शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग नवीन लेखाशीर्ष सुरु करण्याबाबत रुपांतरीत कर्जावरील व्याजमाफी या योजनेसाठी. 201606301247334602 30-06-2016 177 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्य वस्रोद्योग धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणा-या योजने अंतर्गत फॉर्म A शासनास सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 201606301546490102 30-06-2016 127 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक सवंर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीबाबत. 201606301240198805 30-06-2016 1629 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग उच्चश्रेणी लघुलेखक - बदली 2016 201606301220317007 30-06-2016 1619 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील आहार/उपाहारगृहांच्या कार्यन्वियतेसाठी लागणारा कच्चा माल/वस्तु/साहित्य इ. च्या खरेदीसाठी वित्तीय वर्ष 2016-2017 करीता स्विकृत केलेल्या निविदा.. 201606301707477607 30-06-2016 1626 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पासून राज्यात सुरु असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेस अनुसरुन पीआयओ/ एनआरआय च्या नवीन जागांना व पूर्वीच्या जागांच्या मुदतवाढीस शासनाची मान्यता देण्याबाबत 201606301646308908 30-06-2016 1615 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पासून राज्यात सुरु असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेस अनुसरुन पीआयओ/ एनआरआय च्या नवीन जागांना व पूर्वीच्या जागांच्या मुदतवाढीस शासनाची मान्यता देण्याबाबत 201606301652459108 30-06-2016 1639 पीडीएफ फाईल
8 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग परदेशात उच्च शिक्षणाकरिता असाधारण (विनावेतन) रजा मंजूर करणेबाबत. डॉ. पियुष गवई, सहयोगी प्राध्यापक, (तदर्थ). 201606281531551713 30-06-2016 394 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग श्रीमती रंजना पाराशर, अधिसेविका यांना अधिक्षिका, शुश्रृषा सेवा वर्ग-1 या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 201606301312048113 30-06-2016 1692 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी गट ब संवर्गाची दि.०१/०१/२०01 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 201606301641161616 30-06-2016 464 पीडीएफ फाईल