रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्यालयात करार पध्दतीने सहायकाची पदे भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 चांदा ते बांदा योजनेकरीता जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील गट अव गट ब दर्जाची पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
3 महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा - 2017. पीडीएफ फाईल
4 लिपिक टंकलेखक (मराठी /इंग्रजी), गट-क पूर्व परीक्षा - 2017 पीडीएफ फाईल
5 उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षातील विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात. पीडीएफ फाईल
6 शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई - वर्ग 3 ची पदभरती. पीडीएफ फाईल
7 जलसंधारण विभागात करार पध्दतीने नियुक्तीबाबत. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या