कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक/पोट-निवडणुकांसाठी बुधवार, दिनांक 24 मे, 2017 रोजी सार्वजनिक सुट्टी. 22-05-2017 100 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग विकास योजना भोर (दुसरी सुधारित वाढीव हद्द) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारभूत फेरबदलांच्या प्रसिध्दीबाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत. 16-05-2017 930 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग विकास योजना भोर (दुसरी सुधारित अधिक वाढीव हद्द) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजूरीबाबत. 16-05-2017 1026 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग सुधारित विकास योजना, इचलकरंजी (मूळ हद्द क्षेत्र) म. प्रा. नि. व न. र. अधि., 1966 च्या कलम 37 (1 क क) (ग) अन्वये अधिसूचना.... अं.भू.क्र.125- अ, आ.क्र.90 - कन्या शाळा विस्तारासाठी हे आरक्षण व खेळाच्या मैदानाचे नामाभिधान एकुण क्षेत्र 10502 चौ.मी. वगळून आ.क्र.90- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्रयोजनासाठी आरक्षित ठेवणे.) 11-05-2017 465 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग विकास योजना- सातारा (दु.सु.) म. प्रा. व न. र. अधि., 1966 चे कलम 37 (2) अन्वये आ.क्र.89 खेळाचे मैदान मधील सि.स.नं.74 ही मिळकत आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे. 11-05-2017 862 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग अंतरिम विकास आराखडा - नैना बाबत शुध्दिपत्रक निर्गमित करणेबाबत. 09-05-2017 1005 पीडीएफ फाईल
7 जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई येथे अध्यक्ष व सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) यांची नियुक्ती करणेबाबत. 05-05-2017 58 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जोखीम आधारित (Risk Based) इमारत परवानगी मंजूरीच्या प्रक्रियेबाबत तरतूदी अंतर्भूत करणेसाठी कलम 37(1अेअे) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल... 04-05-2017 54 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग उरुण-इस्लामपूर (दु. सु.) आरक्षण क्र. V/123 - शॉपिंग सेंटर, या आरक्षणापैकी सि.स.नं.3373 (पैकी), क्षेत्र 660 चौ.मी. ही शासकीय जमीन आरक्षणामधून वगळून त्याऐवजी सदर जागेवर वाचनालयाचे आरक्षण ठेवण्यास व त्यासाठी म. प्रा. नि. व न. र. अधिनियम, 1966 चे कलम 37 (1 क क) अन्वये सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत... 02-05-2017 491 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग महाव्यवस्थापक (जागतिक खाद्य कार्यक्रम व वनीकरण), महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित, नागपूर हे पद प्रादेशिक व्यवस्थापक असे श्रेणी अवनत करणेबाबत. 28-04-2017 3194 पीडीएफ फाईल