शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2019 साठी राज्य शासनाच्या हिश्याची पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी रू.500,00,00,000/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. 202002181632053101 18-02-2020 3299 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनस्तर S-16: 44900-142400) मधील पदावर सरळसेवेने नियुक्ती देण्याबाबत. 202002181642403201 18-02-2020 3282 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग श्रीमती डी.आर.भडीकर, तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जालना यांच्या बदलीबाबत. 202002181644546501 18-02-2020 3134 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनस्तर S-15: 41800-132300) मधील पदावर सरळसेवेने नियुक्ती 202002181651400401 18-02-2020 3317 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 202002181646595301 18-02-2020 3135 पीडीएफ फाईल
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर येथे सेवेत नियुक्त झालेले/ होणारे सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी/कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत.. 202002181650197101 18-02-2020 3382 पीडीएफ फाईल
7 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक केंद्र (टी.सी.डी.) गारज, तालुका वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद येथील एकूण 13 मजूरांना सेवेत कायम करुन अनुषंगिक लाभ देणेबाबत.. 202002181624454001 18-02-2020 3172 पीडीएफ फाईल
8 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिवभोजन योजनेचा इष्टांक साधारणपणे दुप्पट करण्याबाबत. 202002181606198406 18-02-2020 463 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत. 202002181728138707.... 18-02-2020 253 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता आर्थिक वर्ष सन 2019-20 साठी यशदा, पुणे या संस्थेस अनुदान वितरित करण्याबाबत ( तिसरा हफ्ता) 202002181531428807 18-02-2020 360 पीडीएफ फाईल