शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा (रिट सेल), मुंबई या कार्यालयाकरिता नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201709221145152012 22-09-2017 122 पीडीएफ फाईल
2 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आयसीटी योजना (तिसरा टप्पा) अंमलबजावणी संदर्भात बिर्ला श्लोका एज्युटेक लि. आणि व्हीजन इंडिया सॉफ्टवेअर एक्सपोर्टस् लि. या संस्थेस Performance Based Payment निधी वितरीत करणेबाबत. 201709221156293521 22-09-2017 3230 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील/आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना सन २०१७-18 मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत..... 201709211742065501 21-09-2017 3168 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-ब (तांत्रिक गट/प्रशासन गट/कार्यकारी गट एकत्रित (वेतनश्रेणी रु.9300-34800 ग्रेड पे रु.4400) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.1.1.2017 ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची..... 201709211621147501 21-09-2017 158 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत- वसंतराव नाईक सहकारी सूतगिरणी मर्या, अकोला, ता. जि. अकोला. 201709211512058502 21-09-2017 142 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2017 पासून सुधारणा करण्याबाबत... 201709211401363305 21-09-2017 210 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दि. 1 जानेवारी, 2017 पासून सुधारणा करण्याबाबत.... 201709211413299105 21-09-2017 208 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग शासनाने वितरीत केलेल्या अनुदानापैकी अखर्चित निधी खर्च करण्याबाबतची कार्यप्रणाली. 201709211749289305 21-09-2017 3135 पीडीएफ फाईल
9 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग जीवनविद्या मिशन, मुंबई आणि अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्राहक जनजागृती करण्याबाबत. 201709211648042106 21-09-2017 157 पीडीएफ फाईल
10 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील रास्तभाव दुकानात (PoS) उपकरणे बसविण्याकरीता System Integrator यांच्या निवडीबाबत. 201709211648347206 21-09-2017 3135 पीडीएफ फाईल