नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत अंतर्गंत लेखापरिक्षकाची नेमणूक Internal Auditor नेमणूक वित्तीय वर्ष 2019 ते 2021 Deadline for submission 29 May 2020
2 शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) या पदाच्या नियुक्तीसाठी जाहीर सूचना
3 मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 400 032- या कार्यालयाकरीता सेवानिवृत्त अधिकारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याबाबत.
4 शुध्द्दीपत्रक- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) या पदाच्या नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना
5 सीईआरटी-इन ने सायबर-गुन्ह्यांच्या संदर्भात दिलेले सल्ले, विशेषत: पंतप्रधान मदत निधी फंडाच्या संदर्भात.
6 मंत्रालय व बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी सामाईक प्रतिक्षासूची 31 डिसेंबर, 2019.
7 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट ब पूर्व परीक्षा 2020
8 वाहन ई निविदा
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20. (मराठी)
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2019-20. (इंग्रजी)
12345678