शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, लि., (गोकुळ) यांच्या शिरगाव, जि.कोल्हापूर येथील दुग्धशाळेचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करणे व ETP प्लांट उभारणी या प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201604291513337301 29-04-2016 266 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., औरंगाबाद (गांधेली येथे मुख्य डेअरी विस्तारीकरण, अत्याधुनिकीकरण करणे व भवन, सिल्लोड येथे शितकरण केंद्राची उभारणी करणे ) या प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201604291516112101 29-04-2016 1715 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. ०२/०५/२०१६ ते दि ०८/०५/२०१६ 201604291150496705 29-04-2016 1822 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ वेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 मधील नियम 59 तसेच नियम 118 ते 125 च्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत.. 201604291113320805 29-04-2016 1735 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सहायकांची कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि सरळसेवेने नियुक्त कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी सन 2015 मध्ये घेतलेल्या विभागीय परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत. 201604291207060307 29-04-2016 1837 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग श्री. संजय रावजी पुजारी, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांनी सादर केलेल्या विकल्पानुसार त्यांचे समावेशन सार्वजनिक बांधकाम विभागात करण्याबाबत 201604291306522710 29-04-2016 1651 पीडीएफ फाईल
7 अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन बाबीकरिता सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 2016 ते डिसेंबर, 2016 या नऊ महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत... 201604291233393214 29-04-2016 1659 पीडीएफ फाईल
8 अल्पसंख्याक विकास विभाग उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना, सन 201५-1६ साठी अनुदान वितरण करणेबाबत. 201604291505448714 29-04-2016 1663 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग दिनांक १ जुलै, 2016 हया दिवशी राज्यात किमान २ कोटी वृक्ष लागवड करण्याबाबत 201604271644457317 29-04-2016 749 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळाच्या अधिनस्त 30 खाटांच्या 27 ग्रामीण रुग्णालयातील 81 अस्थाई पदांना मुदतवाढ. 201604291126412917 29-04-2016 478 पीडीएफ फाईल