905 25-05-2018 3160 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्ती - श्रीमती रोहीणी जाधव, अवर सचिव 201805251648254107 25-05-2018 123 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्ती - श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव 201805251654078907 25-05-2018 147 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्ती - श्री.समीर सावंत, अवर सचिव 201805251658317607 25-05-2018 123 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्ती - श्री.मु.प्र.देशपांडे, अवर सचिव 201805251704170407 25-05-2018 148 पीडीएफ फाईल