शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदान बीडीएस वर वितरित होणेबाबत... 202101151647256401 15-01-2021 135 पीडीएफ फाईल
2 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील कुमारी वाय.ए. शंभरकर,प्राचार्य,उच्चस्तर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इंदोरा नागपूर यांचा परिविक्षाधिन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202101151749533003 15-01-2021 139 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत सुधारित धान्य वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करुन त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीची कंत्राटे निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. 202101151158326706 15-01-2021 267 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग जि.नांदेड येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता गोदामाची दुरुस्ती :- प्रशासकीय मान्यता. 202101151131137607 15-01-2021 153 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीस मुदतवाढ देणेबाबत - श्री. दि. ल. पिंपळे, कक्ष अधिकारी. 202101151729546107 15-01-2021 2095 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे अंशकालीन व राज्यमंत्री/ मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष / उपाध्यक्ष व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना तसेच राज्यस्तरीय समिती / परिषद /आयोग यांना त्यांच्या दौरा कालावधीत उपलब्ध करून दिलेल्या डी.व्ही. वाहनाच्या देयकाची प्रतीपूर्ती करणेबाबत. 202101151520408007 15-01-2021 2600 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीस मुदतवाढ देणेबाबत - श्रीमती शि. रा. देशमुख, कक्ष अधिकारी. 202101151748489007 15-01-2021 2094 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे वर्षा व मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी मान्यवर अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती करण्याबाबत... 202101151412120407 15-01-2021 2188 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तिय वर्ष 2020-21 करीता वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेस एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता 36-सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीखाली अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 202101151609596507 15-01-2021 2109 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई या कार्यालयातील व्यवस्थापक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत - श्री. ग.पि.मगदुम, कक्ष अधिकारी 202101151720236307 15-01-2021 207 पीडीएफ फाईल