शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानातंर्गत ( NMSA) मृद आरोग्य पत्रिका ( SHC ) कार्यक्रम सन 2019-20 मध्ये राबविण्याकरीता निधी वितरीत करणे. 201911191238183101 19-11-2019 3210 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान (एनएमअेइटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ग्राम बीजोत्पादन कार्यक्रम सन 2019-20 मध्ये राबविण्याकरीता सर्वसाधारण संवर्गाकरीता रू. 969.30 लाख इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 201911191243010301 19-11-2019 3225 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार अंतर्गत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता रु. 416.50 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 201911191612307901 19-11-2019 3522 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी, अधिक्षक व निम्नश्रेणी लघुलेखक ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत 201911191556371307 19-11-2019 3276 पीडीएफ फाईल
5 अल्पसंख्याक विकास विभाग मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र याकरिता राबवावयाच्या विशेष कार्यक्रम - 2018 अंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटातील अल्पसंख्याक महिलांसाठी सहाय्य अनुदान योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201911191138311014 19-11-2019 3307 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत प्रशासकीय संवर्ग निर्माण करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करणे. 201911191148143517 19-11-2019 252 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग राज्य योजना सन 2019-2020 - डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (2406-8711) या योजनेतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत. 201911191502259719 19-11-2019 325 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग राज्यात माहे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर,2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी आपद्ग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201911191601025119 19-11-2019 171 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग सन 2019-20 राष्ट्रीय बांबू अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या राज्य वार्षिक कृती आराखड्यास अनुसरुन सर्वसाधारण घटकाकरिता केंद्र हिस्सापैकी प्रथम हप्त्याचा केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरीत करण्याबाबत. 201911191227464919 19-11-2019 345 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामध्ये लागू करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी आकृतीबंधातील पदांना दिनांक 01.10.2019 ते दिनांक 29.02.2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201911191522152420 19-11-2019 294 पीडीएफ फाईल