शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) तसेच नियंत्रणाखालील कार्यालयांमधील संगणकीकरणाकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (P.I.C.) पुनर्रचना करण्याबाबत 202104161514543003 16-04-2021 221 पीडीएफ फाईल
2 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) या योजनेची राज्यामध्ये 38 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व 4 खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व चेंबर्स ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री ण्ड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद येथे अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 202104161527437303 16-04-2021 277 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील सहायक शिधावाटप अधिकारी, गट-क संवर्गातून शिधावाटप अधिकारी/ मुख्य निरीक्षण अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात पदोन्नती व पदस्थापणेबाबत. 202104161150347006 16-04-2021 146 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्यातील मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांच्या पालकमंत्री म्हणून जिल्हानिहाय नियुक्त्या. 202104161259458107 16-04-2021 1000 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा पालक सचिव यांच्या नेमणूकीबाबत. 202104161258548307 16-04-2021 109 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्ती - श्री.श्रीधर डुबे, अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) 202104161500307307 16-04-2021 134 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-1 (सीपीटीपी-1) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202104161120538007 16-04-2021 313 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग नियामक अनुपालन कमी करण्यासाठी मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्याबाबत. 202104161624116310 16-04-2021 713 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेद्वारे चालविण्यात येणारा मास्टर ऑफ लेबर स्टडीज (एम.एल.एस.) या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याबाबत. 202104161728553210 16-04-2021 280 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नागपूर या संस्थेस दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याबाबत तसेच UDID (Unique Disability ID) प्रणालीचा यूजर आयडी व पासवर्ड देणेबाबत 202104161058354017 16-04-2021 2255 पीडीएफ फाईल