रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या मुंबई कार्यालयात करार पध्दतीने सहायकाची पदे भरण्याबाबत पीडीएफ फाईल
2 हेलिकॉप्टर वैमानिकांची पदे भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
3 जाहिरात क्र.२ (सन-२०१८) गट-अ व ब पदांसाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पध्दतीने नामिकासूची (Panel) तयार करणे. पीडीएफ फाईल
4 राज्यातील अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना. सन 2018-19 पीडीएफ फाईल
5 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या