शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग उपनिबंधक, सहकारी संस्था संवर्गातील अधिका-यांना सह निबंधक,सहकारी संस्था या संवर्गात पदोन्नती व पदस्थापना देण्याबाबत. 201705251451186002 25-05-2017 132 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग राज्याच्या /केंद्राच्या स्वायत्त संस्थांमध्ये येणारे केंद्र /राज्य शासनाचे कर्मचारी आणि शासन /केंद्र शासन तसेच राज्याच्या /केंद्राच्या स्वायत्त संस्थांमध्ये येणारे केंद्राच्या / राज्याच्या स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरण्यासाठी राज्यातील अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्त संस्था घोषित करण्याबाबत. 201705251042080805 25-05-2017 3158 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग अवर सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती. 201705251315559807 25-05-2017 3129 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 201705251651449708 25-05-2017 3128 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावरील नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 201705251659368608 25-05-2017 3125 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यादृच्छिक कारखाने निरीक्षण योजनेस (Randomization Inspection Scheme) मान्यता देण्याबाबत. 201705251651282310 25-05-2017 124 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सहाय्यक संचालक, गट-ब, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 01/01/2017 ची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 201705251229458510 25-05-2017 3225 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची, दि. 01/01/2016 व दि. 01/01/2017 ची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 201705251239097310 25-05-2017 3131 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग गांधीगेट ते घोडेघाट वैनगंगा नदीपर्यंत रस्ता लांबी 1/600 कि.मी. लांबी अवर्गीकृत करणेबाबत. 201705251623094718 25-05-2017 146 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग वन महोत्सव २०१७-१८ वन महोत्सव कालावधीत करावयाच्या रोपांच्या वाटप व विक्री दराबाबत. 201705251303152519 25-05-2017 863 पीडीएफ फाईल