निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग फर्निचरचे पॉलीश व सोफासेटचे कापड बदलण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत. 20-05-2019 37 पीडीएफ फाईल
2 गृह विभाग मा. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्या दालनातील फर्निचर , पॉलीश करणे व कापड बदलणे इ. कामे करण्याबाबत सन २०१९-२० साठी इ. कामे करण्यासाठी पुरवठा दाराची निवड करणे याबाबतच्या निविदा 15-05-2019 555 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग निर्लेखित केलेले संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर यांची निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सुचना 10-05-2019 1060 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग यंत्रमाग महामंडळाच्या संगणकास टॅली अन्युअल सपोर्ट कव्हर कामाच्या निविदाबाबत दरपत्रक 24-04-2019 1589 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग यंत्रमाग महामंडळाच्या अंतर्गत लेखा परीक्षण व इतर कामाच्या निविदाबाबत दरपत्रक 24-04-2019 2110 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघास आवश्यक असणाऱ्या अंतर्गत लेखा परीक्षण व इतर कामासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 18-04-2019 1670 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित कार्यालयाच्या स्टेशनरी खरेदीसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत निविदा सुचना 15-04-2019 2423 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग फेरनिविदा: राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष -म.रा.ग्रा.जि.अ. सी.बी.डी.बेलापूर कार्यालयासाठी लागणारी स्टेशनरी पुरवठा करण्यासाठी एक वर्षाकरिता पुरवठादार निवडीबाबत 15-04-2019 1233 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महासंघास आवश्यक असणाऱ्या स्टेशनरी छपाईसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 11-04-2019 119 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महासंघास आवश्यक असणाऱ्या स्टेशनरी खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत 11-04-2019 151 पीडीएफ फाईल