शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत शास्तीची रक्कम जमा करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201804231401022307.. 23-04-2018 221 पीडीएफ फाईल
2 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील कला संचालनालय व इतर कार्यालयातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे सन 2017-18 या वर्षापासून कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याकरिता प्राथमिक परिरक्षक व अतिरिक्त परिरक्षक यांच्या नियुक्तीबाबत. 201804231457404608 23-04-2018 131 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग लक्ष्मीबाई नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ फिजीकल एज्युकेशन, ग्वालियर या संस्थेच्या शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांना राज्यात नोकर भरती व इतर सर्व प्रयोजनासाठी मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांशी समकक्षता प्रदान करण्याबाबात. 201804231123126208 23-04-2018 153 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षेमध्ये गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकाने स्थान मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनेमध्ये कोकण विभागीय मंडळाचा समावेश करण्याबाबत. 201804231125599108 23-04-2018 152 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग उच्च शिक्षण संचालनालयांर्गत अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत.... 201804231115404308 23-04-2018 120 पीडीएफ फाईल
6 जलसंपदा विभाग मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश,मुंबई या कार्यालयातील 48 पदांना दिनांक 1.03.2018 ते दिनांक 30.09.2018 पर्यंत मुदतवाढ मंजुर करणेबाबत. 201804231201027227 23-04-2018 178 पीडीएफ फाईल
7 जलसंपदा विभाग अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे व मंडळांतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि. 1.3.2018 ते 30.9.2018 या कालावधीसाठी मुदतवाढ. 201804231235470027 23-04-2018 203 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कृषि अधिकारी, गट-ब (कनिष्ठ) या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 201804211241486601 21-04-2018 3139 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षेच्या मेहनताना दरात तसेच परीक्षा शुल्कात सुधारणा करणेबाबत. 201804211559430308 21-04-2018 317 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाच्या On Screen Making System (OSM) च्या सखोल चौकशी करिता गठीत केलेल्या समितीस अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 201804211657494108 21-04-2018 194 पीडीएफ फाईल