रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता ज्ञान व्यवस्थापन तज्ञ हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 देशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना -2019-20- (मुदतवाढ) पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या