शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग ई गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) साठी लागणा-या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द) खरेदी समिती गठीत करण्याबाबत. 202204071451533802 07-04-2022 643 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-2 (अनिवार्य) प्रधान लेखाशिर्ष2235,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण सन 2021-22 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 202204071636341402 07-04-2022 175 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग अपर निबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण)/सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) व विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) गट-अ या संवर्गाची दि.1/1/2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत............... 202204071714004002 07-04-2022 604 पीडीएफ फाईल
4 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत. 202204071736246003 07-04-2022 2991 पीडीएफ फाईल
5 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तांत्रिक) या संवर्गातील श्री. स्वानंद धनंजय देवधर, मुख्याद्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202204071746130803 07-04-2022 138 पीडीएफ फाईल
6 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे संगणक गटातील अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 202204071748139203 07-04-2022 280 पीडीएफ फाईल
7 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे तांत्रिक गटातील अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 202204071753049003 07-04-2022 239 पीडीएफ फाईल
8 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अतांत्रिक गटातील अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 202204071755356103 07-04-2022 301 पीडीएफ फाईल
9 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे संगणक गटातील अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 202204071758179603 07-04-2022 411 पीडीएफ फाईल
10 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अतांत्रिक गटातील अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबत. 202204071803151003 07-04-2022 600 पीडीएफ फाईल