नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी - 2016-17. (मराठी)
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी - 2016-17. (इंग्रजी)
3 बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसाहाय्य योजना.
4 सचिवालया जिमखाना स्नेह संमेलन- 2017.
5 महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथील सदस्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत.
6 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलामध्ये उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार व नायब तहसिलदार यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत..
7 दादासाहेब फाळके चित्रनगरी महामंडळ, मुंबई येथील सह व्यवस्थापकीय संचालक या पदाच्या प्रतिनियुक्तीबाबत.
8 राज्यातील 10 महानगरपालिका व 25 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 283 पंचायत समित्यांच्या मतदानाच्या दिवशीची सार्वजनिक सुट्टी.
9 अग्नीशामक दंडगोल पुर्नभारीत करणेबाबत जाहिर नोटीस.
10 प्रशासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
123456789