निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 जलसंपदा विभाग निरुपयोगी टायर्स व टयुब्स/ बॅटरीजची विक्री करणेसाठी सूचना 21-05-2018 229 पीडीएफ फाईल
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय ग्रंथालयांसाठी ग्रंथखरेदी सुटदर निश्चितीसाठी दरपत्रक मागणी 2018-2019 14-05-2018 41 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औदयोगिक न्यायालय, मुंबई या कार्यालयातील झेरॉक्स मशीनची लिलावाव्दारे विक्री करण्याबाबतची जाहिरात सूचनेबाबत 14-05-2018 48 पीडीएफ फाईल
4 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग मासिक दराने वाहनचालक व शिपाई पुरवठा करण्याबाबत. 05-05-2018 3933 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग संचालक, सह संचालक संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी नामिकासूची करणेबाबत. 25-04-2018 92 पीडीएफ फाईल
6 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकरिता स्कॅनर खरेदी करण्याबाबत. 25-04-2018 3912 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग पशुखाद्य. 25-04-2018 71 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग द्रवनत्र वायु 25-04-2018 62 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग हिरवी वैरण 25-04-2018 50 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या जुन्या निरोपयोगी कॉम्प्रेसर, ट्रक,जीप विक्री करीता निविदा 21-04-2018 675 पीडीएफ फाईल