कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग कोल्हापूर प्रदेश प्रादेशिक योजना, कोल्हापूर- म.प्रा.नि. व न.र. अधि. 1966 चे कलम 42 क चे उप कलम (1) व (2) नुसार कोल्हापूर नागरी विकास क्षेत्र घोषीत करणे व कलम 42 ग चे उपकलम (1) व (3) नुसार कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठीत करणेबाबत. 16-08-2017 1163 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत (बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन) नियम, 2017 11-08-2017 1271 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, 2009 - सुधारणा क्र. 92 11-08-2017 123 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, 2009 - सुधारणा क्र. 93 11-08-2017 124 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग म. प्रा. नि. व न. र. अधि., 1966 चे कलम 20(4) अन्वये राज्यातील पुणे विभागातील मंजूर प्रादेशिक योजना- क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात रहिवास वापरासाठी अधिमूल्य आकारण्या संदर्भाने नवीन विनियम अंतर्भूत करण्याबाबत 11-08-2017 1398 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग पुणे, पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठीच्या विशेष नियमावलीमधील नियम एसआर-1 (फ) मधील झोपडपट्टी या व्याख्येत सुधारणा करणेबाबत. 09-08-2017 1002 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबईच्या डी प्रभागाच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत कलम 37 (1कक) (ग) खालील अधिसूचना... 07-08-2017 157 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजनेमध्ये न्यायिक संस्थेसाठी जागा आरक्षित ठेवणेबाबत. म. प्रा. नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम-154 अन्वये निदेश. 07-08-2017 345 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 मधील विनियम 35(4) मधील फेरबदलाची कलम 37(1कक) च्या खंड (ग) खालील अधिसूचना... 05-08-2017 327 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966- राष्ट्रीयकृत बँक इमारतीस वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करताना करावयाची अधिमूल्य आकारणी व त्याची शासन आणि संबंधित प्राधिकरण यांचेमध्ये वाटणी करणेबाबत कलम 154 खालील निर्देश. 02-08-2017 85 पीडीएफ फाईल