शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सार्वत्रिक बदल्या २०१५ पशुधन विकास अधिकारी,गट-अ 201505291418505201 30-05-2015 409 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सार्वत्रिक बदल्या २०१5 पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ (नक्षलग्रस्त क्षेत्र) 201505291418382401 30-05-2015 162 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग अतिरिक्त आयुक्त(पशुसंवर्धन) या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 201505291419012301 30-05-2015 128 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा गट- अ संवर्गातील अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या-2015. 201505301438363201... 30-05-2015 177 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा गट- ब संवर्गातील अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या-2015 201505301438595501... 30-05-2015 207 पीडीएफ फाईल
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील कृषि अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - 2015 201505301438480501 30-05-2015 319 पीडीएफ फाईल
7 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सामान्य राज्य सेवा गट-ब संवर्गातील सहायक प्रशासन अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - 2015. 201505301439148701 30-05-2015 162 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील सहायक प्रकल्प अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-यांना विभागात प्रत्यावर्तीत करुन पदस्थापना देणेबाबत. 201505301439246101 30-05-2015 180 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील नियतकालिक बदल्या. 201505301647177402 30-05-2015 116 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभागातील सहायकांची आंतरविभागीय बदली सन 2015 - श्रीमती वै.वि.दाईंगडे,सहायक 201505301028282107 30-05-2015 67 पीडीएफ फाईल