शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग विविध कृषि पुरस्कार व पीक स्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्याच्या योजनेसाठी सन 2017-18 मध्ये निधी वितरीत करणेबाबत. 201801171713342901 17-01-2018 3132 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जागतिक बँक सहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (PoCRA) अंमलबजावणीस मान्यता देणे तसेच, जागतिक बँकेसोबत करारनामा करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201801171853347601 17-01-2018 2285 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग दुग्धव्यवसाय विकास विभागा अंतर्गत असलेली सहकार विभागाची 73 पदे सन 2017-18 साठी दि. 01/01/2018 ते 28/02/2018 पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत- 201801171626546802 17-01-2018 3148 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत लेखाशिर्ष 3451 2906 अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सन 2017-2018 निधी वितरित करणेबाबत. 201801171645520002 17-01-2018 3143 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षण कक्षातील 770 अस्थायी पदांना दि. 1/01/2018 दि. 28/02/2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201801171635262402 17-01-2018 3128 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी असलेल्या 6 अस्थायी पदांना दि. 01/01/2018 ते 28/02/2018 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201801171603124702 17-01-2018 3134 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्यातील (प्रशासन) 1467 अस्थायी पदांना सन दि. 01/01/2018 ते 28/02/2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201801171616334602 17-01-2018 3147 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातून निर्गमित होणारे शासन निर्णय / परिपत्रके / आदेश / अधिसूचना शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे तसेच संकेतस्थळ अद्यावत करणेबाबत. 201801171455336307 17-01-2018 144 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग विशेष प्रसिध्दी मोहिम सन 2017-18 अंतर्गत प्रसिध्दी व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी होणाऱ्या खर्चास प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत 201801171301001807 17-01-2018 3221 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 2017 चा निकाल जाहीर करणेबाबत. 201801171651284107 17-01-2018 257 पीडीएफ फाईल