नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 कै. श्री.बाी.जी देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धा सन 2018-2019
2 महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत.
3 नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा या पदावरील प्रतिनियुक्तीकरीता जाहिरात देणेबाबत.
4 प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात - नाथनगर, (उत्तर) पैठण, जि. औरंगाबाद
5 प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात - रामेती पुणे
6 प्रतिनियुक्तींच्या पदांची जाहिरात
7 एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- 2014 (सीपीटीपी-4) मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या सहायक संचालक, महारष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ मधील संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ देण्याबाबत.
8 एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- 2014 (सीपीटीपी-4) मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या सहायक विक्रीकर आयुक्त, गट-अ मधील संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ देण्याबाबत.
9 एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- 2014 (सीपीटीपी-4) मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या पोलिस उप अधीक्षक/ सहायक पोलिस आयुक्त, गट-अ मधील संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ देण्याबाबत.
10 एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- 2014 (सीपीटीपी-4) मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या तहसिलदार, गट-अ मधील संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ देण्याबाबत.
12345678910...