शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना सन २०१६-१७ मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकिय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत..... 201608241202161101 24-08-2016 2059 पीडीएफ फाईल
2 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत हंगाम 2012-13 ते 2015-16 मध्ये खरेदी केलेल्या धान/ तांदूळाच्या वाहतूकीचे दर मंजूर करणेबाबत. 201608241551571306 24-08-2016 148 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-3 कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत. 201608241602328307 24-08-2016 297 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग आपले सरकार - तक्रार निवारण प्रणालीसाठी कार्यपध्दती विहित करण्याबाबत... 201608241430339207 24-08-2016 2149 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग नवीन प्रशासन भवन इमारतीत अग्नि प्रतिबंधक उपाय योजनेकरिता 8, 13 व 16 वा मजला रिक्त करुन या मजल्यावरील कार्यरत विभागांना पर्यायी जागा वाटप करणेबाबत. 201608241035583307 24-08-2016 353 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती. 201608241144121307 24-08-2016 2084 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम - निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाच्या अंमजबजावणीबाबत. 201608241811356107 24-08-2016 2057 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील पदांवरील पदोन्नती व मानीव दिनांक अनुज्ञेय करण्याबाबत. 201608241540112610 24-08-2016 2073 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग श्रीमती अश्विनी रघुविरसिंग राजपूत, अधिपरिचारिका, सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांना असाधारण रजा मंजूर 201608241545070213 24-08-2016 2115 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करणेबाबतचे शुध्दीपत्रक 201608231402423917 24-08-2016 824 पीडीएफ फाईल