कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग वांद्रे वरळी सागरी मार्गावर (वांद्रे पश्चिम) या ठिकाणी पथकर वसूली बाबतची अधिसूचना. 20-03-2015 174 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 19-03-2015 59 पीडीएफ फाईल
3 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारी यांचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत... 18-03-2015 817 पीडीएफ फाईल
4 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत.... 18-03-2015 836 पीडीएफ फाईल
5 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत.... 18-03-2015 836 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 17-03-2015 23 पीडीएफ फाईल
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 16-03-2015 1982 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम 10 क ची अधिसूचना 13-03-2015 75 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग वडार समाजास दगड उत्खननाच्या स्वामित्वधनातून सूट देण्याबाबत. 07-03-2015 2133 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग वै. शि. व औ. द्रव्ये विभागांतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांना विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली, 2010 मधून वगळण्याबाबत. 04-03-2015 406 पीडीएफ फाईल