शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव. 201908211149460302 21-08-2019 3294 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग चुकीचे अर्थविवरण करुन कार्यकारी अभियंता पदाच्या वेतनसंरचनेत मंजूर केलेला तिसरा लाभ रद्द करणेबाबत 201908211256428805 21-08-2019 3179 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग भारत निवडणूक आयोगाने पुरस्कृत केलेल्या SVEEP-II (Systematic Voter Education and Electoral Participation) कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या राज्य स्तरीय समितीची सुधारणा करणेबाबत. 201908211442558507 21-08-2019 279 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांचे 1 आठवड्याचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणासाठी जाताना करावयाची प्रशासकीय व्यवस्था 201908211139374007 21-08-2019 3161 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती. 201908211216555607 21-08-2019 3322 पीडीएफ फाईल
6 नियोजन विभाग श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगांव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विकास आराखडाः स्वीय प्रपंजी खात्यास मुदतवाढ देणेबाबत. 201908211222504516 21-08-2019 286 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग सहायक वन संरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबत... 201908211129418019 21-08-2019 3155 पीडीएफ फाईल
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आर.टी.ई. 25 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दर निश्चिती व प्रतिपूर्ती अदा करण्याबाबत. 201908211301211921 21-08-2019 3623 पीडीएफ फाईल
9 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमिहीन शेतमजूरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील माहे जुलै ते डिसेंबर, 2019 करिता अनुदानाचे वाटप. 201908211225174022 21-08-2019 3155 पीडीएफ फाईल
10 आदिवासी विकास विभाग आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहासाठी तयार इमारत खरेदी करण्याबाबत. 201908211310038424 21-08-2019 195 पीडीएफ फाईल