शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) या संवर्गातील श्रीमती.माधुरी दर्यासिंग भामरे, प्राचार्य यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202105141457170103 14-05-2021 139 पीडीएफ फाईल
2 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील प्राचार्य, उपप्राचार्य,औ.प्र. संस्था, मुख्याद्यापक शा.तं.मा.शा/केंद्र यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202105141500300603 14-05-2021 143 पीडीएफ फाईल
3 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) या संवर्गातील श्री. ढेकणे चंद्रशेखर जयसिंग, सहायक संचालक (तां) यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202105141454026103 14-05-2021 139 पीडीएफ फाईल
4 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील श्री.सुरेश रामचंद्र भालचिम, उपप्राचार्य, श्री. राहुल राजेंद्र देशमुख, प्राचार्य यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202105141626234603 14-05-2021 140 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग कोव्हिड-19 संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोव्हिडमुळे मृत्यु होणा-या कर्मचा-यांना रु 50.00 लक्ष सानुग्रह सहाय्य लागू करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 202105141244046005 14-05-2021 134 पीडीएफ फाईल
6 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पणन हंगाम 2019-20 व खरीप पणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या रु.10/- प्रतिक्विंटल भरडाईदराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून अधिकची राशी मंजूर करणे. 202105141706105606 14-05-2021 150 पीडीएफ फाईल
7 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य शासनाकडून खरीप पणन हंगाम 2020-21 मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी झालेल्या धानाच्या भरडाईकरिता एकवेळची विशेष बाब म्हणून रु. 100/- प्रतिक्विंटल इतकी रक्कम विशेष भरडाई अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 202105141710234006 14-05-2021 149 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग हाजीअली शासकीय वसाहतीमध्ये स्टेट बॅक ऑफ इंडियाचे ए.टी.एम. बसविण्याकरिता जागा वाटप करण्याबाबत. 202105141439235707 14-05-2021 141 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय आहार/उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील मुख्य आचारी या गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 202105141616226907 14-05-2021 254 पीडीएफ फाईल
10 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग शासकीय योजनांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांना पोहचविण्याकरिता राज्य स्तरावर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Dicrect Benefit Transfer) कृती समितीची पुर्नरचना करण्याबाबत 202105141255466911 14-05-2021 140 पीडीएफ फाईल