कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश...अकोला महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट झालेल्या 24 गावांमधील विकास प्रस्तावास मान्यता देतेवेळी वापरावयाच्या कार्यपध्दती बाबत.... 16-07-2019 3262 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना - दिग्रस (दु.सु), जि.यवतमाळ - मौजा दिग्रस स.नं.15/3, क्षेत्र 2.83 हे. आर पैकी 2.53 हे.आर जागा कृषी तथा नाविकास विभागातून वगळुन निवासी वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वये फेरबदल प्रस्ताव मंजूरी बाबत.. 16-07-2019 482 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग प्रारुप विकास योजना मौदा जिल्हा नागपूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजुरीबाबत.. 15-07-2019 3405 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग प्रारुप विकास योजना मौदा जिल्हा नागपूर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या EP प्रसिध्दीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत.. 15-07-2019 2241 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग जनगणना-2021 बाबत केंद्र शासनाची अधिसूचना क्र. S.O. 2221(अ), दि. 25 जून, 2019. 08-07-2019 3191 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना - पुणे (मुळ हद्द)- म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1कक) (ग) अन्वये मंजूर विकास योजनेतील मौजे धनकवडी स.नं.6 (भाग) वरील खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे नामाभिधान हायस्कूल करणे व नियोजन प्राधिकरण सरहद संस्था करणेबाबत. 08-07-2019 254 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना जालना (दु.सु) मंजूर विकास योजनेतील फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37(1क) अन्वये सूचना निर्गमित करणेबाबत. 08-07-2019 468 पीडीएफ फाईल
8 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत वडनेर व सावतावाडी, ता.मालेगाव, जि. नाशिक. 05-07-2019 52 पीडीएफ फाईल
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, 1977 04-07-2019 103 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना- काटोल (सु अधिक वा.क्षे.) जिल्हा नागपूर- मौजा काटोल येथील प.ह.क्र. 44 शेत सर्व्हे क्र. 104, 105, 106 व 109 एकुण क्षेत्र 2.89 हेक्टर आर जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत कलम 37 अन्वये फेरबदल. 04-07-2019 1738 पीडीएफ फाईल