निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 ग्राम विकास विभाग शुद्धिपत्रक- राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्ष, एमएसआरएलएम कक्षामध्ये उपहारगृह (केटरिंग सर्विसेस) एक वर्ष कालावधीसाठी चालवण्यास देणे व खाद्य पदार्थाचे दर निश्चित करणेबाबत 20-09-2022 2560 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रयोगशाळा सनियंत्रण करीता भाडेतत्वावरील वाहन लावणे बाबत. 19-09-2022 738 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग चुनखउी व आयर्न ओर खनिजांचे खनिपट्टा आणि बॉक्साईट, कॉपर, बेस मेटल्स, प्लॅटीनम ग्रुप एलीमेंटस् (PGE)-निकेल-क्रोमियम व गोल्ड-प्लॅटीनम ग्रुप एलीमेंटस् (PGE)-निकेल-क्रोमियम व संबंधित खनिजे या खनिजांचे संयुक्त परवाना मंजुरीस्तव मागणीपत्रक 16-09-2022 462 पीडीएफ फाईल
4 नियोजन विभाग सेवापुस्तके, महत्वाचे अभिलेख व नस्त्यांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी निविदा सादर करण्याबाबत - मुदतवाढ. 12-09-2022 289 पीडीएफ फाईल
5 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कार्यालयीन लेखनसामुग्री पुरवठा करण्याकरिता पुरवठादार नियुक्त करण्याकरिता निविदा मागविणेबाबत. 12-09-2022 3761 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरुपयोगी वाहने निर्लेखित करण्यात आलेल्य विक्रीबाबत दरपत्रके मागविण्यासाठी जाहिरात 07-09-2022 1722 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग निविदा सूचना 07-09-2022 633 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग ग्राम विकास विभागात (खुद्द) असलेल्या प्रिंटरसाठी रीसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याकरीता निविदा 07-09-2022 619 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यपाल सचिव कार्यालया द्वारे लिलावाने विक्री करण्यात येणाऱ्या दोन मोटार सायकलींच्या निविदेची जाहिरात 05-09-2022 643 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालयाचे वाहन टाटा इंडिगो ( सीएस बीएस III पेट्रोल) MH-01-ZA-0049विहित पध्दतीने लिलाव करण्यासाठी दरपत्रक मागणीपत्र प्रसिध्द करण्याबाबत. 02-09-2022 672 पीडीएफ फाईल