निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नियोजन विभाग वाहन विक्री निविदा 22-06-2017 172 पीडीएफ फाईल
2 जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता ३ डिजीटल झेरॅाक्स मशिन भाडे तत्वावर पुरविण्याबाबत निविदा मागविणे. 16-06-2017 157 पीडीएफ फाईल
3 जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील संगणकासाठी वापरण्यात येणारे टोनर रिफिलिंग करून पुरविण्याबाबत निविदा मागविणे. 16-06-2017 121 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेअंतर्गत कौशल्य समन्वयक (Skill Coordinator) पदे मनुष्यबळ सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फत भरण्याबाबतची निविदा. 14-06-2017 462 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान- मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या सेवा पुरवठादारांची निवड करण्याबाबतची निविदा. 12-06-2017 455 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालयामधील (मुख्यालय) संगणकांसाठी 1 वर्ष वैध अँन्टी व्हायरस खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक पाठविणेबाबत. 09-06-2017 348 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग संगणक साहित्य खरेदी करण्याकरीता फेरनिविदा सन 2017-18. 07-06-2017 594 पीडीएफ फाईल
8 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेची जाहीरात. 05-06-2017 43 पीडीएफ फाईल
9 मराठी भाषा विभाग मासिक दराने वाहन चालक पुरविण्याबाबत निविदा सूचना. 05-06-2017 63 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ यांची मोटर वाहन विक्रीसाठी निविदा. 02-06-2017 75 पीडीएफ फाईल