शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2018-19 करीता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता रु. 27.86 कोटी निधी वितरीत करणे. 201811121239144201 12-11-2018 3457 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, सन 2018-19 मध्ये राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) अंतर्गत आत्मा कार्यक्रम कृषि आयुक्तालय स्तरावर राबविण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत - शुध्दीपत्रक. 201811121525368601 12-11-2018 3125 पीडीएफ फाईल
3 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळाचे 1 वर्ष व 2 वर्ष कालावधीचे अभ्यासक्रमांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील सबंधीत अभ्यासक्रमांची नोकरीसाठी पर्यायी शैक्षणिक अर्हता (Alternate Qualification) निश्चित करण्याबाबत. 201811121138389103 12-11-2018 3261 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. १२/११/२०१८ ते दि १८/११/२०१८. 201811121647021905 12-11-2018 3161 पीडीएफ फाईल
5 वित्त विभाग खर्चाच्या प्रलंबित ताळमेळाबाबत..... 201811121516173005 12-11-2018 3126 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग आर्थिक वर्ष 2017-18 पासून योजनांतर्गत व योजनेतर खर्चाचे एकत्रिकरण करणेबाबत- कार्यक्रमावरील खर्चाचे समन्वयन नियोजन विभागाकडे सोपविण्याबाबत. 201811121811556805 12-11-2018 3134 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार स्पर्धा योजना स्वरुप, अटी/शर्ती, निवडीचे निकष व कार्यपध्दती विहित करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 201811121612554707.. 12-11-2018 3305 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग/निवडणूक शाखा (कार्यासन ३३) मध्ये बदलीने कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201811121317335407 12-11-2018 3129 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रशासनिक कामकाजात सुधारणा करण्याकरिता श्री. रत्नाकर गायकवाड, माजी मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याबाबत. 201811121530381012 12-11-2018 3303 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग प्रशासकीय मान्यता- इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथील न्यायवैद्यकशास्त्र विभागात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीमधून वातानुकुलीत यंत्रणा बसविणेबाबत. 201811121608537113 12-11-2018 3692 पीडीएफ फाईल