निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व लघुलेखक ही पदे बाह्य यंत्रणेव्दारे (आऊट सोर्सिंगव्दारे) भरण्याबाबत. 16-03-2018 46 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग सुसप्रव्य कक्ष, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारीतील वाहन विक्री करिता निविदा मागविण्याबाबत. 15-03-2018 154 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग संगणक व प्रिंटर्सच्या वार्षिक सेवा संविदा (देखभाल) करारासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत 14-03-2018 335 पीडीएफ फाईल
4 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग जंतुनाशक फवारणी विषयक वार्षिक सेवा संविदा (देखभाल) करारासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत 14-03-2018 1790 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरता संगणकी हार्डवेअर वार्षिक देखभाल करार ई निविदा. 09-03-2018 17 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औद्योगिक न्यायालय मुंबई या कार्यालयातील झेरॉक्स मशीनची व्दारे विक्री करण्याबाबत 06-03-2018 47 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर वैद्यकीय अधीक्षक , रा.का.वि.यो रुग्णालय मोहननगर चिंचवड पुणे-19 येथील रुग्णवाहीकेच्या विक्रीबाबत 06-03-2018 49 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 28-02-2018 376 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मेाटार वाहन विक्रीसाठी निविदा 27-02-2018 69 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विनावापर निरुपयोगी जडसंग्रह साहित्याची निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निवीदा सूचना. 23-02-2018 374 पीडीएफ फाईल