शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 201909202106005701 21-09-2019 291 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवर सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत. 201909211838013902 21-09-2019 386 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग नागपूर-मुंबई शिघ्रगती दुरसंचार महामार्गासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून रु.१३,००० कोटींचे कर्ज उभारण्यास नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लि. (SPV) यांना शासन हमी देण्याबाबत- शुध्दिपत्रक 201909211740463205 21-09-2019 3276 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य पाच कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 187 अस्थायी पदे दिनांक 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 201909211040016207 21-09-2019 3585 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201909210945586712 21-09-2019 3161 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सन 2019-20 करीता महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजनांतर्गत (MEMS) कार्यान्वित रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. (जुलै,2019 चे70 टक्केदेयक) 201909202047465317 21-09-2019 130 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग आस्थापना : महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या मुंबई मुख्यपीठ व औरंगाबाद, नागपूर आणि पुणे येथील खंडपीठांच्या कार्यालयातील 71 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत.. 201909211818167319 21-09-2019 3204 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग सन 2019-20 या वित्तिय वर्षात राष्ट्रीय रुरबन अभियानांतर्गत केंद्र शासन कडून प्राप्त झालेला व त्याअनुषंगाने समरुप राज्य हिस्याचा निधी आहारित करण्याबाबत. 201909202028041620 21-09-2019 119 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील (Aspirational Districts) ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामाकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 201909192200089120 21-09-2019 3534 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. चिमूर नगरपरिषद, जिल्हा चंद्रपूर. 201909211639399025 21-09-2019 3451 पीडीएफ फाईल