शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग 2 स्तरावरील (इयत्ता ११ वी व १२वी) उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम पुर्नरचीत करुन राज्यातील शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयात राबविण्यासाठी नविन सुधारित मानकांना मान्यता देण्याबाबत. 201511231113081003 27-11-2015 1894 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार विविध घटकांसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाचा विहित प्रयोजनाकरिता विनियोग करण्यासाठी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत. 201511271209288005 27-11-2015 126 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या- नुसार प्रवेश नियंत्रण समितीच्या अध्यक्ष पदावरील नियुक्तीबाबत. 201511271314055908 27-11-2015 120 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग राज्यातील शासकीय/अशासकीय अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील बी.एङ अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत . 201511271730448908 27-11-2015 1682 पीडीएफ फाईल
5 अल्पसंख्याक विकास विभाग मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत. 201511271644366814 27-11-2015 3081 पीडीएफ फाईल
6 अल्पसंख्याक विकास विभाग मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत. 201511271651207414 27-11-2015 3082 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 201511211529244517 27-11-2015 1549 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग सुधारीत तात्पुरती ज्येष्ठता सुची - दि.1.1.1989 ते दि.31.12.2014 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक. 201511271204187818 27-11-2015 1298 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम विकास आराखडा तयार करणे व आराखडयातील कामांना मंजूरी देण्याकरिता समितीची स्थापना करण्याबाबत. 201511271649216620 27-11-2015 1450 पीडीएफ फाईल
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, मुंबई राज्यस्तरीय समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 201511271726302821 27-11-2015 1459 पीडीएफ फाईल