शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या वैधानिक लेखापरिक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 202109231132476502 23-09-2021 613 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग हंगाम 2021-2022 व हंगाम 2022-2023 मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत कडधान्ये व तेलबिया यांच्या हमीभावाने केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी अनुषंगिक खर्चाचे दर निश्चित करण्याबाबत... 202109231255437702 23-09-2021 1851 पीडीएफ फाईल
3 वित्त विभाग राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) आरआयडीएफ -27 अंतर्गत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 13 गोदाम बांधकामांना रु.82.6468 कोटी कर्ज मंजूरीबाबत. 202109231241116905 23-09-2021 155 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 मधील तरतूदीनुसार राज्यात कार्यरत अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुध्द लैंगिक छळाच्या तक्रारींच्या चौकशींचे संनियंत्रण करण्याकरिता संनियंत्रण समिती व सदर तक्रारींच्या चौकशीकरिता अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्याबाबत. 202109231447429007 23-09-2021 1223 पीडीएफ फाईल
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील 52 अस्थायी पदे दि.01.09.2021 पासून दि.28.02.2022 पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 202109231510313710 23-09-2021 249 पीडीएफ फाईल
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग बांधकाम कामगारांची ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने, तत्परतेने व गतीने नोंदणी व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषित करणेबाबत. 202109231239340610 23-09-2021 1091 पीडीएफ फाईल
7 सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळे व दक्षता पथक मंडळाच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 202109231247551718 23-09-2021 1528 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग सहायक वनसंरक्षक (गट-अ) (कनिष्ठ श्रेणी) विनंती बदल्या. 202109231307192319 23-09-2021 1079 पीडीएफ फाईल
9 सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करीता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 202109231248239222 23-09-2021 152 पीडीएफ फाईल
10 जलसंपदा विभाग मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अंतर्गत रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे (विद्युत) या उपविभागातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.01.09.2021 ते दि.28.02.2022 पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 202109231518561727 23-09-2021 304 पीडीएफ फाईल