शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित (MKCL) या महामंडळाच्या संचालक मंडळावर शासन नामनिर्देशित संचालकांच्या नेमणूकीबाबत. 201807211744208711 21-07-2018 256 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या पुन:स्थापनेनंतर पदस्थापनेबाबत. 201807211653366318 21-07-2018 151 पीडीएफ फाईल
3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201807211655343118 21-07-2018 152 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201807211657351718 21-07-2018 153 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201807211659183818 21-07-2018 154 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201807211701583718 21-07-2018 153 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201807211703287318 21-07-2018 153 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201807211706008818 21-07-2018 153 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग नावात बदल करणेबाबत - - - -श्री. कोंडीबा बाबुराव शिंदे, सहाय्यक वनसंरक्षक. 201807211550209519 21-07-2018 123 पीडीएफ फाईल
10 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील दूध व दूध भुकटी निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान व दूध उत्पादक शेतकरी यांना खरेदी दरात वाढ मिळण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना . 201807211244566901 20-07-2018 165 पीडीएफ फाईल