कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना - उमरेड जिल्हा नागपूर- मौजे उमरेड सर्व्हे क्र. 510/1 क्षेत्र 3.08 हेक्टर या जागेवरील आरक्षण क्र. 29 (स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स) हे वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वये प्रस्ताव. 06-11-2018 1803 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग पर्यावरण पुरक इमारतींच्या धोरणाचा मसुदा प्रसिध्द करणेबाबत. 06-11-2018 1587 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग वि.यो.कराड (दु.सु.) दत्त चौक ते उंडाळकर पुतळा या विकास योजना रस्त्याची रुंदी 30 मी. एैवजी 15 मी. व उंडाळकर पुतळा ते नगरपरिषद हद्द या विकास योजना रस्त्याची रुंदी 30 मी. एैवजी 18 मी. दर्शविणेचा प्रस्ताव म.प्रा.नि. व न.र. अधि. 1966 चे कलम- 37(2) अन्वये मंजूर करणेबाबत... 05-11-2018 2269 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग विकास योजना दापोली- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1अेअे) (सी) अन्वये अधिसूचना- मौजे कॅम्प दापोली येथील स.नं. 185अ/1, अ/1 एकूण क्षेत्र 2.21.65 हे.आर या शासकीय जमिनीपैकी 2462 चौ.मी. क्षेत्र आ.क्र. 3 शासकीय वापर/कार्यालये या करीता आरक्षित करणेबाबत.. 05-11-2018 427 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना उमरेड जिल्हा नागपूर- मौजा उमरेड येथील खसरा क्र. 6675 एकुण क्षेत्र 286.70 चौ.मी. जागेवरील मंजुर विकास योजनेनुसार असलेले वापर वाहतुक व दळणवळण यामध्ये बदल करुन रहिवासी वापरामध्ये बदल करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1) अन्वये आदेश निर्गमित करणेबाबत.. 05-11-2018 1803 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग सुधारीत विकास योजना- चिपळूण महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये मंजुरी. 03-11-2018 615 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग सुधारीत विकास योजना- चिपळूण महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये सारभूत बदलांची सूचना. 03-11-2018 730 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत मर्डे, बिळवस व देऊळवाडा ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग. 02-11-2018 78 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना-नागपूर (सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक)(ग) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत. मंजुर विकास नियंत्रण नियमावली मधील नविन तरतूद क्र. 40 परिच्छेद W नागपूर मेट्रो रेल कॉरीडोर TOD मधील मंजुर केलेल्या विनियमात फेरबदल करणेबाबत.. 02-11-2018 2918 पीडीएफ फाईल
10 सार्वजनिक आरोग्य विभाग आरोग्य सेवा संचालनालया अंतर्गत नेत्रचिकित्सा अधिकारी, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम. 31-10-2018 1041 पीडीएफ फाईल