कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सुधारित प्रारुप विकास योजना - 2034 ला अंतिम मंजूरी देताना शासनाने मंजूरीतून वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) (E-48, GN31, GN33, PN119, PN136, RN72, RN85 and MW39) संदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम 31 (1) अन्वये मंजूरी 22-01-2019 259 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर) - मौजे बल्लारपूर येथील सर्व्हे क्र. 28 (भाग) मधील, आरक्षण क्र. 5 वाचनालय आरक्षण क्र. 6 क्रिडांगण व विदयमान क्रिडांगण बालोद्यान, वनीकरण, मेरी पार्क तसेच विदयमान / प्रस्तावित रहिवास विभाग वगळून मुक्त झालेले क्षेत्र औद्योगिक विभागात समाविष्ट करणेबाबत, कलम 37 अन्वये प्रस्ताव.. 19-01-2019 2140 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग म.ना.से ( सु.वे) नियम, 2009 च्या अधिसूचना सुधारणा क्र.66 चे शुध्दीपत्रक 18-01-2019 3147 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग म.ना.से ( सु.वे) नियम, 2009 च्या अधिसूचना सुधारणा क्र.77 चे शुध्दीपत्रक 18-01-2019 3137 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग पाचव्या राज्य वित्त आयोगास मुदतवाढ देणे व आयोगाच्या अध्यक्षांची पुर्ननियुक्ती करणे. 17-01-2019 1080 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग मंजूर विकास योजना बल्लारपूर (सु. अधिक वा.क्षेत्र) (जि. चंद्रपूर)- मौजे बल्लारपूर शहरातील नगर परिषदेच्या मालकीची शिट क्र. 30, सि.स.क्र. 356, क्षेत्र 1679.00 चौ.मी. ही जागा Public / Semi Public या विभागामधुन वगळून वाणिज्य विभागामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.. 16-01-2019 2327 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग विकास योजना बल्लारपूर (जि. चंद्रपूर)- मौजे बल्लारपूर येथील सर्व्हे क्र. 31/56 या जागेवरील आरक्षण क्र. 48 बगीचा (भागश:) आणि आरक्षण क्र. 55 रिक्रीएशन ग्राऊंड (भागश:) वगळून रहिवास, वाणिज्य व सार्वजनिक / निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत.. 16-01-2019 2530 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना संगमनेर (दु.सु.) मौजे संगनेर येथील सर्व्हे क्र. 91/ब (जुना स.नं. 430ब) या पैकी क्षेत्र सार्वजनिक व वाणिज्य वापर दर्शविणे बाबत कलम 37 अन्वये फेरबदल प्रस्ताव 16-01-2019 1779 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- माथेरान पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र - महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 15 चे उपकलम (1) अन्वये पुरकपत्र. 11-01-2019 810 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियेाजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 40 पोट कलम (1ब) च्या अन्वये अधिसूचना क्षेत्राबाबत व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांची विशेष नियेाजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीबाबत व निर्गमित अधिसूचनेत शुध्दीपत्र निर्गमित करणेबाबत.. 11-01-2019 1041 पीडीएफ फाईल