शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग कार्यक्रम अंदाजपत्रके 2017-2018 तयार करणे व मुद्रण करण्याबाबत. 201610261552318105 26-10-2016 168 पीडीएफ फाईल
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग पालघर या नवनिर्मित जिल्हयात जिल्हा उद्योग केंद्र हे कार्यालय सुरु करण्यासाठी व त्या कार्यालयासाठी पदनिर्मिती करण्याबाबत. 201610261142411110 26-10-2016 137 पीडीएफ फाईल
3 विधी व न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग(खुद) मंत्रालय, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील कार्यालयातील वाहन आढाव्याबाबत. 201610261140362812 26-10-2016 123 पीडीएफ फाईल
4 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग प्रशासकीय मान्यता- राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर येथील व्याख्यान कक्ष व परीक्षा कक्षाचे बांधकाम करणे 201610261335521013 26-10-2016 2486 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमांसाठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन 2016-17 मधील केंद्र हिश्श्यापोटी रू.41310.00 लक्ष (पहिला हफ्ता) अनुदान वितरीत करण्याबाबत 201610031543371617 26-10-2016 399 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि स्वदेश फाऊंडेशन, मुंबई यांच्या मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार रायगड जिल्ह्यातील 6 तालुक्यांमध्ये Anemia Prevention Control Project राबविण्याबाबत. 201610031542592617 26-10-2016 344 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल होणाऱ्या कुपोषित बालकांची राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत क्षयरोग तपासणी व उपचार करण्याबाबत. 201610031542445417 26-10-2016 541 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपजिल्हा रुग्णालय, अचलपूर जि. अमरावती येथील दंतचिकित्सा विभागातील दंत यांत्रिकी गट-क या 1 अस्थाई पदास मुदतवाढ देणेबाबत. - शुध्दीपत्रक 201610261239435817 26-10-2016 280 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचेकरीता नवीन वाहन खरेदी करण्यास मंजुरी देण्याबाबत. 201610261229009518 26-10-2016 237 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग वनजमिन- गोंदिया (पूर्वीचा भंडारा जिल्हा)- पिंडकेपार लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी एकूण 45.784 हे. (मूळ प्रस्तावित 48.144 हेक्टर) मधून वगळवयाचे 11.014 हे. क्षेत्र वजा करुन सुधारीत 34.77 हे. इतकी झुडपी जंगल वनजमिन वळती करणेबाबत. 201610261233180319 26-10-2016 264 पीडीएफ फाईल