शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार अंतर्गत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रमाकरिता अतिरिक्त रु.25 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 201812101144163201 10-12-2018 3879 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग केंद्र शासनाच्या प्रारुप कायद्यातील तरतूदीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 64 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारस करण्याकरीता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत. 201812101705477202 10-12-2018 3129 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील गॅस एजन्सींच्या तपासण्या करण्याबाबत. 201812101132277906 10-12-2018 3168 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग घाऊक केरोसिन परवानाधारकांना (Existing SKO dealers) नवीन पेट्रोल पंप घेण्याकरिता अर्ज करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 201812101137276206 10-12-2018 1127 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग बदली - श्री. कि.म.शार्दुल, कक्ष अधिकारी 201812101738444307 10-12-2018 3127 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक - मुदतपूर्व बदल्या 2018. 201812101757334007.. 10-12-2018 3119 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग सह/उप सचिव बदली. 201812101757076307.... 10-12-2018 3157 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना - श्री.भ.बु.गावडे, सह सचिव 201812101802000207 10-12-2018 3129 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक-टंकलेखक - मुदतपूर्व बदल्या 2018. 201812101803138707 10-12-2018 3119 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना - श्री.श्री.ज.शास्त्री, उप सचिव 201812101805245807 10-12-2018 3132 पीडीएफ फाईल