रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 लेखा अधिकारी (गट-अ) या पदासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पध्दतीने नामिकासूची (Panel) तयार करणे... जाहिरात क्र.1 (सन-२०20) पीडीएफ फाईल
2 निवासी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, नवी दिल्ली येथील आस्थापना विषयक कामाकरिता आणि कार्यालयातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र सदन या शासकीय अतिथीगृहातील गृहसज्जा / उपहारगृह व्यवस्थापन/ अतिथीगृह व्यवस्थापन या कामाकरिता अनुभव असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती पीडीएफ फाईल
3 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा, संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ व संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ या पदाची जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या