कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्रातील RCS विमानतळांबाबत अधिसूचना. 18-04-2017 96 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग पर्यावरण पूरक मार्गदर्शक तत्वे प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमवालीमधे समाविष्ट करने साठी म प्रा व् न र अधिनियम १९६६चे कलम २०(३)ची सूचना व् कलम १५४ नुसार निदेश 13-04-2017 2259 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम,1966 बृहन्मुंबई एफ/दक्षिण प्रभागात सुधारित मंजुर विकास योजनेतील फेरबदलाबाबत कलम 37(1अेअे) खालील सूचना... 13-04-2017 110 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग पर्यावरण पूरक मार्गदर्शक तत्वे नियोजन प्राधिकारनाच्या विकास योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमवालीमधे समाविष्ट करने साठी म प्रा व् न र अधिनियम १९६६चे कलम ३७(१क क)कची सूचना व् कलम १५४ नुसार निदेश 13-04-2017 2085 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग मौजे वाघोली, ता.हवेली येथील गट नं.2270 (पै) आणि 2272 (पै), या जमिनी शेती तथा ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत म. प्रा. नि. व न. र. अधि., 1966 चे कलम 20 (4) अन्वये फेरबदलाची अधिसूचना.... 11-04-2017 1845 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना, पंढरपूर (दु.सु.)- म.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वये नोटीस. (मौजे पंढरपूर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर येथील आ.क्र.116 - माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान (क्षेत्र 5800 चौ.मी.). 11-04-2017 3732 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग चंद्रपूर,परभणी व लातूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक- 2017 व इतर महानगरपालिका/जिल्हा परिषद/पंचायत समिती मधील पोटनिवडणूक करिता दिनांक 19 एप्रिल, 2017 रोजी सुट्टी जाहीर करणेबाबत. 10-04-2017 90 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बांबू मंडळ, नागपूर हे पद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक या पदाच्या दर्जा व जबाबदाऱ्यांच्या अनुषंगाने समकक्ष असल्याचे घोषीत करण्याबाबत. 06-04-2017 3207 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष ) हे पद अबेयंसमध्ये ठेवून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष) हे पद संवर्गास तात्पुरत्या स्वरुपात जोडणे. 06-04-2017 3152 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) अधिनियम, 2016 मधील कलम 1 च्या पोट-कलम (2) मधील तरतूदी अंमलात आणण्याबाबतचा दिनांक नियत करणेबाबत....... 31-03-2017 1307 पीडीएफ फाईल