शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत लोकसेवा, नियम कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपीलीय अधिकारी प्रसिध्द करणेबाबत.... 201709201429127401 20-09-2017 175 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग सेवानिवृत्ती/स्वेच्छा सेवानिवृत्तीनंतर अखिल भारतीय सेवेतील/राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांच्या करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्यांबाबत. 201709201218562907 20-09-2017 3265 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसाठीची सन 2017 मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत. 201709201650032307 20-09-2017 152 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक या संवर्गातील बदलीबाबत डॉ. (श्रीमती) चिंचोलीकर व डॉ. काळे. 201709161108110617 20-09-2017 1072 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी सर्वसाधारण वर्गवारी (General) सन 2014-15, २०१५-१६ व 2016-17 मधील प्रलंबित केंद्र हिश्श्यापोटी रु.609.04 लक्ष व राज्य हिश्श्यापोटी रू.17275.49 लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201709151349438217 20-09-2017 358 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत (SCSP) सन 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 मधील प्रलंबित केंद्र हिश्श्यापोटी रू.१०९२३.६९ लक्ष व राज्य हिश्श्यापोटी रु.९५४७.६० लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201709191706460417 20-09-2017 356 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग उप सचिव पदांचे सह सचिव या पदात श्रेणीवाढ व रुपांतरीत करण्याबाबत. 201709201605233019 20-09-2017 123 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग कांदळवन संरक्षण व उपजिविका निर्माण योजना राबविण्याबाबत.. 201709201735593819 20-09-2017 406 पीडीएफ फाईल
9 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब संवर्गातील अधिका-यांच्या विनंती बदल्या..... 201709201527384322 20-09-2017 194 पीडीएफ फाईल
10 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत ( सर्व ) शासकीय वसतिगृहांच्या भोजन ठेक्याबाबतची ई-निविदा प्रक्रिया निश्चित करणेबाबत. 201709201309354422 20-09-2017 239 पीडीएफ फाईल