शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शुध्दीपत्रक- राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमावयाच्या अतिरिक्त प्रोग्रामरच्या नियुक्तीकरिता रु.1,89,994/- इतकी रक्कम NICSI संस्थेस उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201609291233510802 29-09-2016 116 पीडीएफ फाईल
2 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सन 2016-2017 या शैक्षणिक वर्षापासून अधिक 2 स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 201609291432200303 29-09-2016 180 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग अर्थसंकल्पीय अंदाज 2017-18 आणि सुधारित अंदाज 2016-17. 201609291216145905 29-09-2016 218 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक-टंकलेखक बदल्या - 2014 201609291113345107 29-09-2016 119 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी बदल्या - 2016 201609291116414007 29-09-2016 162 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांना शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत....... 201609291103378307 29-09-2016 144 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी बदल्या - 2015 201609291119518607 29-09-2016 119 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी बदल्या - 2015 201609291122210607 29-09-2016 122 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी बदल्या - 2016 201609291124337207 29-09-2016 121 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी बदल्या - 2016 201609291126422507 29-09-2016 118 पीडीएफ फाईल