शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या 80 मर्यादेत योजनेतर योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201605301222076601 30-05-2016 1724 पीडीएफ फाईल
2 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 201605301256103408 30-05-2016 1645 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 201605301300555508 30-05-2016 1637 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 201605301305492108 30-05-2016 1646 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 201605301305492108 30-05-2016 1646 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201605301328376718 30-05-2016 1653 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201605301330212618 30-05-2016 1653 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201605301331581518 30-05-2016 1654 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201605301334025018 30-05-2016 1652 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांच्या बदल्या / पदस्थापना 201605301335451518 30-05-2016 1654 पीडीएफ फाईल