शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत विविध स्तरावरुन राबविण्यात येणा-या योजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत. 201607261114488802 26-07-2016 118 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग बदली- श्रीमती चि.नि.सूर्यवंशी, सह सचिव. 201607261229224807 26-07-2016 116 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 201607261243423208 26-07-2016 245 पीडीएफ फाईल
4 नियोजन विभाग श्रीसंत गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगांव तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा स्वीय प्रपंजी खात्यास मुदतवाढ देणेबाबत... 201607261036333916 26-07-2016 273 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक बांधकाम विभाग बांधकाम साहित्यात व बांधकामात फ्लाय शचा वापर अनिवार्य करणेबाबत. 201607261157578418 26-07-2016 135 पीडीएफ फाईल
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मॅटच्या आदेशानुसार जिल्हा क्रीडा अधिकारी संवर्गातील बदली आदेश. 201607261324201121 26-07-2016 141 पीडीएफ फाईल
7 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकीय मान्यता- राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत (NMSA) परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) सन २०१6-१७ मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201607251312413201 25-07-2016 135 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकीय मान्यता- राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत (NMSA) परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) सन २०१6-१७ मध्ये राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201607251322027501 25-07-2016 136 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग अनुसूचित जाती/जमाती, अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत 10 टक्के भांडवली अनुदान- मार्गदर्शक तत्वे. 201607251530031702 25-07-2016 173 पीडीएफ फाईल
10 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासकीय गोदामात साठवणूक केलेल्या अन्नधान्यावर आवश्यकतेनुसार धुरीकरण करण्यासाठी धुरीकरणाचे कंत्राट निश्चित करण्याबाबत. 201607251707531206 25-07-2016 135 पीडीएफ फाईल