कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग मंजूर विकास योजना - वाळूज महानगर - आ.क्र.4/109- खेळाचे मैदान व आ.क्र. 4/110- प्राथमिक व माध्यमिक शाळा हे आरक्षणे व्यपगत बाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127 (2) अन्वये आदेश... 16-09-2019 452 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना - तुळजापूर (दु.सु.) जि. उस्मनाबाद डॉ.बाबासहेब आंबेडकर आंबेडकर पुतळा ते कमानवेस (डुल्या मारुती मंदिर) 12.00 मी. रुंद रस्ता दोन्ही बाजूने समान रुंदीकरणाचा फेरबदल प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37(2) अन्वये मंजुर करणेबाबत. 16-09-2019 481 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना - वसमतनगर (सु ) जि. हिंगोली - मौ वसतम येथील सर्व्हे नं. 160 (पै) मधील 5.04 हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागातुन वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेच्या फेरबदल प्रस्तावास, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये मान्यता... 16-09-2019 438 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना- ठाणे - मंजूर विकास योजनांमध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे सुधारीत विनियम समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1कक) (ग) अन्वये अधिसूचना 16-09-2019 1001 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधिन करणे अधिनियम-2006 अधिनियमातील कलम 11 नुसार केलेल्या नियमात सुधारणा करणेबाबत .. 16-09-2019 301 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - वडाळा अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावलीमधील फेरबदल मंजूरीची कलम 40(3)(घ) मधील दाखल कलम 115 (3) खालील अधिसूचना. 16-09-2019 2195 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती मेधा गाडगीळ यांची राज्य सेवा हक्क आयुक्त, कोकण महसूल विभाग या पदावर नियुक्ती. 13-09-2019 50 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966. धोकादायक/मोडकळीस आलेल्या किंवा 30 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या बांधकामांची पुनर्बांधणी/पुनर्विकास करण्यासाठी विशेष नियमावली प्रसिध्द करणेबाबत कलम 159(3) अन्वयेची सूचना. 13-09-2019 456 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 च्या विनियम 37(7)(अे )मधील फेरबदलाची कलम 37(1कक)(ग) खालील अधिसूचना. 13-09-2019 1594 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना नागपूर महानगर क्षेत्र वगळलेल्या भागाच्या विकास योजनेमधील ई.पी. 121 मध्ये दुरुस्ती करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम कलम 37(1) निदेश.. 13-09-2019 678 पीडीएफ फाईल