शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राजाराम बापू सहकारी दूध संघ मर्या., इस्लामपूर या संघावर शासन नियुक्त अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत. 201902181445043001 18-02-2019 367 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कोयना सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. कराड या संघावर शासन नियुक्त अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत. 201902181449029501 18-02-2019 232 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग फलटण तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. फलटण या संघावर शासन नियुक्त अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत. 201902181453487301 18-02-2019 232 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग जिल्हा मध्यवर्ती फळरोपवाटिका, पंढरपूर जि. सोलापूर येथील प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंतीचे बाधकाम करणेसाठीच्या अंदाजपत्रकीय रक्कम रू. 47,75,528 लाख प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 201902181521173901 18-02-2019 102 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा केंद्र हिश्याचा रु. 57.60 लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत.. 201902181722249001 18-02-2019 3372 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून आरआयडीएफ-24 अंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या उरमोडी प्रकल्प व टेंभू प्रकल्प या जलसिंचन प्रकल्पासाठी रु.1100 कोटींचे कर्ज स्विकृत करण्याबाबत. 201902161704521705 18-02-2019 154 पीडीएफ फाईल
7 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या तरतूदीनुसार राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या गैरन्यायिक सदस्य पदी श्री.अनिल दत्तात्रयराव काळे यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 201902181601071306 18-02-2019 3239 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग ज्येष्ठतासूची पुनर्विलोकीत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गटातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवेस मुदतवाढ देण्याबाबत. 201902181624037207 18-02-2019 3285 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 21.02.2018 रोजीची अंतरिम (Interim) ज्येष्ठतेनुसार यादी. 201902181548213407 18-02-2019 3413 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर कायमस्वरुपी संवर्गबदलीने नियुक्तीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील वाहन चालक संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 21.02.2018 रोजीची अंतिम (Final) ज्येष्ठतेनुसार यादी. 201902181555305307 18-02-2019 3414 पीडीएफ फाईल