रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणा-या अनु. जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्यन करणेसाठी राजर्षी शाहु महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थी निवडीसाठी सन 2019-20 करिता पात्र विद्यार्थ्यांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे. पीडीएफ फाईल
2 मासिक दराने अनुवादक (हिंदी) पुरविण्याबाबत जाहिरात पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या