कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खातेवाटप. 05-01-2020 244 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निवडणुकांसाठी दि.7.1.2020 रोजी घेण्यात येणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी निवडणूक क्षेत्रात सुटृी जाहिर करणेबाबत 03-01-2020 159 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निवडणुकांसाठी दि.9.1.2020 रोजी घेण्यात येणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी निवडणूक क्षेत्रात सुटृी जाहिर करणेबाबत. 03-01-2020 183 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे - म्हाळुंगे-माण प्राथमिक नगर रचना परियोजना क्रमांक-1, म.प्रा.नि.व न.र.अधिनियम,1966 चे कलम 86(1)(क) अन्वये मंजूरीबाबतची अधिसूचना. 02-01-2020 11008 पीडीएफ फाईल
5 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत शेरे व संजयनगर, ता. कराड, जि. सातारा. 24-12-2019 108 पीडीएफ फाईल
6 ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत सावलखेडा व भगवानपूर, ता- कुरखेडा, जि. गडचिरोली. 24-12-2019 88 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय), महसूल व वन विभाग, मुंबई हे पद आस्थगित ठेवून सह सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे पद संवर्गास जोडणेबाबत. 23-12-2019 3297 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 - भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या मंजूर सुधारीत विकास येाजनेतील विविध आरक्षणात तसेच जमिन वापर विभागामधील प्रस्तावित फेरबदलाच्या कलम 37 (2) अन्वये मंजूरी/ नामंजूरीची अधिसूचना... 21-12-2019 316 पीडीएफ फाईल
9 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी ( सुधारीत वेतन) नियम , 2019- सुधारणा क्र.9 20-12-2019 103 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विकास योजना नागपूर - मौजा पारडी येथील खसरा क्र. 7 व 8/1, 9/1 व 12/2, पार्क (आरक्षण क्र. ई-19) प्राथमिक शाळा (आरक्षण क्र. एमई-14) व दवाखाना (आरक्षण क्र.एमई-15) या तिनही आरक्षणांचे क्षेत्र रस्त्यास समांतर 3.00 मिटर वगळून सदरहु क्षेत्र विद्यमान अभिन्यासातील 9.00 मिटर रुंद रस्त्यात समाविष्ट करुन रस्त्याची रुंदी 12.00 मिटर करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37 अन्वयेचा प्रस्ताव... 20-12-2019 1596 पीडीएफ फाईल