कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरीता विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील गट-अ ते गट-ब या संवर्गांतील अधिकाऱ्यांच्या तसेच गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी अधिसूचित करणेबाबत 20-05-2016 1651 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली विनियम 33(10) मधील फेरबदलाबाबत कलम 37(2) खालील अधिसूचना 20-05-2016 66 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम, 2016 चा मसुदा 18-05-2016 174 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006. 18-05-2016 3035 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत. 13-05-2016 40 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग नगर रचना योजना- क्र.1, इचलकरंजी (अंतिम) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 91 (2) अन्वये अधिसूचना... 13-05-2016 3141 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना-पुणे मौजे मुळशी (खु.) व मौजे वरक, ता. मुळशी ही गावे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20(4) अन्वये प्रादेशिक योजनेमध्ये गिरीस्थान दर्शविणेबाबत. 13-05-2016 204 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग सुधारित विकास योजना, इचलकरंजी (मूळ हद्द क्षेत्र) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 37 (1 कक) अन्वये सूचना... 13-05-2016 3071 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये पुणे प्रादेशिक योजनेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये वायुसेना विमानतळाच्या लगतच्या क्षेत्रात बांधकाम करणेस प्रतिबंध करण्याबाबत मंजूर केलेले फेरबदल. 13-05-2016 208 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- कोल्हापूर प्रदेश महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 4 अन्वये कोल्हापूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ गठित करणेबाबत... 13-05-2016 2091 पीडीएफ फाईल