कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर) नियम 2010 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत 31-07-2015 53 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थानिक संस्था कर अभय योजना नियम 2015 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत 31-07-2015 46 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,2015 21-07-2015 361 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्र्यांच्या खातेवाटपाबाबत. 21-07-2015 502 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अध्यादेश 2015- वन विभाग. 20-07-2015 314 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग हरकती व सूचना मागविण्यासाठी महाराष्ट्र व ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम,२०१५ ची अधिसूचना व नियमांचा मसुदा. 20-07-2015 95 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 कलम 20 (3 ) प्रादेशिक योजना अहमदनगर फेरबदलाची सुचना मौजे रुई तालुका राहता 154 406 407 408 409 17-07-2015 130 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 कलम 32 (7 ) अन्वये अधिसूचित करणेबाबत मिरा भाईंदर धोकादायक इमारतीच्या पुर्नबाधणी नियमता व 0.33 प्रिमियम अकारुन अतिरिक्त चटई क्षेत्र निदेशांक फेरबदल 17-07-2015 134 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 कलम विकास नियंत्रण नियमावली मिरा भाईंदर विनियम ९ टेबल ३ मधील अक्र IV(f) पार्कीग व अ क्र V (४) टाऊन हॉल व ड्रामा थिएटर 17-07-2015 163 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 2015 - (सुधारणा) 16-07-2015 121 पीडीएफ फाईल