शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोवीड-19 साथरोग प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत. 202005231250562117 23-05-2020 2083 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2019 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत. 202005221304483602 22-05-2020 3296 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 202005221305057802 22-05-2020 3232 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड -19 च्या संसर्ग रोखण्यासाठी व योग्य त्या उपाययोजना राबविण्यासाठी गृह विभागास अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणेबाबत. (अतिरिक्त यादी क्र.2) 202005221304235807 22-05-2020 214 पीडीएफ फाईल
5 नियोजन विभाग शेगांव तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामासाठी निधी वितरीत करणेबाबत... 202005221640295416 22-05-2020 451 पीडीएफ फाईल
6 नियोजन विभाग राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती, येथे मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा निधी वितरीत करणेबाबत... 202005221640097616 22-05-2020 582 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा, निधी वितरीत करणेबाबत... 202005221639364016 22-05-2020 380 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-1 (निम्नश्रेणी) व सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-1 (उच्चश्रेणी) या संवर्गांचे एकत्रीकरणाबाबत...... 202005221625506919 22-05-2020 3169 पीडीएफ फाईल
9 अल्पसंख्याक विकास विभाग केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMJVK) नाशिक जिल्हयातील ज्ञाने, महानगरपालिका, मालेगांव हॉस्पिटल बांधकामासाठी अनुदान वितरीत करण्याबाबत (केंद्र हिस्सा अधिक राज्य हिस्सा) सन 2020-21. 202005211535284214 21-05-2020 3163 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMJVK), ज्ञाने, महानगरपालिका मालेग़ांव,जि.नाशिक येथे 15 खाटांचे हॉस्पिटल बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 202005211546000214 21-05-2020 3158 पीडीएफ फाईल