निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग जुन्या निर्लेखित शासकीय वाहनाची निविदा सुचना 02-11-2018 375 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत वाहन भाडे तत्वावर घेण्याबाबतची निविदा. 31-10-2018 782 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत यशोगाथा पुस्तके छपाई करण्याबाबतची निविदा. 30-10-2018 929 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग कॅलेडर व डायरी २०१९ साठी डिझाईन प्रिंटींग व वितरण करण्यासाठी पुरवठादार निवडीबाबतची निविदा. 20-10-2018 891 पीडीएफ फाईल
5 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र बांद्रा (पूर्व) मुंबई - रुग्णालयीन कपडे धुण्याविषयी तात्पुरता (केवल सहा महिने करिता) दरकरार करणे बाबतची जाहिरात. 12-10-2018 193 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग उपसंचालक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालय, नाशिक यांचे अधिनस्त निरुपयोगी यंत्रसामुग्री व वाहनांचे लिलावाव्दारे विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 12-10-2018 329 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग मोटर वाहन क्र.MH01-ZA-4004;HUNDAI ACCENT या निर्लेखित वाहनाच्या विक्रीची जाहिरातीबाबत 03-10-2018 134 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी वाहने, यंत्र सामुग्रीच्य विक्रीसाठी ई लिलाव 03-10-2018 17 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना क्र. 04/2018-19-पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा (RO) बसविण्याबाबतची निविदा सुचना 25-09-2018 426 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग स्टेशनरी दर करार मागणीपत्र. 24-09-2018 1680 पीडीएफ फाईल