शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग रिट याचिका क्रमांक 5263/05 व इतर 78 याचिका- अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुका बीज गुणन केंद्रावरील रोजंदारी मजुरांना न्यायालयीन निर्णयानुसार मजूरीतील फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत... 201701191226144801 19-01-2017 2672 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग उप निबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 201701191139350502 19-01-2017 2670 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील नेहरू सामाजिक शास्त्र विभागातील 2 प्राध्यापक पदापैकी 1 प्राध्यापक पद हे आयुर्वेद विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत.. 201701191231299408 19-01-2017 2668 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांचे कार्यमुल्यांकन अहवाल प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन/स्वीकृती प्राधिकारी ठरविणे. 201701191114579319 19-01-2017 198 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग राज्यातील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या परिसर विकास आराखडयास निधीची तरतूद करणे व निधी वितरीत करणे याकरीता नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करणेबाबत 201701191442262720 19-01-2017 804 पीडीएफ फाईल
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत. 201701191600338021 19-01-2017 2646 पीडीएफ फाईल
7 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त दिक्षाभूमी, चंद्रपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन बांधकामाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201701191057506522 19-01-2017 173 पीडीएफ फाईल
8 आदिवासी विकास विभाग आदिवासी क्षेत्र उपयोजना सन 2016-17 करीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या केंद्रिय योजनांतर्गत तरतूदींचे वितरण - भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती. (लेखाशिर्ष 2225 2282) 201701181645024824 19-01-2017 585 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग नवनिर्मित नगरपरिषदा/नगरपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्याबाबत धोरण विहित करण्याबाबत. 201701191550209825 19-01-2017 2884 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये साथीचे रोगांचा फैलाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. 201701191220099725 19-01-2017 113 पीडीएफ फाईल