कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 उक्त अधिनियमाचे कलम 37(1कक) खालील सूचना. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 मधील विनियम 34(3) मधील टेबल सी मध्ये प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 08-06-2021 1625 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण- पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करुन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलीन करणेबाबत तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेबाबत - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 नुसार अधिसूचना. 07-06-2021 929 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना-अमरावती (सुधारीत)- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव मौ. नवसारी येथील स.क्र.12/3, 12/4 व 13 मधील 1.58 हे. आर जमीन नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत.. 07-06-2021 844 पीडीएफ फाईल
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोरोना कालावधीत मेडीकल ऑक्सीजनचे संनियंत्रण करणेबाबत 03-06-2021 813 पीडीएफ फाईल
5 सार्वजनिक आरोग्य विभाग खाजगी रुग्णालयांनी म्युकरमायकोसिस आजारावरील उपचारासाठी आकारावयाच्या दर निश्चितीबाबत 03-06-2021 2304 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(2) अन्वये नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेतील मौजे नाशिक येथील स.नं.1045/727/ब पैकी (अंतिम भुखंड क्र.522अे, न.र.यो.क्र.2) या जागेवरील आ.क्र.225 वॉटर वर्क्स हे आरक्षण वगळणेकरीता फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणेबाबत.. 03-06-2021 968 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोरोना कालावधीतील मेडिकल ऑक्सिजन राखीव ठेवण्याबाबत. 02-06-2021 824 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग विकास योजना-औरंगाबाद (वाढीव हद्द) मौ. चिकलठाणा स.नं.216,217 मधील क्षेत्र वीटभट्टी या आरक्षणातून वगळून जिल्हा क्रिडा संकूल प्रकल्प औरंगाबाद या प्रयोजनसाठी आरक्षित करण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये मान्यता...... 02-06-2021 1158 पीडीएफ फाईल
9 सार्वजनिक आरोग्य विभाग खाजगी रूग्णालयांनी कोविड बाधीत रूग्णांवर उपचारासाठी आकारावयाच्या दरनिश्चिती बाबतची सुधारीत अधिसूचना 01-06-2021 1976 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015......वन विभागांतर्गत द्यावयाच्या ऑनलाईन सेवासंदर्भात. 31-05-2021 326 पीडीएफ फाईल