निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ई-निविदा सुचना क्र. 04/2018-19-पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा (RO) बसविण्याबाबतची निविदा सुचना 25-09-2018 426 पीडीएफ फाईल
2 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग स्टेशनरी दर करार मागणीपत्र. 24-09-2018 1680 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग निरोपयोगी साहित्याच्या विक्रीकरीता सिलबंद दरपत्रक सादर करणेबाबत 21-09-2018 57 पीडीएफ फाईल
4 जलसंपदा विभाग निविदा रिसायकलिंग टोनर पुरवठाबाबत 2018-19 वर्षाकरिता. 15-09-2018 166 पीडीएफ फाईल
5 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.) मुंबई सन 2015-2016, 2016-2017 आणि 2017-2018 या आर्थिक वर्षाचे करीता अंतर्गत लेखापरिक्षणाकरीता सनदी लेखापरिक्षकाची नेमणूकीच्या अटी व शर्ती. 10-09-2018 238 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मेसने प्रॉफिट (Mesne Profit) बाबत दरपत्रक शासनाच्या ई- पोर्टल वर प्रदर्शित करणेबाबत 13-08-2018 35 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयास एकूण ७६ डिस्प्ले बोर्डच्या संरक्षणाकरिता सेफ्टी बॉक्स कपाट तयार करणेबाबत.... 13-08-2018 20 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय उपाहारगृहाच्या अधिपत्याखालील चारही आहार/उपाहारगृहांच्या भांडारगृहातील नादुरुस्त भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत. 08-08-2018 3128 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय उपाहारगृहाच्या अधिपत्याखालील चारही आहार/उपाहारगृहांच्या भांडारगृहातील नादुरुस्त भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत. 08-08-2018 3126 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई येथे क्वीकहिल न्टी वायरस स्वॉप्टवेअर टाकणेबाबत. 04-08-2018 279 पीडीएफ फाईल