शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शुध्दीपत्रक - सन 2017-18 करिता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान अंतर्गत 86.87 लाख निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत करणे. 201802201250480001.. 20-02-2018 187 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शुध्दीपत्रक - सन 2017-18 करिता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिकांकरिता (ऊस) 83.05 लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करणे. 201802201254359101 20-02-2018 120 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग ताजी फळे व भाजीपाला यांच्या निर्यातीसाठी हॉर्टीनेट ट्रेसेबीलीटी प्रणालीचे बळकटीकरण ही योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत सन २०१७-१८ व 2018-19 मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 201802201528252201 20-02-2018 132 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग कार्यासनातील सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्याबाबत. 201802201618588905 20-02-2018 309 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग कार्यासनातील सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्याबाबत. 201802201522160005 20-02-2018 3122 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग शासनाच्या मालकीचे सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी या विमानाच्या देखभाल व परिरक्षण कंत्राटाबाबत. 201802201642201007 20-02-2018 195 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग नागरिकांची सनद अंतिम करण्यासाठी असलेल्या समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत. 201802201228363807........ 20-02-2018 3138 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2018 रोजी मंत्रालयावर आयोजित करण्यात आलेल्या महामोर्चासंदर्भात करावयाची कार्यवाही... 201802201240330307 20-02-2018 202 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महानिर्मिती कंपनी अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या चंद्रपूर औष्णिक विद्युत विस्तारित प्रकल्प संच क्र. 8 व 9 ( 2 X 500 मे.वॅ.) प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजित खर्चासाठी व अतिरिक्त भाग भांडवलासाठी मान्यता मिळणेबाबत. 201802201209324310 20-02-2018 289 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महानिर्मिती कंपनी अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या कोराडी औष्णिक विद्युत विस्तारित प्रकल्प संच क्र. 8, 9 व 10 (3X660 मे.वॅ.) प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजित खर्चासाठी व अतिरिक्त भाग भांडवलासाठी मान्यता मिळणेबाबत. 201802201214340710 20-02-2018 3161 पीडीएफ फाईल