शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना सन 2018-19 मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्सा 50टक्के निधी वितरीत करणेबाबत. 201809241557378401 24-09-2018 3185 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मत्स्य प्रजनक साठा केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत..... सन 2017-18 साठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत अर्थसहाय्य 201809241633046401 24-09-2018 3122 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., मुंबई (मुख्यालय) आणि जिल्हा बँकांची सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजनेअंतर्गत निर्माण केलेली अस्थाई पदे चालू ठेवण्याबाबत 201809241613401702 24-09-2018 208 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग प्रमाणित लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षण होणाऱ्या सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण कार्यालयीन लेखापरीक्षकांकडे सोपविण्याबाबत मंजूर केलेली अस्थायी कर्मचाऱ्यांची पदे चालू ठेवण्याबाबत- नागरी बँकांचे लेखापरीक्षण. 201809241618477002 24-09-2018 1788 पीडीएफ फाईल
5 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां.) या संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा या पदांवरील नियुक्तीसंदर्भातील दि. 31.7.2017 रोजीच्या आदेशास दि. 18.08.2017 रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेली स्थगिती उठविणेबाबत. 201809241603562203 24-09-2018 3158 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य लॉटरी - महाराष्ट्र दसरा भव्यतम सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दतीबाबत . 201809241257192805 24-09-2018 3460 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासाठी सहाय्यक अनुदान वितरीत करणेबाबत. वित्तीय वर्ष 201८-१९ 201809241526235010 24-09-2018 3146 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सत्र न्यायालय औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद न्यायालयाच्या नवीन इमारतीकरीता 7 उद्वाहनचालक यांची काल्पनिक पदे निर्माण करणे व त्यांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत ..... 201809241450452612 24-09-2018 3168 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- जिल्हा व सत्र न्यायालय यवतमाळ, दिनांक 01.10.2018 ते 28.02.2019 या कालावधीसाठी ......................... 201809241501428412 24-09-2018 3154 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सोनोग्राफी मशिन निर्लेखन (Scrap) करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना. 201809181118234717 24-09-2018 2099 पीडीएफ फाईल