शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुधन विकास अधिकारी (गट अ) - नावात बदल करणेबाबत. 201602121141523401 12-02-2016 1555 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन यांची अनियतकालीक बदली सन २०१६ 201602121452499901 12-02-2016 1541 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन यांची अनियतकालीक बदली सन २०१६ 201602121455305601 12-02-2016 1541 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन यांची अनियतकालीक बदली सन २०१६ 201602121457587701 12-02-2016 1542 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन यांची अनियतकालीक बदली सन २०१६ 201602121500242101 12-02-2016 1541 पीडीएफ फाईल
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन यांची अनियतकालीक बदली सन २०१६ 201602121443367601 12-02-2016 1544 पीडीएफ फाईल
7 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन यांची अनियतकालीक बदली सन २०१६ 201602121448590101 12-02-2016 1542 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुधन विकास अधिकारी यांची अनियतकालीक बदली सन २०१६. 201602121529571901 12-02-2016 1554 पीडीएफ फाईल
9 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सन 2015-16 करीता अंतिम प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 201602121622078801 12-02-2016 3602 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट मांजरी (बु.) ता. हवेली जिल्हा पुणे या संस्थेस साखर संशोधनासाठी सहाय्यक अनुदान मंजूर करणेबाबत. 201602121516475902 12-02-2016 1585 पीडीएफ फाईल