निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र बांद्रा (पूर्व) मुंबई - रुग्णालयीन कपडे धुण्याविषयी तात्पुरता (केवल सहा महिने करिता) दरकरार करणे बाबतची जाहिरात. 16-07-2019 644 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी वेबबेस सॉफ्टवेअर बनविण्यासाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत 12-07-2019 1116 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजने अंतर्गत नोकरी सहाय्य मदत केंद्र चालू करण्यासाठी कॉल सेंटर सेवा घेण्याबाबतची निविदा 10-07-2019 1227 पीडीएफ फाईल
4 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सुचना पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत. 09-07-2019 54 पीडीएफ फाईल
5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निविदा सुचना पाणी शुध्दीकरण यंत्रणेत चिलर यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत. 09-07-2019 246 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग मुदतवाढ - झेरॉक्स मशिन सेवा करार 2019-20 सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) 08-07-2019 413 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रसामुग्री लिलाव , शासकीय तंत्रनिकेतन , औरंगाबाद 08-07-2019 95 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रादेशिक उपसंचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पुणे विभाग कार्यालयाकरिता खाजगी वाहन भाडे तत्वावर पुरवठा करणेकरिता 08-07-2019 324 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरिता संगणकीय साहीत्य खरेदीबाबत ई- निविदा. 26-06-2019 371 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागास मासिक दरावर शिपाई संवर्गातील कर्मचारी पुरविण्याबाबत. 25-06-2019 123 पीडीएफ फाईल