निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 जलसंपदा विभाग दरपत्रकास मुदतवाढीची सूचना. 20-10-2021 146 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग नाशिक विभागातील जुन्या निरुपयोगी वाहन व मशिनरी ई ऑक्शन ने लिलाव करणे बाबत 20-10-2021 381 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग लॅपटॉपसाठी निविदा सूचना 14-10-2021 487 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनीन्नती अभियानाच्या सन 2021-22 आर्थिक वर्षाचे आयकर, वस्तू व सेवा कर विवरणपत्र व संबधीत बाबीचे कामकाज करण्यासाठी Chartered Accountant firm नेमणूक करण्याबाबत 14-10-2021 1001 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग खारघर, नवी मुंबई येथील ग्राम विकास भवन मध्ये बसविण्यात आलेल्या अग्निशामक यंत्रणेचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत 11-10-2021 2718 पीडीएफ फाईल
6 जलसंपदा विभाग पुस्तक बांधणीकरीता निविदा 11-10-2021 927 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख खनिजाशी संबंधित 11 खानपट्ट्यांच्या निविदा मागणी सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत. 08-10-2021 442 पीडीएफ फाईल
8 जलसंपदा विभाग दरपत्रकाबाबतची सूचना. 06-10-2021 65 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 05-10-2021 1383 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग मासिक दराने वाहनचालक पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 01-10-2021 184 पीडीएफ फाईल