शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्यातील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतील योजनांतर्गत 576 व आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण या योजनेतील योजनांतर्गत 414 अस्थायी पदांना दिनांक 01.10.2019 ते दिनांक 29.02.2020 पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत..... 201912091201365103 09-12-2019 3429 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2019 - विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या विभागीय, जिल्हा व तहसिल पातळीवरील निवडणूक शाखेच्या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या जादा कामासाठी अतिकालिक भत्ता देणेबाबत - 201912091239013807 09-12-2019 3166 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019- निवडणूक संबंधीत राज्य, जिल्हा व तहसिल स्तरावरील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना पारिश्रमिक / मानधन देण्याबाबत. 201912091245443007 09-12-2019 3303 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत मा. मंत्री /राज्यमंत्री, अधिकारी /कर्मचारी यांना निवासस्थान /कार्यालयीन सुविधा पुरविण्यासाठी गठीत नागपूर निवास व्यवस्था समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत. 201912091808546007 09-12-2019 3177 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतील सन 2019-20 मधील शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत. 201912091559029608 09-12-2019 3136 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, सिरोंचा, जिल्हा गडचिरोली या न्यायालयासाठी दिवाणी स्वरुपाचे स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्याबाबत ... 201912091538469112 09-12-2019 3159 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग जिल्हा न्यायाधिश 1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश मेहकर, जिल्हा बुलढाणा या न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्याबाबत...... 201912091544265412 09-12-2019 3136 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथे पुरविण्यात आलेल्या अवैद्यकीय कंत्राटी सेवेचे प्रलंबित देयक अदा करण्यास परवानगी देणेबाबत. 201912021250385717 09-12-2019 255 पीडीएफ फाईल
9 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग स्वयंसेवी संस्थाव्दारे संचलित अनुदानित वसतिगृह ईमारतीबाबत भाडे धोरण निश्चित करणेबाबत.. 201912091548591622 09-12-2019 3163 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 01/10/2019 ते 29/02/2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 201912091520124227 09-12-2019 3431 पीडीएफ फाईल