नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा एकोणसाठावा वर्धापन दिन समारंभ - 1 मे, 2019
2 श्री.वि.रा.परब, लिपिक टंकलेखक यांना शासन सेवेमधून सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याबाबत.
3 श्री.चं र बाविस्कर यांना सेवेमधून काढून टाकण्याबाबत.
4 प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था या पदासाठी जाहिरात.
5 महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (महाहौसिंग), मुंबई या कार्यालयाकरिता कंत्राटी तत्वावर पद भरती करणेबाबत
6 महासंघाच्या सभासद संस्थाना शेअर सर्टिफिकेट छपाई करुन घेणेबाबत करारासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
7 संगणक व प्रिंटरच्या वार्षिक सेवा संविदा (देखभाल) करारासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.
8 गृहनिर्माण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण न्यायालयाच्या लिपिक टंकलेखक व प्रोसेस सर्व्हर, परिक्षेच्या निकालाबाबत.
9 आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना कार्यालयात करार पध्दतीने कामासाठी एमपॅनेलमेंट करण्याबाबत
10 आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना कार्यालयात करार पध्दतीने कामासाठी एमपॅनेलमेंट करण्याबाबत
12345678910...