नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान.
2 महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथील सदस्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत.
3 महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता व स्टार्ट -अप धोरण-२०१७ चा मसुदा - अभिप्राय व सूचना यासाठी
4 ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
5 निर्लेखन सूचना.
6 जलसंधारण विभागात करार पध्दतीने नियुक्तीबाबत.
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी - 2016-17. (मराठी)
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी - 2016-17. (इंग्रजी)
9 बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसाहाय्य योजना.
10 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलामध्ये उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार व नायब तहसिलदार यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत..
12345