कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग वि.यो.फलटण, (तिसरी सुधारित) म.प्रा.नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम-31(1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस (ई.पी.1 ते 16) अंतिम मंजूरी देणेबाबत. 10-05-2018 1886 पीडीएफ फाईल
2 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र राज्यात सुविधा व सेवा (विद्युत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरीता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरीता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरीता अध्यादेश 09-05-2018 197 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सुधारित प्रारुप विकास योजनेस कलम 31 (1) अन्वये मंजूरीची अधिसूचना 08-05-2018 3569 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 - उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सुधारीत प्रारुप विकास योजनेस अंतिम मंजूरी देताना शासनाने मंजूरीतून वगळलेल्या साराभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) संदर्भात सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. 08-05-2018 2385 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली बृहन्मुंबई. 08-05-2018 301 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग पुणे शहराच्या सारभूत स्वरुपाच्या विकास योजनेबाबत शुध्दीपत्रक 05-05-2018 1166 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम-20(3) अन्वये राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजनांच्या प्रमाणित वि.नि.नि. मध्ये विनियम क्र. 22.5 मध्ये सुधारणा करणेबाबत... 02-05-2018 1463 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1 क क) अन्वये राज्यातील नगरपरिषदांच्या प्रमाणित वि.नि.नि. मध्ये विनियम क्र.22.5 मध्ये सुधारणा करणेबाबत... 02-05-2018 1411 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग शेतमजुर व कारागिरांच्या राहत्या घरांच्या जागा यांच्या बाबतचे अधिकार अभिलेख तयार करण्याची रित 27-04-2018 150 पीडीएफ फाईल
10 वित्त विभाग सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 1 एप्रिल, 2018 ते दिनांक 30 जून, 2018 करिता व्याजदर 7.6 टक्के. 26-04-2018 399 पीडीएफ फाईल