नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 प्रतिनियुक्तीने/बदलीने राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई येथील कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक मध्ये पदे भरण्याबाबत
2 या विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य मराठी विकास संस्था या मुंबईतील शासन अनुदानित संस्थेतील प्रशासकीय अधिकारी हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
3 कृषी पर्यटन धोरणाच्या अनुषंगाने जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्याबाबत
4 कै. श्री.बी.जी. देशमुख वार्षिक निंबध स्पर्धा, सन 2019-2020.
5 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या चार वाहनांच्या लिलावासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.
6 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची रिक्त पदे भरणेबाबतची जाहिरात
7 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील कार्यासन अधिकारी /अधिक्षक हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
8 सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी पदाची सुधारित निवडसूची व प्रतिक्षासूची
9 सूचनापत्र - महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व विषय विशेषज्ञ या पदाची दिनांक 10.07.2019 रोजी प्रसिध्द केलेली जाहिरातीच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत...
10 अधिदान व लेखा कार्यालयातील प्रिंटर्सच्या टोनर/काट्रेज रिसायक्लिंग कराराची निविदा
12345678910...