कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 गृह विभाग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूका-2015 01-07-2015 97 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 48 (7) व (8) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 12-06-2015 3573 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश 12-06-2015 1199 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 बृहन्मुंबई एफ (दक्षिण) प्रभागाच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतील फेरबदलाबाबत कलम 37 (१ अे अे) खालील सूचना. 12-06-2015 780 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उद्वाहन नियम 1958 अंतर्गत प्रस्तावित प्रारुप नियमाबाबत अधिसूचना 11-06-2015 32 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उद्वाहन अधिनियम 1939 अंतर्गत अधिसूचना 11-06-2015 13 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विदयुत अधिनियम 2003, कलम 127 अंतर्गत अपिलीय प्राधिकारीबाबत अधिसूचना 11-06-2015 89 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग बिटी कापूस बियाण्यांच्या सुधारीत किंमत निश्चित करण्याबाबत. 08-06-2015 115 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग भूमिसंपादन पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, 2014 यांच्या नियम 14 मध्ये उप-नियम (1) मध्ये पुढील परंतुक समाविष्ट करण्याबाबत. 08-06-2015 90 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,2005 अंतर्गत राज्य जल परिषद गठीत करणेबाबत. 28-05-2015 96 पीडीएफ फाईल