शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग निधी वितरण -शासन घोषित किमान आधारभुत किंमत ही विहित कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आधारीत दरापेक्षा जास्त असल्यास त्यामधील फरकाची रक्कम बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याबाबत. 201903191255538901 19-03-2019 3171 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत -- शेतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे. 201903191248195202 19-03-2019 3208 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूत गिरण्या : सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असणारी अस्थायी कर्मचाऱ्यांची पदे सन 2019-20 साठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत.. 201903191450476902 19-03-2019 3162 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, पुणे व औरंगाबाद येथील वर्ग-2, 3, 4 च्या 32 अस्थायी पदांना दि.01/03/2019 ते दि.30/09/2019 पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत- 201903191653296802 19-03-2019 3171 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्र.व्ही-2 (कार्यक्रमांतर्गत /अनिवार्य) प्रधान लेखाशिर्ष 2070-इतर प्रशासकीय सेवा,2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,2425-सहकार,2851-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,2852-उद्योग,3451-सचिवालयीन आर्थिक सेवा सन 2018-19 मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 201903191704009502 19-03-2019 1767 पीडीएफ फाईल
6 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सहायक संचालक गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01/01/201८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 201903191531184603 19-03-2019 212 पीडीएफ फाईल
7 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग उपसंचालक गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 01/01/201८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 201903191536589203 19-03-2019 127 पीडीएफ फाईल
8 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील २१० अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०१9 ते दिनांक 30 सप्टेंबर, २०१9 या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेबाबत 201903191230166906 19-03-2019 3163 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांना सेवानिवृत्ती नंतर दूरध्वनी भत्ता 201903191244177607 19-03-2019 124 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग अधिस्वीकृती पत्रिका मिळण्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज, नुतनीकरण व अपील अर्ज यावरील कार्यवाहीबाबत. 201903191127435907 19-03-2019 3158 पीडीएफ फाईल