शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग स्व. वसंतराव नाईक, माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या जन्मशताब्दी वर्षा निमित्त वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर येथील परिसरात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या नावाने सुसज्ज सभागृह बांधण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत व निधी वितरीत करणेबाबत... 201810171337315201 17-10-2018 3393 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग श्री. हनुमंत ग्या. ममदे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ यांच्या बदलीबाबत. 201810171500533601 17-10-2018 3134 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग अमरावती येथे फिशरीज हब स्थापन करण्याच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201810171533108801 17-10-2018 3192 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग श्री. डी. एम. राजे (श्री. दिवाकर मोरेश्वर राजे), सहनिबंधक सहकारी संस्था (निवृत्त) यांच्याबाबत 201810171454140402 17-10-2018 3144 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग विनियोजन लेख्यावरील कमी अधिक खर्चाची कारणे देताना तसेच स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने लोकलेखा समितीला सादर करताना प्रशासकीय विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या अभिप्रायाच्या नोंदीबाबत. 201810171534203305 17-10-2018 138 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग असुधारित वेतनश्रेणीत निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दि. 1 जानेवारी, 2018 पासून 274 टक्के महागाई वाढ. 201810171646522805 17-10-2018 310 पीडीएफ फाईल
7 वित्त विभाग निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांना दि. 01 जानेवारी, 2018 पासून 142 टक्के महागाई वाढ देण्याबाबत. 201810171654229405 17-10-2018 311 पीडीएफ फाईल
8 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनुदानीत दराने चणाडाळ व उडीदडाळ वितरीत करण्याबाबत. 201810171722481206 17-10-2018 3430 पीडीएफ फाईल
9 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती शिवण्यासाठी लागणाऱ्या सुतळीगाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना 201810171624038706 17-10-2018 3156 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग निवडणूक विषयक बाबींकरिता धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता सल्ला देण्यासाठी गठीत समितीच्या कामकाजाकरिता कर्मचारीवृंद तसेच मानधन व इतर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201810171553384307 17-10-2018 3170 पीडीएफ फाईल