नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (महाहौसिंग), मुंबई या कार्यालयाकरिता कंत्राटी तत्वावर पद भरती करणेबाबत
2 महासंघाच्या सभासद संस्थाना शेअर सर्टिफिकेट छपाई करुन घेणेबाबत करारासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
3 संगणक व प्रिंटरच्या वार्षिक सेवा संविदा (देखभाल) करारासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.
4 गृहनिर्माण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण न्यायालयाच्या लिपिक टंकलेखक व प्रोसेस सर्व्हर, परिक्षेच्या निकालाबाबत.
5 आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना कार्यालयात करार पध्दतीने कामासाठी एमपॅनेलमेंट करण्याबाबत
6 आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना कार्यालयात करार पध्दतीने कामासाठी एमपॅनेलमेंट करण्याबाबत
7 श्री.वि.रा.परब यांनी कार्यालयात रुजू होण्याबाबत
8 श्री.चं.र.बाविस्कर यांनी कार्यालयात रुजू होण्याबाबत
9 म्हाडा प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतची जाहिरात.
10 संचालक (पर्यावरण) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती मिळणेकरिता पर्यावरण विभागात प्राप्त झालेले अर्ज
12345678910...