निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 अल्पसंख्याक विकास विभाग संगणक,प्रिंटर्स, स्कॅनर्स, फॅक्स मशीन इ.विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 05-08-2022 205 पीडीएफ फाईल
2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभागीय प्रयोगशाळे करीता रसायने खरेदी करीता दरमागणी पत्रक 05-08-2022 905 पीडीएफ फाईल
3 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, कोंकण येथील विभागीय प्रयोगशाळेत कलर कम्पेरेटर उपकरण खरेदी करीता दरपत्रक सुचना 04-08-2022 106 पीडीएफ फाईल
4 विधी व न्याय विभाग दैनिक ठोक मानधनावर / रकमेवर वाहन चालकाच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्यासंदर्भात नामांकित सेवा पुरवठादारांकडून / संस्थाकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत 01-08-2022 73 पीडीएफ फाईल
5 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग एक डयुप्लेक्स डिजीटल कॉपीअर मशीन एक वर्षासाठी भाडेतत्वावर पुरविण्यासाठी निविदा सूचना 28-07-2022 3220 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय वाहन टाटा इंडिगो (CS BS III पेट्रोल) MH-01-ZA-0049 साठी निविदा सूचना 26-07-2022 1442 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग जिल्हा न्यायालय, चंद्रपूर येथील निर्लेखीत 3 वाहनांची वि ल्हेवाट लावण्याकरिता वाहन विक्रीची निविदा जाहिरात. 25-07-2022 515 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्रातील 43 शासकीय ग्रंथालयांना ग्रंथ वितरण करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत 19-07-2022 104 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा माहिती कार्यालय,ठाणे कार्यालयातील निर्लेखनाची विक्रीची जाहिर सुचना 15-07-2022 821 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग निर्लेखित वाहन विक्रीची विक्री निविदा सुचना 15-07-2022 319 पीडीएफ फाईल