ताज्या घडामोडी :

 • सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग या विभागामार्फत निर्लेखित करण्यात आलेले शासकीय वाहन क्रमांक एमएच-०१-एएन-४०४१ (होंडा सिटी ) ची विक्री करण्यासंदर्भातील जाहिरात... +अधिक
 • विवक्षित स्वरुपाची कामे करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती... +अधिक
 • विधि व न्याय विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई साठी संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर दुरुस्तीकरीता दरपत्रक उपलब्ध करुन... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची ३ वाहने विक्री करणे... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची भरती वर्ष... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकरीत Tally TS९ Version खरेदी करण्याबाबत... +अधिक
 • माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय - सेवा करार जाहिरात... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य मुख्य माहिती आयुक्त व माहिती आयुक्त यांची रिक्त पदे... +अधिक
 • पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वाहन क्रमांक MH - 01 - AN-7474 विक्रीसाठी फेरनिविदा... +अधिक
 • पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वाहन क्रमांक Mh - 01 - AN-7474 च्या विक्रीसाठी प्राप्त झालेल्या व नाकारलेल्या निविदांची... +अधिक
 • लिलावाव्दारे जुन्या झेरॉक्स मशिनची... +अधिक
 • कंत्राटी डॉक्टर व सहाय्यक लेखाधिकारी... +अधिक
 • निकामी क्ष- किरण फिल्म्स च्या जाहिरातीस... +अधिक
 • MH15AA5499 शासकीय वाहनाची विक्रीसाठी जाहिर दरपत्रक... +अधिक
 • जीएसटी लेखापरीक्षक या पदाची... +अधिक
 • महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई येथील सदस्य (जलसंपदा अभियांत्रिकी) हे पद भरण्याबाबतची... +अधिक
 • वस्त्रोद्योग महामंडळात वरिष्ठ सल्लागार (वस्त्रोद्योग) कंत्राटी तत्वावर नियुक्त... +अधिक
 • मंत्रालयीन कवींचे कवितांचे दिनांक 26 ऑक्टोबर, 2023 रोजी आयोजित कार्यक्रमासाठी... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महा-राज्य कामगार सोसायटी मुंबई अंतर्गत सेवा दवाखाना चारकोप कांदिवली येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गातील कंत्राटी पध्दतीने भरणेबाबत जाहिरात संकेतस्थळावर उपलब्ध... +अधिक
 • निकामी क्ष- किरण फिल्म्स च्या जाहिरातीस... +अधिक
 • अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अपर संचालक (वेतनश्रेणी -एस-27: 123100-215900) या पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांमधून करारपध्दतीने नियुक्ती... +अधिक
 • शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयाच्या वाहन ताफ्यातील वाहनांच्या दुरुस्तीकरिता लागणारे सुटे भाग खरेदी करिता दरपत्रके मागविण्याबाबतची... +अधिक
 • दोन Bolero चार चाकी वाहने खरेदी... +अधिक
 • एक Ertiga चार चाकी वाहन खरेदी करणेबाबत.... +अधिक
 • नागरी संरक्षण, रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीवर उपनियंत्रक पदासाठी... +अधिक
 • कार्यालयीन लेखनसामग्री पुरवठा करण्याकरिता पुरवठादार नियुक्त करण्याकरिता निविदा... +अधिक
 • कार्यालयीन सहायक या पदाची... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, महा-राज्य कामगार सोसायटी मुंबई येथे व त्यांचे अंतर्गत सेवा दवाखाना , महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय,परेल, चारकोप कांदिवली व चेंबूर येथे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गातील कंत्राटी... +अधिक
 • ईएसआय सोसायटी हॉस्पिटल, मोहननगर, चिंचवड, पुणे-19 येथे रुग्णवाहिकेच्या विक्रीसाठी कोटेशन मिळवण्याची... +अधिक
 • निकामी क्ष-किरण फिल्मची विक्री बाबतची... +अधिक
 • जीएसटी लेखापरीक्षक या पदाची... +अधिक
 • राज्यातील आगामी लोकसभा /विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीसंदर्भात वेबकास्टींग सेवा... +अधिक
 • निरुपयोगी, कालबाह्य संगणक व आय. टी. साहित्याचे बिक्रीबाबत... +अधिक
 • शासकीय सेवेतून (गट ब राजपत्रित / अराजपत्रित) अधिकारी यांची करार पद्धतीने नियुक्ति करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबत जाहिरात... +अधिक
 • राज्य आपत्ती व्यवस्थापन... +अधिक
 • वाहन क्रमांक MH-01-AN-7474 (LMV) (Toyota Kir Corola Altis 1.8 J) जुन्या वाहनांच्या विक्रीकरीता मोहोरबंद निविदा... +अधिक
