नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 अवर सचिव संवर्गातून पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
2 राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत अवर सचिव गट-अ च्या अधिकाऱ्यांसाठी पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण.
3 विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या आस्थापनेवरील प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत
4 विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या आस्थापनेवरील प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत
5 छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत शेतक-यांच्या कर्जमाफीबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या मंत्रालय स्तरावरील कामासाठी, खालील संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामधून सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या तात्पुरत्या नियुक्ती करण्याबाबत.
6 कै. श्री. बी.जी. देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धा सन 2017-2018.
7 राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील कुलसचिवांची एकूण 4 पदे/ दापोली कृषी विद्यापीठातील नियंत्रक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत
8 राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील कुलसचिवांची एकूण 4 पदे/ दापोली कृषी विद्यापीठातील नियंत्रक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत
9 राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील कुलसचिवांची एकूण 4 पदे/ दापोली कृषी विद्यापीठातील नियंत्रक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्याबाबत
10 बुधवार, दिनांक 11 ऑक्टोबर, 2017 रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका आणि इतर सार्वत्रिक निवडणूक/पोट निवडणूकीच्या मतदानासाठी सुटृी जाहीर करण्याबाबत.
12345678910...