नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 अनुसुचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिकवण्यासाठी शिष्यवृत्ती सन 2017-18. ( अंतिम तारीख मुदतवाढ दि. 03 जूलै 2017 पर्यंत)
2 लोकराज्य(हिंदी)-मे-२०१७
3 वर्ष 2016-2017 च्या हिंदी विधा पुरस्कारांसाठी तसेच अन्य कार्यक्रमासाठी प्रवेशिका मागविणे
4 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१७ - सुधारित सविस्तर जाहिरात
5 महाराष्ट्र अहेड-मे-२०१७
6 वर्ष 2016-2017 च्या हिंदी विधा पुरस्कारासाठी तसेच अन्य कार्यक्रमासाठी प्रवेशिका मागविणे.
7 सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान
8 मृद व जलसंधारण विभागाकडे कामयस्वरुपी वर्ग होऊ इच्छिणाऱ्या जलसंपदा व कृषी विभागाकडील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून विकल्प मागविण्याबाबत..
9 बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसाहाय्य योजना.
10 विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील श्री. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत...
12345678