निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 महसूल व वन विभाग वाहन विक्रीची जाहिर सूचना- वाहनाचा लिलाव- MH 12 JA 618 (Tata Sumo). 13-07-2018 119 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरता संगणकीय साहीत्य खरेदीबाबत ई निविदा. 09-07-2018 19 पीडीएफ फाईल
3 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग अखिल भारतीय व्यवसाय परिक्षा जुलै 2018 कच्चे सामान. 03-07-2018 1845 पीडीएफ फाईल
4 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग आय.टी.आय, लातूर विद्युत साहित्य मागविणेबाबत. 03-07-2018 1263 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 02-07-2018 968 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग रिसायकलींग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी दरपत्रकाबाबत सूचना सन 2018-19. 28-06-2018 368 पीडीएफ फाईल
7 जलसंपदा विभाग उपसंचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पुणे विभागातील जुन्या व निरूपयोगी यंत्रसामुग्री/वाहनांची निविदा पध्दतीने विक्रिची निविदा सुचना 26-06-2018 402 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग जुन्या वाहनाच्या विक्रीकरिता मोहोरबंद निविदा मागविणे बाबत 22-06-2018 2135 पीडीएफ फाईल
9 जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयीन कामकाजाकरिता ३ झेरॉक्स मशिन भाडयाने घेणेबाबत (कालावधी 2018-2019). 20-06-2018 212 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 20-06-2018 706 पीडीएफ फाईल