शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशु उत्पादकता अभियान (NMBP-National Mission on Bovine Productivity) या योजनेच्या अंमजबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 201710231639304301 23-10-2017 231 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूत गिरण्या : सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असणारी अस्थायी कर्मचाऱ्यांची पदे सन 2017-18 साठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत.. 201710231720206502 23-10-2017 3129 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या अखत्यारीतील सहकारी सूत गिरण्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेले विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-1 हे एक अस्थायी पद सन 2017-18 या वर्षाकरीता पुढे चालू ठेवण्याबाबत.. 201710231726581002 23-10-2017 3126 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत किमान आधारभूत किंमतीने राज्यशासना-मार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीचे चुकारे अदा करण्याकरिता कर्ज उभारण्यासाठी मंजूर केलेल्या शासन हमीला कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 201710231333217802 23-10-2017 206 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2017-18 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 (जनजाती क्षेत्र उपयोजना) अंतर्गत शेतक-यांना कर्जमाफी (2435 0106). 201710231606144502 23-10-2017 3141 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2017 मध्ये नागपूर येथे होणाऱे चौथे (हिवाळी) अधिवेशनासाठी वाहने अधिग्रहित करण्याबाबत 201710231727530007 23-10-2017 132 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 201710231702089712 23-10-2017 126 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 201710231705112712 23-10-2017 3128 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक बांधकाम विभाग वस्तू, सेवाकर कायदा- 2017 च्या अंमलबजावणीनंतर कामांच्या कंत्राटांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रिया व कंत्राटातील अटींबाबत उपस्थित केलेल्या मागण्यांबाबतचे स्पष्टीकरण. 201710231141489018 23-10-2017 3243 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग आस्थापना - औरंगाबाद विभाग- एकूण 1937 अस्थायी पदांना दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2017 ते दिनांक 31 डिसेंबर, 2017 या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201710231151387319 23-10-2017 163 पीडीएफ फाईल