शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.250 कोटी निधी वितरित करणेबाबत. 202105061746549801 06-05-2021 2040 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि शिक्षणासंदर्भात नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत... 202105061520439801 06-05-2021 859 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तिय वर्ष 2021-22 करीता वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थेस एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता 36-सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीखाली अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 202105061141288607 06-05-2021 2045 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरुन निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत - 2021. 202105061630514407 06-05-2021 2109 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांचे अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थातील 1727 अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 202104281731317717 06-05-2021 2855 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग श्री. राजेंद्र गणेश बोंडे, विभागीय वन अधिकारी, गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 202105061137237419 06-05-2021 2003 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग विभागीय वन अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदली... 202105061130199319 06-05-2021 2186 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग मे.कॉर्न प्रॉपर्टीज प्रा.लि., पुणे यांना विंड पॉवर प्रकल्पाकरिता वळती केलेल्या मौजे-रामेश्वर, ता.खटाव, जि.सातारा येथील 2.849 हेक्टर वनजमिनीपैकी 1.26 हेक्टर वनजमिनीचा भाडेपट्टा मे.रिन्यू विंड एनर्जी दिल्ली प्रा.लि. या इतर गुंतवणूकदार/ वीज उत्पादकांकडे हस्तांतरित करण्याबाबत. 202105061701555719 06-05-2021 629 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुषंगाने महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांच्या समोर जमीन विषयक अधिनियमाखाली चालणा-या अर्ध-न्यायिक प्रकरणांच्या संदर्भातील स्थगिती आदेशाच्या बाबतीत मार्गदर्शनात्मक दिशानिर्देश... 202105061613027519 06-05-2021 1640 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग मे.कॉर्न प्रॉपर्टीज प्रा.लि., पुणे यांना विंड पॉवर प्रकल्पाकरिता वळती केलेल्या मौजे-रामेश्वर, ता.खटाव, जि.सातारा येथील 4.21 हेक्टर वनजमिनीपैकी 1.80 हेक्टर वनजमिनीचा भाडेपट्टा मे.रिन्यू विंड एनर्जी दिल्ली प्रा.लि. या इतर गुंतवणूकदार/ वीज उत्पादकांकडे हस्तांतरित करण्याबाबत. 202105061711187819 06-05-2021 554 पीडीएफ फाईल