शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय शुध्दीपत्रक - मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी जनहित याचिका क्र. 113/2017 मध्ये दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने किटकनाशक फवारणीमध्ये मृत झालेल्या शेतकरी/ शेतमजूर यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत देण्यासाठी रु. १.70 कोटी आकस्मिकता निधी अग्रीम मंजूर करण्याबाबत. 201805221248435501 22-05-2018 128 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उदयाने योजनेत्तर योजनेस सन 2018-19 साठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 201805221728244001 22-05-2018 123 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग श्री. सतिश पांडुरंग पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र विकास सेवा, वर्ग-1, ग्रामविकास विभाग, यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत. 201805221102129902 22-05-2018 228 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2017 - महाराष्ट्र लोकसेवा आयेागाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप 201805221734186807 22-05-2018 327 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय निवासस्थानात राहणा-या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासकीय निवासस्थान सोडताना संबंधित वीज पुरवठा करणा-या कंपनीकडून वीज देयकाची थकबाकी नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यालयाकडे सादर करण्याबाबत..... 201805221617334507 22-05-2018 148 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी या न्यायालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद करणेबाबत........ 201805221709367112 22-05-2018 147 पीडीएफ फाईल
7 संसदीय कार्य विभाग महाराष्ट्र विधानसभा आश्वासन समितीच्या अहवालांतील शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत - समितीच्या बैठकीतील सचिवांच्या उपस्थितीबाबत. 201805221705036315 22-05-2018 156 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग मौजे चिखली, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.539 (पेठ क्र.14) मधील 11 हे. 30 आर इतकी शासकीय जमीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांच्या शैक्षणिक विस्तार प्रयोजनाकरीता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करणेबाबत.... 201805221750484219 22-05-2018 132 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र राज्यामध्ये डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रकल्पाकरिता भूसंपादनामुळे बाधित पात्र बांधकामधारकांच्या पुनर्वसन व पुन:स्थापने बाबत. 201805221656285319 22-05-2018 183 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग प्रशासकीय अधिकारी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत 201805221255367519... 22-05-2018 3207 पीडीएफ फाईल