शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सामान्य राज्य सेवा, गट-ब, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01/01/20०९ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 201805211624105401 21-05-2018 177 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ) मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर सरळ सेवा भरती. 201805211704396601 21-05-2018 145 पीडीएफ फाईल
3 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील खरेदी प्रकरणी झालेली प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता, फसवणूक व निधीचा गैरव्यवहारबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी गठीत चौकशी समितीस दोन महिन्यांची मुदतवाढ देणेबाबत. 201805211602392303 21-05-2018 203 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत, जिल्हानिहाय इष्टांकपूर्तीकरिता पात्र लाभार्थ्यांसाठी कालमर्यादा वाढविण्याबाबत. (Cut off Date मध्ये बदल करण्याबाबत) 201805211600060906 21-05-2018 230 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग गडचिरोली जिल्हयातील धानोरा, कुरखेडा, आरमोरी, एटापल्ली, मुलचेरा, भामरागड व कोरची तालुक्याकरिता नोटरी नियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्याबाबत... 201805211207162912 21-05-2018 187 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग कोल्हापूर जिल्हयातील पन्हाळा, हातकणंगले, शिरोळ, चंदगड, आजरा व राधानगरी तालुक्याकरिता नोटरी नियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्याबाबत... 201805211211348012 21-05-2018 187 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना मंत्रालयीन संवर्गासाठी राबविण्याकरीता विभागस्तरावर समिती गठीत करण्याबाबत. 201805191709319612 21-05-2018 314 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग सादरीकरणाचे तीन स्तर. 201805211259033912 21-05-2018 314 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग राज्यातील न्यायालयांना पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे सनियंत्रण करण्याकरीता समिती स्थापन करणेबाबत 201805211548054212 21-05-2018 156 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत . सन 2018-19. 201805211541467314 21-05-2018 291 पीडीएफ फाईल