शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग दुग्ध प्रकल्प दापचरी येथे उपलब्ध असलेल्या 907.29 हेक्टर जमीनीपैकी447.29 हेक्टर जमीन पशुसंवर्धन विकास योजनांकरीता व उर्वरीत 460 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्याकरीता महसूल व वन विभागास प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 201711241203337001.. 24-11-2017 142 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग वित्तीय मान्यता- सन 2016-17 मधील राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत ( NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका (SHC) योजनेसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता अखर्चित राहिलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. ( केंद्र हिस्सा रू. 55.73 लाख ) 201711241607521301 24-11-2017 165 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-2 (कार्यक्रमांर्गत) प्रधान लेखाशिर्ष 2851-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, सन 2017-18 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201711241306448502 24-11-2017 310 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासन राबवित असलेल्या योजना तसेच नियमित कामकाजाबाबत प्रसिध्द होणा-या बातम्यांसाठी शासनाची बाजू योग्य रीतीने मांडण्यासाठी नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत 201711241650148802 24-11-2017 117 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सादरीकरणाचे टप्पे निश्चित करणे. 201711241626536102 24-11-2017 249 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २७/११/२०१७ ते दि ०३/१२/२०१७ 201711241137227505 24-11-2017 3173 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग मंत्रालयातील सह सचिव व उप सचिव यांना अनुज्ञेय असलेल्या रेल्वे तसेच विमान प्रवासाबाबतच्या विद्यमान तरतुदीत सुधारणा करणेबाबत.......... 201711241359143105 24-11-2017 174 पीडीएफ फाईल
8 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग केरोसीन वाहतुकीकरिता मंजूर करण्यात येणाऱ्या पथकराबाबत (TOLL TAX). 201711241541141706 24-11-2017 150 पीडीएफ फाईल
9 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पणन हंगाम 2017-18 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईबाबत. 201711241636494406 24-11-2017 786 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग महालेखापरिक्षक यांच्या वाणिज्यिक अहवालांतील महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या परिच्छेदासंदर्भात उत्तरे - जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्याबाबत 201711241643574107 24-11-2017 144 पीडीएफ फाईल