शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन 2017-18 चा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 201808141246035101 14-08-2018 3195 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी रु.634.7677 लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत... 201808141514477801 14-08-2018 3170 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासकीय दूध शितकरण केंद्र, वैजापूर हे औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या. औरंगाबाद या संघास भाडेतत्वावर देणेबाबत. 201808141723320701 14-08-2018 3129 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासकीय गोदाम दुरूस्तीच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. सन 2018-19 201808141648590906 14-08-2018 3267 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग उपनियंत्रक शिधावाटप या पदावर अवर सचिव हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 201808141732237407 14-08-2018 3166 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई लगतच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याबाबत. Techno-Legal Consultant यांचे शुल्क अदा करण्याबाबत. 201808141603566407 14-08-2018 3177 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अधिव्याख्याता, गणित, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट- अ या पदावरील नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 201808141453369108 14-08-2018 3124 पीडीएफ फाईल
8 गृहनिर्माण विभाग सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना नागरी अंतर्गत प्रकल्पाकरिता केंद्र हिश्यापोटी उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या हप्त्याचा निधी सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 201808141657374909 14-08-2018 3124 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद करीता सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्यामार्फत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 201808141252245813 14-08-2018 160 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग प्रादेशिक मनोरुग्णालयांकरीता मनोविकारावरील औषधे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणबाबत. 201808141455461617 14-08-2018 1711 पीडीएफ फाईल