नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 वर्षा बंगल्यात वायफाय सेटअप लावण्याबाबत.
2 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची उप संचालक गट-अ (राजपत्रित) पदावर करार पध्दतीने नेमणूक करण्याकरिता जाहिरात देणेबाबत.
3 राज्य माहिती आयुक्तांचे पद भरण्याबाबत.
4 कार्यालयीन सहायक (वित) या पदाची जाहिरात
5 संचालक, सह संचालक व सुरक्षा पर्यवेक्षकीय अधिकारी या पदाची जाहिरात
6 जागा भाडेतत्वावर मिळणेबाबत
7 जाहीरात प्रसिद्धी शासकीय व निमशासकीय गट-अ / ब संवर्गातील सेवानिवृत्त अधिकारी /कर्मचारी यांचे अर्ज
8 महाराष्ट्राचे लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याचे रिक्त पदे भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यासाठीची जाहिरात.
9 राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याबाबत परिशिष्ट अ
10 जाहिरात क्र.2 (सन 2022) सेवानिवृत्त लेखा अधिकाऱ्यांची करार पध्दतीने नेमणूक करण्याबाबतची जाहिरात.
12345678910...