शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2020-21 करिता पहिला हप्ता अनुदान रु. 12.00 कोटी रक्कम वितरित करणेबाबत 202008101738126401 11-08-2020 3150 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग कार्यालयाच्या आस्थापनेवर तांत्रिक गट-ब या संवर्गातील दुग्धशाळा व्यवस्थापकाचे एक अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत. 202008111536453001 11-08-2020 3140 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र शासनाला पद्म पुरस्कार 2021 करिता नावे सुचविण्यासाठी शिफारस समितीची स्थापना. 202008111752379707 11-08-2020 367 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उद्योग अधिकारी (तां.) (गट-ब) या संवर्गातील पदावरील पदोन्नती 202008111333115310 11-08-2020 3175 पीडीएफ फाईल
5 अल्पसंख्याक विकास विभाग विद्यमान शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी पाळी सुरू करणे- सन 2020-21 करिता निधी वितरण. 202008111705217514 11-08-2020 3493 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सन 2020-21 करीता महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजनांतर्गत कार्यान्वित रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. (फेब्रुवारी, 2020 ते एप्रिल, 2020 चे 3० टक्के देयक) 202007271123527817 11-08-2020 135 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग विभागीय संदर्भसेवा जिल्हा/स्त्री/ सामान्य /उपजिल्हा/ग्रामीण/कुटीर/ट्रामा रुग्णालयांसाठी कापडचोपड (लिनन) खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 202008111225523917 11-08-2020 1142 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील 440 अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 202007271123443817 11-08-2020 1250 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील १३४३ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 202007291633326817 11-08-2020 543 पीडीएफ फाईल
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र विनियोजन अनुदान अधिनियम, 2020 (तात्पुरती व्यवस्था). 202008111508251821 11-08-2020 3299 पीडीएफ फाईल