कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1 अेअे) अन्वये बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 मधील विनियम 33(24) मधील फेरबदलाच्या मंजूरीची अधिसूचना. 08-02-2016 74 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्राच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील परवडणारी घरे बाबतच्या विद्यमान तरतुदीमध्ये फेरबदलाबाबत कलम 37 (1अेअे) खालील सूचना. 08-02-2016 95 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 154 अन्वये शासन निदेश.दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्राच्या (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) विकास नियंत्रण नियमावलीमधील परवडणारी घरे (Inclusions Housing) बाबतच्या विद्यमान तरतुदीमध्ये स्पष्टीकरण देणेबाबत. 08-02-2016 44 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग राज्यातील नगरपालिकांसाठी विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) संदर्भात नवीन विनियमास अधिनियमाचे कलम 37 (1 क क) (ग) अन्वये अंतिम मंजूरी. 06-02-2016 243 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग सन 2016 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ 05-02-2016 75 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 15 मिटर पेक्षा जास्त उंची असलेल्या बहुमजली इमारतीच्या विद्युत संच मांडणीचे विद्युत निरिक्षका मार्फत निरीक्षण करण्याकरीता विद्युत जोडभार व होल्टेज ची क्षमता अधिसूचित करण्याबाबत. 04-02-2016 71 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग विद्युत निरिक्षकाद्वारे प्रथम निरिक्षण करावयाच्या वीज निर्मिती संचाची क्षमता अधिसूचित करणेबाबत. 04-02-2016 71 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 बृहन्मुंबईच्या के/पश्चिम विभागाच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत कलम 37 (1अेअे) ची सूचना. 01-02-2016 86 पीडीएफ फाईल
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अन्वये सेवा देण्याबाबत. 29-01-2016 87 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग कोकण विभागातील महानगरपालिकांसाठी विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) संदर्भात नवीन विनियम अंतर्भूत करण्याबाबत कलम 37 (1 क क) (ग) अन्वये अंतिम मंजूरी. 29-01-2016 231 पीडीएफ फाईल