कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 गृह विभाग सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 8- महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे ) अध्यादेश, 2014. 05-04-2014 145 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्यातील सावकारीच्या व्यवहारांचे नियमन करण्याकरिता अधिनियम. 04-04-2014 581 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका-2014: सबंधीत मतदार संघात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबत 29-03-2014 94 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग नविन भूसंपादन व पुनर्वसन अधिसूचना २०१३. 26-03-2014 56 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग नविन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३. 25-03-2014 1647 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग मा. मंत्री महोदयांच्या खातेवाटपात सुधारणा 20-03-2014 51 पीडीएफ फाईल
7 गृह विभाग सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक, 2014 20-03-2014 49 पीडीएफ फाईल
8 गृह विभाग लोकसभा सार्वजनिक निवडणूक 2014 करिता विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 12-03-2014 22 पीडीएफ फाईल
9 गृह विभाग लोकसभा सार्वजनिक निवडणूक 2014 करिता विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 12-03-2014 44 पीडीएफ फाईल
10 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गाची सन 2013-2014 करिता पदसंख्या निश्चित करणे आणि सरळसेवा व पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाचे प्रमाण निश्चित करणे. 04-03-2014 1279 पीडीएफ फाईल