शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जालना मुख्यालयी दि. 2 ते 4 फेब्रुवारी, 2019 दरम्यान राष्ट्रीय स्तरावरील पशु-पक्षी प्रदर्शन आयोजित करण्यास प्रशासकीय मान्यता, या प्रित्यर्थ येणारा खर्च रु. 537.65 लक्ष यास वित्तीय मान्यता तसेच, रू. 500 लक्ष निधी बीडीएसवर वितरीत करण्याबाबत. 201901231711120001 23-01-2019 3132 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना. 201901231736442402 23-01-2019 3138 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2018-19 अंतर्गत सचिवालयीन आर्थिक सेवा- (01) (01) सहकार, पणन व वस्त्रोद्याग विभाग (दत्तमत) (अनिवार्य) (34510304)- 13 कार्यालयीन खर्च उर्वरित 30 टक्के निधी मुक्त करणेबाबत.. 201901231048374502 23-01-2019 144 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग खरीप 2017-18 व 2018-19 मधील वाहतुकीचे दर निश्चित करणेबाबत. 201901231539131606 23-01-2019 3128 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट-ड संवर्गातील पदे निरसित करण्याबाबत. 201901231229262407 23-01-2019 111 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग औरंगाबाद विमानतळ विकासासाठी मौजे मुकुंदवाडी येथे करण्यात आलेल्या भूसंपादनापोटी सिडको यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201901231451565207 23-01-2019 3166 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सवर लावणे व हाताने रंगविण्याकरिता दर.होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सवर लावणे व हाताने रंगविण्याकरिता दर. 201901231524053107 23-01-2019 3136 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. 8928/2015 व इतर याचिका यामध्ये दि. 6 जुलै, 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीस मुदतवाढ. 201901231258587707 23-01-2019 3204 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनामध्ये देण्यात येणारी पारितोषिके आणि गौरव मानधनाच्या रकमेत सुधारणा करण्याबाबत. 201901231559188508 23-01-2019 3307 पीडीएफ फाईल
10 गृहनिर्माण विभाग विनियम 13 (2) अंतर्गत पत्रकार या गटासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत गृहनिर्माण योजना राबविताना मंत्रालय व विधिमंडळाचे दैनंदिन व नियमित वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांकरीता 50 टक्केपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत. 201901231401171909 23-01-2019 3130 पीडीएफ फाईल