कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना- कोल्हापूर (दु.सु) - कोल्हापूर विकास योजनेतील येथीलरि.स.नं.37/पै, (क्षेत्र 2100 चौ.मी.) ही महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जमिनआ.क्र. 162 अ -टिंबर मार्केट या आरक्षणामधून वगळून सार्वजनिक/निम सार्वजनिक विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम37अन्वये मंजूरी. 26-09-2016 292 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग निसर्गोपचार केंद्र /निसर्गोपचार धाम यांच्या विकास कामाकरिता कलम 124 (फ )(2) नुसार सूट मिळनेबाबत 22-09-2016 116 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग ड वर्ग महानगरपालिका करीता अंतिमतः मंजूर केलेली विकास नियंत्रण व् प्रोत्साहनात्मक नियमावली 20-09-2016 3563 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग पुणे, पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठीच्या विशेष नियमावलीमधील नियम 2(फ) मधील झोपडपट्टी या व्याख्येत सुधारणा करणेबाबत कलम 37 (1 कक) ची सूचना 19-09-2016 221 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 37अ च्या पोट-कलम (2) खालील नजराणा मूल्य किंवा आकार वसूल करण्यासंबंधीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करणे 17-09-2016 80 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग नवेगाव-नागझीरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रालगत बफर झोन निर्मिती बाबतची अधिसूचना. दिनांक 07-09-2016. 07-09-2016 1532 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सुक्ष्म व लघु उपक्रम सुकरता परिषदेवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत. 06-09-2016 2474 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना जुळे सोलापूर (भाग-1) - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या प्रसिध्दीबाबत सूचना. 02-09-2016 1289 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना जुळे सोलापूर (भाग-2) - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचनाअधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या प्रसिध्दीबाबत सूचना. 02-09-2016 1334 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना, जुळे सोलापूर भाग-1 - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये भागश: मंजूरीबाबत अधिसूचना 02-09-2016 1992 पीडीएफ फाईल