दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • शासकीय कार्यालयांना लागणाऱ्या हातमागावरील कापडाची दरिनिश्चितीस मुदतवाढ सन 2016-17
  • 1245
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • लाकडी फर्निचर दुरुस्ती या बाबीची दरनिश्चिती सन 2016-17
  • 2528
  • पीडीएफ फाईल)
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • खुर्ची दुरुस्ती या बाबीची दरनिश्चिती सन 2016-17
  • 1926
  • पीडीएफ फाईल)
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • वेतकाम या बाबीची दरनिश्चिती सन 2016-17
  • 1322
  • पीडीएफ फाईल)
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • लाकडी फर्निचर या बाबीची दरनिश्चिती - 2016-17
  • 296
  • पीडीएफ फाईल)
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • फाईल कव्हर, फाईल बोर्ड आणि पाकीटे या बाबीची दरनिश्चिती सन 2016-17
  • 1408
  • पीडीएफ फाईल)
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • डस्टर या बाबीची दरनिश्चिती सन 2016-17
  • 963
  • पीडीएफ फाईल)
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2017
  • 1)
  • गॉज कापड, बॅन्डेज कापड, बेडशिट व सतरंजी या बाबीची दरनिश्चिती सन 2016-17
  • 1541
  • पीडीएफ फाईल)