शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत सन 2020-21 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी उर्वरित पहिल्या हप्त्याचा 1858.96 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 202012041238470401 04-12-2020 411 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. कोल्हापूर जिल्हा शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी लि., इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर 202012041646469702 04-12-2020 338 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत.श्री. व्यंकटेश शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 202012041726555602 04-12-2020 253 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग संस्थांसहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीयकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. माणदेशी प्रबोधनकार मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., वडूज, जि.सातारा. 202012041734500402 04-12-2020 160 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. श्री. स्वामी समर्थ शेतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, जि.सोलापूर. 202012041740517002 04-12-2020 162 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. हरणाई सहकारी सूतगिरणी मर्या, येळीव, ता. खटाव, जि.सातारा. 202012041746262902 04-12-2020 160 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत.दत्त शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 202012041751038302 04-12-2020 162 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत.गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि.नागपूर 202012041755501902 04-12-2020 162 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. महालक्ष्मी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी लि., कडेपूर, जि. सांगली. 202012041721463602 04-12-2020 163 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. पार्वती सहकारी सूतगिरणी मर्या., कुरुंदवाड, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर. 202012041715315402 04-12-2020 338 पीडीएफ फाईल