नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुख्यालय मुंबई येथे कार्यालयीन सहायक या पदांकरिता कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती
2 राज्यातील बाल कल्याण समिती अध्यक्ष/सदस्य यांच्या नियुक्तीबाबत जाहिरात
3 Consultant Designing and Exhibitions या पदाची नामिकासूची तयार करण्याकरिता जाहिरात
4 Consultant Designing and Exhibitions या पदाची नामिकासूची तयार करण्याकरिता जाहिरात
5 (एम.एल.एस.) या पदव्युत्तर पदवीअभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबतची जाहिरात
6 सामाजिक न्याय विभागातंर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचा तपशील
7 अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान
8 मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद या कार्यालयातील 2 पदे प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत
9 महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 62 वा वर्धापन दिन समारंभ 1 मे, 2022
10 शुध्दीपत्रक :- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई येथे अध्यक्ष, मजनिप्रा हे पद भरण्या संदर्भात जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.
12345678910...