कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग सुधारीत विकास योजना- जळगाव जामोद- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये... मौजे- खेलखासा खुर्द, जळगाव जामोद स. क्र. 23 (भाग) नझुल शिट क्र. 8 ब, प्लॉट क्र. 3 मधील आ. क्र. 36-बगीचा मधील पश्चिमेकडील 0.4 हे. जागा आरक्षणातून वगळून सांस्कृतिक भवन या वापराकरीता सार्वजनिक/निमसार्वजनिक विभागामध्ये समाविष्ट करणेबाबत... 21-07-2016 404 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 विनियम ५६ (३)(सी) व ५७(४)(सी) मधील फेरबदलाबाबत कलम 37 (1अेअे) खालील सचूना. 21-07-2016 168 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई पी/उत्तर प्रभागाच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेमधील मंजूर फेरबदलाबाबत कलम 37 (1अेअे)(सी) खालील अधिसूचना.......... 21-07-2016 55 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 -बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 विनियम 33(7), परिशिष्ट ---IV च्या खंड 10(a) मधील मंजूर फेबदलाबाबत कलम 37(१अेअे)(सी) खालील अधिसूचना 19-07-2016 61 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- यवतमाळ - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम-4 अन्वये यवतमाळ प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करणेबाबत. 15-07-2016 2099 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- उस्मानाबाद महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम-4 अन्वये उस्मानाबाद प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करणेबाबत. 15-07-2016 2100 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- धुळे - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम-4 अन्वये धुळे प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करणेबाबत. 15-07-2016 2102 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- हिंगोली - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम-4 अन्वये हिंगोली प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करणेबाबत. 15-07-2016 2100 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग प्रादेशिक योजना- नंदुरबार - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम-4 अन्वये नंदुरबार प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करणेबाबत. 15-07-2016 2111 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये अधिसूचना प्रसिध्द करण्याबाबत - राज्यातील प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम 24.7 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान धोरण 2015 च्या अनुषंगाने मंजूर फेरबदल 15-07-2016 127 पीडीएफ फाईल