कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - बृहन्मुंबई क्षेत्राच्या सुधारित प्रारुप विकास योजनासह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 ला अंतिम मंजूरी देताना शासनाने मंजूरीतून वगळलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 मधील सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) संदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम 31(1) अन्वये मंजूरी 21-09-2018 6419 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र विकास सेवा (रचना, वर्गीकरण आणि भरती) (सुधारणा) नियम, 2018. 18-09-2018 92 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग निवडश्रेणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप आयुक्त (आस्थापना), उप आयुक्त (विकास), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत), सहायक आयुक्त (विकास), सहायक आयुक्त (चौकशी), सहायक आयुक्त (तपासणी), प्राचार्य ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, निवडश्रेणी गट विकास अधिकारी, गट विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील इतर समकक्ष पदांचे महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ (राजपत्रित) (सेवा प्रवेश) नियम, 2018. 18-09-2018 84 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुले योजनेअंतर्गत प्रस्तावात सुरक्षा ठेव रक्कम न आकारणेबाबत म. प्रा. नि. व न. र. अधि., 1966 चे कलम 154 अन्वये निदेश... 17-09-2018 561 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये सिंधुदुर्ग नगरीच्या मंजूर नियोजन प्रस्ताव नकाशामधील भूखंड क्र. 149 च्या वापर बदलाचा फेरबदल मंजूर करणेबाबत. 17-09-2018 398 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 मध्ये नियम-43 व नियम 52 समाविष्ट करण्याबाबत 15-09-2018 159 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग मौजे चांदखेड, ता. मावळ येथील ग. नं. 483, 485 इ. मधील क्षेत्र वनीकरण / शेती व नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत 12-09-2018 2381 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग लोणावळा नगरपरिषदेच्या मंजूर वि.नि.नि. मधील विनियम क्र. 3.3.57 व 5.13.5.2 मध्ये नवीन तरतूद अंतर्भूत करणेसाठी सुधारणा करणेबाबत. 12-09-2018 1519 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजना विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम क्र. 22.5 (iv) (a) मध्ये सुधारणा करणेस मान्यता. 05-09-2018 3322 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम, 1966 चे कलम 18 (3) अन्वये मौजे सणसवाडी, ता.शिरुर, जि.पुणे येथील जागेस एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास लोकेशन्ल क्लिअरन्स देणेबाबत. 04-09-2018 1020 पीडीएफ फाईल