कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 18/2005 अंतर्गत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य ( जलसंपदा अर्थशास्त्र ) नियुक्तीसाठी अधिसुचना (शुध्दीपत्रक). 26-11-2015 256 पीडीएफ फाईल
2 जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 18/2005 अंतर्गत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य ( जलसंपदा अभियांत्रिकी ) नियुक्तीसाठी अधिसुचना (शुध्दीपत्रक). 26-11-2015 256 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक सुटृया - 2016. 24-11-2015 128 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग हरकती व सूचना मागविण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम, 2015 ची अधिसूचना व नियमांचा मसूदा. 21-11-2015 192 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 कलम 37( 2) अन्वये सुधारित विकास योजना नागपूर, रेशीमबाग. 20-11-2015 79 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग ड वर्ग महानगरपालिकांसाठी सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याबाबत. 19-11-2015 1347 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 राज्यातील महानगरपालिकांच्या (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये शासन व शासनाची प्राधिकरणे, महानगरपालिका यांच्या कर्मचारी निवासस्थानांबाबत विनियम अंतर्भूत करणेबाबत कलम 37 (1अेअे) (सी) खालील अधिसूचना. 19-11-2015 1375 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे विशेष नियोजन प्राधिकरण असलेल्या बांद्रा-कुर्ला संकुलाच्या अधिसूचित क्षेत्रामधून अे ब्लॉकचे क्षेत्र वगळणे. 18-11-2015 734 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे विशेष नियोजन प्राधिकरण असलेल्या ओशिवरा जिल्हा केंद्राच्या अधिसूचित क्षेत्रामधून स्वामी विवेकानंद रस्त्याच्या पश्चिमेकडील क्षेत्र वगळणे... 18-11-2015 713 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना - कागल, जि.कोल्हापूर - स.नं.247/2/1 जागेवरील आ.क्र.9 व्यपगत होण्याविषयी म.प्रा.नि. व न.र. अधि. 1966 चे कलम 127(2) अन्वये आदेश. 18-11-2015 3307 पीडीएफ फाईल