कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना - सोलापूर (दुसरी सुधारीत) - सोलापूर महानगरपालिकेच्या मंजूर सुधारीत विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक 15/5 - शैक्षणिक प्रयोजनासाठी व त्यासह प्राथमिक शाळा हे आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास या वापर विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत कलम 37 (2) अन्वये फेरबदल प्रस्तावास नामंजूरी. 19-08-2016 217 पीडीएफ फाईल
2 गृह विभाग महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सेक्यूरिटी (मापिसा) 2016 नवीन कायदा 19-08-2016 705 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग पुणे विकास योजना (वा. ह) सेक्टर -1 बाणेर बालेवाडी नगर रचना योजना क्षेत्र (TPS Zone) व BT and AB Zone मधील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे व त्यामध्ये नवीन सार्वजनिक सुविधा प्रस्तावित करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1 कक) (ग) अन्वये अंतिम मान्यता.. 11-08-2016 307 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- पुणे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये अंतिम मंजूरीची अधिसूचना. 10-08-2016 521 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना पुणे - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये अंतिम मंजूरीची अधिसूचना. 10-08-2016 299 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेबाबतची तरतूद समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चेकलम 37 चा प्रस्ताव 09-08-2016 379 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याबाबतची तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 चा प्रस्ताव. 09-08-2016 763 पीडीएफ फाईल
8 वित्त विभाग दिनांक 1.7.2016 ते 30.9.2016 करिता भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर 8.1 टक्के. 04-08-2016 91 पीडीएफ फाईल
9 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग केरोसिन आदेश 1966 मधील दुरुस्तीबाबत. 04-08-2016 226 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम, 2014. 03-08-2016 334 पीडीएफ फाईल