शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगांव. 201908211149460302 21-08-2019 3294 पीडीएफ फाईल
2 वित्त विभाग चुकीचे अर्थविवरण करुन कार्यकारी अभियंता पदाच्या वेतनसंरचनेत मंजूर केलेला तिसरा लाभ रद्द करणेबाबत 201908211256428805 21-08-2019 3179 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग भारत निवडणूक आयोगाने पुरस्कृत केलेल्या SVEEP-II (Systematic Voter Education and Electoral Participation) कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या राज्य स्तरीय समितीची सुधारणा करणेबाबत. 201908211442558507 21-08-2019 279 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांचे 1 आठवड्याचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणासाठी जाताना करावयाची प्रशासकीय व्यवस्था 201908211139374007 21-08-2019 3161 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग छोटया संवर्गातील मागासवर्गीयांकरिता आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती. 201908211216555607 21-08-2019 3322 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०१८ - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व बृहन्मंबईतील राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावर नियतवाटप. 201908211515280707 21-08-2019 3134 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग तहसील कार्यालय, अचालपूर येथील कनिष्ठ-लिपिक हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 201908211518403607 21-08-2019 3166 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग लहान जल विद्युत प्रकल्पांच्या उपलब्ध जागेवर सौर /पवन ऊर्जा प्रकल्प (Hybrid) आस्थापित करण्याच्या दृष्टीने धोरण निश्चितीसाठी समिती गठित करण्याबाबत 201908211452178010 21-08-2019 3147 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त खादी व ग्रामोद्योग मंडळांतर्गत हातकागद संचालनालय, पुणे यांनी उत्पादीत केलेल्या उत्पादनांबाबत.. 201908211504075710 21-08-2019 3159 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) योजना सन 2019-20 करीता अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरीत करणे बाबत. 201908211510027110 21-08-2019 3143 पीडीएफ फाईल