निर्देशिका

क्रमांकनावविभागदूरध्वनी क्र. (कार्यालय)दूरध्वनी क्र. (निवास)ई-मेल
1 श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे , मुख्यमंत्री सामान्य प्राशासन, महिती तंत्रज्ञान, महिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय ०२२-२२०२५२२२, २२०२५१५१, २२०२९२१४ ०२२-२३६३४९५०, २३६३०४०८, २३६२१३१३ CM[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
2 श्री. अजित अनंतराव पवार, उप मुख्यमंत्री वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क ०२२-२२०२०२६३, २२०२५०१४, २२०२२४०१ ०२२-२३६३१६०६, २३६३४८७७ dcm[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
3 श्री. सुभाष राजाराम देसाई उद्योग, खनिकर्म , मराठी भाषा ०२२-२२०२५२५०, २२०२५३६२ ०२२-२३६४५५५५, २३६७७००० min[dot]industri[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
4 श्री. अशोक शंकरराव चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) ०२२ -२२०२४९५०, २२०२५३६० ,२२०२८०९६ ०२२-२३६१६६९९ ,२३६२६६९९ min[dot]pwd[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
5 श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०२२-२२०२४५९२, २२०२५३०८ ०२२-२३६२०७७०, २३६२०७७१ chhagan[dot]bjujbal[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
6 श्री. दिलीप दत्तात्रय वळसे-पाटील गृह ०२२-२२०२४८५०, २२०२५२४७ ०२२-२३६१०९२५, २३६१०९७६ minister-home[at]gov[dot]in
7 श्री. जयंत राजाराम पाटील जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास ०२२-२२०२४८३२, २२०२६६५८ ०२२-२३६३३६७६, २३६३७०७५ min[dot]wrd[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
8 रिक्त रिक्त ०२२-२२८४३६२८, २२८४३६६४ ०२२-२३६९७२७८, २३६३३६५९
9 श्री. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात महसूल ०२२-२२०२९७४२, २२०२६६६० ०२२-२३५१५८८९, २३५२४६६४ min[dot]revenue[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
10 डॉ. राजेंद्र भास्कराव शिंगणे अन्न व औषध प्रशासन ०२२-२२८१७०४०, २२८१७०७४ ०२२-२३६४६६१२, २३६४६६१३ minister-fda[at]gov[dot]in
कृपया इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या संपर्क तपशीलासाठी संबंधित संकेतस्थळांना भेट द्या.