कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग नगर रचना योजना क्र.1 अमळनेर (प्रथम फेरबदल) अंतिम भुखंड क्र.235 चे क्षेत्र ३ एकर ११ गुंठे ऐवजी ५ एकर असे दुरुस्त करणेबाबत म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 चे कलम 91 (६) (ख्र) अन्वये अधिसुचना. 07-10-2015 73 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियम) अधिनियम, 2014. 07-10-2015 175 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे - म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये मौजे सावरदरी, ता.खेड, जि.पुणे येथील गट नं.166अ व 166ब या जमिनींच्या फेरबदलाची अधिसूचना. 05-10-2015 547 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 चे कलम 37 अन्वये नागपूर येथील विकास नियंत्रण नियमातील फेरबदल. 03-10-2015 131 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे - म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम, 1966 चे कलम 20(3) अन्वये मौजे कडधे, ता.मावळ, जि.पुणे व मौजे सावंतवाडी येथील जमिनीच्या फेरबदलाची नोटीस. 01-10-2015 576 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना चंद्रपूर म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 चे कलम 37(2) अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत मौजे गोविंदपूर पेठ येथील सव्हे क्र 37/1 मधील 0.40 हेक्टर 29-09-2015 95 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना नागपूर म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 चे कलम 31(1) नागपूर शहराची दुसरी सुधारित योजना मौजे सिताबर्डी स न 60 शिट क्र 14 15 16 17 28-09-2015 101 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे - म.प्र.नि. व न.र. अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील नेक्स्चर-एक्स मधील विनियम क्र.2.6.1 (xv) मध्ये मंजूर केलेले फेरबदल. 28-09-2015 1607 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना पुणे - मौजे औताडे-हांडेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील जमीन वापर फेरबदलाबाबत म.प्रा.नि. व न.र. अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (3) अन्वये नोटीस. 24-09-2015 3946 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग प्रादेशिक विकास योजना अहमदनगर म.प्रा.नि.व न.अ. 1966 चे कलम 37(2) अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत मौजे सावेडी. 24-09-2015 89 पीडीएफ फाईल