शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजने अंतर्गत (NLM) Rural Backyard Goat Development Scheme (ग्रामीण भागामध्ये परसातील शेळी पालन योजना) अंतर्गत (SCSP) या योजनेकरीता नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्याबाबत. 202112011550463201 01-12-2021 1474 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजने अंतर्गत (NLM) Rural Backyard Pig Development Scheme (ग्रामीण भागामध्ये परसातील वराह पालन योजना) अंतर्गत (General Component) या योजनेकरीता नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्याबाबत. 202112011554363401 01-12-2021 893 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग श्री.सीताराम कुंटे, भा.प्र.से. (1985) यांची सेवानिवृत्तीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत... 202112011208433907 01-12-2021 1102 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महावितरण कंपनीला आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषी पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलतीसाठी अनुदान वितरण सन 2021-22 मागणी क्र.टी-5 (मुख्यलेखाशिर्ष 28015614). 202112011508371110 01-12-2021 1234 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिका-यांच्या वयाच्या 50/55 वर्षापलीकडे सेवेत राहण्यासाठी पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समितीची फेररचना करण्याबाबत. 202112011708064610 01-12-2021 1294 पीडीएफ फाईल
6 अल्पसंख्याक विकास विभाग सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत 202112011331351314 01-12-2021 141 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षातील 2210 जी 861 या लेखाशिर्षाखालील निधी वितरीत करणेबाबत. 202112011455102517 01-12-2021 240 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक आरोग्य विभाग सामान्य रुग्णालय, मालाड-मालवणी जि. ठाणे येथे पुरविण्यात आलेलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास परवानगी देणेबाबत 202111291738294717 01-12-2021 276 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक - अमरावती जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 202111291738162517 01-12-2021 111 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग सहायक अभियंता श्रेणी-2 (विद्युत) संवर्गातून उप अभियंता (विद्युत) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 202112011227108718 01-12-2021 1097 पीडीएफ फाईल