शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन- 2018 चा निकाल जाहीर करणेबाबत. 201905201435575407 20-05-2019 544 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग सन 1975 ते 1977 मधील आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणा-या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींना देण्यात येणा-या मानधनाकरीता अनुदान वितरण करणेबाबत . ... 201905201444087507 20-05-2019 397 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी/ अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, गट-ब (राजपत्रित) मधील रिक्त पदे व बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत. 201905201443549307 20-05-2019 3180 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग पदोन्नती आदेश 2019 - उच्चश्रेणी लघुलेखक 201905201652078107... 20-05-2019 3314 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ADB बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी बाह्य हिस्सा 70 टक्के व राज्य हिस्सा 30 टक्के करीता दोन नविन लेखाशिर्ष निर्माण करणेबाबत. 201905201225045020 20-05-2019 259 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे खाजगीरित्या (Outsource) करून घेण्यासाठी केलेल्या करारानाम्यातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबत. 201905201441166425 20-05-2019 3181 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग सन 2019-2020 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या जून, 2019 चे अधिवेशन. 201905171718068205 17-05-2019 3228 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २०/०५/२०१९. ते दि २६/०५/२०१९. 201905171428372605 17-05-2019 3177 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्ताने दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम 201905171349205107 17-05-2019 566 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र माजी सैनिक (मेस्को) महामंडळातील महाव्यवस्थापक, वरीष्ठ व्यवस्थापक व व्यवस्थापक देयक ही पदे भरण्यासाठी शासनस्तरावर समिती गठीत करणेबाबत. 201905171143028807 17-05-2019 3148 पीडीएफ फाईल