कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 गृह विभाग पोलिस उपअधीक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) / सहायक पोलिस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या पदांचे सेवा प्रवेश नियम 2016. 26-04-2016 3546 पीडीएफ फाईल
2 गृह विभाग मुख्य श्वान अध्यापक/ पोलिस अधीक्षक (श्वान पथक) (गट अ) पदांचे सेवाप्रवेश नियम, 2016 26-04-2016 4516 पीडीएफ फाईल
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग नोटीफाईड व्होल्टेज अधिसूचित करण्याबाबत. 21-04-2016 35 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील नियम क्रमांक 7 मधील सुधारणा व नियम 14 मधील सुधारणांच्या अुषंगाने आक्षेप व सुचना मागविणे. 21-04-2016 104 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, 1991 च्या विनियम 33(10), परिशिष्ट - 4 च्या खंड 9.1 मधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37 (2) खालील अधिसूचना.... 21-04-2016 556 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबईच्या एम प्रभागाच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37 (1 अे अे) (सी) खालील अधिसूचना.. 21-04-2016 726 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना -पुणे. मौ. इंदुरी, ता. मावळ, जि.पुणे येथील गट क्र. 530(पै), 532 व 533, या जमिनी शेती तथा ना-विकास व वनीकरण विभागातून वगळून औद्योगिक विभागात समाविष्ट करणेबाबत कलम 20 (4) अन्वये अंतिम मंजूरी. 20-04-2016 236 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 255 व 257 मध्ये सुधारणा करण्याकरीता सन 2016 चा अधिनियम क्रमांक 11. 11-04-2016 150 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना पुणे -मौजे कडधे, ता. मावळ, जि. पुणे स.नं.189, 190, 191 इ. जमीनी सार्वजनिक निमसार्वजनिक विभागामधुन निवासी विभागात समाविष्ट करणे बाबत कलम 20(4) ची अधिसुचना. 11-04-2016 227 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना-चाळीसगाव (सु.) मौजे चाळीसगाव स.नं.389 पै. वरील आरक्षण क्र.93 खेळाचे मैदान बाबतचे आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम १२७ (२) अन्वये आदेश निर्गमित करणे. 10-04-2016 106 पीडीएफ फाईल