नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ अंतर्गत वन विभागाच्या सेवांबाबत अधिसूचना
2 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग येथील रिक्त पदे मंत्रालयीन विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
3 मा.मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, मूळ शाखा, अपील शाखा व अपील शाखा ( रिट सेल) येथील सरकारी वकीलांच्या जाहिरातीबाबत
4 Tally Software Services-Gold license, AMC व AMC अंतर्गत Audit trail 3.3.3,Multi attachment with DLL 3.3.1, VTLS Module 2.5.4 पुरविणेकरिता पुरवठादार निवड करणेबाबत
5 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ग्रंथालय संचालक गट-अ , कला संचालक गट-अ, संचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क गट-अ या पदांच्या भरती करण्यासाठी जाहिरात
6 ई- लिलाव जाहीर सूचना
7 मुदतवाढ - १ वैधानिक लेखा परीक्षक व कर लेखा परीक्षक यांची जाहिरात
8 Antivirus Software खरेदी करीता पुरवठादार निश्चित करणेबाबत
9 यशदा येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज
10 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील 1) संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, 2) अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा 3)संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ व या पदाची जाहिरात.
12345678910...