रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची रोजगार जाहिरात पीडीएफ फाईल
2 बाहय यंत्रणेद्वारे तंत्रज्ञ/ डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करणेबाबत. पीडीएफ फाईल
3 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
4 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील विभाग प्रमुख पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
5 महात्मा फुले, कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील विभाग प्रमुख पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
6 डॉ. पंजाबराव देशमुख, कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील विभाग प्रमुख पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
7 डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथील विभाग प्रमुख पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
8 आयुष संचालनालयातील जागा निव्वळ कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरुपात भरणेबाबत. पीडीएफ फाईल
9 आदिवासी विकास महामंडळातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
10 डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथील सहयोगी अधिष्ठाता पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या