शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी 38.65 कोटी निधीचे पुर्नवितरण करणे. 201911161258531701.. 16-11-2019 488 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (राज्यस्तर) (2435 0082). 201911161155460802 16-11-2019 3335 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग विमानचालन संचालनालय, मुंबई या कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीवरील सेवा मंत्रालयीन विभागात प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत- श्रीमती रा. अ. झावरे, निम्नश्रेणी लघुलेखक. 201911161708168707 16-11-2019 3139 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग वित्तिय वर्ष 2019-20 करीता वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेस एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमकरिता 31- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व 36- सहायक अनुदाने ( वेतन ) या बाबीखाली माहे ऑगस्ट, २०१९ ते माहे डिसेंबर, २०१९ करीता अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे ( बिम्स ) अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201911161526082507 16-11-2019 325 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 201911161723153908 16-11-2019 3140 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील कला महाविद्यालयांमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना राबविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201911161317120508 16-11-2019 3219 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग गडचिरोली जिल्हयात कोटगुल (ढोलडोंगरी) ता.कोरची, कमलापूर ता. अहेरी, पेरमिल्ली ता. भामरागड, रेगुंठा ता. सिरोंचा व व यवतमाळ जिल्हयातील देवधरी ता. राळेगांव येथे नवीन 33 /11 के.व्ही. उपकेंद्र स्थापन करण्यास आदिवासी उपयोजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201911161650277110 16-11-2019 3181 पीडीएफ फाईल
8 अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतनेत्तर बाबीकरिता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील माहे ऑगस्ट, 2019 ते नोव्हेंबर, 2019 या चार महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत ... 201911161657551614 16-11-2019 3147 पीडीएफ फाईल
9 अल्पसंख्याक विकास विभाग अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता निधी उपलब्ध करण्याबाबत.... सन 2019-20 करिता निधी वाटप. 201911161513378014 16-11-2019 3158 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्यांक बहूल ग्राक्षेवि क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा योजने अंतर्गत सन २०१8-19 मधील कामात बदल करणेबाबत. 201911161157289814 16-11-2019 3291 पीडीएफ फाईल