शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्रातील रेशीम उद्योग प्रकल्पाचे रिमोट सेन्सिंगद्वारे छायाचित्र घेण्यासाठी मोबाईल प्लीकेशन विकसित करणे व यासाठी रु.18.03 लक्ष इतकी रक्कम रेशीम संचालनालयास अदा करण्यास मान्यता देणे. 201507311222060202 31-07-2015 123 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी ०३/०८/२०१५ ते ०९/०८/२०१५ 201507311400331005 31-07-2015 234 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग मा.मुख्यमंत्री, मा.मंत्री, मा.राज्यमंत्री, मा.उपमंत्री महोदयांचे वेतन व भत्ते आहरीत करण्याच्या पध्दतीत सुधारणा 201507311527357005 31-07-2015 96 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब या संवर्गात नियमित पदोन्नती देण्याबाबत. 201507311532541807 31-07-2015 353 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरीक्षक यांच्या बदल्या /नियुक्त्याबाबत 201507311719340710 31-07-2015 118 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरीक्षक यांच्या बदल्या /नियुक्त्याबाबत . 201507311725017810 31-07-2015 119 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरीक्षक यांच्या बदल्या /नियुक्त्याबाबत . 201507311729422310 31-07-2015 118 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरीक्षक यांच्या बदल्या /नियुक्त्याबाबत . 201507311735588910 31-07-2015 118 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरीक्षक यांच्या बदल्या /नियुक्त्याबाबत . 201507311741565010 31-07-2015 118 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरीक्षक यांच्या बदल्या /नियुक्त्याबाबत . 201507311747129210 31-07-2015 118 पीडीएफ फाईल