शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी असलेल्या 6 अस्थायी पदांना सन 2017-18 साठी दि.01/03/2017 ते 30/09/2017 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201702181400417302 18-02-2017 2884 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग पदुम सहकारी संस्थांचे सांविधीक लेखा परिक्षणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ४१५ अस्थायी पदांना दि.३०/09/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201702181406341802 18-02-2017 2877 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग जी. डी. सी. अॅण्ड ए. परीक्षेसाठी मंजूर केलेल्या 2 अस्थायी पदांना सन 2017-18 साठी दि.01/03/2017 ते 30/09/2017 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201702181406354002 18-02-2017 2841 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या कामासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 16 अस्थायी पदांना सन 2017-18 साठी दि.01/03/2017 ते 30/09/2017 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201702181413181202 18-02-2017 2877 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201702181418028602 18-02-2017 2840 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षण कक्षातील 770 अस्थायी पदांना दि.३०/०९/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201702181419075102 18-02-2017 2879 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार न्यायालयातील 185 अस्थायी पदांना सन 201७-1८ साठी दि.१/०३/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201702181425456802 18-02-2017 2883 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्यातील (प्रशासन) 1467 अस्थायी पदांना सन 2017-18 साठी दि. 01/03/2017 ते 30/09/2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201702181427011102 18-02-2017 2862 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना सुरू करणेबाबत. 201702181244127805 18-02-2017 3050 पीडीएफ फाईल
10 वित्त विभाग राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा या योजनेकरीता नवीन जमा उपलेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201702181607094305 18-02-2017 2839 पीडीएफ फाईल