कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग री. मदन मधूकरराव येरावार, राज्यमंत्री यांचे खातेवाटप बदल 11-01-2017 77 पीडीएफ फाईल
2 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 37(1कक) (ग) अन्वये अधिसूचनाराज्यातील महानगरपालिकांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये औद्यागिक वापर विभागात रहिवास वापर अनुज्ञेय करावयाच्या विनियमामध्ये सुधारणा 11-01-2017 12847 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग प्रारुप सुधारित विकास योजना- नाशिक, जि. नाशिक महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये सारर्भूत बदलांच्या पुनर्प्रसिध्दीची सूचना निर्गमित करणेबाबत... 09-01-2017 1541 पीडीएफ फाईल
4 नगर विकास विभाग प्रारुप सुधारित विकास योजना- नाशिक, जि. नाशिक महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31(1) अन्वये भागश: मंजूरीबाबत अधिसूचना निर्गमित करणेबाबत... 09-01-2017 3564 पीडीएफ फाईल
5 नगर विकास विभाग पुणे शहराच्या विकास योजनेस अंतिम मंजूरी देताना वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या नियोजित फेरबदलासंदर्भात शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्याबाबत. 09-01-2017 109 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग विकास योजना ताथवडे- ताथवडे शहराच्या विकास योजनेस अंतिम मंजूरी देताना वगळलेल्या सारभूत स्वरुपाच्या नियोजित फेरबदलासंदर्भात शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्याबाबत. 09-01-2017 2749 पीडीएफ फाईल
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत विद्युत शुल्कातून सूट. 06-01-2017 88 पीडीएफ फाईल
8 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991, विनियम 33(10) च्या परिशिष्ट-4 च्या खंड 3.12 मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत कलम 37(1अेअे) खालील सूचना... 06-01-2017 2376 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावलीमधील विनियम 18.4 मधील फेरबदल मंजूरीची कलम 37(2) खालील अधिसूचना. 06-01-2017 1245 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम-31(1) अन्वये ताथवडे शहराच्या विकास योजनेस अंतिम मंजूरी देताना वगळलेल्या ई.पी.1 ते ई.पी. 28 या सारभूत स्वरुपाच्या नियोजित फेरबदलासंदर्भात सूचना प्रसिध्द करण्याबाबत. 06-01-2017 1940 पीडीएफ फाईल