शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अंतर्भूत शासकीय मुद्रणालयात शिकाऊ उमेदवारांचे प्रशिक्षण शिकाऊ उमेदवारांची पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 201503271114410210 27-03-2015 411 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन/ अधिपत्याखालील कार्यालये यांच्या वतीने न्यायालीन प्रकरणे चालविण्यासाठी करावयाची कार्यवाही. 201503261701454312 27-03-2015 81 पीडीएफ फाईल
3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खाजगी संस्थांच्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहांच्या बांधकामासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 201503271046443821 27-03-2015 163 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मौजे रनाळा-येरखेडा ता.कामठी जि. नागपूर या वाढीव दरडोई खर्च असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 201503261733116328 27-03-2015 484 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मौजे पाहुणी ता.मोहाडी जि. भंडारा या वाढीव दरडोई खर्च असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 201503261733266628 27-03-2015 191 पीडीएफ फाईल
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषि विकासाच्या (PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत केळीच्या खोडावर प्रक्रिया करुन इतर उप-उत्पादने निर्मितीच्या पथदर्शी प्रकल्पास मंजूरीबाबत 201503261449393701 26-03-2015 340 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यात माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर 2014 मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीठ मुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांचे तीन महिन्याचे व्याज माफ करण्याबाबत. 201503261452206102 26-03-2015 108 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग धोरण2011-2017 अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व विस्तारीकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटकांना 10 भांडवली सवलत वितरीत करणेबाबत. 201503261628071902 26-03-2015 356 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग नागरी सहकारी पतसंस्थांना लागू करण्यात आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत. 201503261643401202 26-03-2015 153 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग धोरण 2011-2017 अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज सवलत वितरीत करणेबाबत. 201503261654300802 26-03-2015 1415 पीडीएफ फाईल