 • झेरॉक्स मशीन पुरवठादार... +अधिक
 • शासकीय /निमशासकीय सेवेतूर गट अ (ग्रेड वेतन रु.7,600/- पेक्षा कमी) संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने मानधन तत्वावर विवक्षित कामासाठी नामिकासूची करण्याकरिता अर्ज... +अधिक
 • राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांच्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग यंत्रणा खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याकरीता... +अधिक
 • चार चाकी वाहने खरेदी... +अधिक
 • MH15AA5499 शासकीय वाहनाची विक्रीसाठी जाहिर दरपत्रक... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी व परिविक्षा अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत... +अधिक
 • सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा... +अधिक
 • शासकीय वाहन maruti swift desire VXI, क्र.MH-01-AN-6565 विक्रीची निविदा... +अधिक
 • संगणक तंत्रज्ञ या पदाची... +अधिक
 • नागरी संरक्षण, रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीवर उपनियंत्रक पदासाठी... +अधिक
 • अंशकालीन विशेषज्ञ यांची मुलाखती द्वारे पदभरती जाहिरात... +अधिक
 • राज्य व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील कार्यरत अध्यक्ष व सदस्यांची... +अधिक
 • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ या पदाची... +अधिक
 • सेवानिवृत्त गट - ब (अराजपत्रित ) संवर्गातील अधिकाऱ्याची करार पद्धतीने नियुक्ती करणे... +अधिक
 • तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध कार्यालयामध्ये गट "क " मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात... +अधिक
 • संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठीची मुदत दिनांक 11/09/2023 पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. त्या करीता सुधारित जाहिरात... +अधिक
 • शासकीय/ निमशासकीय सेवानिवृत्त लघुलेखकांची सेवा करार पध्दतीने... +अधिक
 • राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांचे... +अधिक
 • ५ शासकीय वाहनाच्या विक्रीची जाहिरात... +अधिक
 • दरपत्रके... +अधिक
 • प्रतिनियुक्तीने पद भरण्यासाठी... +अधिक
 • मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील महत्वाचे अभिलेख व नस्त्यांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी निविदा सादर... +अधिक
 • एक डुप्लेक्स डिजिटल कॉपीअर मशीन एका वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर पुरवण्यासाठी दर करार करणे बाबत निविदा पत्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे... +अधिक
 • निकामी क्ष-किरण फिल्मच्या विक्री बाबतची... +अधिक
 • लिपिक -टंकलेखक या पदाकरिता कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करणे बाबत... +अधिक
 • कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची विभागीय परीक्षा-2022 ची... +अधिक
 • सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा-2022 च्या... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची ५ वाहने विक्री... +अधिक
 • महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातील कालबाह्य उपकरणांची विक्री करणेबाबतची... +अधिक
 • राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांच्यासाठी 1 लेझर मल्टी फंक्शन ऑटो डूप्लेस्क कलर प्रिंटर खरेदी करण्याकरीता दरपत्रक... +अधिक
 • सनदी लेखापाल/कर सल्लागार यांची नेमणूक करणेबाबत दरपत्रके... +अधिक
 • वाहनाच्या सुट्टे भागांच्या खरेदीबाबत चे... +अधिक
 • किरकोळ साधन सामुग्री, लेखनसामुग्री व उपयोग भांडार वस्तू खरेदीसाठी पुरवठादाराची नियुक्ती... +अधिक
 • विधि व न्याय विभागातील निर्लेखित वाहन क्र. एम एच ०१ ए एन ७९७९ होंडा सिटी ची लिलावाने विक्री करण्याबाबत... +अधिक
 • अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी ( गट-ब ) ( राजपत्रित ) हे पद राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिका-यांमधुन प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतचा... +अधिक

नागरी सर्वेक्षण

आधार, ग्राहक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, शालार्थ आणि बिंदुनामावलीसाठी नागरिक सुविधा केंद्राचा संपर्क क्रमांक 18001208040https://maharashtra.mygov.in/