रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियानांतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षातील विविध पदे भरण्यासाठी Walk-in-Interview ची जाहीरात. पीडीएफ फाईल
2 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियानांतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापक ही पदे भरण्यासाठी Walk-in-Interview ची जाहीरात. पीडीएफ फाईल
3 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियानांतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापक ही पदे भरण्यासाठी Walk-in-Interview ची जाहीरातीसंबंधी शुध्दीपत्रक. पीडीएफ फाईल
4 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पूर्व परीक्षा 2018 परीक्षेच्य जाहिरात बाबत पीडीएफ फाईल
5 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या