शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग अधिक्षक कृषि अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना कृषि सह संचालक, गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत. 202103081203495401 08-03-2021 209 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत सन 2020-21 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा रु. 70.37 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 202103081323538601 08-03-2021 1032 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) शेतकऱ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर PFMS प्रणालीशी संलग्न बँक खाते उघडण्याबाबत. 202103081513268501 08-03-2021 236 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 202103081447420401 08-03-2021 151 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व घटक महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गास विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत .. 202103081509573101 08-03-2021 3017 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे बाबत मार्गदर्शक सुचना. 202103081748096502 08-03-2021 144 पीडीएफ फाईल
7 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बीड, जि.बीड या संस्थेच्या प्रशासकीय व कार्यशाळा इमारत बांधकामाच्या रु.८०० लक्ष एवढया रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 202103081550354303 08-03-2021 148 पीडीएफ फाईल
8 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) या संवर्गातील श्री. नंदकुमार धोंडीबा झावरे, सहायक संचालक व श्री. रविशंकर बाबुराव सावळे, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 202103081701259403 08-03-2021 142 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय उपाहारगृहातील उधार पतविक्रीपोटी विविध शासकीय विभाग/कार्यालयाकडून येणे असलेल्या थकीत रकमेबाबत 202103081520486007 08-03-2021 2121 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 202103081611191708 08-03-2021 2132 पीडीएफ फाईल