रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील विभाग प्रमुख व प्राध्यापक या संवर्गातील एकाकी रिक्त पदभरतीबाबत जाहिरात पीडीएफ फाईल
2 संचालक (पर्यावरण) या पदावर प्रतिनियुक्तीने भरती पीडीएफ फाईल
3 जलस्वराज्य- २ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकरिता व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ व सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या