निर्देशिका

क्रमांकनावविभागदूरध्वनी क्र. (कार्यालय)दूरध्वनी क्र. (निवास)ई-मेल
1 श्री. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) सामान्य प्रशासन, नगर विकास, गृह, विधी व न्याय, बंदरे, माहिती व जनसंपर्क आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय ०२२-२२०२५२२२ , २२०२५१५१ २३६३४९५०, २३६३०४०८,२३६२१३१३, २३६३४१३१, २३६९९५९५ cm[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
2 श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), कृषि, फलोत्पादन. ०२२-२२०२५३९८, २२०२४७५१ २२०४६६३२, २२०४७३१२ min[dot]revenue[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
3 श्री.सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार वित्त आणि नियोजन, वने ०२२-२२८४३६५७ , २२८४३६४७ २३६३१६०६, २३६३४८७७ min[dot]finance[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
4 श्री.विनोद श्रीधर तावडे शालेय शिक्षण, क्रीडा आणि युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ. ०२२-२२०२९७४२ , २२०२७१७४ , २२८३४९२६ , २२८३४९३५ २३६३३६७६, २३६३७०७५ min[dot]schedu[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
5 श्री.प्रकाश मंचूभाई महेता गृहनिर्माण ०२२-२२०२४८३२ , २२०२६६५८ २३६१८६८६, २३६१८५८५ min[dot]housing[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
6 श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास, महिला व बाल विकास. ०२२-२२०२५०५१ , २२०२३८५८ , २२८३३१३३ २३५१५८८९, २३५२४६६४ min[dot]rdd[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
7 श्री. विष्णु रामा सवरा आदिवासी विकास ०२२-२२०२४९५० , २२०२५३६० २३६३३१९०, २३६३०३४४ min[dot]tribal[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
8 श्री. गिरीश भालचंद्र बापट अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, संसदीय कार्ये. ०२२-२२०२५३०० ,२२०२४६८८ २३६९७२७८, २३६३३६५९ min[dot]fcs[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
9 श्री. गिरीष दत्तात्रय महाजन वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास. ०२२-२२८४२७२०, २२८४२७९१ २२८१७१६३ min[dot]wrd[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
10 श्री. दिवाकर नारायण रावते परिवहन, खारभूमी विकास ०२२-२२०२४७००, २२०२५७३६ २३६१६६९९, २३६२६६९९ min[dot]transport[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
कृपया इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या संपर्क तपशीलासाठी संबंधित संकेतस्थळांना भेट द्या.