नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 कै. श्री.बी.जी. देशमुख वार्षिक निंबध स्पर्धा, सन 2019-2020.
2 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या चार वाहनांच्या लिलावासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.
3 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची रिक्त पदे भरणेबाबतची जाहिरात
4 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील कार्यासन अधिकारी /अधिक्षक हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
5 सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी पदाची सुधारित निवडसूची व प्रतिक्षासूची
6 सूचनापत्र - महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व विषय विशेषज्ञ या पदाची दिनांक 10.07.2019 रोजी प्रसिध्द केलेली जाहिरातीच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत...
7 अधिदान व लेखा कार्यालयातील प्रिंटर्सच्या टोनर/काट्रेज रिसायक्लिंग कराराची निविदा
8 मत्स्यव्यवसाय विभाग - सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी पदाची निवडसूची व प्रतिक्षासूची
9 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 व अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांत कालानुरुप सुधारणा करण्याबाबतचे जाहीर निवेदन.
10 भरपत्र - महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली संचलित या विद्यापीठाच्या अंतर्गत धुळे, जळगांव, बोरगांव आणि मोहोळ येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व विषय विशेषज्ञ या पदाची दिनांक 10.07.2019 रोजी प्रसिध्द केलेली जाहिरात...
12345678910...