निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मुलूंड (प.), मुंबई येथील निवासी सदनिका विक्रीकरितां निविदा प्रपत्र. 17-04-2017 124 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) साठी सन 2017-18 मध्ये दिनांक 11 मे, 2017 ते दिनांक 10 मे, 2018 या कालावधीकरिता संगणकाचे सुटे भाग (उदा. संगणकांचे टोनर्स, पेनड्राईव्ह, किबोर्ड, माऊस, स्पाईक गार्ड, USB कॉड, जोडणी वायर, माऊस पॅड, ब्लँक सी.डी. इत्यादी) यांचा पुरवठा करण्यासाठी आणि टोनर्स रिफिलींग करिता वार्षिक दरकरार करण्यासाठी ई-निविदा मागविण्याबाबत.. .. 06-04-2017 208 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग गोंदिया जि.प.चे अधिनस्त असलेले निर्लेखन करण्यात आलेले वाहन जाहीर लिलाव करण्याबाबत सुचना 06-04-2017 275 पीडीएफ फाईल
4 नियोजन विभाग मोटर वाहन क्र. MH01-BA-5858 च्या विक्रीची जाहिरात. 31-03-2017 84 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग रुग्णवाहीकेच्या विक्रिबाबत निविदा. 24-03-2017 73 पीडीएफ फाईल
6 नियोजन विभाग मोटर वाहन विक्रीसाठी निविदा. 22-03-2017 86 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागासाठी सन 2017-18 करीता आवश्यक कार्यालयीन साधन /लेखन साहित्य यांचा पुरवठा करण्याविषयी निविदा सूचना. 21-03-2017 306 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग प्रमुख खनिज सवलतीकरिता निविदा मागणी सूचना. 16-03-2017 224 पीडीएफ फाईल
9 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियान अंतर्गत - वैयक्तिक वित्तीय समावेशन सल्लागार निवडी बाबत जाहिरात अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. ३१/०३/२०१७ वेळ १५.०० वाजेपर्यंत. 16-03-2017 2381 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी बॅटरीजचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निवीदा सूचना. 10-03-2017 417 पीडीएफ फाईल