माहिती अधिकार अधिनियम २००५

मुख्यमंत्री सचिवालय

सामान्य प्रशासन विभाग

गृह विभाग

महसूल व वन विभाग

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

नगर विकास विभाग

वित्त विभाग

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

जलसंपदा विभाग

विधी व न्याय विभाग

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग

अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

नियोजन विभाग

सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग

संसदीय कार्य विभाग

गृहनिर्माण विभाग

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग

आदिवासी विकास विभाग

पर्यावरण विभाग

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

महिला व बाल विकास विभाग

रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग