शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार विभागातील प्रशासन व लेखापरिक्षण कक्षातील गट-ड संवर्गातील मंजुर पदांपैकी 25 टक्के पदे निरसीत करण्याबाबत. 201704251456330802 25-04-2017 3126 पीडीएफ फाईल
2 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग विभागीय /जिल्हा/ तालुका आस्थापनेवरील अस्थायी पुरवठा पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 201704251520571306 25-04-2017 3285 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाचे गोदाम ते शासकीय गोदाम या पहिल्या टप्प्याच्या व शासकीय धान्य गोदाम ते शिधा वाटप दुकान या दुस-या टप्प्याच्या त्याचप्रमाणे थेट होणा-या धान्याच्या वाहतूकीदरम्यान वाहतूक तूट वसूलीचे दर निर्धारित करण्याबाबत.. 201704251246395606 25-04-2017 144 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, 6 विभागीय व 35 जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता, (प्रशिक्षण शुल्क) प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देऊन, लेखा अनुदानाच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याबाबत- योजनांतर्गत सन 2017-18. 201704251200445507 25-04-2017 112 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, 6 विभागीय व 35 जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता, (प्रशिक्षण शुल्क) प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देऊन, लेखा अनुदानाच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याबाबत- योजनांतर्गत सन 2017-18. 201704251200445507 25-04-2017 112 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराची सन 2017-2018 मध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय व अन्य सर्व मंत्री/राज्यमंत्री कार्यालयांसाठी संगणक व लेखन नियुक्ती करण्याबाबत. 201704251612599907 25-04-2017 3250 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग कॉलेज ऑफ फायर इंजिनियरींग अँड सेफ्टी मॅनेजमेंट, औरंगाबाद (संस्था क्रमांक ०७०४), इंडियन फायर सर्व्हीस इंजिनियरींग अँड सेफ्टी मॅनेजमेंट, औरंगाबाद (संस्था क्र. १४०१) आणि सहयाद्री कॉलेज ऑफ फायर इंजिनीयरीग अँड सेफ्टी मॅनेजमेंट, नाशिक (संस्था क्र.१००७) या संस्थांच्या जागेत बदल करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 201704251514183008 25-04-2017 3185 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय/अशासकीय अनुदानित व विद्यापीठ विभाग किंवा विद्यापीठ संचालित संस्थेतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्हता, शर्ती आणि सामायिक प्रवेश परीक्षा व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे नियम लागू करण्याबाबत.... 201704251056459908 25-04-2017 3976 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग कला संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय / अशासकीय अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्हता, अटी व शर्ती आणि सामायिक प्रवेश परीक्षा व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे नियम लागू करण्याबाबत.... 201704251220323208 25-04-2017 3184 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयास सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 2017 ते डिसेंबर, 2017 या 9 माहिकरिता अनुदान वितरित करणेबाबत. 201704251507348814 25-04-2017 3130 पीडीएफ फाईल