माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय

        माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन माहिती तंत्रज्ञान संबंधित खरेदीसाठी Model RFP कागदपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने त्या संदर्भात २० सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. नागरिक आणि विविध भागधारकांच्या सूचनांसाठी Model RFP मसुदा दस्तऐवज जारी केला जात आहे. हा मसुदा दस्तऐवज तीन भागात आहे-

या सूचना १६ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत मागविण्यात आल्या होत्या. तथापि, सूचना पाठविण्याची मुदत वाढविण्यात येत असून सूचना दि.२२.११.२०१९ पर्यंत ईमेल आयडी modelrfpsuggestion.it@maharashtra.gov.in वर लिखित स्वरूपात किंवा खालील पत्त्यावर पोस्टद्वारे पाठवता येतील:

        माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, ७१९, ७ वा मजला, विस्तार, मंत्रालय, मुंबई -४000३२Directorate of Information Technology

        Directorate of Information Technology, Government of Maharashtra is in the process of issuing Model RFP document for IT related procurement. Directorate of Information Technology have issued Government Resolution on 20th September 2019, in that respect. The draft document of Model RFP is being issued for the suggestions from citizens and different stakeholders. This draft document is in three parts namely-

These suggestions were sought till 16th November 2019. However, the deadline for sending the suggestions is extended till 22nd November, 2019. Suggestions can be sent on email ID modelrfpsuggestion.it@maharashtra.gov.in or by post on following address:

        Directorate of Information Technology, 719, 7th Floor, Annex, Mantralaya, Mumbai-400032Link No Link Title Content
1 GUIDANCE NOTES FOR SELECTION OF IMPLEMENTATION AGENCIES 1.PART11Guidance
2. PART12Guidance
3. PART13Guidance
2 MODEL RFP TEMPLATES FOR SELECTION OF IMPLEMENTATION AGENCIES 1. Part21IA
2. Part22IA
3. Part23IA
3 CONTRACT AGREEMENT FOR SELECTION OF SYSTEM INTEGRATORS/ IMPLEMENTATION AGENCIES 1. PART31 Agreement
2. PART32 Agreement