शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य जनजाती विकास महामंडळ आणि आदिवासी सहकारी संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2018 ते 30/9/2018 पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 201803211154586402 21-03-2018 131 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर 7 संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/03/2018 ते 30/09/2018 पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 201803211159418602 21-03-2018 227 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून आरआयडीएफ- 23 अंतर्गत कृषि व प.दु.म. विभागाच्या 5 जेट्टी बांधकाम प्रकल्पांसाठी रु. 48.8082 कोटींचे कर्ज मंजूरीबाबत. 201803211215230005 21-03-2018 3141 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग चांदा ते बांदा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर जिल्हयांकरीता महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळास, जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणा (Co ordinating Agency) म्हणून घोषीत करण्याबाबत. 201803211221067310 21-03-2018 3127 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळास सन 2017-18 या वर्षाकरिता सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201803211210083610 21-03-2018 3125 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग चंद्रपूर व नागपूर जिल्हयातील ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात प्रकाशयोजनेसाठी एल.ई.डी.पथदिवे राबविण्याबाबतच्या पथदर्शी तत्त्वावरील प्रकल्पास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता, वित्तीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करण्याबाबत.. 201803211211555010 21-03-2018 164 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग बदली - उप अभियंता (स्थापत्य) 201803211245347818 21-03-2018 148 पीडीएफ फाईल
8 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिपत्याखाली राबविण्यात येणा-या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) या संगणक प्रणालीव्दारे राबविण्यासाठी बँक खाती उघडण्यास परवानगी देणेबाबत... 201803211158168122 21-03-2018 3221 पीडीएफ फाईल
9 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुका विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित करण्याबाबत. 201803211135094123 21-03-2018 287 पीडीएफ फाईल
10 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2017-18 मंजूर सुधारीत अंदाज कृषि विभाग (कृषि, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 201803201505120901 20-03-2018 3306 पीडीएफ फाईल