निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयातील कार्यालयीन कामे बाहय यंत्रणेकडून करुन घेण्यासाठी मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थाकडून निविदा मागविण्याबाबत 09-01-2020 28 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान -अस्मिता प्लस सॅनिटरी नॅपकिन्स च्या प्रसार प्रसिद्धी साठी रंगीत पोस्टर छपाई व वितरण करण्यासाठी पुरवठादार निवडीसाठी निविदा 08-01-2020 972 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग झेरॉक्स मशीनच्या टोनरचा पुरवठा करणे करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत 07-01-2020 572 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग झेरॉक्स मशीनच्या देखभाल/ दुरुस्तीची वार्षिक सेवासंविदा करार करणे करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत 07-01-2020 580 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान -महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन २०१९-२० प्रदर्शन कालावधीत प्रदर्शन स्थळी लहान मुलांचे विविध खेळ उपलब्ध करून देण्यासाठी ठेका देणेबाबत 07-01-2020 504 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान -महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन २०२० कालावधीत वाहन पार्किंग ठेका देणेबाबत 07-01-2020 504 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासकीय वाहन क्रमांक एम एच 01 - एस ए - 4040 (फोर्ड फ्युजन) च्या विक्री संदर्भात निविदा सादर करण्याबाबत. 01-01-2020 254 पीडीएफ फाईल
8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग वाहन ई निविदा 01-01-2020 230 पीडीएफ फाईल
9 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग यंत्रसामग्री व साधनसामग्री खरेदी बाबतची जाहिरात. 26-12-2019 1380 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान -राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष, सी.बी.डी. बेलापुर नवी मुंबई करीता केटरींग सर्व्हिसेस साठी ठेकेदार निवडीबाबतची निविदा 19-12-2019 822 पीडीएफ फाईल