शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २३/०७/२०१८. ते दि २९/०७/२०१८. 201807201342362005 20-07-2018 162 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग बदलीबाबत... राज्य कामगार विमा योजना, वैद्यकीय अधिक्षक, गट-अ 201807101415247317 20-07-2018 157 पीडीएफ फाईल
3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सुवर्ण पदक विजेती दिव्यांग खेळाडू कु.कांचनमाला पांडे यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत. 201807201137205921 20-07-2018 223 पीडीएफ फाईल
4 जलसंपदा विभाग अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव या कार्यालयातील तसेच त्यांचे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग जळगांव व त्यांच्या अधिनस्त चार उपविभाग आणि कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर व त्यांचे अधिनस्त सहा उप विभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 01.03.2018 ते दिनांक 30.09.2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.. 201807201201454727 20-07-2018 1635 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन 2017-18 मधील अखर्चीत रु. 28.33 कोटी निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201807191647310401.. 19-07-2018 507 पीडीएफ फाईल
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील 4 आकांक्षित जिल्हयांमध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 2018-19 मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी रु.333.34 लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत. 201807191710117701 19-07-2018 168 पीडीएफ फाईल
7 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणे तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्याचा रु. 1664.11 लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत.. 201807191500599701.. 19-07-2018 270 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या NICSI संस्थेमार्फत मुनष्यबळ पुरवठयासाठी Proforma Invoice च्या आधारे अग्रिम अदा करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201807191233530001 19-07-2018 204 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीची भरडाई केल्यानंतर उपलब्ध होणारी तुरडाळीची विक्री करण्यास परवानगी देणेबाबत. दि मंत्रालय सेंट्रल कन्झ्युमर्स को-ऑप. होलसेल न्ड रिटेल स्टोअर्स, मुंबई 201807191719486002 19-07-2018 133 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील अध्यापकांना गुणवत्ता सुधार योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणाकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत. 201807191624385708 19-07-2018 130 पीडीएफ फाईल