निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभागात शिपाई कंत्राटी तत्वावर भरण्याकरीता पुरवठादार नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविणारी जाहिरात शासनाच्या वेबसाईटवर https://mahatenders.gov.in देणेबाबत. 09-12-2019 357 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभाग (खुद्द) साठी रिसायकलींग टोनर ची पुरवठा करण्याकरीता सन 2019-20 साठी पुरवठादांची निवड करणे याबाबतची निविदा सूचना संकेत स्थळावर टाकणेबाबत 06-12-2019 28 पीडीएफ फाईल
3 गृह विभाग 10 डिंसेबर, 2019 रोजी जागतिक मानवी हक्क दिनानिमित्त कार्यक्रमाकरीता बॅनर्स, निमंत्रण पत्रिका तयार करुन देणे बाबत दरपत्रक सादर करण्याबाबत 04-12-2019 31 पीडीएफ फाईल
4 गृह विभाग 10 डिसेंबर 2019 रोजी जागतिक मानवी हक्क दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे फोटो काढणे अल्बमसह सिडी तयार करुन देणेबाबत 04-12-2019 31 पीडीएफ फाईल
5 गृह विभाग पुष्पगुच्छ तसेच स्टेज सजावट करणे या करिता दरपत्रक सादर करणेबाबत 04-12-2019 32 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग रिसायकलीन टोनर खरेदीबाबत 03-12-2019 71 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अभियाना अंतर्गत एक वर्षासाठी टी-शर्ट पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादार निवडीबाबत निविदा 02-12-2019 299 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान - अभियाना अंतर्गत राज्य स्तरीय विविध प्रशिक्षणे ,कार्यशाळा , बैठका यांची व्यवस्था करण्यासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापन एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी निविदा 27-11-2019 989 पीडीएफ फाईल
9 गृह विभाग वाहन देखभाल व दुरुस्तीकरिता सुटे भाग व इतर साहित्य ई निविदाव्दारे खरेदीसाठी जाहीराती बाबत 26-11-2019 29 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग शासकीय वाहन क्र. एमएच 01 झेडए 0072 (होंडा सिटी) च्या विक्रीची जाहिरात. 25-11-2019 155 पीडीएफ फाईल