शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग फळबाग केंद्र निळेली तालुका कुडाळ येथे रोजंदारीवर कार्यरत असलेल्या सहा रोजंदारी मजुरांना सेवेत कायम करून त्यांना कायमपणाचे फायदे देणेबाबत. 202001171231518801 17-01-2020 3158 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन 2019-20 करीता रु. 3855.184 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 202001171706442701 17-01-2020 521 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेअंतर्गत योजनेच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर दि.1.10.2019 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी न करणेबाबत. 202001171651001002 17-01-2020 3303 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वाहनांचा आढावा. 202001171207069502 17-01-2020 3162 पीडीएफ फाईल
5 पर्यावरण विभाग राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नांदेड - वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड यांच्या गोदावरी नदी संवर्धन प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण करणेबाबत... 202001171224479804 17-01-2020 186 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे या कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्याबाबत- श्रीमती निलिमा यशवंत गंगावणे, उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी). 202001171504129907 17-01-2020 3233 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा कोल्हापूर येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 202001171145338907 17-01-2020 362 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. श्री.सु.शं.शिंदे, सहायक कक्ष अधिकारी 202001171458138707 17-01-2020 3159 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग जि.बुलढाणा येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 202001171159071807 17-01-2020 436 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग जि.भंडारा येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 202001171133243107 17-01-2020 437 पीडीएफ फाईल