रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील करार पध्दतीवरील पदांच्या परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी. - वैज्ञानिक सहायक (गट क). पीडीएफ फाईल
2 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील करार पध्दतीवरील पदांच्या परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी. - वैज्ञानिक सहायक (सायबर व टेप विभाग) (गट क). पीडीएफ फाईल
3 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनेवरील करार पध्दतीवरील पदांच्या परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी. - वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर व टेप विभाग) (गट ब). पीडीएफ फाईल
4 महाराष्ट्रातील चारही कृषि विद्यापीठांमधील प्राध्यापक सवंर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलणेबाबत. पीडीएफ फाईल
5 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांच्या आस्थापनावरील सावधी करार पध्दतीवरील पदांच्या परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांना सुचना. पीडीएफ फाईल
6 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पीडीएफ फाईल
7 डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथील प्राध्यापक पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
8 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील प्राध्यापक पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
9 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील प्राध्यापक पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
10 डॉ. पंजाबराव देशमुख, कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील प्राध्यापक पदभरतीबाबत जाहिरात. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या