शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग खरिप पणन हंगाम 2019-20 पासून किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धान/ सीएमआरच्या वाहतुकीबाबत दरसूची निश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित करण्याबाबत... 201910161144336306 16-10-2019 3167 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उप संचालक, आरोग्य सेवा, सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 37 अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 201910101814114717 16-10-2019 1477 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उप संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 15 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 201910101814008917 16-10-2019 1413 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) यांच्या अधिपत्याखालील आयटीडीपी क्षेत्रातील ग्रामीण रुग्णालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची (पाणी नमुने) 31 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 201910161319378717 16-10-2019 1477 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासन-4, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय च्या आस्थापनेवर दि. 01.01.2019 रोजी मुकादम, दारवान, मुख्य स्वच्छक, सहा. दारवान, स्वच्छक व सफाईगार या पदावर नेमणूक झालेल्या गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची ... 201910161551175618 16-10-2019 494 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग पुनर्वसन आस्थापना कोंकण विभाग- प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कोंकण विभागातील मंजूर अस्थायी पदांना दिनांक 01.10.2019 ते दिनांक 29.02.2020 पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 201910161052340319 16-10-2019 3321 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा विस्तार व नवीन वन शिक्षण वृत्ताची स्थापना या योजनेतर योजनेखाली सहायक वनसंरक्षकांच्या 3 अस्थायी पदांना सन 2019-20 मध्ये मुदतवाढ देणेबाबत. 201910161126380119 16-10-2019 282 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग वन विभागाची पुनर्रचना नवीन परिक्षेत्र राऊन्ड्स व बिट्सची निर्मिती या योजनेत्तर योजनेतील 453 पदांना मुदतवाढ सन 2019-20 मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 201910161129118619 16-10-2019 174 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या वृत्तातील 59 अस्थायी पदांना सन 2019-20 मध्ये मुदतवाढ देणेबाबत. 201910161131092519 16-10-2019 307 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग वन विभागाची पुनर्रचना मानव संसाधन विकास योजनेत्तर योजनेतील अस्थायी पद सन 2019-20 मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 201910161135513019 16-10-2019 290 पीडीएफ फाईल