कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोरोना नियमावली अधिसूचना. 14-03-2020 1437 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोरोना नियमावली अधिसूचना. 13-03-2020 1989 पीडीएफ फाईल
3 मराठी भाषा विभाग महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम 2020 09-03-2020 153 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (सुधारणा) नियम, 2020 05-03-2020 1203 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील सु-मोटो रिट याचिका क्र. 1/2019 मधील निर्देशाच्या अनुषंगाने पदनिर्दिष्ठ विशेष पोक्सो न्यायालयामध्ये (Exclusive/Designated Special POCSO Courts) पदनिर्दिष्ठ विशेष सरकारी अभियोक्ता (Exclusive Special Public Prosecutors) नामनिर्देशित करण्याबाबत. 04-03-2020 228 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग वि.यो.बारामती (मुळ हद्द) (दु.सु.) - मौजे बारामती येथील सर्व्हे क्र.39(पै) या जागेवरील आरक्षण क्र.13 - प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा हे आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याच्या फेरबदल प्रस्तावास म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये मंजूरीबाबत. 04-03-2020 4147 पीडीएफ फाईल
7 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग आधार अधिनियम, 2016 (आधार व इतर कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2019) मधील कलम 7 नुसार महाडीबीटी पोर्टल करीता आधार सेवांचा उपयोग करणेबाबत. 03-03-2020 482 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना, पिंपरी-चिंचवड, मंजूर विकास योजनेमधील मौजे पिंपरी वाघेरे (नेहरुनगर) येथील स. नं. 101(पै), सि.स.नं. 5101(पै) ही जमीन खेळाचे मैदान या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्याकरीता म. प्रा. नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करणेबाबत... 28-02-2020 958 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना नेर- नबाबपूर (सु), जि. यवतमाळ- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभुत फेरबदलांच्या प्रसिध्द सुचनेस शुध्दीपत्रक निर्गमित करणेबाबत. 27-02-2020 543 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्र्यांच्या खाते वाटपात बदल. 18-02-2020 45 पीडीएफ फाईल