शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील निवृत्ती वेतनधारकांना / कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना दिनांक 01.07.2019 पासून केंद्र शासनाच्या वाढीव दराने महागाई भत्ता लागू करणेबाबत.. 201911151215451407 15-11-2019 991 पीडीएफ फाईल
2 अल्पसंख्याक विकास विभाग केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत मान्यताप्राप्त खामगाव ( जिल्हा- बुलडाणा ) येथील मुला-मुलींच्या प्रत्येकी एक (01) वसतीगृहाच्या बांधकामांसाठी केंद्र राज्य हिश्श्यांतर्गत मंजूर दुस-या टप्प्यातील निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 201911151314124614 15-11-2019 3366 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2018 - शैक्षणिक कागदपत्र पडताळणी/वैद्यकीय तपासणी/ चारित्र्य व वर्तणूक पडताळणी/विभागीय संवर्ग वाटप. 201911141230389101 14-11-2019 435 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग राज्यातील ग्रामीण कृषि बाजार योजनेचे प्रारुप ठरविण्यासाठी आंतर-विभागीय समिती गठीत करणेबाबत. 201911141651557002 14-11-2019 3281 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मागणी क्रमांक व्ही-2, 2425- सहकार (01)(04) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण संचालनालय (अनिवार्य) (24250058) च्या ऐवजी मागणी क्रमांक व्ही-2, 2425 -सहकार, (01)(04) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय असा लेखाशिर्षाच्या नावात बदल करणेबाबत. 201911141701515502 14-11-2019 3166 पीडीएफ फाईल
6 वित्त विभाग कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकाचे कुटुंब निवृत्तीवेतन संयुक्त बॅक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्याबाबत...... 201911141536341105 14-11-2019 450 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-5 राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा - 2017 च्या अंतिम निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी, गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत व त्यांच्या वेतनाबाबत. 201911141653187407 14-11-2019 3215 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-6 राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा - 2018 च्या अंतिम निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी, गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत व त्यांच्या वेतनाबाबत 201911141656142907 14-11-2019 3224 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग गुणवत्ता दर्जा सुधार योजनेंतर्गत पीएच.डी. करण्याकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत. 201911141713007108 14-11-2019 3232 पीडीएफ फाईल
10 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई या संस्थेकरीता मंजूर 31-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) आंहरित व वितरीत करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 201911141139558208 14-11-2019 321 पीडीएफ फाईल