निर्देशिका

क्रमांकनावविभागदूरध्वनी क्र. (कार्यालय)दूरध्वनी क्र. (निवास)ई-मेल
1 श्री. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) सामान्य प्रशासन, नगर विकास, गृह, विधी व न्याय, बंदरे, माहिती व जनसंपर्क आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय ०२२-२२०२५२२२ , २२०२५१५१ २३६३४९५०, २३६३०४०८,२३६२१३१३, २३६३४१३१, २३६९९५९५ cm[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
2 श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील महसूल, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून). ०२२-२२०२५३९८, २२०२४७५१ २२०४६६३२, २२०४७३१२ min[dot]revenue[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
3 श्री. राधाकृष्ण एकनाथराव विखे- पाटील गृहनिर्माण 022-22024832 220226658 min[dot]housing[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
4 श्री. दिवाकर नारायण रावते परिवहन, खारभूमी विकास ०२२-२२०२४७००, २२०२५७३६ २३६१६६९९, २३६२६६९९ min[dot]transport[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
5 श्री.सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार वित्त आणि नियोजन, वने, विशेष सहाय्य ०२२-२२८४३६५७ , २२८४३६४७ २३६३१६०६, २३६३४८७७ min[dot]finance[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
6 श्री. जयदत्त सोनाजीराव क्षीरसागर रोजगार हमी आणि फलोत्पादन 022-22817040, 22817074 min[dot]egst[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
7 श्री. रामदास गंगाराम कदम पर्यावरण ०२२-२२८८५१०४, २२०४२८१० २३६१०९२५, २३६१०९७६ min[dot]env[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
8 श्री.विनोद श्रीधर तावडे उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ, संसदीय कार्ये ०२२-२२०२९७४२ , २२०२७१७४ , २२८३४९२६ , २२८३४९३५ २३६३३६७६, २३६३७०७५ min[dot]schedu[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
9 श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास, महिला व बाल विकास. ०२२-२२०२५०५१ , २२०२३८५८ , २२८३३१३३ २३५१५८८९, २३५२४६६४ min[dot]rdd[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
10 श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण ०२२-२२८८६१८८, २२८८६०९३ २३६३०६०९, २३६३०२८६ min[dot]pwd[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
कृपया इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या संपर्क तपशीलासाठी संबंधित संकेतस्थळांना भेट द्या.