कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग मौजे कुपवाड, ता.मिरज, जि. सांगली येथील आ.क्र.335-टाऊन हॉल/ लायब्ररी व्यपगत झाल्याबाबत कलम-127(2) अन्वयेचे आदेश. 20-03-2017 575 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना - पुणे, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हददीमधील प्रस्तावित 90 मी. रिंग रोडची रुंदी 110 मी. करणे व आखणीत बदल करणेबाबत. म. प्रा. नि. व न. र. अधि., 1966 चे कलम 20(4) अन्वये फेरबदल प्रस्तावाची अंतिम मंजूरीची अधिसूचना 17-03-2017 515 पीडीएफ फाईल
3 गृहनिर्माण विभाग महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण, सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी (नियुक्ती आणि सेवा शर्ती) नियम 2017 चे प्रारुप. 16-03-2017 117 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक योजना व नगर रचना अधिनियम, 1966 गोराई-मनोरी-उत्तन या अधिसूचित क्षेत्रासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केलेली नियूक्ती रद्द करणेबाबत...... 16-03-2017 90 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना पाचगणी - मंजूर पाचगणी विकास योजना मधील स.नं. 55/2 पै. व 56 पै. मधील क्षेत्र हरित विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा म.प्रा.व न.र. अधि.,1966 चे कलम-37 अन्वयेचा प्रस्ताव नामंजूर करणेाबाबत 16-03-2017 242 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग राज्यातील नगरपरिषदांसाठी बांधकाम परवानगी देण्याकरिता संगणकीय आज्ञावली तयार करणेबाबत (Building Plan Management System). 16-03-2017 944 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग मंजूर प्रादेशिक योजना- क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या नगरपरिषद / नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात गावठाणापासून विवक्षित अंतरामध्ये अनुज्ञेय करावयाच्या रहिवास वापरासाठी अधिमूल्य आकारण्यासंदर्भाने नवीन विनियम अंतर्भूत करण्याबाबत. म. प्रा. व न. र. अधि., 1966 चे कलम 20(3) अन्वये सूचना. 15-03-2017 635 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग राज्यातील महानगरपालिका / नगरपरिषदांसाठी मंजूर केलेले विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) नियमावली संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-37 (1 क क) अन्वये नोटीस. 14-03-2017 3901 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग राज्यातील महानगरपालिका / नगरपरिषदांसाठी मंजूर केलेले विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) नियमावली संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम-154 अन्वये निदेश. 14-03-2017 1907 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या विभागाची नविन विभाग म्हणून निर्मिती. 09-03-2017 102 पीडीएफ फाईल