निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग वाहन दुरुस्ती करीता सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी प्रसिध्द केलेल्या निविदेस मुदतवाढ देण्याबाबत. 19-03-2019 199 पीडीएफ फाईल
2 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे संरक्षण करण्यासाठी जंतुनाशके फवारणी करणेबाबत. 19-03-2019 63 पीडीएफ फाईल
3 गृहनिर्माण विभाग कार्यालयीन झेरॉक्स प्रती काढण्यासाठी भाडेतत्वावर मशीन, त्यासाठी लागणारे शाई टोनर व देखभाल दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा करण्याबाबत निविदा. 12-03-2019 98 पीडीएफ फाईल
4 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे संरक्षण करण्यासाठी जंतुनाशके फवारणी करणेबाबत. 08-03-2019 56 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष -म.रा.ग्रा.जि.अ. सी.बी.डी.बेलापूर कार्यालयासाठी लागणारी स्टेशनरी पुरवठा करण्यासाठी एक वर्षाकरिता पुरवठादार निवडीबाबत 05-03-2019 1130 पीडीएफ फाईल
6 जलसंपदा विभाग प्रादेशिक उपसंचालक,भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ,पुणे विभागातील जुन्या व निरुपयोगी यंत्रसामुग्री/ वाहनांची ई लिलाव पध्दतीने विक्रीची निविदा सुचना 05-03-2019 271 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग वाहन दुरुस्ती करिता सुटे भाग खरेदी करण्यासाठी निविदा मागविणेबाबत. 27-02-2019 25 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना - पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याबाबत 20-02-2019 54 पीडीएफ फाईल
9 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना 11-02-2019 412 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी साहित्याचे निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना 08-02-2019 182 पीडीएफ फाईल