शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यास मान्यता. 201707241503291501 24-07-2017 216 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग उस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 201707241515226001 24-07-2017 243 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकीय मान्यता - पीक कापणी प्रयोगांसाठी देण्यात येणाऱ्या श्रमिकसेवा मजूरी दरात वाढ करण्याबाबत.. 201707241716474101 24-07-2017 133 पीडीएफ फाईल
4 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (तां.) या संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधिक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा या पदांवर सरळसेवेने नियुक्ती. 201707241536456303 24-07-2017 161 पीडीएफ फाईल
5 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरू ठेवण्याबाबत. 201707241040343603 24-07-2017 135 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग ध्वजदिन 7 डिसेंबर, 2016 201707241606460307 24-07-2017 217 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण, 2010 अंतर्गत राज्यातील जिल्हयाच्या ठिकाणी प्रतिवर्षी ग्रंथोत्सव हा उपक्रम आयोजित करण्याबाबत. 201707241509478908 24-07-2017 164 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 01/01/2016 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची... 201707241331011117 24-07-2017 121 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग बदली रद्द करणेबाबत- उप अभियंता (स्थापत्य). 201707241132514318 24-07-2017 177 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग बदली रद्द करणेबाबत- उप अभियंता (स्थापत्य). 201707241137338118 24-07-2017 178 पीडीएफ फाईल