निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 अल्पसंख्याक विकास विभाग पुर्ननिविदा- अल्पसंख्याक विकास विभाग (खद्द) करीता झेरॉक्स मशीन भाडेतत्तवावर पुरवठा करण्याबाबत निविदा सन- 2022 13-05-2022 56 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सदनिका भाडयाने देनेबाबत 12-05-2022 1439 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग Classifieds Portal and Its Mobile Phone Application (App) services for Rural SHGs तयार करणेकरीता सेवा पुरवठादार निवड करणेबाबत 12-05-2022 859 पीडीएफ फाईल
4 गृह विभाग महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या मुख्यालयात उपलब्ध प्रिंटर मधील नवीन कार्टरेज, ड्रम व ब्लेड खरेदी तसेच कार्टरेज रिफिलिंग करीता पुरवठादार निश्चित करणेबाबत 12-05-2022 1875 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग ग्रामीण भागातील स्वयं सहायता समूहांनी बनवलेल्या उत्पादनाची विक्री होण्यासाठी नेरुळ येथील विद्याभवन शाळेच्या हॉल मध्ये 40 स्टॉलची व्यवस्था करणेकरीता सेवा पुरवठादार संस्था निवड करणेकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. 11-05-2022 859 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, लोअर परेल, मुंबई येथील वाहनांची जाहिरात 06-05-2022 1442 पीडीएफ फाईल
7 नियोजन विभाग नियोजन विभागातील निर्लेखित वाहन क्र. एमएच-15-अेअे-5050 ची विक्री करण्यासाठी निविदा सूचना. 05-05-2022 1309 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग दुसरी मुदतवाढ - मंत्रालया कॅन्टीन झेरॉक्स मशीन निविदा 04-05-2022 755 पीडीएफ फाईल
9 जलसंपदा विभाग निर्लेखित वाहन विक्रीची निवीदा सुचना 02-05-2022 282 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुदृ) करीता झेरॉक्स मशीन भाडेतत्वावर पुरवठा करण्याबाबत निविदा सन 2022. 29-04-2022 271 पीडीएफ फाईल