कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग म. प्रा. नि. व न. र. अधिनियम 1966 कलम 37 (1 क क) अन्वये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील बी.आर.टी. कॉरीडॉर संबंधीचा नियम क्र. एन 2.5 मध्ये फेरबदल करणेबाबत नोटीस. 15-03-2018 1741 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बी.आर.टी. कॉरीडॉर संबंधीचे नियम क्र.एन 2.5 मध्ये फेरबदल मंजूर करणेबाबत. 14-03-2018 2507 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये मंजूर प्रादेशिक योजनेमधील शेती तथा फळबाग विभागात औद्योगिक वापराकरीता अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्य आकारुन, अनुज्ञेय करणेसाठी नियमावलीमध्ये सुधारणा करणेबाबत.. 12-03-2018 498 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना दापोली -महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 37 (1अेअे) अन्वये सूचना. मौजे कॅम्प दापोली येथील स.नं. 185अ/1, अ/1 एकूण क्षेत्र 2.21.65 हे.आर या शासकीय जमिनीपैकी 2462 चौ.मी. क्षेत्र आ.क्र. 3 शासकीय वापर/कार्यालये या करीता आरक्षित करणेबाबत.. 08-03-2018 419 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबईच्या एल प्रभागाच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37(2) खालील अधिसूचना. 08-03-2018 236 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 -बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली,1991 विनिमय 5(4)(ii) मधील फेरबदलाची कलम 37(1कक) (ग) खालील अधिसूचना. 07-03-2018 185 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग वि.यो.सोलापूर, शहर सोलापूर येथील केगांव हद्दतील ब्रिक क्लिन झोन व आ.क्र. 11/3 ट्रक टर्मिनस या आरक्षणामध्ये फेरबदल करणेबाबत म.प्रा.नि.व न.र. अधि.1966, चे कलम 37 खालील फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूरीबाबत... 28-02-2018 725 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्राच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील परवडणारी घरे बाबतच्या विद्यमान तरतुदीमध्ये फेरबदलाबाबत कलम 37 (1अेअे ) (सी) खालील अधिसूचना. 27-02-2018 172 पीडीएफ फाईल
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील प्राचार्य (गट-अ), ज्येष्ठ अधिव्याख्याता (गट-अ) व अधिव्याख्याता (गट-ब) (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या पदांसाठी विभागीय परीक्षा नियम, 2018 26-02-2018 156 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1 क क) अन्वये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत EWS/LIG गृहबांधणीसाठी वाढीव च.क्षे.नि. अनुज्ञेय करणेबाबत सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत 26-02-2018 2264 पीडीएफ फाईल