शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि विद्यापीठांतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (ईबीसी) आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना या योजनांकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत 201901221211210701 22-01-2019 3124 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रू. 560 लक्ष निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत. 201901221450453701 22-01-2019 3137 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान (एनएमअेइटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ग्राम बीजोत्पादन कार्यक्रम सन 2018-19 मध्ये राबविण्याकरीता सर्वसाधारण संवर्गाकरीता रू. 281.33 लाख इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 201901221439209201 22-01-2019 3189 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना 35, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, मुक्ताईनगर व कृषि महाविद्यालय, हाळगांव या दोन कृषि महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकासाठी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 201901221700124601 22-01-2019 3172 पीडीएफ फाईल
5 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य अन्न आयोग कार्यालयाकरिता कार्यालय प्रमुख घोषित करण्याबाबत 201901221509328806 22-01-2019 3270 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन 2019 मधील प्रशिक्षण - कक्ष अधिकारी (गट ब) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण दिनांक 04 फेब्रुवारी, 2019 ते 15 फेब्रुवारी, 2019 201901221456342907.... 22-01-2019 3189 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत 201901221134442507 22-01-2019 153 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग नामनिर्देशनाने नियुक्ती, प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र), म.शि.से., गट-अ. 201901221500374808 22-01-2019 3134 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग केंद्रीय लोकसेवा आयेागामार्फत निवड होणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढावे यासाठी गुणवत्ताधारीत विशेष शिष्यवृत्ती योजना....प्रशिक्षण संस्था निवडीबाबत. 201901221548233408 22-01-2019 3165 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमुर्ती व इतर न्यायमुर्ती यांना वैद्यकीय प्रतीपूर्ती सुविधा अनुज्ञेय करणेबाबत. 201901221530595012 22-01-2019 3139 पीडीएफ फाईल