शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम २००६ अधिकृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. २९/०५/२०१७ ते दि ०४/०६/२०१७ 201705261304269805 26-05-2017 226 पीडीएफ फाईल
2 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) यांच्या बदलीबाबत. 201705261522096306 26-05-2017 195 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) पदावर पदोन्नती 201705261525543106 26-05-2017 201 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमीकरिता निश्चित केलेल्या सुधारीत धान्य वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. 201705261129012706 26-05-2017 126 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासनामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या आहार/उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थ, भोजनथाळी इत्यादींच्या विक्रीच्या दरात वाढ करण्याबाबत.. 201705261517268307 26-05-2017 221 पीडीएफ फाईल
6 अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास योजनांतर्गत बाबींकरिता सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 2017 ते जुलै, 2017 या चार महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत... 201705261633050814 26-05-2017 156 पीडीएफ फाईल
7 अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी या योजनेकरिता सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 2017 ते जुलै, 2017 या चार महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत... 201705261636153814 26-05-2017 158 पीडीएफ फाईल
8 अल्पसंख्याक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास हेल्पलाईन योजनेकरिता सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, 2017 ते जुलै, 2017 या चार महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत... 201705261639383614 26-05-2017 158 पीडीएफ फाईल
9 नियोजन विभाग श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, ता. तिवसा, जि. अमरावती परिसरात पायाभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी विकास आराखडा निधी वितरीत करणेबाबत... 201705261202057316 26-05-2017 117 पीडीएफ फाईल
10 नियोजन विभाग श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत... 201705261208175916 26-05-2017 117 पीडीएफ फाईल