शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2017-18 करीता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता 46.66 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 201803221451595901 22-03-2018 395 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम सन 2017-18 साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी रु. 9,10,00000/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करणेबाबत. 201803221725477701 22-03-2018 136 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मत्स्यव्यवसाय तलाव ठेक्याने देण्याबाबतच्या दि. 30.06.2017 रोजीच्या शासन निर्णयाची वस्तुस्थितीजन्य पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन करणेबाबत.... 201803221729412701 22-03-2018 3121 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2017-18 मध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत- वन शेती उप अभियान राबविण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.62.50 लक्ष निधी वितरित करण्याबाबत. 201803221743328801 22-03-2018 397 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या साखर कारखान्यांस ऊस पुरविण्या-या शेतक-यांच्या एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत. 201803221736028302 22-03-2018 209 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या अस्थायी पदांना दि.०१/03/२०१8 ते 30/09/ २०१8 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201803221312140902 22-03-2018 124 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद येथील वर्ग-2, 3, 4 च्या 32 अस्थायी पदांना दि.01/03/2018 ते दि.30/09/2018 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201803221318239702 22-03-2018 135 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार न्यायालयातील 185 अस्थायी पदांना दि.01/0३/2018 ते दि.28/02/201९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 201803221323519102 22-03-2018 141 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग जी.डी.सी. ण्ड ए. परीक्षेसाठी मंजूर केलेल्या दोन अस्थायी पदांना साठी दि.01/03/2018 ते 30/09/2018 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत 201803221327442602 22-03-2018 122 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या कामासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 16 अस्थायी पदांना दि.01/0३/2018 ते 30/09/2018 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201803221332271502 22-03-2018 149 पीडीएफ फाईल