शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन 2019-20 करीता रु. 1014.68 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 201907171148598401 17-07-2019 3151 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागू करण्याबाबत. 201907171208084602 17-07-2019 3163 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2019-20 साठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, पुणे या कार्यालयास निधी वितरणाबाबत. 201907171710169202 17-07-2019 260 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकांबाबत. 201907171215397806 17-07-2019 228 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष अधिकारी पदावरून अवर सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत- निवडसुची 2016-17. 201907171446013107 17-07-2019 3136 पीडीएफ फाईल
6 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद येथे प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना- फेज- III अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय इमारतीत विद्युत सबस्टेशन बसविण्याबाबत. 201907171259534913 17-07-2019 288 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्याबाबत 201907101536096917 17-07-2019 362 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग राज्य रक्त संक्रमण परिषद, मुंबई निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देणेबाबत (सन 2019-20) 201907171318293417 17-07-2019 276 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट- अ यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सन 2011. 201907151641127517 17-07-2019 166 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 2001-21 मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 201907171452398018 17-07-2019 3170 पीडीएफ फाईल