शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांची अद्ययावत यादी तयार करण्याबाबत. 201701211200459605 21-01-2017 2861 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग शासकीय वाहनांचे किंमत मर्यादा धोरण 201701211211109405 21-01-2017 2715 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महावितरण कंपनीच्या इन्फ्रा II (भाग-2) योजने अंतर्गत पायाभूत सुविधा विकास या योजनेसाठी महावितरण कंपनीस शासनाकडून 20 टक्के भाग भांडवल मिळणेबाबत. (वित्तीय वर्ष 2016-17) 201701211310231610 21-01-2017 116 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महावितरण कंपनीच्या इन्फ्रा II (भाग-2) योजने अंतर्गत पायाभूत सुविधा विकास या योजनेसाठी महावितरण कंपनीस शासनाकडून 20 टक्के भाग भांडवल मिळणेबाबत. (वित्तीय वर्ष 2016-17) 201701211310231610 21-01-2017 116 पीडीएफ फाईल
5 गृह विभाग ट्रॅक ण्ड ट्रेस प्रकल्पाकरीता System Integrator ची निवड करण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत करणे. 201701211339237729 21-01-2017 2691 पीडीएफ फाईल
6 गृह विभाग राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 46 निर्लेखीत केलेल्या वाहनांच्या बदल्यात 46 नवीन वाहने खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201701211133266029 21-01-2017 142 पीडीएफ फाईल
7 गृह विभाग निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) यांना पदोन्नतीनंतर महसूली विभाग संवर्ग बदलून देण्याबाबत. 201701211139207129 21-01-2017 140 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पदस्थापना देणेबाबत. डॉ. प्रशांत एम.गेडाम, पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) 201701201452042201.. 20-01-2017 129 पीडीएफ फाईल
9 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विमा योजना रब्बी हंगाम सन 2015-16 शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रु.407,94,26,661.61 रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201701201521053701 20-01-2017 2690 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांची नामतालिका दर २ वर्षांनी तयार करुन प्रसिध्द करण्याबाबत... 201701201540197702 20-01-2017 2690 पीडीएफ फाईल