कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना अहमदनगर मौ.सावळी विहिर बु.ता.राहता येथील ग.न.5/4 व इतर Truck Terminal प्रयोजनार्थ नामनिर्देशित जागेपैकी ग.नं.5/4/अ या जागेवरील नामनिर्देशन म.प्रा.नि.व न.र. अधि.1966 चे कलम 127 अन्वये व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत. 30-06-2022 572 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग TPS-1122/172/S.No.37/2022/Navi-9 परिषद, सिन्नर मंजूर विकास आराखडा (वाढीव मर्यादा) एम.एन. 253/13 (जुना 254/13) महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 37 अंतर्गत प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र (आरक्षण क्रमांक 38). 29-06-2022 649 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रीमंडळ खाते वाटप बदल. 28-06-2022 199 पीडीएफ फाईल
4 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शाळा न्यायाधिकरण. 28-06-2022 253 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना - अमरावती (दुसरी सुधारित) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस पुनर्प्रसिद्धीची सूचना... 27-06-2022 3879 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम 1982 मधील नियम 53 मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 23-06-2022 1956 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग श्री.एस.बी.पाटील, सदस्य, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुख्यपीठ बृहन्मुंबई यांची दिनांक २०/०७/२०२२ ते १९/०७/२०२२ या कालावधीकरिता सदस्य, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुख्यपीठ बृहन्मुंबई या पदावर पुर्ननियुक्ती करण्याबाबत. 21-06-2022 160 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग श्री. व्यंकटराव किशनराव कदम यांना महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे सदस्य म्हणून दिनांक २१ जून,२०२२ पासून ते दिनांक ४ जानेवारी, २०२४ या कालावधीकरिता किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरिता नियुक्त करीत आहे. 21-06-2022 160 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966- उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) खालील सूचना- बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व पोत्साहन नियमावली-2034 मधील विनियम 33(9) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 13-06-2022 2355 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना - मौजे कळवा येथील सि.स.नं.2736पै, 2735पै, व इतर जमिनी वाहतूक व दळणवळण (रेल्वे कारशेड), सार्वजनिक/ निमसार्वजनिक विभाग व रहिवास विभागातून वगळून 30.00 मी. रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविण्याबाबत.. 10-06-2022 1866 पीडीएफ फाईल