कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीतील फेरबदल मंजूरीची कलम 37 (2) खालील अधिसूचना 20-05-2015 738 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीतील फेरबदल मंजूरीची कलम 37 (2) खालील अधिसूचना 19-05-2015 737 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 विनियम 33 (7), परिशिष्ट IV च्या खंड 10 (a) मधील कलम 37 (1अेअे) खालील सूचना व कलम 154 खालील निदेश 19-05-2015 1093 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 विनियम 33 (10), परिशिष्ट IV मधील फेरबदलाची कलम 37 (1अेअे) खालील सूचना व कलम 154 खालील निदेश 19-05-2015 1112 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीतील फेरबदल मंजूरीची कलम 37 (2) खालील अधिसूचना 19-05-2015 754 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग गौण खनिजाच्या स्वामित्वधन दराबाबत 11-05-2015 2379 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनियम 33 मधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37 (१ अे अे) (सी) खालील अधिसूचना. 06-05-2015 61 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग गट ब (अराजपत्रीत ) , गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या/पदस्थापना करण्यासाठी संचालक सैनिक कल्याण विभाग, पुणे हे सक्षम प्राधिकारी असतील. 05-05-2015 106 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 मधील विनियम 67(३) अंतर्गत मरीन ड्राईव्ह प्रसिमेच्या हद्दीस मंजूरी देणेबाबत. 05-05-2015 68 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 2015 28-04-2015 144 पीडीएफ फाईल