कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नियोजन विभाग तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्ती. 24-06-2016 128 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना - नागपूर येथील खसरा क्र 58/1 मधील आरक्षण क्र एमएन-55 मार्केट क्षेत्र 1500 चौ.मि.हेक्टर जागा रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 23-06-2016 167 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये फेरबदल ----- प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित 90 मी. रिंग रोडची रुंदी 110 मी. करणे व त्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना समुचित प्राधिकरण नेमणे तसेच सादर केलेल्या पुर्वेकडील नवीन 90 मी. रुंद रस्त्याची आखणी प्रादेशिक योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना समुचित प्राधिकरण नेमणे. 22-06-2016 317 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना-पुणे- मौजे नाणेकरवाडी, ता.खेड येथील औद्योगिक क्षेत्रामधून जाणाऱ्या प्रादेशिक योजनेच्या 45 मी. व 36 मी. रुंद प्रस्तावित रस्त्यामध्ये फेरबदल करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वयेची सूचना. 22-06-2016 336 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना पुणे- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये प्रसिध्द केलेल्या फेरबदलास शुध्दीपत्रक ----- प्रादेशिक योजनेमध्ये पुर्वेकडे नवीन 90 मी. रुंद रस्त्याची आखणी समाविष्ट करणेबाबत व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना समुचित प्राधिकरण नेमणे. 22-06-2016 257 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना शेगाव (सुधारीत ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये फरबदल प्रस्ताव. 16-06-2016 98 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना ठाणे-मौजे कावेसर, ठाणे येथील सर्व्हे क्र.145, इत्यादी भू.क्र.24,25,26 या जमिनीवरील आरक्षण क्र ४ बगिचा हे आरक्षण वगळण्याबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 127 अन्वये आदेश. 14-06-2016 121 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये फेरबदल ----- प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित 90 मी. रिंग रोडची रुंदी 110 मी. करणे व त्यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना समुचित प्राधिकरण नेमणे तसेच सादर केलेल्या पुर्वेकडील नवीन 90 मी. रुंद रस्त्याची आखणी प्रादेशिक योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना समुचित प्राधिकरण नेमणे. 14-06-2016 354 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधीच्या दरात बदल. 10-06-2016 1515 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना-पुणे. मौजे हिंजवडी, येथील राजीव गांधी माहिती व तंत्रज्ञान उद्यानासाठी नवीन पोच रस्ते प्रस्तावित करण्याकरिता मौजे बाणेर येथील प्रस्तावित 24 मी. रस्त्याऐवजी 30 मी. रस्ता रुंदी करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1 क क) (ग) अन्वये मंजूरीची अधिसूचना. 10-06-2016 274 पीडीएफ फाईल