शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 पारगांव, ता.खंडाळा, जि.सातारा याचे मौजे बावडा, ता. खंडाळा, जि.सातारा येथे स्थलांतरण करण्याबाबत. 201909171130015901 17-09-2019 3158 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2018 मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी देण्याबाबत... 201909171318122901 17-09-2019 3316 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता रु. 80 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत.... 201909171600062501... 17-09-2019 3150 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत मूल, जि. चंद्रपूर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या शासकीय कृषि महाविद्यालयासाठी पदनिर्मिती करण्याबाबत.... 201909171838270201 17-09-2019 163 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. श्री. स्वामी समर्थ शेतकरी व विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., वळसंग, जि.सोलापूर. 201909171555124202 17-09-2019 3196 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांना सन २०१८-१९ पर्यंतच्या कर्जाची व्याजासह परतफेड सन २०१९-20 च्या मंजुर अनुदानातून करण्याबाबत. 201909171805226502 17-09-2019 3329 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2019-20 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे वितरण करणेबाबत- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (राज्यस्तर) (2435 0082). 201909171816011602 17-09-2019 3324 पीडीएफ फाईल
8 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या., निंबा, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर. 201909171602539302 17-09-2019 3161 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अनुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (खुद्द) करीता तक्रार निवारण अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकारी घोषीत करण्याबाबत... 201909171548055702 17-09-2019 3261 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरणीस वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 टक्के व्याजाचे प्रदान करणेबाबत. शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, इस्लामपूर, जि.सांगली 201909171608404402 17-09-2019 3202 पीडीएफ फाईल