शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग बी.टी. कापूस बियाणांमध्ये परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील असणारे जीन (Herbicide Tolerant Transgenic Gene) आढळून आल्याप्रकरणी चौकशी करणेकरीता स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकास (SIT) अहवाल सादर करण्याकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 201812151151312501 15-12-2018 3205 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग हंगाम 2018-19 मध्ये कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी (बिनव्याजी) कर्ज मंजूर करणेबाबत. 201812151441016002 15-12-2018 3166 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपन रजा मंजूर करणेबाबत. 201812151501417205 15-12-2018 3176 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, 2007 प्रमाणे सन 2018-19 मध्ये भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत. 201812151540421207 15-12-2018 3285 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग बृहन्मुंबईमधील शासकीय इमारतीच्या आवारात जाहिरात फलक लावण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना. 201812151640203607 15-12-2018 3129 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, सहयोगी प्राध्यापक (जीवरसायनशास्त्र), म.शि.से., गट-अ 201812151153138608 15-12-2018 162 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, प्राध्यापक (रसायनशास्त्र), म.शि.से., गट-अ 201812151143349608 15-12-2018 166 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, प्राध्यापक (सुक्ष्मजीवशास्त्र), म.शि.से., गट-अ 201812151146394608 15-12-2018 162 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, सहयोगी प्राध्यापक (गणित), म.शि.से., गट-अ 201812151149592508 15-12-2018 161 पीडीएफ फाईल
10 गृहनिर्माण विभाग महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या सभापतींना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याबाबत. 201812151603528909 15-12-2018 3158 पीडीएफ फाईल