शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग श्री. ललित मुऱ्हारी खोब्रागडे, सहाय्यक नगर रचनाकार यांचा सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून मंजूर करण्याबाबत.... 201510091112539725 09-10-2015 143 पीडीएफ फाईल
2 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य प्रकल्प संचालनालयाच्या कार्यालयाकरीता जागतिक व्यापार केंद्र मुंबई येथे भाडेतत्वावर जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 201510081614207808 08-10-2015 127 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये माहे जून 2015 अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाची रक्कम, पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या अनुदानातून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना वितरीत करणेबाबत. 201510081636521110 08-10-2015 256 पीडीएफ फाईल
4 विधी व न्याय विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या याचिकेसंबंधित सर्व मंत्रालयीन विभागाकरीता सूचना. 201510081521446612 08-10-2015 123 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या याचिकेसंबंधित सूचना. 201510081531140312 08-10-2015 118 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावयाच्या याचिकेसंबंधित सूचना. 201510081537432212 08-10-2015 143 पीडीएफ फाईल
7 अल्पसंख्याक विकास विभाग धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना शुध्दीपत्रक. 201510081509497514 08-10-2015 238 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. भानुदास रतन सावळे, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. 201510081353307317 08-10-2015 3891 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जिल्हा रुग्णालय धुळे रुग्णालयातील अंतर्गत बांधकाम व फर्निचर बसविणे इत्यादी कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201510051104574817 08-10-2015 132 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. अशोक बाबासाहेब बन, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ, (वेतनश्रेणी रुपये 15600-39100 ग्रेड पे रुपये 5400) यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 201510071945213917 08-10-2015 1433 पीडीएफ फाईल