कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग विकास योजना- ब्रम्हपुरी जिल्हा चंद्रपूर - मौजा देलनवाडी येथील सर्व्हे क्र. 78/1 क्षेत्र 0.73 हेक्टर आर पैकी अंदाजे 0.50 हेक्टर या जागेवरील आरक्षण क्र. 58 क्रिडांगण वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव.. 20-10-2020 455 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना घनसावंगी (वाढीव हद्द) जि. जालना- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये भागश: मंजूरीबाबत. 20-10-2020 542 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना घनसावंगी (वाढीव क्षेत्र ) जि.जालना- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या EP प्रसिध्दीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत. 20-10-2020 587 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग मुख्य महाव्यवस्थापक (औषधी वनस्पती), महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर हे पद मुख्य वनसंरक्षक या पदास समकक्ष म्हणून घोषित करण्याबाबत. 09-10-2020 2590 पीडीएफ फाईल
5 महसूल व वन विभाग संचालक, चंद्रपूर विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने), चंद्रपूर हे पद अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या पदास समकक्ष म्हणून घोषित करण्याबाबत. 09-10-2020 2602 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मध्य चांदा / ब्रम्हपुरी / भंडारा ही पदे कनिष्ठ वेतन श्रेणी या पदास समकक्ष असल्याचे घोषित करण्याबाबत. 09-10-2020 2602 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग वन संरक्षक (कार्य आयोजना), औरंगाबाद हे पद आस्थगित ठेवून उप वनसंरक्षक (कार्य आयोजना), औरंगाबाद हे पद संवर्गास जोडणेबाबत. 09-10-2020 2597 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - मौजे मालाड (पूर्व), मुंबई येथील बृहन्मुंबई विकास योजना-2034 मधील मंजूर फेरबदल SM-PN 40 मधील अंतर्भूंत विद्यामान रस्ता अंशत: 13.40 मी. रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1) अन्वये निदेश. 09-10-2020 44 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग विकास योजना - बारामती (वाढीव हद्द)- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये वगळलेल्या क्षेत्राच्या विकास योजनेस अंतिम मंजुरीबाबतची अधिसूचना 06-10-2020 743 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग श्री.राजाराम माने, भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) यांना सदस्य, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ पुणे या पदावर नियुक्ती करणेबाबत 05-10-2020 164 पीडीएफ फाईल