कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग राज्यातील 10 महानगरपालिका व 25 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 283 पंचायत समित्यांच्या मतदानाच्या दिवशीची सार्वजनिक सुट्टी. 08-02-2017 98 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग गोवा राज्याचे मतदार असलेले परंतु महाराष्ट्रामध्ये काम करणाऱ्या मतदारांना दिनांक 4 फेब्रुवारी, 2017 रोजी सुटृी जाहीर करण्याबाबत. 02-02-2017 98 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 01/01/2017 ते 31/03/2017 करिता व्याजदर 8 टक्के. 30-01-2017 66 पीडीएफ फाईल
4 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या विविध कलमांतर्गत आकारावयाच्या शुल्क/आकार/दंड(शास्ती)/रुपांतरण कर/फी इत्यादी बाबतच्या तरतुदीत सुधारणा करण्याबाबत 18-01-2017 2549 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा गट - अ या संवर्गाचे सेवा प्रवेश नियम. 13-01-2017 769 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग री. मदन मधूकरराव येरावार, राज्यमंत्री यांचे खातेवाटप बदल 11-01-2017 77 पीडीएफ फाईल
7 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक) (ग) अन्वये अधिसूचनाराज्यातील महानगरपालिकांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये औद्यागिक वापर विभागात रहिवास वापर अनुज्ञेय करावयाच्या विनियमामध्ये सुधारणा 11-01-2017 12847 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना ताथवडे- ताथवडे शहराच्या विकास योजनेस अंतिम मंजूरी देताना वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या नियोजित फेरबदलासंदर्भात शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्याबाबत. 09-01-2017 2749 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग प्रारुप सुधारित विकास योजना- नाशिक, जि. नाशिक महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजूरीबाबत अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत... 09-01-2017 3564 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग प्रारुप सुधारित विकास योजना- नाशिक, जि. नाशिक महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारर्भूत बदलांच्या पुनर्प्रसिध्दीची सूचना निर्गमित करणेबाबत... 09-01-2017 1541 पीडीएफ फाईल