कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप (सुधारणा) नियम, 2016 19-10-2016 94 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्र्यांच्या खाते वाटपात सुधारणे बाबत 30-09-2016 77 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकासयोजनापुणे (वाढीव क्षेत्र) सेक्टर-1 बाणेर बालेवाडी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1 कक) (ग) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करण्याबाबतमौजे बालेवाडीस. नं. 27 मधील 30 मी. विकास योजना रस्त्याची आखणीमध्ये बदल करणेबाबत 30-09-2016 187 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना -पुणे. - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये फेरबदलाची नोटीस. मौ.म्हाळुंगे, ता.मुळशी, जि.पुणे येथील स. क्र. 9 मधील, 30 मी. रुंदीच्या रस्त्याची आखणी स्थलांतरित करणेबाबत. 29-09-2016 279 पीडीएफ फाईल
5 आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015- आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा अधिसूचित करण्याबाबत. 28-09-2016 150 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना- कोल्हापूर (दु.सु) - कोल्हापूर विकास योजनेतील येथीलरि.स.नं.37/पै, (क्षेत्र 2100 चौ.मी.) ही महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जमिनआ.क्र. 162 अ -टिंबर मार्केट या आरक्षणामधून वगळून सार्वजनिक/निम सार्वजनिक विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम37अन्वये मंजूरी. 26-09-2016 292 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना-पुणे- मौजे सालतर, माजगांव, बार्पे (बु), भांबर्डे, एकोले, घुटके, आडगाव, ता.मुळशी जि. पुणे येथील जमिनी गिरीस्थान विकास नियंत्रण नियमावलीचे नियम क्र. 1 अन्वये गिरीस्थान विकास करण्यासाठी घोषित करणेबाबत. 23-09-2016 319 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग निसर्गोपचार केंद्र /निसर्गोपचार धाम यांच्या विकास कामाकरिता कलम 124 (फ )(2) नुसार सूट मिळनेबाबत 22-09-2016 116 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग ड वर्ग महानगरपालिका करीता अंतिमतः मंजूर केलेली विकास नियंत्रण व् प्रोत्साहनात्मक नियमावली 20-09-2016 3563 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना- नागपूर (सुधारित)- मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील आवश्यक त्या ठिकाणी फेरबदलास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1अेअे) अन्वये सूचना... 20-09-2016 308 पीडीएफ फाईल