निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अभियाना अंतर्गत २०२० साठी डायरी डिझाईन, छपाई व वितरण करण्यासाठी पुरवठादार निवडीसाठीची निविदा 16-11-2019 975 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अभियाना अंतर्गत २०२० साठी वॉल कॅलेंडर डिझाईन, छपाई व वितरण करण्यासाठी पुरवठादार निवडीसाठीची निविदा 15-11-2019 976 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन २०२० साठी मंडप , स्टॉल व इतर अनुषंगिक कामासाठी सेवा पुरवठादार निवडीबाबतची निविदा 15-11-2019 717 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग शासकीय वाहन क्रमांक एमएच-01-बीए-5353 (होंडा सीटी) च्या विक्रीची जाहिरात 14-11-2019 145 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अभियानाच्या राज्य कार्यालयासाठी एक वर्षासाठी प्रवासी परवाना असलेली वाहने भाडेतत्वावर घेण्याबाबतची निविदा 13-11-2019 341 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन २०२० साठी उपस्थित राहणाऱ्या स्वयं सहायता समूहातील महिलांची राहणे व प्रवासाची सोय करण्यासाठी सेवा पुरवठादार निवडीबाबत 11-11-2019 764 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अभियानाच्या राज्य कार्यालयातील वातानुकुलीत यंत्रणा सर्वसमावेशक वार्षिक देखभालीसाठी सेवा पुरवठादार निवडीबाबत फेरनिविदा 11-11-2019 796 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - राज्य अभियान व्यवस्थापन कार्यालयातील साफसफाई करीता एक वर्षासाठी सेवा पुरवठादार निवडी बाबतची निविदा 08-11-2019 930 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी रिसायकलींग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी दर पत्रकाबाबत सूचना. सन 2019-20. 07-11-2019 30 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागास 11 शिपाई कंत्राटी तत्वावर भरण्याकरीता पुरवठादार नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविणारी जाहिरात शासनाच्या वेबसाईटवर देणेबाबत 06-11-2019 142 पीडीएफ फाईल