कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग विधानसभा पोट निवडणूका-2015 करिता सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत 06-04-2015 105 पीडीएफ फाईल
2 गृह विभाग Maharashtra Police (Amendment) Act, 2015 06-04-2015 151 पीडीएफ फाईल
3 गृहनिर्माण विभाग महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि.व पु.) अधिनियमाच्या कलम ३५ उप कलम (१अे) अन्वये तक्रार निवारण समितीचे प्रारुप नियम. 20-03-2015 435 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग वांद्रे वरळी सागरी मार्गावर (वांद्रे पश्चिम) या ठिकाणी पथकर वसूली बाबतची अधिसूचना. 20-03-2015 174 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 19-03-2015 59 पीडीएफ फाईल
6 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारी यांचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत... 18-03-2015 817 पीडीएफ फाईल
7 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत.... 18-03-2015 836 पीडीएफ फाईल
8 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत.... 18-03-2015 836 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 17-03-2015 23 पीडीएफ फाईल
10 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधीच्या जमा रकमेवर सन 2014-15 या वित्तिय वर्षासाठी व्याज दर ठरविणेबाबत 16-03-2015 1715 पीडीएफ फाईल