कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबतची अधिसूचना. 13-11-2019 111 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग नागपूर महानगर प्रदेश - विकास योजना - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये मंजूरीचे आदेशास शुध्दीपत्रक निर्गमित करणेबाबत.. 07-11-2019 2330 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना-उल्हासनगर - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना. उल्हासनगर या जमिनीवरील भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे आ.क्र.243-परिवहन सेवा हे आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र आ.क्र.244-दफनभूमी या आरक्षणात समाविष्ट करणेबाबत.. 07-11-2019 293 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड या वितरण कंपनीस पारेषणकरिता आवश्यक त्या विद्युत वाहिन्या व विद्युत केंद्राची उभारणी करण्यासाठी अधिकार देण्याबाबत. 04-11-2019 1278 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना - जळगांव (वा.ह.) मौ. मेहरुण सर्व्हे क्र. 461/2/2 मधील आ.क्र. 136 हायस्कुल बाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 127(2) अन्वयेचे आदेश निर्गमित करणेबाबत. (रिट याचिका क्र. 11506/2017 श्री. सपन सुशिलकुमार झुझुनवाला व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मधील निर्णयास अनुसरुन) 04-11-2019 1767 पीडीएफ फाईल
6 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या नियंत्रणाखालील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील सहायक अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब)(राजपत्रित) या पदाचे सेवाप्रवेश नियम. 04-11-2019 58 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग वि.यो.विटा(दुसरी सुधारित) सांगली, मौजे विटा, ता.खानापूर, जि.सांगली येथील रि.स.नं.809 पैकी, क्षेत्र 5500 चौ.मी. ही जमीन आ.क्र.47 बगीचा या आरक्षणामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) नुसार फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबत. 31-10-2019 3684 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग वि.यो.पुणे (मुळ हद्द) मंजूर विकास योजनेतील (1) गणेशखिंड रस्त्यापासून पुर्वेकडे जाणा-या रेंज हील विकास योजना रस्त्याची रुंदी 24 मी.ऐवजी 18 मी. प्रस्तावित करणे. (2) कोथरुड, आयडियल कॉलनी, स.नं.127,128 व 129 मधील विकास योजना रस्त्यांची रुंदी 18 मी.ऐवजी 12 मी.प्रस्तावित करणे (3) मौजे बिबवेवाडी, स.नं.572,573, 575इ. मधील 24 मी. तसेच स.नं.577,578,579 इ.मधील 24 मी. तसेच स.नं.577,578,579 इ. मधील 30 मी.रुंद विकास योजना रस्ते वगळणेबाबत. म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम,1966 चे कलम 37 (1कक) (ग) नुसारची मंजूरीची अधिसूचना. 30-10-2019 1410 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग 250 किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीसाठीचे प्रारूप नियम प्रसिद्ध करणे. 25-10-2019 149 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग लिपिक-नि-टंकलेखक व वनरक्षक गट-क पदांचे (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम 2019 25-10-2019 700 पीडीएफ फाईल