नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 मुख्य निवडणुक अधिकारी कार्यालय,मंत्रालय मुंबई 40032 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याबाबत
2 महाराष्ट्रातील 43 शासकीय ग्रंथालयांना ग्रंथ वितरण करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.
3 ग्रंथालयातील पुस्तके वाचकांसाठी उपलब्ध.
4 :- 43 वी ग्रंथभेट योजनेंतर्गत निवड केलेल्या 865 ग्रंथांच्या यादीस काही सुचना /हरकती/आक्षेप/असल्यास ते कळविण्याबाबत
5 महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळ ,अध्यक्ष पदासाठी जाहिरात
6 महाराष्ट्र राज्य बालनाटय स्पर्धा प्रवेशिका.
7 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना पर्यावरण माहिती प्रणाली (एन्व्हिस) केद्रांतर्गत कंत्राटी पध्दतीच्या पदभरती बाबत.
8 सचिवालय जिमखाना AGM नोटीस.
9 महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिक्षक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत.
10 शासकीय संदेश प्रसार धोरण २०१८ मसुदा हरकती व सूचना मागविण्यासाठी निवेदन
12345678910...